Z wudaća: wutora, 08 januara 2019
wutora, 08 januara 2019 13:00

Serbska spisowaćelka 60tnica

Jěwa-Marja Čornakec swjeći dźensa 60ćiny. W Röhrscheidtowej bašće gratulowachu jej nimo kolegow mjez druhim nawodnica Serbskeho rozhłosa Bogna Korjeńkowa, předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski kaž tež Jan Bělk (nalěwo) a Jan Cyž (naprawo) w mjenje Zwjazka serbskich wuměłcow. Spisowaćelka, kotraž tuchwilu jako dramaturgowka­ w Serbskim ludowym ansamblu dźěła a kotraž je libretistka lětu­šeho wječorneho ptačokwasneho programa, bě wjele lět šefredaktorka kulturneho časopisa Rozhlad. Jako čłonka předsydstwa ZSW je so w minjenymaj lětomaj wo­sebje wo čitanja kaž tež wo rjad tracTare starała. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura
wutora, 08 januara 2019 13:00

Dožiwjenje za wuši a dušu

Chróšćanski cyrkwinski chór hodowny hudźbny nyšpor wuhotował

Chrósćicy (JK/SN). Dokelž maja hodowne koncerty Chróšćanskeho cyrwinskeho chóra dobru tradiciju, su wočakowanja na nje stajnje wulke. Te so tež zawčerawšim spjelnichu. Zahorjace přinoški chóra samoho, serbskeje a němskeje šole, klawěrneje solistki kaž tež dujerjow a organista zaručichu spo­dobnu a wulce wokřewjacu hodźinu wuměłskeho a ludoweho spěwa.

Ze znatymi a derje interpretowanymi serbskimi hodownymi twórbami zahaji chór pod nawodom Michała Cyža koncert, w běhu kotrehož so napjatosć publikuma a kwalita hudźbnych přinoškow stopnjowaštej. Spodobnej běštej přinoškaj serbskeje a němskeje dźěćaceje šole. Wobě stej z jara wobdarjenymi spěwarjemi wobsadźenej a pokazaštej, zo njetrjeba so cyrkwinski chór wo dorost starosćić. Štož młodźi spěwarjo předstajichu, bě tohorunja wuraz wuspěšneho nawodnistwa Gabriele Brězanoweje pola serbskeje kaž tež Claudije Wirthoweje a Veroniki Bartoweje pola němskeje šole.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 08 januara 2019 13:00

Delanscy spěwarjo připóznaće žnjeli

Muski chór Delany je so po dlěšej přestawce zaso zjawnosći předstajił. Předwčerawšim, na Třoch kralow, wobrubi chór pod nawodom Pawoła Šołty-Kulowskeho w Ralbicach nyšpor. Nimo serbskich hodownych kěrlušow, kaž Bjarnata Krawcoweho „Ležiš­ tudy“ na słowa Jana Nyčki, zaklinčachu tež wjacore ruske a čěske pěsnje, kaž „Spi, spi Jezulátko“, kotruž bě Drježdźanska komponistka Silke Zimpel za spěwny cyłk wobdźěłała. Z łaćonskim marijanskim kěrlušom „Sancta Maria“ pokazachu mužojo, zo zamóža publikum tež z jara cunimi zynkami wobkuzłać. Překwapjenka bě přinošk Rolanda Čórlicha z Kulowa, kiž zapiska na swojej hubnej harmonice. Připóznaće žnějachu spěwarjo za ruski choral, chwalospěw na swěčku, „Ljubjeznaja serdcu“. Wjacori hosćo zwuraznichu, zo je jich „při tym huškało“. Foto: Rafael Ledźbor

wozjewjene w: Kultura
wutora, 08 januara 2019 13:00

TCM koparski turněr přewjedło

Tež spočatk lěta 2019 je Towarstwo Cyrila a Metoda tradicionalny halowy koparski turněr wuhotowało. Tak zetka so minjenu sobotu dźewjeć mustwow w Chróšćanskej „Jednoće“, zo bychu wo trofeju wojowali. Lětsa bě prěni króć tež cyłk z Čěskeje zastupjeny.

Dypkownje w 15.30 hodź. zahwizda nawoda turněra Guido Zahrodnik prěnju partiju. W relatiwnje małej sportowej hali­ hrajachu štyrjo přećiwo štyrjom, a to stajnje dźesać mjeńšin.

Po předkole přesadźichu so w stafli A mustwje Zornowc Hórki a Sunshine-elita. Tej nastupištej w połfinalu přećiwo cyłkomaj Klumpaki a Puklot Chrósćicy, kotrejž běštej staflu B na prědnimaj městnomaj zakónčiłoj.

Prěnje semifinale wopokaza so jako jara wurunane. W regularnym hrajnym času njemóžachu sej Hórčenjo kaž tež Klumpaki dobyće zawěsćić, tak zo dyrbjachu třělenje ze sydom metrow přewjesć. Tu mějachu Klumpaki, hrajerjo Chróšćanskeje SJ a Sokoła Ralbicy/Hórki trěbne zbožo a so snadnje přesadźichu.

wozjewjene w: Sport
wutora, 08 januara 2019 13:00

Hwězdźički-micki wulkotny wukon pokazali

Tabulka

1. CVJM Zhorjelc  9 25 : 10 21

2. MB Wojerecy 8 24 : 11 20

3. TSV Kundraćicy  8 18 : 12 15

4. JTVG Koblicy  10 18 : 22 14

5. OSC Lubij  8 15 : 13 13

6. Ochranow. wolejfantki 8 15 : 16 12

7. ST Kupoj-Nowa Łuka  8 13 : 20 8

8. HZ Pančicy-Worklecy 9 13 : 22 8

9. VV Žitawa 09 II 8 8 : 23 3


JTVG Koblicy – HZ Pančicy-Worklecy 1:3 (20:25, 12:25, 25:22, 22:25)

Do hodownych swjatych dnjow rěkaše za wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy, so hišće raz na parket­ podać a prěnju wróćohru se­zony 2018/2019 absolwować. Hosćićelki w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin běchu žony a holcy JTVG Koblicy. Na hwězdźički-micki čakaše tuž znowa wulke wužadanje, dokelž steja Kobličanki w tabulce na štwórtym­ městnje.

wozjewjene w: Sport

Posledni wolejbulowy turněr ­lěta 2018

Mjez hodami a Nowym lětom wobdźěli so we Wojerecach hižo 22. raz 18 mustwow w VBH-arenje Sportoweho kluba Wojerecy na „poslednim wolejbulowym turněrje“. Měšane teamy běchu z Wojerec, Budyšina, Łaza, Worklec, Kamjenca, Grodka, Kamjenicy, Lipska, Drježdźan a Jeny. Tež měšany cyłk Bartolomej a jeho­ rubježnicy, wopřijacy wolejbulistki a wolejbulistow z Lipska, Zhorjelca a Worklec, bě nastupił a je turněr dobył.

Wot dopołdnja w dźesaćich hrajachu šestki wo zaćah do kónčneho koła. Byrnjež olympiske moto „Pódla być je wšitko“ a wjeselo na prěnim městnje stałoj, nasta tójšto duelow na wysokim niwowje. Dobyćer lěta 2017 „Darmotne piwo za wšitkich“ wobsadźi tónraz jenož pjate městno a při kónčnej hrě knježeše wulka napjatosć. Hakle w poslednjej sadźbje přesadźichu so Bartolomej a jeho rubježnicy cyle snadnje přećiwo Rjadowanemu chaosej. Čerwjenu latarnju dósta­chu Chaoća z Ćiska. 23. nakład turněra budźe lětsa 27. decembra, w VBH-arenje. Werner Müller

wozjewjene w: Sport
wutora, 08 januara 2019 13:00

Radworski dorost znowa dobył

Bjez poražki doby młodźina E Sportoweho towarstwa 1922 Radwor halowy koparski turněr w domjacej „Slaviji“, na kotrymž je so sydom cyłkow wobdźěliło. Zarjadowar a wuhotowar běchu Módro-běli Minakał. Druhe městno wobsadźi cyłk Traktora Malešecy,­ třeće bě zastupnistwo Rakečanskeho ST. Foto: Sylwija Wjeselina

wozjewjene w: Sport
wutora, 08 januara 2019 13:00

Lěpše zwiski z ćahom a busom

Wjace dojězdźowarjow a wjace na­prašowanjow za wólnočasnym wob­chadom su z přičinu, zo móžeše wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) loni swoje dochody wo 1,6 procentow zwyšić.­

Budyšin (SN/mwe). Po aktualnych prog­nozach je so ličba pasažěrow VVO w lěće 2018 wo 1,5 procentow na něhdźe 219 milionow powjetšiła. Tak chce wobchadny zwjazk swój železniski wobchad dale rozšěrić. Zaměr dalšich naprawow je, zo móža so wobydlerjo z wjesnych kónčin přijomnišo do Drježdźan a druhdźe po­dać. Do toho zapřijatej stej tež předewzaće Regionalbus Hornja Łužica a Wojerowska wobchadna towaršnosć. Na že­lezniskej čarje Drježdźany–Kinspork budu ćěridłowe wozy Sakskeje měšćanskeje železnicy přichodnje tež njedźelu kóždu hodźinu po puću. To rěka, zo pojědu na woběmaj wažnymaj čaromaj z Kamjenca a Kinsporka do Drježdźan ćahi wšědnje w prawidłownych wostawkach.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 08 januara 2019 13:00

Z ćahom do sněha

Hač z wosebitym pućowanskim ekspresom Sakskeje měšćanskeje železnicy abo z regionalnymi busami: Za hodźinu sy z Drježdźan při loipach w Altenbergu a wokoliny, a hižo móžeš po derje přihotowanych skłoninach dele smalić. Ćěridłowe wozy jězdźa tež sobotu a njedźelu kóždu hodźinu z Kamjenca a Kinsporka do sakskeje stolicy a wróćo. Tak móžeš awto tež w Bischheimje abo Połčnicy na parkowanišću před dwórnišćom wotstajić a so w sněhakowarskim wobleku a ze sněhakami pod pažu do ćaha sydnyć. By-li tónle serwis hišće wjele wjace ludźi wužiwało, móhł sej derje předstajić, zo přichodnje tež přidatne busy do wjesnych kónčin po nich přijědu. Zo pak bychu lubowarjo zymskeho sporta radšo z ćahom abo busom do Drježdźan abo Choćebuza jěli, je trjeba, zo wšitke wobchadne zwjazki za jedyn postronk ćahnu. Hakle potom drje wuhladamy mjez pućowacymi tež tych z „hłubokeje prowincy“. Měrćin Weclich

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 08 januara 2019 13:00

Šesty raz k Staremu hatej pućowali

Zymsku přirodu sej spočatk januara poprawom hinak předstajiš. Ale tež hdyž njedźelu skerje za dešćom hač za sněhom wupadaše, mějachu Róžeńčanske dźěći rjany termin, kotryž je won do přirody­ wabješe. A tam su so samo na hońtwjerskim róžku pospytali.

Róžant (jh/SN). Hońtwjerjo přewjedźechu prěnju njedźelu noweho lěta zhromadnje z maćerjemi a nanami Róžeńčanskich dźěći swoje tradicionalne pućowanje k Staremu hatej pola Smjerdźaceje. Po dopołdnišej Božej mši w Róžeń­- čanskej swjatnicy poda so wulka skupina na puć a docpě po něhdźe hodźinje městnosć w lěsu mjez Pěskecami, Róžantom a Smjerdźacej.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND