Z wudaća: srjeda, 05 decembera 2018
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Wotpokazuje wumjetowanja

Moskwa (dpa/SN). Ruske wonkowne ministerstwo wotpokazuje wumjetowanja krajow NATO­, zo ze swojimi nowymi raketami zrěčenje wo wotbrónjenju rani. „Ruska wšitke postajenja zrěčenja dodźerži, štož je ameriskej stronje znate“, praji rěčnica ministerstwa Marija Sacharowa wčera wječor powěsćerni Interfax. NATO bě Ruskej do toho jednohłósnje wumjetowała, zo zrěčenje rani. USA su Ruskej na to 60dnjowski ultimatum stajili. Sacharowa rjekny, zo nima Moskwa wotpohlad, na to reagować. „Ruska njeje kraj, kotremuž ultimatum staješ.“

Racije přećiwo mafiji

Rom (dpa/SN). Na mjezynarodnych racijach přećiwo mafiji su po informacijach italskeje policije cyłkownje 90 ludźi zajeli. Z akciju přećiwo kalabriskej organizaciji Ndrangheta měrjachu so na podhladnych w Italskej, Němskej, Nižozemskej, Belgiskej kaž tež w krajach Łaćonskeje Ameriki. Wumjetuja jim wikowanje z drogami, płokanje pjenjez a přisłušnosć k mafioznej organizaciji.

Wo krizy wuradźowali

wozjewjene w: Politika
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Njewšědna wojerska kapałka w Chrósćicach

Před 100 lětami skónči so Prěnja swětowa wójna – z wjace hač 15 milionami mortwych dotal najkrawniša w stawi­znach čłowjestwa. W němskich wójskach – předewšěm w sakskim a pruskim – wojowachu tež tysacy Serbow na bitwišćach na zapadźe a wuchodźe Europy. Jeničce katolski serbski kraj zhubi w surowym boju wulkomocow wjacore sta swojich synow. Hižo krótko po wójnje rozsudźi so tuž tež we Łužicy wjele gmejnow a wosadow, stajić swojim padnjenym pomniki, zo njebychu na jich mjena zabyli. Jedyn z prěnich w serbsko-katolskich gmejnach bě – mjeztym wotstronjeny – Radworski pomnik w meji 1919; bórze slědowachu Miłoćicy a Wotrow (1920), Jawora, Wudwor­ a Njebjelčicy (1921) kaž tež Jaseńca­ a Worklecy (1922). Tež Swi­njarnja, Kukow a Šunow stajichu swojim­ padłym swójske pomniki.

Jónkrótne wuwzaće

wozjewjene w: Lokalka
Tež dźensa su přećiwnicy brexita před twarjenjom Londonskeho parlamenta přećiwo wustupej kraja z Europskeje unije demonstrowali. W parlamenće zahaji so wčera wječor pjeć dnjow trajaca debata wo brexiće. Hižo zwoprědka so wotbłyšćowaše, zo ma premierministerka­ Theresa May špatne wuhlady, z EU wujednany plan brexita zwoprawdźić. Foto: dpa/Stephen Chung

wozjewjene w: Politika
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Jasnosć za přichod je njeparujomna

Rendez: Łužica ma za misnjenu politiku płaćić

Choćebuz (SN/JaW). Jasnosć a zawjazki za přichod sej łužiscy hórnicy wot politiki najbóle žadaja. To je tenor wčerawšeho Borborineho swjedźenja energijoweho koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w Choćebuzu. Tak zwěsći Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) před nimale tysac hosćimi w měšćanskej hali – mjez nimi běchu zastupnicy z komunalneje, krajneje a zwjazkoweje politiki, hosćo z Čěskeje kaž wulkopósłanc Tomáš Podivínský, zastupjerjej mějićela LEAG EPH a zastupnicy Serbow, mjez druhim jednaćel Domowiny Marko Kowar a jeho zastupjer Marcus Końcaŕ –, zo ničo njepřinjese zmilinjenje brunicy wot dźensa na jutře skónčić. „Dyrbimy sej chwile brać. Prjedy hač njejsu nowe dźěłowe městna w regionje zaručene, njemóžemy brunicowu industriju wotstronić“, sej Kelch žadaše. Jako přikład wón mjenowaše, zo běchu sej w Choćebuzu 40 lět chwile brali, prjedy hač za­počachu tam namakane łožišća brunicy wotkrywać. Zdobom Kelch jako jenički rěčnik zwurazni, zo „dyrbjachu přede­wšěm Serbja tójšto spušćić. To je fakt.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Wustajeńcu wo mjeńšinach zwoprawdźić

Berlin (SN). W zwjazkowej stolicy wotměje so jutře a zajutřišim, pjatk, zetkanje fachowcow na polu wustajeńcow, muzejow a zjawnostneho dźěła štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin a ludowych skupin. Zetkanje słuži zeznaću a wuměnje nazhonjenjow. Nimo toho chcedźa wo dotalnym zwobraznjenju štyrjoch mjeńšin a delnjoněmskeje regionalneje rěče diskutować.

Mjeńšinowy sekretariat so wjeseli, zo je so telko zajimcow přizjewiło, kaž w nowinskej zdźělence rěka. Zastupjene budu mjeńšinowa rada, Sydslesvigs Forening, Budyski a Choćebuski Serbski muzej, Nordfriisk Instituut, Dokumentaciski a kulturny centrum němskich Sintow a Romow, zjednoćenstwo Wuchodofri­ziska krajina, Załožba za serbski lud kaž tež Delnjoněmski sekretariat.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Brinkhaus: CDU modernizować

Berlin (dpa/SN). Nawoda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Ralph Brinkhaus wupraja so do zjězda strony za jeje modernizaciju a za sylniše wobdźělenje čłonow na rozsudach. Na cyłkownje wosom regionalnych konferencach k předstajenju kandidatow za naslědnistwo Angele Merkel jako předsydki CDU je so pokazało, zo su čłonojo jara angažowani a chcedźa sobu skutkować, rjekny Brinkhaus powěsćerni dpa.

Kmane formy sobuskutkowanja čłonow měli na zjězdźe w Hamburgu intensiwnje rozjimować. „To je rozsudne prašenje za to, hač móžemy status ludoweje strony wobchować“, měni Brinkhaus. Regionalne­ konferency běchu čłonam přijomne, dokelž čujachu so na te wašnje zapřijeći. „To je wažny signal. Tutón zapal dyrbimy wobchować.“

Zajutřišim, pjatk, chcedźa mjez třomi kandidatami – generalnej skretarku Annegret­ Kramp-Karrenbauer, bywšim frakciskim šefom Friedrichom Merzom a strowotniskim ministrom Jensom Spahnom – předsydu CDU wuzwolić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Spjećowanje krajow přiběra

Změna Zakładneho zakonja digitalizacije šulow dla chětro njewěsta

Berlin (dpa/SN). Dźeń a wjetšeho spjećowanja zwjazkowych krajow dla je tuchwilu chětro njewěste, zo Zakładny zakoń Němskeje mjez druhim za digitalizaciju šulow w planowanej formje změnja. Po Bayerskej, Badensko-Württembergskej, Hessenskej, Sewjerorynsko-Westfalskej a Sakskej su so wčera dalši přećiwnicy změny přizamknyli.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Wuběr přisłowow w třoch rěčach wušoł

We wobłuku čěsko-němskeje ekskursije do Budyšina je basnik a přełožowar Milan Hrabal swójsce zestajanu nowu trojorěčnu zběrku serbskich přisłowow „Z łužiskeje pokładownje“ předstajił. Wudawaćelka knižki je Varnsdorfska měšćanska biblioteka.

Budyšin (SN/bn). „Něhdy bě z wašnjom, sej kofej a pječwo z hudźbnym přewodom słodźeć dać. W tutej wosebitej ko­fejowni chcemy was dźensa z čerstwym zwukowym wobrubjenjom zabawjeć.“ Ta­kle witaše Milan Hrabal cyłkownje 40 ekskursantow – po połojcy z Varnsdorfa a Wodowych Hendrichec – wčera w Budyskim Serbskim muzeju, hdźež prezentowaše wón „best of z něhdźe 10 000 znatych serbskich přisłowow“. Najprjedy čitaše Hannelore Pfaff němsce, po tym Hrabal serbsce a čěsce. Někotrejžkuli sentency přida wón komentar. Na němskich wobdźělnikow so wobroćejo na přikład rjekny: „Njewěm, kak to w Sakskej je, ale slědowace přisłowo hodźi so wuběrnje na wustupowanje politikarjow w čěskej telewiziji“ a přednjese wobrot „Prózdna młyńca najbóle klepota“.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

W stolicy Němskeje snadnje poraženi

Viktoria 1889 Berlin

– Budissa Budyšin 1:0 (1:0)

Zestawa hosći: Schulz – Bär, Patka (55. Mack), Weiß, Kral, Krawčik (70. Treu), Schlicht, Ciapa (82. Wockatz), Merkel, Schmidt, Bönisch

W prěnjej połseriji doma je Budissa Budyšin přećiwo Viktoriji Berlin 2:0 dobyła. We wróćohrě w stadionje Lichter­felde pak bě nadawk za Budyšanow wo wjele ćeši. Tu bě sylna Viktoria mjenujcy jasny faworit, štož wona přez cyłu hru pokaza.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 05 decembera 2018 13:00

Dypki domjacym přewostajili

VfL Osnabrück

– FC Energija Choćebuz 3:1 (1:0)

Zestawa hosći: Spahić – Starcew (46. Rangelow), Matuwila, Schneider (46. Scheidhauer), Stein, Weidlich, Gehrmann, Viteritti, Holthaus (78. Beyazit), Schlüter, Mamba

„W prěnim połčasu njejsmy dosć aktiwni byli. Njejsmy sej dypk tuž zasłužili“, rjekny přesłapjeny trenar koparjow FC Energije Choćebuz Claus-Dieter Wollitz po poražce na městnje, na kotrymž je Wollitz něhdy raz dźěłał. A woprawdźe, hosćo z Łužicy su načolnikej 3. ligi prěni połčas přewostajili, tak zo běchu ze zastatkom 0:1 hišće dosć derje posłuženi.

Hakle po přestawce so Energija do hry namaka. Chcyjo wurunanje docpěć pak měješe w škiće wjetše dźěry. Jednu tajku hosćićel wuži a zwyši na 2:0 (82.). To běchu njetrjebawše wrota, dokelž poradźi so Fabijej Viterittijej z přichodnej akciju 2:1 (87.) Znowa chcyše FCE remis, ale wospjet bě přewjele jeho hrajerjow prědku, tuž třěli domjacy cyłk dalše wrota (88.). Tak sydaše njetrjebawša sedma poražka sezony. Georg Zielonkowski

wozjewjene w: Sport

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND