Z wudaća: wutora, 08 januara 2019
wutora, 08 januara 2019 13:00

Sakska by wosebje potrjechena była

Drježdźany (dpa/SN). We wuchodnej Němskej běchu hódnotu domskeho abo ležownosće posledni raz lěta 1935 postajili. To ma so nětko změnić. Sakska pak widźi w planach ze zwjazkoweho financneho ministerstwa wulki problem. W Drježdźanach tuž wot přisłušneho ministra Olafa Scholza (SPD) namjetowany model zakładneho dawka wotpokazuja. „Naš swobodny stat by wot toho wosebje po­trjecheny był, dokelž mamy wjacore wulkoměšćanske kopjenišća, zwjazane z wuchodoněmskimi jednotnymi hódnotami lěta 1935“, rjekny sakski financny minister Matthias Haß (CDU) powěsćerni dpa w Drježdźanach. Za problematiske wón ma, zo złožuje so model Scholza hłownje na nettowu zymnu podruž. Wšako knježa bjeztoho w městach tuchwilu debaty přewysokeje podruže dla.

Po słowach Haßa je nowowobličenje tak mjenowanych jednotnych hódnotow za Saksku z postupom hódnoty wo wjace hač pjećinu zwjazane. Kóžda komuna drje móže swoje postajene dawki dele korigować. Haß boji so přesunjenych poćeženjow w systemje z negatiwnym wuskutkom nastupajo financne zarunanje.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 januara 2019 13:00

Pěstuja wulkotnu zabawu

Na lětuši 21. jolka-swjedźeń derje přihotowani

Nuknica (SN/mwe). W Nukničanskej Brězanec bróžni wotměje so sobotu, 12. januara, lětuši, mjeztym 21. jolka-swjedźeń. Hłowny nawod přewšo woblubowaneho nadregionalneho serbskeho podawka ma znowa Michał „Černo“ Brězan. Wšako je wjace hač 50 Nukničanow, Prawočanow, Kopšinjanow a dalšich pomocnikow z wokolnych wsow kaž tež z Budyšina – žonow a muži – w starobje wot sydom lět hač k wuměnkarjej, do přihotow a přewjedźenja swjedźenja zapřijatych. „Móžemy započeć, přihoty su tak daloko zakónčene“, rjekny Michał Brězan sobotu připołdnju po stajenju stana při zachodźe do jolka-hale.

Moto 21. jolka-swjedźenja rěka „Klumpać na hrodźišću“. Wopytowarjo móža sej wěsći być, zo čaka na nich zaso lóštna zabawa ze spěwami, rejemi a skečemi. Tak je nawoda programa Michał Cyž hižo pilnje z jolka-chórom zwučował. Do toho pak su sej wjacori, kaž dirigent sam, spěwy wumyslili, zo bychu to abo tamne na žortne wašnje šwikali.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 08 januara 2019 13:00

Policija podhladneho zajała

Wiesbaden (dpa/SN). Po masiwnym internetnym nadpadźe na politikarjow a prominentne wosoby je policija 20lětneho w srjedźnej Hessenskej zajała, kaž zwjazkowy kriminalny zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Po informacijach powěsćernje dpa je młody muž mjeztym njeskutk wob­šěrnje přiznał. Jeho bydlenje běchu wčera přepytali. W běhu dnja chcychu w padźe masoweho kradnjenja wosobinskich datow na nowinarskej konferency nadrobnosće zdźělić.

Přećiwo spekulantam

Berlin (dpa/SN). Šef posłužboweho dźěłarnistwa ver.di Frank Bsirske zwjazkowe knježerstwo namołwja, z planowanym noworjadowanjom ležownostneho dawka přećiwo spekulantam pódy postupować. „We wulkich městach kaž Berlinje su knježace poměry njeakceptabelne“, rjekny Bsirske powěsćerni dpa. Pozadk je wulka nuza na bydlenskich wikach, a fachowcy z tym njeliča, zo so wona změni. Płaćizny bydlenjow po wšej Němskej su loni wo 8,2 procentaj rozrostli.

Wulka koalicija wuradźowała

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 januara 2019 13:00

52. Budyski silwesterski běh

Na sobu najstaršim silwesterskim běhu serbscy starterojo přikładnje wojowali

Na mjeztym hižo 52. Budyskim silwesterskim běhu, z kotrymž lubowarjo běhanja w Budyšinje wotpowědne lěto rady w kruhu sportowych přećelow zakónčeja, bě tónraz samo 397 atletow w starobje pjeć do 84 lět. To bě znowa rekordne wobdźělenje. Dotalna najwjetša ličba so wubědźowacych běharjow a běharkow je porno lětu 2016 wo 56 starterow roz­rostła.

Aktiwni wubědźowachu so runje silwester, po wjedrje dosć přijomny to dźeń, po tradiciji na jednej z čarow 2,5 / 5,3 a 10,6 km, kotrež wjedu wot Młynkec łuki do rjaneho Humboldtoweho haja zaso wróćo do stadiona k cilej. Budyske lochkoatletiske zjednoćenstwo Čerwjeno-běli 90, naslědnistwo Motora Budyšin, je hłownje pod režiju swojeho předsydy Christopha Mehnerta a jeho mandźelskeje kaž tež swěrnych pomocnikow tónle kónclětny sportowy po­dawk, kiž njeje ekstremnych wjedrowych kapriolow dla ženje wupadnył, zaso přikładnje organizowało a přewjedło.

wozjewjene w: Sport
Z prawosławnej žarowanskej swjatočnosću su so dźensa w ruskim Magnitogorsku z woporami zahubneje płunoweje katastrofy rozžohnowali. Při rozbuchnjenju płuna bě so na silwesterskim dnju cyły zachod dźesaćposchodoweho domu sypnył a 39 ludźi do smjerće storhnył. Industrijne město Magnitorsk ma 400 000 wobydlerjow. Foto: dpa/Ilja Moskowjec

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 januara 2019 13:00

Oldtimery tež w błóće zajimawe byli

Hora (aha/SN). Štóž je sej zawčerawšim dojěł na Horu na zetkanje oldtimerowych jězdźidłow, kotrež bě Horjanski klub přećelow wlečakow ze swojim předsydu Marijom Ryćerjom pjaty raz organizował, a njeje zabył sej gumijowe škórnje wobuć, bě derje poradźowany. Hačrunjež so popołdnju njedešćowaše, dyrbjachu ludźo po błóće teptać, zo móhli 135 staršich a nowšich jězdźidłow wobdźiwać. Wjace hač tysac wopyto­warjow a runje tak wustajerjo běchu zahorjeni, što je něhdźe­ 60 čłonow Horjanskeho kluba organizo­wało.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 08 januara 2019 13:00

Politikar AfD ćežko zranjeny

Bremen (dpa/SN). Njeznaći su zapósłanca zwjazkoweho sejma a Bremenskeho krajneho předsydu AfD Franka Magnitza nadpadnyli a ćežko zranili. Po informacijach policije běchu so wjacori zakukleni njedaloko dźiwadła na Goethowym naměsće do Magnitza dali. Tón bě so tam do toho na nawolětnym přijěću města wobdźělił a bě po puću domoj. Policija wuchadźa z politisce motiwowaneho njeskutka. Policajski statny škit a Bremenske statne rěčnistwo jón nětko přepytujetej. Politikarjo su zludani.

Kaž Bremenska AfD zdźěla, běchu njeznaći Magnitza z retlemi nadběhowali. Politikar leži ćežko zranjeny w chorowni. Rěčnik wokrjesneho zwjazka mjenowaše njeskutk „pospyt morjenja“. Policija prosy swědkow wo pomoc.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 januara 2019 13:00

Wjace zarjadow na wuchod

Berlin (dpa/SN). Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wuchodnych zwjazkowych krajow Christian Hirte so za to wupraja wjace institucijow Zwjazka w nowych zwjazkowych krajach zasydlić, zo by so wuchod zesylnił.

„Wulka prezenca stata ze swojimi zarjadnišćemi a zarjadami je wuměnjenje za to, zo maja ludźo dowěru do tutoho stata“, rjekny parlamentariski statny sekretar w hospodarskimi ministerstwje powěsćerni dpa. „Hladajo na zasydlenje zarjadow na wuchodźe dyrbimy so polěpšić. Tuchwilu je tam jara mało zwjazkowych institucijow. Hladajo na brunicowe kónčiny móhł to wažny mozaikowy kamušk za perspektiwu być.“

Wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźena wuhlowa komisija ma hač do spočatka februara móžny puć k skónčenju zmilinjenja brunicy we Łužicy předstajić. Při tym stajnje zaso wo tym rěča, tam wjace zwjazkowych zarjadow zaměstnić. Hirte skedźbni w tym zwisku na to, zo bu „w Lipsku zwjazkowy zarjad za dalokodróhi w tutej legislaturnej dobje zaměstnjeny. To pak dawno hišće njedo­saha.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 januara 2019 13:00

Twarska branša optimistiska

Lipsk (dpa/SN). Wuchodoněmska twarska branša zhladuje pozitiwnje na nowe lěto. „Posudk je cyłkownje dobry, při­wšěm přiběra starosć, hač při dobrym wuwiću dołhodobnje wostanje“, rjekny hłowny jednaćel wuchodneho industrijneho twarskeho zwjazka Robert Momberg powěsćerni dpa. Zwjazk zastupuje 260 předewzaćow z něhdźe 20 000 dźěławymi w Sakskej, Saksko-Anhaltskej, Berlinje a Braniborskej. Hłownje so Momberg starosći, zo bydlenjotwar poněčim wosłabnje a zo njejsu zjawne srědki ruče k dispoziciji, dokelž nimaja w twarskich zawodach hižo dosć fachowcow. Tež dlijacy so wutwar spěšneho interneta je mjerzacy, čehoždla njemóža nadawki spěšnje dosć zwoprawdźić a planowanske kóšty lutować. Dalši problem wostanje po słowach Momberga wulka běrokratija na twarstwje. Tak dyrbja twarske firmy wobšěrne dokumentacije zapodać a dołho na twarske dowolnosće čakać. Jeničce w mjenowanych zwjazkowych krajach dyrbi so 17 000 dźěławych w zawodach wo to starać, zo so wot EU, Zwjazka a kraja napołožene předpisy dokumentacijow dla dodźerža.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 januara 2019 13:00

SKI po inwenturje zaso přistupna

Po inwenturje spočatk noweho lěta – naše foto pokazuje, kak nowa sobudźěłaćerka SKI Jaqueline Bjeńšec ze Šunowa, Marija Swierczekowa a Hanka Budarjowa (wot­lěwa) wobstatki přepruwuja – je tež Serbska kulturna informacija w Budyskim Serbskim­ domje wot wčerawšeje póndźele zajimcam zaso přistupna. Prěnje ja­nuarske dny su sobu za to wužiwali, nowy kasowy system Korona instalować. Hišće hač do kónca februara móža sej wopytowarjo SKI tam kaž w foyeru Serbskeho domu fotowu wustajeńcu Karstena Nitscha wo Slepjanskim slědźenskim projekće „Płachta pełna­ hulicowankow“ wobhladać. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND