Z wudaća: pjatk, 07 septembera 2018
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Krótkopowěsće (07.09.18)

Ludwig Kola njeboh

Choćebuz. Wjelelětny serbski rozhłosownik Ludwig Kola je wčera w starobje 86 lět w Choćebuzu zemrěł. Wot lěta 1963 hač do přewróta bě wón Serbski rozhłós w Budyšinje nawjedował. Pozdźišo wutwori delnjoserbsku redakciju rozhłosa, kotraž dźensa we wobłuku sćelaka RBB wusyła. Nimale 40 lět je rodźeny Radworčan za serbski rozhłós dźěłał.

Na wuprawje w Słowjenskej

Wudwor. Wudworski folklorny ansambl zastupuje Serbow na tuchwilu wotměwacym so 13. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Od Celja do Žalca“ w Słowjenskej. 29 čłonow poda so wčera na wukrajnu turneju. Prěnja stacija je město Celje. Dalšej programaj stej w bliskim měsće Žalec a we wsy Petrovče planowanej. Sobotu předstaja so Wudworčenjo w słowjenskej stolicy Ljubljanje.

Wutwar dróhi pruwować

wozjewjene w: Krótkopowěsće
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Protyka (07.09.18)

Pjatk 7. do 9.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Lubijski měšćanski swjedźeń

   Wjesny swjedźeń w Nadróznej Hrabowce

   Brězowske zetkanje traktorow

Pjatk 7.9.   Wojerowska ludowa uniwersita swjeći 70lětne wobstaće

  16:00 Wotewrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli

  19:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Ralbicach

  19:00 Koncert „Moja archa Horni Hajnk“ na dworje biosfero­weho rezerwata w Stróži

  19:30 Předstajenje musicala „Zorro“ na Mortkowskej Jakub­ecec twjerdźiznje

  20:00 Žonjace stawiznički z Marion Brasch w Mało­wjelkowskich sotrownjach

Sobotu 8.9.   Wubědźowanje dumperowcow wo němske mišter­stwa w Drjowku

   Wubědźowanje wohnjowych woborow wo „Čornico­wy pokal“ w Stróži pola Rakec

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Rozhłós (07.09.18)

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo dnju wotewrjeneho pomnika

11:20 Finska hudźba

11:45 Nowy direktor Serbskeho instituta sto dnjow w zastojnstwje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskej šuli w zelenym a wo serbšćinje w swójbje

13:00  W spominanju na komponista Detlefa Kobjelu

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

wozjewjene w: Rozhłós
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

To a tamne (07.09.18)

Zo by sej słódkosće kupił, je jědnaćelětny z awtom maćerje w delnjosakskim Schöningenje ke kupnicy žiwidłow jěł. Po dźesać kilometrach bjezporočneje jězby zadźeržachu jeho policisća, kotrychž bě druhi šofer awta alarmował. Hólčec bjez problemow a cyle wěsće na kromje dróhi zasta. Zastojnicy su małeho wulětnikarja dospołnje překwapjenej maćeri přepodali. Swoje jězbne kmanosće bě sej pachoł na traktoru přiswojił.

Pod konopejom staršeju namakali su pomocnicy pjećlětneho hólca, za kotrymž běchu cyłu hodźinu pytali. Samo policiju su hižo alarmowali, dokelž njemó­žachu hólčka namakać. Na to wohnjowi wobornicy, stafla wuchowanskich psow a policija z wótřerěčakami w bydlenskej štwórći za nim pytachu. Skónčnje hólca pod konopejom wuhladachu, hdźež drje bě so wšón čas chował.

wozjewjene w: To a tamne
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Policija (07.09.18)

Pisany kwěćel deliktow

Budyšin. Zawčerawšim wječor je policija na Budyskej Stieberowej wosobowe awto typa Seat Ibiza kontrolowała a hnydom wjacore delikty zwěsćiła. Přičinjene čisło scyła k awtu njesłušeše. Nimo toho namakachu w jězdźidle dalše, zwjetša njepłaćiwe čisła, mjez druhim jedne pokradnjene. Kaž so dale wukopa, 28lětny šofer scyła žanu jězbnu dowolnosć njewob­sedźeše a jeho awto ani přizjewjene ani zawěsćene njebě.

wozjewjene w: Policija
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Informuja wo wólbach sejma

Chrósćicy. Iniciatiwa za demokratiske ­ludowe zastupnistwo přeproša wšitkich zajimcow na informaciski a temowy ­wječor k wólbam Serbskeho sejma póndźelu, 10. septembra. w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Ini­ciatiw­nicy chcedźa ideju a perspektiwy sejma kaž tež wobstejnosće wólbow předstajić. Přizamknje so diskusija wo prašenjach kulturneje a kubłanskeje ­awtonomije Serbow.

Literarna rozmołwa

Budyšin. Z diskusijiu wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marja Čornakec pokročuje Zwjazka serbskich wuměłcow rjad wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Wobchod zaso wotewru

Budyšin. We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika chcedźa zajutřišim, njedźelu, w 14 hodź. Budyski tachantski wobchod na Mjasowych jětkach zaso wočinić. Zajimcy su přeprošeni sej wobhladać, što je so tam změniło, a so wo nowych poskitkach wobhonić, mjez druhim wo literarnej kofejowni.

Dwory šěroko wočinjene

wozjewjene w: Z městow a wsow
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

„Zapřisahańca mjelčenja“

Žurnalisća přepytuja pady splažneho znjewužiwanja w pólskej cyrkwi

Waršawa. Njedawny wopyt bamža Franciskusa w Irskej a jeho zamołwjenje napřećo woporam splažneho znjewužiwanja w katolskej cyrkwi je pólskim nowinarjam nastork, přepytować, hač su tež w jich kraju tajke njeskutki. Tydźenikaj Polityka a Newsweek Polska jara wobšěrnje wo tym pisatej, wuzběhujetej temu samo na titulnej stronje.

Kak pak zhoniš, kelko padow tajkeho znjewužiwanja w cyrkwi je? Spěšnje žurna­lisća zwěsćichu, zo knježi na woběmaj stronomaj „zapřisahańca mjelčenja“. Duchowni, kotřiž maja přeco hišće wulku awtoritu, nochcedźa ničo rjec. Wopory nimaja w swójbach a w zjawnosći žanu podpěru. Jim samo podsuwaja, zo su sej wšitko jenož wumyslili. Častodosć wěrja swójbni duchownemu bóle hač dźěsću, kotrež bě doma wo znjewužiwanju přez měšnika rozprawjało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
pjatk, 07 septembera 2018 14:00

Z kolesom sej zhromadnje wulećeli

Wjesne towarstwo Noweje Wjeski je minjenu njedźelu swojich čłonow na kolesowanski wulět přeprosyło. Prěni puć 25 wulětnikarjow wjedźeše k Miłočanskej žabje (na wobrazu), hdźež so dźěći přeswědčichu, zo so žaba woprawdźe njehiba. Na to wopytachu mjezynarodnu rězbarsku dźěłarničku w Miłočanskej skale, hdźež móžachu sej nowe twórby wuměłcow wobhladać a rozjasnić dać. Poslednja přestawka bě piknik w Lipju w Pančicach-Kukowje, hdźež šofer dypkownje ze słódnej jědźu a napojemi čakaše. Foto: Jana Hiccyna

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND