Z wudaća: wutora, 06 nowembera 2018
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Partner SMWK je dale Domowina

Budyšin/Drježdźany (SN/JaW). Narěčenski partner w serbskich prašenjach wo­stanje sakskemu knježerstwu a sakskemu ministerstwu za wědomosć a wuměłstwo (SMWK), kotrež je za serbske naležnosće zamołwite, Domowina. To zdźěli wčera no­winski rěčnik SMWK Andreas Friedrich na naprašowanje Serbskeho rozhłosa. W sakskim serbskim zakonju „je postajene, zo ma třěšny zwjazk zajimy Serbow zastupować. Mamy jenož jedyn, a to je Domowina. Tuž wostanje nam wona centralny partner“, Friedrich potwjerdźi. Serbja měli pak so dojednać, štó jich zajimy zastupuje. „Nam je wažne, zo mamy awtorizowaneho zastupnika, z kotrymž móžemy wo spěchowanju serbskeho ludu, jeho rěče a kultury jednać a mjeńšinowe prašenja rozrisać. To stej za nas tuchwilu serbska rada a Domowina“, rěka z ministerstwa. Za změny zastupowanskeho prawa je trjeba serbski a dalše zakonje změnić. Prócowanja wo to pak po SMWK tuchwilu spóznajomne njejsu. Wólby sejma je ministerstwo na wědomje brało. „Sejmej njepřisteja žane zjawnoprawniske woprawnjenja, jasne tež njeje, kotre kompetency ma wón scyła měć.“

wozjewjene w: Z Łužicy
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Krótkofilmy dorosta wuznamjenili

Choćebuz (SN/bn). Wubědźowanje FilmSchau twori kóždolětnje njeoficialny za-zběh Choćebuskeho filmoweho festiwala (FFC). Wčera su w tamnišim filmowym dźiwadle Weltspiegel cyłkownje tři twórby wuznamjenili.

Hłowne, z 1 500 eurami dotěrowane myto, kotrehož sponsor je statny sekretar za medije a mjezynarodne styki Thomas Kralinski, spožčichu krótkofilmej „Tak blisko, tak daloko“. We wobkrućenju rěka, zo přeswědča pask Grodkowskeje režiserki Alexandry Grafke ze swojim „cyle na kinematografiske powědanje město dialogow złožowace so wašnje“.

Wosebite myto Załožby za serbski lud w hódnoće 1 000 eurow připóznachu Leonej Babucke z Radebeula za jeho doku­mentaciski portret „Přirodoškitny wulkoprojekt łužiska jězorina“. We wopodstatnjenju wuzběhny jury – wobstejaca z wjelelětneho koordinatora Berlinskeho festiwala krótkofilmow Interfilm Hansa Hodela a łužiskeju filmowcow Isy Micklicojc a Romana Pernaka – „přewšo jimace wulkotne wobrazy, pokazowace změny w regionje“.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Nowa wustajeńca přistupna

Nowa wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Stary lud – Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow“ pokazuje z rozdźělnymaj, ale zwisowacymaj ćežišćomaj słowjan­ski swět w zažnym srjedźowěku. Čłonojo spěchowanskeho towarstwa Domizniskeho muzeja Dešno wěnuja so eksperimentalnej archeologiji a předstajeja stare rjemjesła – na wobrazu na přikład zhotowjenje wocla – a žiwjenske wobstejnosće před něhdźe 1 000 lětami. Tamny dźěl hač do spočatka měrca přistupneje přehladki wopřijima wurywanki, ale tež mólby a časowe tafle. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Genialny nawrót Rangelowa

FC Energija Choćebuz

– FC Carl Zeiss Jena 2:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Spahić – Weidlich, Stein, Matuwila, Holthaus, Kruse, de Freitas, Viteritti (93. Baude), Geisler (62. Schlüter), Scheidhauer, Rangelow (62. Mamba)

Hižo prěnja akcija Dimitara Rangelowa w duelu dweju wot zestupa wohro­ženeju koparskeju mustwow jasne po­kazuje, zo budźe 35lětny nowopřichad za FC Energiju jara wažny. Třělwu z kromy šěsnatki (2.) drje wrotar hosći Jo Coppens­ wotwobara, do toho pak bě Bołhar­ třoch škitarjow wuhrał a akciju wotzamknył. Domjacy běchu wot tuteje sceny wočiwidnje natyknjeni a su scenarij před 7 300 přihladowarjemi dominowali. Přichodnu wulku składnosć měješe Kevin­ Scheidhauer. Bul pak bu wot wrotoweje linije kopnjeny (10.). W 42. min. bě to kapitan Marc Stein, kiž sadźi róžk Fabiana Holthausa z hłowu k 1:0 do šibjeńcy přećiwniskich wrotow.

wozjewjene w: Sport
Něhdyši profijowy pjasćowar Henry Maske (druhi wotlěwa) poby sobotu we wobłuku Budyskeho měšćanskeho swjedźenja Roman­tika w sportowym domje Timm. Za swoju załožbu dósta wón 12 500 eurow, kotrež chce za 45 kmótřistwow za klětuše lětnje prózd­niny wužiwać. Henry Maske podpěruje ze swojej załožbu dźěći a młodostnych ze socialnje słabych swójbow. Do­rosto­wi pjasćowarjo MSV Budyšina pokazachu mjez druhim mału pjasćowansku show. Foto: Carmen Schumann

wozjewjene w: Sport
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Ćišć, dypki docpěć, přiběra

Zeleno běli Bukecy

– ST 1922 Radwor 3:2 (1:1)

Zestawa hosći: Jendrewski – Henka, Reine­cke, Bauer, Schulze, Nuk, Omran, Mark, Zähr, Pěčak (77. Rachela), Glücklich (46. Kral)

wozjewjene w: Sport
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Bjez dypka so nawróćili

ST Lubuš – SJ Chrósćicy II 1:0 (1:0)

Zestawa hosći: Hejduška – Dórnik, M. Donat, Mark, Lešawa, Šołta, Domaška, Šmit (73. Kral), Špitank, Liznar, J. Donat (84. Pjetaš)

wozjewjene w: Sport
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Jednohłósnje a bjez diskusije

Zakładne zrěčenje wo přesydlenju Miłoraza móža nětko podpisać. Wčera je Trjebinska gmejnska rada za to zelenu swěcu dała, pod přikleskom Miłoražanow.

Miłoraz (CK/SN). Na wurjadnym posedźenju je Trjebinska gmejnska rada wčera wječor w Miłorazu zakładnemu zrěčenju wo přesydlenju wsy přihłosowała. Wobzamknyli su to jednohłósnje a bjez diskusije. Při „historiskim rozsudźe“, kaž jón wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) mjenowaše, bě wjace hač 90 ludźi na žurli hosćenca „K wočerstwjenju“ přitomnych a tak wo wjele wjace hač před tydźenjomaj. Tehdy chcychu hižo raz wothłosować. K tomu pak dóšło njeje, dokelž Trjebinska gmejnska rada přemało přitomnych čłonow dla wobzamknjenja-kmana njebě. Posedźenje dyrbjachu přetorhnyć a po sakskim gmejnskim porjedźe bjezposrědnje nachwatać. Wčera běchu wšitcy radźićeljo na wurjadnym posedźenju. Miłoraženjo, kotřiž so wot swojeje gmejnskeje rady dołho zanjechani čujachu, dźakowachu so za jasny rozsud z přikleskom.

wozjewjene w: Lokalka
Něhdźe 30 maćerjow a nanow chowancow Ralbičanskeje pěstowarnje je minjenu sobotu na tamnišim hrajkanišću lisćo hrabało a njerodź plěło. Dale dotwarichu něhdźe 50 metrow dołhi pućik na hrajkanišćo. Za to rozwozy Frank Wjesela tak mjenowany kamjentny­ próšk, kotryž staj Roberto Krawc (nalěwo) a Frank Šołta (naprawo) zrunałoj. Foto: Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 06 nowembera 2018 13:00

Dóstanu bórze tež spěšny internet

Radwor (SN/MkWj). Najwjetši infrastrukturny projekt Budyskeho wokrjesa a po wšej Němskej dotal jónkrótne předewzaće su wčera w Radworju zahajili, byrnjež hišće nic oficialnje: wutwar spěšneho interneta. Wobydlerjo běchu na žurlu hosćenca „Meja“ prošeni, zo bychu wo na­drobnosćach předewzaća zhonili. Mi­njene tydźenje měješe kóždy wobsedźer domu składnosć, za přizamknjenje ze škleńčno­nićowym kablom so přizjewić. Zatwar kabla hač do domu njeje za wobydlerjow ze žanymi kóštami zwjazany, su-li so přizjewili. Zwjazk a Sakska wšitko zapłaćitej. Kóšty projekta wučinjeja wjace hač sto milionow eurow.

Wobydlerjo zhonichu wčera tohorunja wo hoberskich dimensijach přede­wzaća. Tak dyrbja twarske firmy na wjace hač 1 700 kilometrach nowy kabl kłasć, štož wotpowěduje wšej nadróžnej syći wokrjesa. Přizamknyć chcedźa 25 000 domjacnosćow. Do plana přiwzali su tež 117 šulow. Kónc lěta 2020 změja wšitcy wukonity spěšny internetowy přizamk.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND