Z wudaća: srjeda, 10 januara 2018
Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je na wčerawšim nowolětnym přijeću za zasłužbnych wobydlerjow w Berlinskim hrodźe Bellevue sylnosć demokratije wuzběhnył, tež w času, hdźež je ćežko nowe zwjazkowe knježerstwo wutworić. Přeprošeny bě tež Wolfgang Kotisek z Brězowki, kiž witaše hosćićela a jeho mandźelsku Elke Büdenbender serbsce z „dobry dźeń“. Jako dar bě­ jemu chroniku a CD Slepjanskeho folklorneho ansambla přepodał. Steinmeier kulturnikej zwjeseleny rjekny, zo „měli ze serb­­skej kulturu dale činić“. Foto: Nowinski a informaciski zarjad zwjazkoweho knježerstwa/Steffen Kugler

wozjewjene w: Politika
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Maja dołhodobne wizije za jězorinu

Zaměrowy zwjazk přinošuje k wuwiću turizma na sewjeru Łužicy

Minjene lěta zličichu we łužiskej jězorinje stajnje něhdźe 600 000 přenocowanjow. „Wulka wizija wostawa dale milion přeno­cowanjow wob lěto. Na tym chce jězorinowy zwjazk kruće dźeržeć, a to je docpějomne“, podšmórny nawoda předsydstwa zaměroweho zwjazka Łu­žiska jězorina Braniborskeje Volker Mielchen na njedawnej regionalnej konferency w Hórnikečanskej Energijowej fabrice.

Zaměrowy zwjazk k wuwiću turizma w jězorinje we wulkej měrje přinošuje, Mielchen rjekny. Zaměr je, hač do lěta 2036 jedyn procent wjac přenocowanjow lětnje docpěć. Potenciale widźa zamołwići hłownje we wuwiću turizma za Złokomorowski, Sedlišćanski a Rański jězor. Dołhodobnje je při Złoko­morowskim jězoru (Senftenberger See) 400 000 přenocowanjow na lěto móžnych, je sej nawoda předsydstwa zaměroweho zwjazka wěsty. Při Sedlišćanskim jězoru (Seedlitzer See) móhło jich lětnje 50 000 a při Lejnjanskim (Geiers­walder See) respektiwnje Parcowskim (Partwitzer See) 100 000 być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Testej wobarać so njemóžeš

Serbska zakładna šula Budyšin jara derje wotrěznyła

Berlin/Budyšin (SN/MiR). Kultusowa mi­nisterska konferenca je wobzamknyła zwjazkowe kraje na polu kubłanja prawidłownje mjez sobu přirunować. Kóžde pjeć lět přewjeduje tuž Institut za wuwiwanje kwality na polu kubłanja (IQB) pola Humboldtoweje uniwersity Berlin test inteligency w 4. lětniku, a to w předmjetomaj matematika a němčina. Serbšćina swojeje specifiki w dwurěčnej Łužicy dla nima w cyłoněmskim tesće žanu relewancu. Přiwšěm su tež kubłanišća, hdźež serbšćinu wuwučuja, zapřijate.

wozjewjene w: Kubłanje
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Koncept migracije znowa nastorčić

Zhorjelc (AK/SN). Wobydlerjo Zhorjelskeho wokrjesa ćěkancow a migrantow zwjetša ćerpja, nimaja pak jich za runoprawnych. To je jedyn z wuslědkow najnowšeho woprašowanja w naležnosći, kotrež su wčera w Zhorjelcu předstajili. W nadawku krajnoradneho zarjada bě­štej so Zhorjelski Institut za komunika­ciju, informaciju a kubłanje kaž tež Lipšćanska Towaršnosć za analyzu wikow a strategiju loni w nowembru a decembru telefonisce reprezentatiwnje tysac wobydlerjow woprašowałoj. Sakske statne ministerstwo za socialne a škit pře­trjebarjow bě studiju financowało.

Při woprašowanju so mjez druhim wukopa, zo chce wjetšina ludźi ličbu nowych ćěkancow we wokrjesu Zhorjelc wobmjezować. Kriminelnych wukrajnikow dyrbjeli zamołwići konsekwentnje wupokazać. Na tamnym boku měli so připóznaći ćěkancy tak derje kaž móžno integrować.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Signale nadźije wusyłali

Berlin (dpa/SN). Najebać zwadu wo da­ledawanje internych informacijow su wodźacy zastupnicy CDU, CSU a SPD do dźensnišich sonděrowanskich rozmołwow k wutworjenju knježerstwoweje koalicije dźensa signale nadźije wusyłali. Dotalne rozmołwy su „dobry zakład dowěry a kolegialnosće“, rjekny generalny sekretar CSU Andreas Scheuer w Berlinje. Prěnje mjezywuslědki drje hižo předleža, přiwšěm prošeše Scheuer wo sćerpnosć. Sonděrowanja traja po planje hač do jutřišeho wječora.

K zetkanju zwólniwy

Seoul (dpa/SN). Prezident Južneje Koreje Moon Jae In je zwólniwy so ze sewjero­korejskim mócnarjm Kimom Jong Unom zetkać, su-li „wuměnjenja prawe“. By-li ke „konkretnym wuslědkam“ dóšło, by wón tajkemu zetkanju přihłosował, rjekny Moon w stolicy Seoulu. Kónčny zaměr je dalšej wójnje zadźěwać a wšitke jadrowe brónje na korejskej połkupje wotstronić. Wčera běštej so delegaciji wobeju krajow dojednałoj swoje poćahi polěpšić. Sewjerna Koreja chcyła w februaru delegaciju na Olympiske zymske hry do južnoko­rejskeho Pyeongchanga pósłać.

Staji prašenje dowěry

wozjewjene w: Politika
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Hórki rozsud ministerstwa

Nowotwar šule w Gołkojcach so dliji, snano pak jenož wo lěto

Choćebuz (SN/MiR). Braniborske kubłanske ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) je nachwilnje wotpokazało, twarić nowu cyłotnu šulu z gymnazialnym wyšim schodźenkom w Gołkojcach (Kolkwitz). Tak je wobzamknjenje wo­krjesneho sejmika Sprjewja-Nysa z 13. decembra 2017 dotal njezwoprawdźomne. „Sym jara zludany a šokowany z hiobskeje powěsće z Podstupima. Wosebje za mnohe wot rozsuda potrjechene dźěći a staršich, w dołhim časowym ramiku wob­dźělene staršiske iniciatiwy kaž tež za sobudźě­łaćerki a sobudźěłaćerjow wo­krjesneho zarjada­ je to hórki dźeń“, rjekny krajny rada Harald Altekrüger (CDU).

wozjewjene w: Kubłanje
W Smochčanskim składźe žita pakuja tuchwilu 4 000 šulskich nachribjetnikow, kotrež chcedźa hišće w januaru do Tansanije pósłać. Tajku akciju ewangelski cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc mjeztym 12. króć organizuje. Katrin Pilz, Reinhard Pappai a Claudia­ Mickel-Fabian (wotlěwa) maja tuž tójšto dźěła. Foto: Carmen Schumann

wozjewjene w: Politika
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Gesta Pólskeje napřećo EU

Brüssel/Waršawa (dpa/SN). Tři tydźenje po zahajenju prawniskostatneho jednanja Europskeje unije přećiwo Pólskej so Waršawa a komisija EU zaso zbližatej. Prezident komisije Jean-Claude Juncker přija wčera wječor ministerskeho prezidenta Mateusza Morawieckeho w Brüsselu. Při tym staj wobaj zwólniwosć k dialogej signalizowałoj. Komisija nadźija so nětko konstruktiwneho rozri­sanja, kaž rěčnik Junckera zdźěli.

Komisija EU bě w decembru justicneje reformy w Pólskej dla sankciske jednanje po artiklu 7 europskich zrěčenjow zaha­jiła, dokelž ma prawniskostatnosć a dźělenje mocy w Pólskej za wohrožene. Dotal njesłyšana to eskalacija w zwadźe wo čłonski kraj EU.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Ptačokwasnej programaj SLA prapremjerje

Budyšin (SN/bn). Serbski ludowy ansambl je dźensa z prapremjeru „Kak je hawron ptači kwas zaspał“ lětušu ptačokwasnu sezonu zahajił. Program za dźěći z pjera Jěwy-Marje Čornakec stej chór a orchester SLA pod nawodom dirigentki Soyoung Kim w režiji Ursa Schleiffa wuspěšnje předstajiłoj. Inscenaciju chcedźa po dźensnišimaj předstajenjomaj hišće 23 króć po cyłej Łužicy pokazać. Wosebitosć a nowosć produkcije je, zo stej nimo hornjo- a delnjoserbskeje tež dwurěčnej serbsko-němskej wersiji po koncepće 2plus Rěčneho centruma WITAJ zdźěłanej. „Inscenacija je tak tež přihladowarjam bjez znajomosćow serbšćiny zrozumliwa,“ rozłoži jednaćelka SLA Diana Wagnerec tónle krok na wčerawšej nowinarskej konferency.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 10 januara 2018 13:00

Blidotenisowy turněr přewjedli

W małej sportowej hali Šula „Korla Awgust Kocor“ w Kulowje zetka so spočatk lěta dźewjeć ludosportowych cyłkow, zo by­chu prěni ludosportowy blidote­nisowy turněr 2018 přewjedli. Přepro­šeni běchu w prěnim rjedźe entuziasća z městačka nad Čornym Halštrowom a wokolnych wsow. Organizatoraj běštej TTV Hózk/Kulow 1974 a wotrjad blido­tenis sportoweho towarstwa Módro-běli Kulow.

Po wjacorych hodźinach wubědźowanja za zelenym blidom bě kónčna tabul­ka tajka: 1. DJK Módro-běli Kulow, 2. DJK Módro-běli Kulow II, 3. HZ Kulowc/Róžant, 4. Spale, 5. DJK Módro-běli Kulow III, 6. Dubrjenk, 7. Kulowc II, 8. Židźino, 9. Spale II Werner Müller

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND