Z wudaća: štwórtk, 12 apryla 2018
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Rozsud do nazymy přestorčili

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Na swojim wuradźowanju předwčerawšim w Drježdźanskim sakskim justicnym ministerstwje nača rada Załožby za serbski lud tež naležnosć wo rozšěrjenju Bu­dy­skeho Serbskeho instituta (SI). Kaž zdźěli direktor Załožby za serbski lud Jan Budar po posedźenju na nowinarskej konferency w Budyšinje, njeje rada wo naležnosći hišće rozsudźiła, ale ju na „nazymske posedźenje přestorčiła“.

Pozadk rozmyslowanja SI rozšěrić je, zo tuchwilna kapacita archiwa instituta potrjebje hižo dlěje njewotpowěduje. „Magacin Serbskeho kulturneho archiwa dyrbimy na kóždy pad powjetšić a modernizować. Wšako budźe wón přichodnje dale a wuznamniši. Tohodla dyrbi tež wotpowědne rumnostne a klimatiske wuměnjenja spjelnić“, wobkrući Budar.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Nowy społnomócnjeny powołany

Dr. Bernd Fabritius je nowy społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny. Zwjazkowy kabinet je 52lětneho rodźeneho sedmihródskeho Saksu wčera do zastojnstwa powołał. To zdźěli mjeńšinowy sekretariat, zepěracy so na nowinsku zdźělenku zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho. Mjeńšinowa rada wjeseli so na zhromadne dźěło z nowym społnomócnjenym. Po słowach jeho předsydy, Saterskeho Frizy Karla-Petera Schramma, „so wosebje nadźijeja, zo knjez Fa­britius kaž jeho předchadnik Hartmut Koschyk so połny angažementa za nas na samsnym niwowje kaž za wšitke dalše jemu připokazane skupiny zasadźa“. Mjeńšinowa rada prócuje so wo bórzomnu prěnju mjezsobnu rozmołwu. Wša­ko njeje Fabritius, kiž ma prawiznisku kencliju z ćežišćom socialnozawěsćenskeho prawa w Mnichowje, zapósłanc zwjazkoweho sejma kaž jeho předchadnicy w zastojnstwje.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Rěčna skupina 1 najlěpša była

52. olympiada serbšćiny we Wodowych Hendrichecach zakónčena

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Wobdźělnicy lětušeje 52. olympiady serbšćiny wčera mócnje přikleskowachu, jako so jich Ludmila Budarjowa prašeše, kak bě so jim třidnjowski přebytk we Wo­dowych Hendrichecach spodobał. Kaž předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT), kotrež je nošer kubłanskeho zarjadowanja za šulerjow-serbšćinarjow 6. lětnika, dale zhoni, běchu so někotři pruwowanjow bojeli. Na kóncu wšak přijachu wšitcy wobdźělnicy wobdźělenske wopismo a dar.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Rada so zešła

Nowa Łuka/Halštrowska Hola (SN). Rada starostow Iniciatiwy za demokratiske legitimowane ludowe zastupnistwo serbskeho ludu je na posedźenju minjenu wutoru dr. Hagena Domašku za wólbneho nawodu powołała. Drježdźanjan wobroći so w swojej na to slědowacej narěči direktnje na serbsku zjawnosć: „Přeprošuju wšitke zjednoćenstwa a skupiny samsnych zajimow, zo bychu mi hač do 25. apryla kmane wosoby jako čłonow předsydstwa za listowe wólby namjetowali. Jich hłowny nadawk budźe, zwěsćić wuslědki na zjawnym posedźenju po zakónčenju wólbneho časa. Woni dźěłaja čestnohamtsce. Kandidatki a kandidaća kaž tež po wólbnym porjadku definowani dowěrnicy njehodźa so jako čłonojo tohole organa powołać.“

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Digitalna wučbnica online

Bjez přidatneho spěchowanja projekt so zwoprawdźić njehodźał

Drježdźany (SN/MiR). Dwaj ministraj a jeju zawdatej ruce, k tomu błyskanje foto­aparatow a nimale něme šwórčenje telewizijnych kamerow – tajki bě zeleny štwórtk start za digitalny poskitk www.krokpokroku.sorbischlernen.de. Prěni přitomni hladachu w medijowym a wobydlerskim centrumje sakskeje statneje kenclije w Drježdźanach hnydom na swoje smartphony, hač je poskitk serbskorěčneje digitalneje wučbnicy woprawdźe swobodnje daty.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Wopory wopominali

Tel Aviv (dpa/SN). W Israelu wopominachu dźensa šěsć milionow Židow, kotrychž běchu němscy nacionalsocialisća a jich pomocnicy za čas holocausta zamordowali. Dopołdnja su po wšěm kraju sireny wuli. Šoferojo su z awtow wulězli, pěšcy dwě mjeńšinje wopominajo stejo wostali. Wjace hač 70 lět po kóncu Druheje swětoweje wójny bydli w Israelu hišće něhdźe 220 000 přežiwjenych holocausta.

Podhladny před sudnistwom

Freiburg (dpa/SN). W padźe wjelelětneho znjewužiwanja dźěsća w Freiburgu dyrbi so tam wot dźensnišeho prěni z cyłkownje wosom podhladnych před sudnistwom zamołwić. 41lětny Němc bě so znajmjeńša dwójce na dźensa dźewjećlětnym hólcu přešoł a jeho splažnje ćežko znjewužiwał, kaž statne rěčnistwo zdźěli. Wobskorženy bě přez mać dźěsća a jeje partnera kontakt k hólcej dóstał. Porik bě hólca w interneće poskićał a mužam za pjenjezy přewostajił, zo bychu jeho wumocowali.

Demokratija wohrožena

wozjewjene w: Politika
Młodźi Židźa ze wšeho swěta su so dźensa w Krakowje zhromadźili. W něhdyšej židowskej štwórći wopominachu woni wopory holocausta. W běhu dnja wobdźělichu so na „Pochodźe žiwych“ w něhdyšim nacistiskim koncentraciskim lěhwje Auschwitz a napodobnichu tak pochod Židow za čas holocausta z lěhwa do płunowych komorow w Auschwitzu-Birkenauwje. Foto: dpa/Natalie Skrzypczak

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Syriske wójsko Dumu zdobyło

Moskwa (dpa/SN). Po tydźenje trajacych wojowanjach su jednotki syriskeho knježerstwa po informacijach Ruskeje kontrolu w syriskim měsće Duma přewzali. „Nad radnicu Dumy zmawuje narodna chorhoj Syriskeje“, rjekny ruski generalny major Jurij Jewtušenko powěsćerni Interfax. Wón rěčeše wo „symboliskim podawku“ za Syrisku, hdźež howri wobydlerska wójna. Mjeztym započa ruska wojerska policija w Dumje dźěłać, zo by wěstotu zaručiła, zdźěli zakitowanske ministerstwo w Moskwje. Minjene dny běchu dźesaćitysacy ludźi wot zběžkarjow wobsadźene město wopušćili. Ewakuaciju bě Ruska sobu wujednała. Duma leži w kónčinje wuchodna Ghuta a je jenož něšto kilometrow wot stolicy Damaskusa zdalena.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Zjawny wobchad lemjeny był

Berlin (dpa/SN). Masiwne warnowanske stawki w zjawnej słužbje su dźensa zjawny bliskowobchad we wjacorych wulkoměstach lemili. Wosebje potrjechenej běštej w rańšich hodźinach Delnja Sakska a kónčina wokoło Stuttgarta. Na třećim dnju stawkow wostachu na mnohich městnach tež pěstowarnje a měšćanske zarjadnistwa zawrjene. Wotwožowanje wotpadkow a rjedźenje městow to­horu­nja njefungowaše. W Hannoveru, Braunschweigu a Wolfsburgu wostachu busy a tramwajki cyły dźeń w depotach, byrnjež šulerjo runje maturitne pruwowanja pisali. Připołdnju zhromadźi so w Hannoveru 8 000 stawkowacych ze šefom dźěłarnistwa ver.di Frankom Bsirsku.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 apryla 2018 14:00

Putin: Čłowjeski rozum měł dobyć

Moskwa/New York (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin je hladajo na přiběrace mjezynarodne napjatosće swoje starosće zwuraznił a k rozumnosći namołwjał. „Połoženje na swěće je dźeń a strašniše. Nadźijamy so, zo strowy čłowjeski rozum skónčnje dobudźe a mjezynarodne poćahi so zaso konstruktiwnje wuwiwaja“, rjekny Putin wčera na zetkanju z wukrajnymi wulkopósłancami w Moskweje. Hroženja prezidenta USA Donalda Trumpa, w Syriskej wojersce ­zasahnyć, wón njenaspomni.

Trump bě Ruskej wčera direktnje z wojerskej akciju w Syriskej hrozył. „Přihotuj so, Ruska, rakety přińdu“, bě wón twitterował, po tym zo bě Ruska připowědźiła wšitke cuze rakety nad Syriskej wottřěleć.

Hladajo na napjatosće wokoło pozdatneho zasadźenja jědojteho płuna w Syriskej je generalny sekretar UNO António Guterres čłonow bjezstrašnostneje rady před dalšej eskalaciju warnował. W tym zwisku rěčeše z wulkopósłancami wšěch pjeć stajnych čłonow rady.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND