Z wudaća: pjatk, 07 septembera 2018

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Sakska literarna rada je wčera w Budyskej Smolerjec kniharni tak mjenowany Sakski knižny kófer předstajiła. Z nim chce po kwartalach na stajnje dźesać wubranych knihow skedźbnjeć, kotrež su awtorki a awtorojo sakskeho pochada resp. ze žiwjenskim srjedźišćom w swobodnym staće spisali. „Chcemy z akciju nowostki prezentować a je čitarjam zbližić. Nimo toho mamy tak přiležnosć, čitanja organizować a publikum do rozmołwy z awtorami wjesć“, rozłoži jednaćelka literarneje rady dr. Sibille Tröml. Po spomnjeću na njeboh dr. Franka Stübnera dźakowaše so wona wječor sobu wuhotowacemu towarstwu Přećeljo Smolerjec kniharnje za zhromadne dźěło.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Sport (07.09.18)

Wokrjesne pokalne koło

Jutře a njedźelu přewjedźe Zapado­łužiski koparski zwjazk prěnje wokrjesne pokalne koło hrajneje doby 2018/2019. Mjez druhim su sćěhowace partije planowane:

08.09. 12:15  ST Bart II –

  SJ Chrósćicy II

08.09. 13:00  Liegau-Augustusbad –

  ST Marijina hwězda

08.09. 15:00  ST Budissa Budyšink –

  Traktor Malešecy

09.09. 15:00  Módro-běli Minakał –

  FV Ottendorf-Okrilla

09.09. 15:00  Mały Wosyk/Pančicy II –

  Zeleno-běli Sepicy

Krajne pokalne koło

Tež na krajnej runinje budu pokalne hry, tu pak je to hižo 2. koło.

08.09. 14.00 SC Syrau – SJ Chrósćicy

09.09. 15.00 SG Weixdorf –

  Jednota Kamjenc

09.09. 15.00  Lokomotiwa Šwikawa –

  ST Ćisk

09.09. 15.00  BSC Gelenau –

  Fortuna Trjebin

Wulke finale dumperowcow

Wulke finale lětušich němskich dumperowych mišterstwow budźe 29. a 30. septembra w Hórkach pola Chrósćic. Techniske přepruwowanje dumperow přez firmu DEKRA je za sobotu wot 17 do 18.30 hodź. planowane. W 19 hodź. přizamknu so kwalifikaciske běhi a po tym budu we wulkim stanje reje k hudźbje skupiny GrooveCover. Njedźelu wot 10.30 hodź. steja regionalne wubědźowanja a rańše piwko na programje. Finalne běhi započnu so w 13.30 hodź., wubědźowanje z liliputami w 15.30 hodź.

Wolejbulowa sezona so započina

wozjewjene w: Sport
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Zamołwitosće konkretnje zapisane

„Pućnik za integraciju w Budyskim wokrje­su“ jako brošurka předleži. Přiručka je pomoc tym sobudźěłaćerjam a sobudźěłaćerkam na zarjadach, kotřiž maja ze zapućowanjom wukrajnikow činić. Rozkładowane tam je, štó ma kotre­ z płaćiwych zakonjow wurosćace nadawki spjelnić. Wo tym informowachu srjedu w Budyskim krajnoradnym zarjedźe.

wozjewjene w: Lokalka
W Kinsporskej holi mjez Sepicami a Ćisowom je so wčera lěs palił. Potrjechena bě płonina połdra kwadratneho kilometra. Wohnjowych wobornikow, kotřiž přijě­dźechu z wjacorych wokolnych gmejnow, podpěrowaše helikopter zwjazkoweje ­policije. Wobydlerjo njeběchu wohroženi. Foto: Jonny Linke

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Składnosć wužić

Druhu njedźelu septembra móžeš sej poprawom kóžde lěto w protyce našmórnyć. Tón dźeń mjenujcy su po cyłej Němskej twarjenja přistupne, kotrež to w normalnym padźe njejsu. Hrody, wěže, cyrkwje, pincy, rozwaliny, haj samo jastwo steja na dołhej lisćinje wotewrjenych pomnikow. Na mnohich městnach staraja so nimo toho wo hudźbne wobrubjenje a poskićeja wopytowarjam napoje a přikuski. Ja so na tón dźeń stajnje kusk wjeselu, dokelž móžu sej při nadźijomnje rjanym wjedrje něhdźe wulećeć, něšto noweho widźeć a zhonić a sej k tomu něšto słódne popřeć. Najzajimawše wězo je, hdyž je wěste twarjenje prěni raz na dnju wotewrjeneho pomnika přistupne, kaž lětsa stary młyn w Swinjarni. Dokelž so tajka składnosć ­jenož nětko skići, móžu kóždemu jenož radźić ju wužić. Dospołny přehlad wšitkich wotewrjenych pomnikow nadeńdźeće internetnje pod www.tag-des-offenen-denkmals.de. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Při Chróšćanskej zakładnej šuli su dźensa popołdnju nowe hrajkanišćo přepodali. Dokelž bě dotalne trochu ­skromne, stej tam gmejna a Serbske šulske towarstwo jako nošer horta za něhdźe 10 000 eurow někotre nowe nastroje stajili, štož dóstachu přez program Leader spěchowane. Domownik Józef Wjesela tam wčera hišće raz za prawym hladaše. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Inwestuja dale do šule

Za wobšěrnu inwesticiju nadźijeja so tójšto spěchowanja

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Nowy hort w Pančicach-Kukowje njeje hišće hotowy, to měri so gmejna hižo na přichodny projekt. W třoch twarskich wotrězkach chce komuna Šulu Ćišinskeho přichodne lěta dale ponowić. Kaž gmejnska rada ­na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamkny, chcedźa tam wot nalěta 2020 hač dosrjedź lěta 2022 dohromady 1,3 miliony eurow nałožić. Hłownje dźe wo to, wohnjoškit a wěstotu w twarjenju polěpšić, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rozłoži.

Tak přitwarja při wuchodnym dźělu, potajkim z puća widźane naprawo, druhi wuchowanski puć. Kaž wjesnjanosta wčera připowědźi, ma wopomnišćo Jakuba Barta-Ćišinskeho na horni poschod přećahnyć. Na zapadnym dźělu, hdźež je hłowny zachod, budu cyłe schodźišćo ponowić, wobhrodźenje přiměrić a šulerske nuzniki kaž tež wučersku stwu saněrować. To wšo ma so stać pod krutym dohladom pomnikoškita. W třećim wotrězku chcedźa wšitke zbywace wonkowne pinčne murje wusušić a izolować. Dźěl su w zwisku ze saněrowanjom chódbow a rjadowniskich rumnosćow hižo wusušili.

wozjewjene w: Lokalka

Srjewina łučina pola Drětwje (Zerre) dósta­nje nowy panorama. Wutoru su tam wulke nošaki noweho Kruwjaceho mosta na sćežory zmontowali.

Drětwja (JoS/SN). Napjate wokomiki doži­wichu minjenu wutoru w Drětwi. Hižo w nocy bě tam wosebity transport cyłkownje šěsć ćežkonakładnych awtow šěsć nošakow přiwjezł. Wulke twarske dźěle zhotowiło je železowobdźěłanske předewzaće C&P w saksko-anhaltskim Elsteru pola Wittenberga. Transportna logistika bě derje spřihotowana. Podłu čary trjebachu na někotrych městnach policiju, wšitko pak je po planje wotbě­ža­ło. Posledni wotrězk wjedźeše přez Čornopumpske industrijnišćo hač k měst­­nu, hdźež ma nowy móst nastać.

Hižo rano w štyrjoch bě prěnje nakładne awto na twarnišću. Dopołdnja w dźewjećich započachu dźěłaćerjo z hoberskim montažnym kranom twarske dźěle kedźbliwje pohibować, dźiwajo na milimetersku dokładnu kónčnu poziciju. Hłownej nošakaj nad Sprjewju zběhnyć bě hladajo na dołhosć 30 metrow a wahu 40 tonow wužadanje. Skónčnje zmontowachu dźěle na předwidźane sćežory na kóždym boku Sprjewje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Z traktorom, kotryž jako „mobil zboža“ z wodu citaty wo zbožu na dróhu pryska, je předsyda towarstwa Remise Mike Salomon z Małeho Wjelkowa tuchwilu po wšej Sakskej po puću. Ze swojim wuměłstwowym projektom wón lětuše kulturne lěćo „Tajke zbožo“ w Małowjelkowskich sotrownjach dale wjedźe. Z powěsćemi zboža chce Salomon proces rozmyslowanja spěchować. Přede­wšěm měri so wón tak přećiwo populistiskim parolam, křiwdźenjam a šěrjenju stracha před přichodom. Radworska gmejna­ projekt mjez druhim podpěruje. Foto: Towarstwo Remise/Mike Salomon

wozjewjene w: Serwis
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Křižowka (07.09.18)

Wodorunje: 3 hołk a ..., 5 z njej pisachu na taflu, 6 to je zakazane, 7 muski hłós, 10 ličba, 13 ryba, 14 objekt w swětnišću, 15 trasa, wupoka­zany puć

Padorunje: 1 wobaranje, 2 fran­coske město, 3 horiny w Čěskej/Pólskej, 4 rěka přez Drježdźany, 8 načolna skupina, 9 japanske město, 11 demonstracija, 12 wu­znamjenjenje, zasłužba

wozjewjene w: Serwis

nawěšk

nowostki LND