Z wudaća: póndźela, 05 nowembera 2018
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Serbske městnosće na panoramowym wobrazu

Mjeztym 14. Wojerowske wuměłske wiki­ wotměchu kónc tydźenja zaso tam, hdźež bě před wjace hač 20 lětami premjera zarjadowanskeho rjadu. Łužiska hala sta so za lubowarjow wuměłstwa z cyle wosebitym zetkawanišćom.

Wojerecy (SiR/SN). Přičina přećaha bě do­tal přiběracy wothłós z facitom, zo njebychu rumnosće w Kulturnej fabrice na Piwarskej 1 dawno wjace dosahali. Płoniny wustajenišća, hdźež pokazowachu wjelestronskosć grafiki, molerstwa, keramiki, plastikow, wozdoby a fotogra­fijow, su za wjace hač 80 wuměłcow samo­ hišće rozšěrili. Z Łužiskej halu, hrodom­ a Kulturnej fabriku mějachu prěni raz tři městnosće, hdźež bě pre­zentaciska a předawanska přehladka z wuměłskimi twórbami zarjadowana.

wozjewjene w: Kultura
Přewšo derje wopytany bě sobotu popołdnju nazymski koncert chóra Budyšin w Budyskim Serbskim domje. 60 přihotowanym městnam dyrbjachu dalše stólcy přistajić. Zwjetša staršemu publikumej předstajichu chórisća pod nawodom Michała Jancy pisany­ wěnc serbskich a słowjanskich ludowych kaž tež wuměłskich spěwow. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Wažnu partiju wuspěšnje zakónčili

ST Fortuna Trjebin

– SJ Chrósćicy 2:3 (0:3)

Zestawa hosći: Králíček – Püschel, Sentivan, B. Cyž, F. Cyž, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik (74. Młynk), Henčl, Henzl (90. Šiman), Runt, Beneš (90. L. Zahrodnik)

Kermušnu njedźelu běchu so koparjo prěnjeho mustwa Chróšćanskeje SJ na puć do Trjebina podali. Tam nastupichu přećiwo direktnemu konkurentej w tabulce. Tak jich cil wězo bě tři dypki doc­pěć.­ Wšitke dotalne pjeć dypkow běchu Chróšćenjo w tutej sezonje na won­kow­nych hrajnišćach nazběrali. Wosebitu wažnosć kładźeše trenar Detlef Panic na wě­stu defensiwu a efektiwnosć před wrotami.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Młoda hudźba na Romantice

Budyšin (SN/MWj). Wulke syły ludźi tłóčachu so zawčerawšim po Budyskich hasach. Za lětuši nakupowanski a dožiwjenski wječor Romantika běchu wonkowne wuměnjenja ze suchim a přijomnym wjedrom přewšo dobre. Wšo druhe bě Budyske nutřkoměšćanske towarstwo ze swojimi njeličomnymi partnerami wuběrnje spřihotowało: wobswětlene fasady, swěćace so hwězdy w štomach, widejowe animacije na wjacorych wěžach, młode holcy w frinkolacych kostimach, live-hudźba na hasach a w někotrych wobchodach, swěčki, smólnicy a lěhwowe wohenje atd.

Jedne ze srjedźišćow bě Póstowe naměsto před Serbskim domom. Tu mě­ješe Radijo Satkula jewišćo natwarjene a poskićeše přihladowarjam młodu hudźbu. Tak wustupi z telewizijneho wusyłanja „The Voice kids“ znaty Gabriel Mommer. Wón njespěwaše jenož němsce a jendźelsce, ale tež jako premjeru swój serbski spěw, wšako ma z wowku Majku Kowarjec serbske korjenje. Dale připowědźi moderatorka Katka Pöpelec spěwarja Christopha Cyža. Nimo toho dožiwi serbski a němski publikum modowu přehladku tobołow z módroćišćom a Mühlmannec rejwansku šulu.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Dróhotwar a wopłóčki

Gmejna wuda wjele pjenjez za planowanu nowu zakładnu šulu

Hodźij (CK/SN). Za hłubokotwarske dźěła planuje gmejna Hodźij klětu 947 000 eurow. Twarić chcedźa wjesny wopłóčkowy kanal w Debiškowje (Döbschke). Tež w Njezdašecach (Nedaschütz) stej nowy wopłóčkowy kanal a dróhotwarski projekt předwidźanej. To wuchadźa z naćiska hospodarskeho plana za 2019, z kotrymž je so gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała. W nim zapřijatych je 259 000 eurow, kotrež chcedźa takrjec přihotowane měć, móža-li ležownosć za nowo­twar zakładneje šule kupić. Jako dochody planuja poł miliona eurow spěchowanskich srědkow, klučowe připokazanki Swo­bodneho stata Sakskeje a dróhotwarske přinoški wobydlerjow. Kaž wjesnjanosta Gerald­ Meyer (njestronjan) rozłoži, so sadźby za ležownostny a přemysłowy dawk klětu njezwyša. Dohromady steji pod smužku deficit 238 000 eurow. Při­wšěm płaći plan jako wurunany, dokelž jedna so při minusu wo wotpisanja za stare zamóženstwo.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Zražka při awtodróhowej wotbóčce

Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera popołdnju při Porchowskej wotbóčce awtodróhi A 4. Po wšěm zdaću njekedźbliwosće dla stej tam VW a Audi do so zrazyłoj. Jedne z jězdźidłow wosta hakle na polu stejo. Móžno, zo běchu dołhe rynki čakacych awtow­ do směra na Drježdźany sobu wina, přetož tohodla knježeše při wotbóčce wjace wobchada hač hewak. Foto: Christian Essler

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Přistaja dalšeho sobudźěłaćerja

Wudwor (AK/SN). W planowanej nowej bydlenskej štwórći při tankowni w Pan­čicach-Kukowje chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) klětu a 2020 wopłóčkowe kanale kłasć. Tale inwesticija je zapisana do hospodarskeho plana za přichodne lěto, kotryž je hišće hač do 8. nowembra zjawnje wu­połoženy.

Zaměrowy zwjazk liči klětu z dochodami 1,671 milionow a z wudawkami 1,663 milionow eurow. Přinošk zwjazkej přisłušacych gmejnow wostanje z dohromady 25 000 eurami konstantny. Z nim financuja te wudawki, kotrež njehodźa so na domjacnosće přepołožić. Po tuchwilnych předstawach ma klětu 8 510 eurow dobytka nastać. Jón chcedźa swojim rezerwam přirjadować.

Zo móhli wobstejace wodočisćernje optimalnišo hladać a trěbne reparatury spěšnišo přewjesć, chcedźa pjateho hladarja techniskich připrawow přistajić. Tak změje zaměrowy zwjazk za wopłóčki potom dźewjeć krutych přistajenych, z nich štyrjoch w zarjadnistwje. Personalne kóšty inkluziwnje socialne wotedawki maja klětu 540 000 eurow wučinjeć.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Hižo nětko na přichod myslić

Dobra nalada w rjemjeslnistwje Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa

Budyšin/Zhorjelc (SN/BŠe). Rjemjeslniske zawody Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa wuprudźeja dobru naladu. Wšako wujewja nazymska konjunkturna analyza z aktualnymi ličbami naprašowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory přewšo spokojace prognozy. Cyłkownje 72 procentow předewzaćow ma swoje wobchadne połoženja za dobre. A sydom z dźesać firmow Drježdźanskeho komorneho wokrjesa wočakuje, zo tomu dale tak wostanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Zapósłane (05.11.18)

Městopřesyda Domowiny a župan župy Delnja Łužica Wylem Janhoefer reaguje na Zapósłane Měrka Šołty z Budyšina, wozjewjene w SN z 19. oktobra. Dokelž njemóže někotre podsuwanja bjez komentara jako tajke w zjawnosći stejo wostajić, wón pisa:

Dźiwam so, zo dyrbju w Serbskich Nowinach w Zapósłanym wěsteho knjeza Měrka Šołty čitać, zo wjetšina čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny ze srjedźneje a Delnjeje Łužicy po wšěm zdaću ničo njerozumi, hdyž so w gremiju w hornjoserbskej rěči rozmołwjeja. Zo njeje twjerdźenje awtora wěrne, potwjerdźa hižo fakt, zo móžach jeho dopis w SN čitać a sym jón tež zrozumił, byrnjež ani Hornjoserb ani maćernorěčny Delnjoserb njebył.

Mam zaćišć, zo awtor scyła njewě, kotre wosoby wón posudźuje. Su to mjez druhim bywšej studentce sorabistiki a maćernorěčni Delnjoserbja. My to wšitko rozumimy a Hornim Serbam tež rady rozłožimy, što „groniś“ woznamjenja.

Zo pak knjez Šołta tule wěrnosć nje­znaje, mje njezadźiwa. Wšako njejsym jeho hišće ženje na našich zjawnych po­sedźenjach, kotrež wšak wón w Zapósłanym kritizuje, widźał.

wozjewjene w: Zapósłane
póndźela, 05 nowembera 2018 13:00

Krótkopowěsće (05.11.18)

Dźesać namjetow zapodatych

Budyšin. Dźesać wosobow ze serbskich zjednoćenstwow je zwólniwych kandidować za radu Załožby za serbski lud. Wo tym informuje Domowina, po tym zo je so doba zapodaća namjetow minjeny štwórtk skónčiła. Wólbna ko­misija namjety nětko pruwuje. Sakskich čłonow załožboweje rady wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim posedźenju 14. decembra w Chrósćicach.

Hižo 750 podpismow

Pančicy-Kukow. Po druhim tydźenju naprašowanja je skupina Kukowske prašaki hižo wjace hač 750 podpismow ze­zběrała. Z toho je so 713 Serbow přećiwo aktualnej formje Serbskeho sejma wuprajiło. Jeničce sydomatřicećo, něhdźe pjeć procentow, su za sejm hłosowali. Podpismowa akcija běži hač do kónca lěta. Wjacori zajimcy nawjazachu kontakt ke Kukowskim prašakam. Tež w Delnjej Łužicy přichodnje podpisma zběraja.

Za mnohotnosć w redakcijach

wozjewjene w: Krótkopowěsće

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND