Z wudaća: póndźela, 13 nowembera 2017
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Turkowska woporam pomha

Istanbul. Po ćežkich zemjerženjach w pomjeznym regionje mjez Iranom a sewjernym Irakom Turkowska woporam w katastrofowym regionje nětko pomha. Kaž turkowski ministerski prezident Binali Yıldırım dźensa po informacijach statneje powěsćoweje agentury Anadolu zdźěli, je prěni pomocny konwoj ze ze­žiwidłami a medikamentami po puću. Zemjerženje ze sylnosću 7,3 bě wčera wječor region střasło. Byrnjež wotležane kónčiny w horinach jenož mało wobsydlene byli, zli­čichu dotal wjace hač 200 smjertnych woporow a 1 700 zranjenych.

Steinmeier w Sakskej

Oberwiesenthal. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je dźensa najwyši dypk Sakskeje wopytał. Na Šmrěčniku w Rudnych horinach rozmołwješe so wón z krajnymi radami. Jutřiši zaměr jeho jězby su Drježdźany. Tam wobdźěli so na posedźenju sakskeho knježerstwa a na zarjadowanju krajneje centrale za politiske kubłanje na temu demokratija. Wopyt centruma za regeneratiwne terapije wizitu Steinmeiera skulojći.

Pahor wospjet wuzwoleny

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Nowy muzej tachantstwa

Magdeburg (B/SN) Pózdnju nazymu 2018 wotewru w Magdeburgu muzej tachantstwa Otto­nianum. W nim powědaja wo stawiznach kejžora Otta Wulkeho (zemr. 973), kralowny Edithy (zemr. 946), arcybiskopstwa Magdeburg a wo tachantstwje. Na kulinariju 25. oktobra předstaji so w 19.30 hodź. w domje Roncalli Claus-Peter Hesse jako projektny nawoda tachantskeho muzeja Ottonianum při kulturnohistoriskim muzeju Magdeburg.

Ewangelska cyrkej spokojom

Berlin (B/SN). Ewangelska krajna cyrkej Berlin-Braniborska-Šleska Hornja Łužica je z jubilejom k reformaciji jara spokojom. Mnohe zarjadowanja skićachu móžnosć, z nabožnymi, kulturnymi a politiskimi wuskutkami reformacije so roze­stajeć. W zdźělence rěka, zo je so poradźiło, poselstwo reformacije towaršnosći znowa wuwědomjeć. „Swoboda w zmysle Luthera měni, zo wěra do Boha nas wuswobodźa, a wšitcy ludźo zhromadnje zamołwitosć za to njesu, zo smy w towaršnosći zhromadnje žiwi.“ Biskop Markus Dröge wuzběhny.

Staw ćěkancow je katastrofa

wozjewjene w: Cyrkej a swět
W Choćebuskim měšćanskim muzeju witaja wot soboty na wustajeńcu wo slědach a wuskutkach reformacije na Choćebuz a Łužicu. Wona wobswětla wuznamne wosobiny, socialny angažement kaž tež wuwiće kubłanja. W kooperaciji z tamnišim Serbskim muzejom wobhladuja reformaciju jako wažny zakład nastaća delnjoserbskeje spisowneje rěče. Wustajeńca, kotruž Braniborska spěchuje, wostanje hač do 5. septembra 2018 přistupna. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Nowu dźěłowu skupinu załožili

Rom (SN). Tak mjenowana Non-Kinstate- dźěłowa skupina Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je so zašły tydźeń w Romje konstituowała. Załožić tajku dźěłowu skupinu bě dołhodobny zaměr wjacorych sobustawskich organizacijow FUEN. „Mjeńšiny, kiž nimaja maćerny kraj, su rěčne skupiny, kotrež trjebaja najwjac pomocy, zo móhli swoju kulturu a rěč přichodnym generacijam dale dać“, prezident FUEN Loránt Vincze w swojej narěči wuzběhny.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Puć dojednanja dale wobćežny

Berlin (dpa/SN). Drje posledni sondě­rowanski tydźeń za jamaisku koaliciju zahaja so ze signalemi kompromisow. Dźěłowa skupina „nutřkowne, wěstota, prawniski stat“ je so dojednała zhromadny centrum za wotwobaranje terora Zwjazka a krajow (GTAZ) reformować. Delegacija CDU pokaza so zwólniwa, při přićahu swójbow ćěkancow Zelenym napřećo hić. Dojednali su so jednacy wo tym, Zwjazkowy kriminalny zarjad a wustawoškit při wotwobaranju terora sylnišo koordinować. Njepřezjedni pak su sej nastupajo kontrolu tajnych słužbow. FDP a Zeleni chcedźa je bóle zesylnić hač unija.

Jednaćelka frakcije Zelenych Kathrin Göring-Eckardt ma jamaiske jednanja za ekstremnje wobćežne. Po sydomhodźinskich wuradźowanjach wčera wječor wona rjekny, zo su strony w mnohich dypkach hišće daloko wot so zdalene. Zańdźeny tydźeń je so přemało hibało. Po infomacijach korespondentow dojednachu so stronscy předsydźa na to, zwostawace jednanske koła sčinić za wěc šefow.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Wosta domiznje swěrny

Bjarnat Korch, hrajer Serbskeje koparskeje wubranki muži, je k sezonje 2017/2018 z Rakec du Kulowa měnił. Heinz Noack je so z Korchom rozmołwjał.

Sće někotre lěta w Rakecach hrał a so k nowej hrajnej dobje zaso do Kulowa wróćił. Kak su Was na derbyju Rakecy – Kulow witali?

B. Korch: Witanje bě cyle pozitiwne. Sym so w dobrym z Rakecami rozžohnował a z wjele rjanymi zaćišćemi do Kulowa měnił. My hrajerjo znajemy so dosć derje a mamy mjez sobu tež přećelstwa.

Snano někotre słowa k wam?

B. Korch: Sym mjeztym 26 lět stary a z tym w najlěpšej koparskej starobje. By­dlu z přećelku we Wojerecach. Studij jako hospodarski inženjer sym w Złym Komorowje wotzamknył a nětko dźěłam we Wojerecach. W kopańcy cile nimam, chcu so w Kulowje do mustwa integrować, wšako je to młody cyłk.

Bydliće a dźěłaće we Wojerecach. Kajke šansy tam kopańca ma?

wozjewjene w: Sport
Młodźina D ST Radworja wostanje najebać njerozsudne 1:1, kotrež nasta sobotu w Kulowje, njeporaženy načolnik wokrjesneje wyšeje ligi. Mustwo trenarja Franka Šnajdera je dotal dźewjeć razow pospochi dobyło a jónu remis hrało. Hakle tydźenja přewiny wone dotalneho načolnika ST Porchow. Wrotowy poměr 83:10 je jedyn z najlěpšich ligi. Foto: Jörg Stephan

wozjewjene w: Sport
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Znowa dobru partiju pokazali

SJ Chrósćicy II

– Zeleno-běli Sepicy 0:0

Zestawa domjacych: Cyž – Šiman, Mark, Wowčer, Budar, Liznar (68. Šmit), Bogusz, Kunze (62. Šołta), Dehn, F. Dórnik, A. Dórnik

Po tym zo je Chróšćanska koparska rezerwa w derbyju přećiwo SJ Njebjelčicam prěni raz dypkowała, chcyše wona w domjacej hrě wězo na dobry wukon natwarjeć. Hosćo ze Sepic mějachu w tabulce někak samsny staw. Chróšćenjo derje započachu a wuhrachu sej wjele šansow. Ale tež přećiwnik ze Sepic měješe někotre móžnosće. Wrotar Matej Cyž pak běše přeco na městnje.

W druhim połčasu domjacy spěšnišo hrajachu, a Sepičenjo jenož hišće swoje wrota škitachu. Za SJC II nastachu mnohe šansy ale žane wrota. Feliks Dehn, Jan Bogusz, Dominik Šmit a Bosćij Šołta pokazachu so wšitcy sami před wrotarjom, njemějachu pak tón dźeń žane zbožo. Zeleno-běli mějachu w druhim połčasu jenož jednu składnosć, ale Cyž běše na prawym blaku. We 80. min. zwjertny wrotar hosći Budarjowy wólny kop na łatu. Tak wosta hač do 90. min. 0:0. Na zašłe wu­kony móža koparjo Chróšćanskeje SJ II nětko natwarjeć a dale wo dypki wojować. Pascal Budar

wozjewjene w: Sport
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Słaby wukon wostanje hódančko

SJ Njebjelčicy

– Rakečanske ST II 1:5 (0:5)

Zestawa domjacych: Hahn – Hoelzel, Hanuza, Deleńk, Hrjehor, Domš, Kral, Pawlik, Ričel (41. Lejnart), Haška, Korjeńk

To běše zaso jónu tajka cyle njespokojaca hra wčera na Kamjenskim kumštnym trawniku za Njebjelčanskich koparjow. Hižo w 2. min. hosćo nawjedowachu. Po mjerwjeńcy před wrotarjom Nicom Hahnom njedósta centralny škit bul pod kontrolu, a Rakečanski nadběhowar suny jón přez liniju. Tak zhubi cyłk Handrija Krawčika hnydom tež hrajnu nitku. Přećiwnik zwyši w běhu dalšich 30 mjeńšin na 0:5. Jurij Haška, Stefan Kral a dwójce Handrij Korjeńk šansy njewužiwachu. Domjacym so w prěnim połčasu nimale ničo njeporadźi.

Po přestawce so Njebjelčenjo lěpje nastajichu, a Robertej Lejnartej poradźi so w 50. min. přez soloběh z niskej třělwu na 1:5 skrótšić. Njebjelčenjo so wobarachu a prócowachu, ale přirunajo z wukonom tydźenja woni přesłapichu. Za mnohich wostanje to hódančko, zo nastaštej w tak krótkim času tajkej rozdźělnej wukonaj.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Ćěłozwučowanje w Kamjencu

Sportowe towarstwo Jednota Kamjenc wuhotuje njedźelu, 10. decembra, w sportowej hali Lessingoweho gymnazija Kamjenc dohodownu show, kotruž pokaza wotrjad ćěłozwučowanje. Zarjadowanje započnje so w 14.30 hodź. z kofejpićom, poł hodźiny pozdźišo so show započnje. SN

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND