Z wudaća: wutora, 09 oktobera 2018

wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Šofer bjez dowolnosće jěł

New York (dpa/SN). Dwaj dnjej po zahubnym wobchadnym njezbožu z 20 mortwymi sewjernje New Yorka je policija wčera zdźěliła, zo njeměješe 53lětny šofer podlěšeneje limuziny dowolnosć, tajke wulke awto z wjace hač 15 pasažěrami wodźić. Nimo toho bě jězdźidło při techniskej kontroli přepadnyło a njesmědźeše poprawom scyła na puću być. Při njezbožu bě ze 17 ludźimi wobsadźeny wóz minjenu sobotu z wulkej spěšnosću do parkowaceho awta zrazył. Při tym su wšitcy sobujěducy kaž tež šofer a pěškaj zemrěli.

Zhromadnosć demonstrowałoj

Mnichow (dpa/SN). Předsyda CSU Horst Seehofer a bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) staj po swojich rozestajenjach wo přičinach špatnych wólbnych wuhladow dla zhromadnosć demonstrowałoj. Při zhromadnym wustupje w Ingolstadće wotpokazaštaj wonaj wčera wječor zaćišć, zo móhła mjez nimaj zwada knježić. W Bayerskej wola přichodnu njedźelu nowy krajny sejm. Naprašowanje wěšći CSU wulke straty.

Wola naslědnika Brinkhausa

wozjewjene w: Politika

Tabulka wobwodneje ligi

1. Viktoria Worklecy  3  9 :2 8

2. CVJM Zhorjelc 3  9 :3 8

3. Volleys Koblicy  2  6 :1 6

4. Módro-běli Wojerecy II 3  7 :3 6

5. TSV Niederoderwitz 3  6 :6 5

6. MSV Budyšin 04 II 3  4 :9 2

7. OSSV Kamjenc 2  2 :6 1

8. TSV Kundraćicy 2  1 :6 0

9. ST 1896 Wulka Dubrawa 3  1 :9 0


Viktoria Worklecy 92 – TSV Niederoderwitz 3:0 (25:19, 25:13, 25:11)

Na prěnim domjacym hrajnym dnju wobwodneje ligi mějachu Worklečanscy wolejbulisća poměrnje jednorej nadawkaj. Z TSV Niederoderwitzom a OSSV Kamjencom nastupištej přećiwo nim nowačkaj, kotrajž běštaj z wobwodneje klasy­ postupiłoj. Mustwo ze Žitawskich horin pak bě w zašłej sezonje wšitke hry doby­ło a do noweje sezony klasu wyše z dobyćomaj startowało.

wozjewjene w: Sport
Na swětnišćowym dwórnišću w kazachskim Bajkonurje su dźensa nowu raketu Sojuz MS-10 na startowu rampu stajili. Raketa ma zajutřišim, štwórtk, k swětnišćowej staciji ISS wotlećeć. Ruski kosmonawt Aleksej Owčinin a ameriski astronawt Nick Hague mataj sobu lećeć. Minjeny štwórtk běchu třo kosmonawća stacije w Kazachstanje přizemili. Komandant ISS je tuchwilu ­Alexander Gerst jako prěni němski astronawt. Foto: dpa/Sergej Sawostjanow

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Sezona za zelenymi blidami zahajena

W swojej prěnjej hrě za swójskimi blidami porazy prěnje blidotenisowe mustwo DJK Konjecy mustwo ST Bühlau jasnje z 13:2. Wšitke dwójki dźěchu na konto domjacych, a w hrach jednotliwcow dyrbještaj so jeničce Maćij Kokla a Dierk Šewc přećiwo sobu najsylnišemu hrajerjej cyłeje ligi Andreasej Berge snadnje kłonić. Alojs Čóška, André Čórlich, Michał Elstner a Dietmar Hrjehor běchu njepřewinjomni.

W 2. wokrjesnej lize přewiny nowačk ST Radwor susoda z Njeswačidła tohorunja z 13:2. Optimalne 2,5 dypkow docpěchu Matijas Žur, Hagen Paška a Alexander Žur. Dwaj dypkaj zawěsćištaj sej Mario Wróbl a Markus Jurk, połdra dypka dźěše na konto Gerharda Krala.

wozjewjene w: Sport
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Chce wjace zajimcow zdobyć

Towarstwo přećelow Serbow w Praze wabi ze zajimawymi poskitkami

Praha/Budyšin (SN/MiR). Je Towarstwo přećelow Serbow w Praze (SPL) hišće waž­ne? To chcyše jeho předsyda Lukáš Novosad zańdźeny pjatk wječor někotrych přitomnych Serbow wědźeć na zarjadowanju k přepodaću Myta Domo­wi­ny w Budyskim Serbskim domje. Prašani jemu wotmołwichu, zo sej bjez prašenja dalše skutkowanje SPL přeja. Při­wšěm woni wědźa, zo je dźeń a ćešo zdobyć Serbow, kotřiž bychu direktny zwisk do Prahi pytali. Sylniši wopyt z Łužicy w čěskej stolicy pak by skutkowanje a wuprudźenje SPL sylnił. Toho je sej jeho před­syda wěsty a z nim tež referent Domo­winy za kulturu a wukraj Clemens Škoda. „Prócujemy so wo nošne zwiski do słowjanskeho wukraja. Smy jara wjeseli, zo je sej z pomocu Domowiny móhł lětsa Wudworski folklorny ansambl do Słowjenskeje dojěć. Tajke wuprawy njejsu samozrozumliwe, za to wšak su pjenjezy trěbne. A w tym tči husto špak za intensiwnišu wuměnu, tež z našimi partnerami, z kotrymiž lěta dołho zwiski wudźeržujemy, kaž z SPL w Praze.“

wozjewjene w: Towarstwa
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Žadaja sej zasadnu změnu

Berlin (dpa/SN). Wobswětoškitna organizacija Němska wobswětowa pomoc (DUH) žada sej w tuchwilnej krizy dieselowych awtow dla wobšěrnu debatu wo zasadnej wobchadnej změnje w Němskej. „Trjebamy mjenje motorizowaneho indiwidualneho wobchada, trjebamy wjace čistych jězdźidłow w městach, trjebamy wjace kolesow a lěpši zjawny bliskowobchad“, rjekny nawoda DUH Jürgen Resch dźensa w Berlinje. Tamniše zarjadniske sudnistwo chcyše dźensa wo tym wuradźować, hač měli dieselowym awtam w stolicy zanjerodźeneho powětra dla jězdźenje zakazać. DUH bě wotpowědnu skóržbu zapodała. Jürgen Resch nadźija so „mudreho rozsuda“ sudnikow na dobro čisteho powětra w Berlinje. Zdobom sej wón žada, awtotwarcam, kotřiž su wotpłun awtow ilegalnje manipulowali, pokuty miliardow eurow napołožić.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Bjez wizuma do Europy

Berlin (dpa/SN). Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za poćahi k Ruskej Dirk Wiese (SPD) sej žada, zo měło młodym Rusam móžno być bjez wizuma ­do Europy pućować směć. „To by dobry signal młodym wobydlerjam Ruskeje był“, rjekny Wiese nowinarjam. Tak hodźeli so předsudki přećiwo Europje přewinyć a šulerska wuměna wolóžić.

Zdobom žada sej Dirk Wiese kónc internetneje spionaže a hackerowych nadpadow na Europu ze stron Ruskeje. „Štóž chce z nami wušo hromadźe dźěłać a poćahi­ normalizować, tón dyrbi so tajkich činkow pasć.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Haseloff zasadźa so za brunicu

Praha (dpa/SN). Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) je so pola čěskeho energijoweho zastaraćela EPH za domjacu brunicu zasadźał. Čěske předewzaće bě jemu při wčerawšich rozmołwach w Praze přilubiło so dale w Saksko-Anhaltskej angažować, kaž rěčnik knježerstwa Matthias Schuppe medijam zdźěli.

Haseloff informowaše swojich rozmołwnych partnerow wo stawje tuchwilneje diskusije nastupajo kónc zmilinjenja brunicy w Němskej. Wón potwjerdźi, zo njeje tajki kónc krótkodobnje móžny. Knježerstwowy šef a zastupnicy EPH běchu sej přezjedni, zo dyrbjeli najprjedy perspektiwy za ludźi w potrjechenych kónčinach wutworić. Hakle potom móža wo konkretnym terminje za kónc brunicy rěčeć, Schuppe rjekny. Při tym wšitcy tomu přihłosowachu, zo ma so energetiske wužiwanje brunicy skónčić. To pak je jeno srjedźo- a dołhodobnje móžno.

EPH je towaršnik firmy Mibrag, kotraž w Saksko-Anhaltskej brunicowe jamy wobhospodarja.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Meister: Signal wubudźenja

Rozprawa swětoweje klimoweje rady politikarjow k jednanju pohonja

Berlin (dpa/SN). Hladajo na najnowšu rozprawu swětoweje klimoweje rady žadatej sej wobswětowe a slědźenske mi­nisterstwo Němskeje wjace iniciatiwy w boju přećiwo přiběracemu woćoplenju zemje. „Přichodne lěta budu rozsudne, zo njeby naš planet swoju runowahu zhubił“, zdźěla zwjazkowa ministerka za wobswět Svenja Schulze (SPD) z Berlina. Nastupajo škit klimy njeměli dalši čas brojić. Statny sekretar we wobswětowym ministerstwje Jochen Flasbarth měni: „Dopóznaće, zo by woćoplenje zemje wo dwaj stopnjej wo wjele hórše sćěhi za miliony ludźi měło hač wo połdra stopnja, dyrbjało nas stajnje zaso do dźěła pohonjeć.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Staw Sprjewje dale stabilny

Choćebuz (dpa/SN). Najebać dale trajacu suchotu wostawa staw Sprjewje w Ber­linje a Braniborskej dźakowano wody z brunicowych jamow a spjatych jězorow znajmjeńša hač do kónca oktobra konstantny. To zdźěli zamołwity wotrjadnik Podstupimskeho wobswětoweho ministerstwa Kurt Augustin na naprašowanje powěsćernje dpa. Zamołwići z toho wuchadźeja, zo nowy dešć přichodny čas ­rěki a jězory zaso napjelni. Nimo toho so hižo telko wody při wotběracych tem­peraturach njewupari. Prawdźepodobnje pak dyrbja staw wody w Grodkowskim spjatym jězoru přichodny čas snadnje znižić. Tam bě pegel po přehladce ministerstwa naposledk zaso přiběrał. Přiwšěm wjedrarjo přichodne dny žadyn dešć njewočakuja.

Porno tomu maja rěki a rěčki w Sakskej přeco hišće přemało wody. „Při měrjenjach zwěsćamy, zo ma něhdźe 70 procentow rěkow staw wody kaž w časach suchoty“, zdźěli rěčnica krajneho ­zarjada za wobswět, ratarstwo a geolo­giju. „Tak je po krótkim polěpšenju niski niwow, kajkiž mějachmy srjedź septembra, nimale zaso docpěty.“

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND