Z wudaća: srjeda, 07 nowembera 2018
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Wubědźowanje wo „Lubinu“ zahajene

Choćebuski filmowy festiwal je wčera z wjacorymi předstajenjemi zaběžał. Na oficialnym wotewrjenju pokazachu dramu, za kotruž bě režiser lětsa w Canne­su hižo „Złotu palmu“ dobył.

Choćebuz (SN/bn). „Zymna wójna – šě­rinowy stopjeń lubosće“ rěka film pólskeho režisera Paweła Pawlikowskeho, z kotrymž bu wčera 28. Choćebuski filmowy festiwal (FFC) oficialnje zahajeny. Na žurli wulkeho domu tamnišeho dźiwadła powita statny sekretar brani­bor­skeho ministerstwa za hospodarstwo a energiju Hendrik Fischer (SPD) hosći a postrowi mjez druhim čestneho pre­zidenta lětušeho FFC Istvána Szabó a patrona zarjadowanja, ministerskeho prezidenta Braniborskeje dr. Dietmara Woidkeho (SPD). W narěči wón wuzběhny, zo „žadyn druhi festiwal w Braniborskej mjezy­narodnje tak njewuprudźa kaž fil­mo­wy festiwal tu w Choćebuzu. Zdobom je kruće w regionje zakótwjeny. Serbja we Łužicy so na nim runje tak wobdźěleja kaž tójšto regionalnych předewzaćow a organizacijow, kotrež k zwoprawdźenju přinošuja.“

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Z nowej stawiznu

Budyšin (SN). Nowa kniha z kriminalkomaj Jurja Kocha za dźěći je wčera w Ludowym nakładnistwje Domowiny wušła. „Po tym zo bě 1990 wušła publikacija Kocha­ ‚Golo a Logo‘ ze stawiznu wo hólcomaj-detektiwomaj hižo dawno wupředata, wona nětko zaso předleži, a to hromadźe z nowej stawiznu samsneho awtora ‚Nětko je Abezinka fuk‘“, LND informuje. Wobě kriminalce stej za młodych čitarjow wot dźewjeć lět myslenej. 120 stron wopřijacu nowostku wobohaćeja ry­sowanki Halleskeho ilustratora Thomasa Leibe. Knižna premjera budźe 6. de­­cembra w Chróšćanskej zakładnej šuli.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Dyrbi wubranka 2020 doma wostać?

Budyšin/Dešno (SN/JaW). Domowina a zwjazk sportowych towarstwow Serbski Sokoł matej hladajo na přichodnu kopar­sku europeadu problem. Mjeztym zo je termin hižo jasny – 4. europeada wotměje so wot 20. do 28. junija 2020 pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej, kaž zdźěli Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) jako wuhotowar minjeny tydźeń –, njeje dotal scyła hišće jasne, štó budźe Serbow na turněrje zastupować.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Dypk přećiwo faworitej

SJ Chrósćicy

– LSV Nowe Město 1:1 (0:1)

Zestawa domjacych: Králíček – Püschel, Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčl (90. Šiman), Młynk (74. Krahl), Henzl, Beneš (90. Špitank)

wozjewjene w: Sport

Wolejbul, wobwodna liga – žony

1. OSC Lubij  5  14 : 4  13

2. CVJM Zhorjelc  5  13 : 6  11

3. MB Wojerecy  4  12 : 7  9

4. JTVG Koblicy  5  10 : 9  9

5. Ochranowske wolejf.  5  10 : 9  8

6. TSV Kundraćicy  3  6 : 4  6

7. ST Kupoj-Nowa Łuka  4  4 : 11  2

8. HZ Pančicy-Worklecy  4  4 : 12  1

9. VV Žitawa 09 II  5  4 : 15  1


OSC Lubij – HZ Pančicy-Worklecy (25:19, 25:22, 22:15)

Za hosći zasadźeni: Johanna Fiegler, Dama­ris Handrikec, Kira Hrjehorjec, Jana Kra­lec, Alessandra Müller, Jennifer Otto, Anita Salewskec, Kathrin Spießec, Anne Šołćic, Pia Šołćic, Tadeja Šeferec; trenarka Daniela Kralec a trenar Stephan Mühl

Wolejbulowe Hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy nastupi pola dotal nje­po­raženeho žónskeho mustwa w Lubija. Ličachu tuž z napinacej kaž tež napjatej hru. Prěnja sadźba započa so z lochkimi ćežemi na stronje hrajneho zjednoćenstwa. Jemu pak so tola hišće wurunanje na 17:17 poradźi. Naposledk pak zawěsći sej domjacy cyłk z Lubija prěnju sadźbu z 25:19.

W druhej sadźbje Pančičansko-Worklečanske wolejbulistki wšitke mocy mobi­li­zowachu, a z napjatymi bojemi při saku­ skićachu wone přihladowarjam wobhladanjahódny krimi. Tola tež tu mě­jachu Lubijske žony wjace mocow a dobychu 25:22.

wozjewjene w: Sport
Na lětušim Budyskim hodownym štomje, kotryž steji wot póndźele na Hłownym torhošću, budu so lětsa prěni raz Ochranowske hwězdy błyšćić a nic hižo jednore žehlawki kaž zašłe lěta. Dźensa započachu Burkhard Böhme a jeho kolegojo nimale 50 hwězdow připrawjeć. Lětuše 635. Wjacławske wiki traja wot 30. nowembra hač do 23. decembra. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Dwěluja na časowym planje

Łaz (AK/SN). Kónc lěta 2021 ma Hórni­kečanski jězor w dalokej měrje dosaně­rowany być. Zaměr Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) je, zo ma jězor w kupanskej sezonje 2022 zaso přistupny być. To podšmórny wotrjadnik LMBV Gerd Richter na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

W minjenych měsacach mějachu na wulkim twarnišću hnydom wjacore starosće. Sudniskeho jednanja dla so saněrowanske naprawy wo sydom měsacow přesunychu. Nimo toho njemóžachu mašinu za zhusćenje zemje dlěši čas zasadźić, dokelž bě w jězoru přemało wody. Mjeztym zo na wjacorych wotrězkach runočasnje­ dźěłaja, je wobłuk při zwjazkowej dróze B 96 nětko hotowy.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Na swoje korjenje njezabyć

Z wohnjowoborneje gratownje ma zetkanišćo nastać

Komorow (CS/SN). Bywšu wohnjowobornu gratownju w Komorowje pola Rakec chcedźa na zetkanišćo přetwarić. Za to su tam wobydlersku iniciatiwu zało­žili, kotrejž pjeć wjesnjanow přisłuša. Wuchadźišćo rozmyslowanjow bě přeće wobydlerjow, wosrjedź wsy hrajkanišćo natwarić. Nimo toho Krabatowa kolesowanska šćežka po wsy wjedźe. Tohodla měli kolesowacym a dowolnikam wotpočnišćo poskićeć.

wozjewjene w: Lokalka

Bóšicy (SN/MiR). Hnydom dwě wjesnej předewzaći w Bóšicach přeprošowaštej minjeny kónc tydźenja na wopyt.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 07 nowembera 2018 13:00

Poskićeja meble za snadny fenk

Budyšin (CS/SN). Meblowy wobchod Budyskeho wokrjesneho zwjazka Carity ma swój nowy domicil nětko na Naměsće přećelstwa ludow w Budyskej Strowotnej studni njedaloko kupnicy Kaufland. Do toho bě wón zaměstnjeny w Löblein-centeru na južnej kromje města. Tam pak bě wobchod prosće přewotležany, rozłožuje jednaćel Budyskeje Carity Andreas Ošika. Wosrjedź Strowotneje studnje móhło wjace ludźi do njeho załožić.

W němskim mjenje „Ritas Möbel“ chowa so mjeno Caritas. Kuchnje, kamory, křesła, elektriske nastroje a wjele dalšeho je myslene za ludźi ze snadnymi dochodami, potajkim za přijimarjow Hartza IV a Baföga abo za seniorow ze skromnej rentu. Z wotpowědnymi po­dłožkami dóstanu woni kartku, z kotrejž móža sej meble za symbolisku mału płaćiznu kupić. Wone pochadźeja wot wobydlerjow, kotřiž je hižo njetrjebaja a je Caritas darmotnje přewostajeja. Sobudźěłaćerjo mebloweho wobchoda je pola darićela wotewzaja a pozdźišo tež kupcej dowjezu.

Dohromady maja we wobchodźe šěsć sobudźěłaćerjow, kotřiž za swoje dźěło wotrunanje 1,30 eurow na hodźinu dóstawaja.

wozjewjene w: Socialne

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND