Z wudaća: srjeda, 09 januara 2019
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Debata wo brexiće zahajena

London (dpa/SN). Britiski parlament wuradźuje wot dźensnišeho wo dwělomnym zrěčenju mjez britiskim knježerstwom a Brüsselom wo wustupje kraja z Europskeje unije. Přichodnu wutoru maja zapósłancy wo zrěčenju wothłosować, kotrež bě premierministerka Theresa May wujednała. Powšitkownje z tym liča, zo so žana wjetšina za nje njenamaka. W tym padźe hroža chaotiske poměry. Wulka Britaniska EU 29. měrca wopušći.

Poggenburg blokowany

Berlin/Magdeburg (dpa/SN). AfD je swojemu čłonej Andréjej Poggenburgej zakazała, w přichodnymaj lětomaj stronske zastojnstwa wukonjeć. To je zwjazkowe předsydstwo strony wobzamknyło. Zapósłanc Saksko-anhaltskeho krajneho sejma a bywši frakciski předsyda bě z markantnymi wuprajenjemi hněw swojich stronskich kolegow zbudźił. Tak bě Poggenburg silwester twitterował: „Wšitkim čłonam našeje ludoweje zhromadnosće strowe, měrniwe a patriotiske lěto 2019.“ Předsydstwo AfD mjenowaše tutu formulaciju „njeakceptabelnu“.

Ze zakonjom swójby sylnić

wozjewjene w: Politika

Zrudźaca powěsć dóńdźe do Łužicy, zo je dr. Alfred Krawc-Dźěwinski 15. decembra 2018 po ćežkej chorosći doma w Berlinje zemrěł. Jako syn swójby „połbura“ na­rodźi so wón 7. februara 1934 w Dźěwinje, hdźež we wójnskim času do wjesneje šule chodźeše. Hižo jako hólčec rysowaše wušiknje na kromje nowiny, kotruž Krawcecy abonowachu. To bě snano z přičinu, zo da jeho mać, wudowa – nan w poslednich dnjach wójny zahiny – na molerja škleńcy w bliskim Derbnje wukubłać.

Alfred Krawc studowaše stawizny wuměłstwa a archeologiju na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje. Studij zakónči wón z disertaciju dr. phil. a habilitaciju. Ze swojim wobšěrnym wukubłanjom namaka sej dźěło najprjedy w domizniskim muzeju we Łukowje a druhdźe. Sta so z wědomostnikom wuměłstwa a skutkowaše wosebje na Wysokej šuli za film a telewiziju w Podstupimje-Babelsbergu a w Statnym filmowym archiwje NDR, pozdźišo w Zwjazkowym archiwje w Berlinje. Wottam su wušli wjacore publikacije wo filmach NDRskeho předewzaća DEFA­ a k stawiznam filmow.

wozjewjene w: Kultura
Washington (dpa/SN). W zwisku z njerozrisanym prašenjom noweje murje na mjezy mjez USA a Mexikom je so ameriski prezident Donald Trump z telewizijnej narěču direktnje na ludnosć wobroćił. We wčera wječor wusyłanej narěči žadaše sej wón znowa wjace hač pjeć miliardow dolarow, zo móhł murju twarić. Po jeho słowach knježi na mjezy nuzowy staw, dokelž tam kóždy měsac tysacy ludźi ilegalnje do USA přichadźeja. Zastupnicy demokratiskeje strony su hišće wčera wječor žadanje prezidenta jako předrohe wotpokazali. Zwady dla su etaty wjacorych ministerstwow hižo dwaj tydźenjej blokowane. Sobudźěłaćerjo dyrbja bjez mzdy dźěłać abo doma wostać.

wozjewjene w: Politika

Na jubilejnym swjedźenju Serbskeho Sokoła je so Alfons Wićaz někotrych staršich a młódšich čłonow prašał, što jim­ sportowe zjednoćenstwo wozna­mjenja.

Jan Macka: Jako bu zwjazk před 25 lětami znowa załoženy, njemějach wo nim žane prawe předstawy. Tehdy njebě hišće wšitko tak, zo móžach rjec, zo podamy so nětko do dźěła. To so hakle pozdźišo wuwiwaše. Spóznach, zo su rozdźělne zajimy w sporće, jedyn hori so za tu, dalši za tamnu družinu. Běch wot młodych lět zahority kopar. Sym so potom wosebje na serbske wubranki zwažił. Běchmy wjele lět stara garda w Sokole. W lětomaj 2014 a 2015 smy nawod Sokoła do młódšich rukow dali. To bě jara derje. Po wjacorych lětach zwěsćam, zo je so wšitko skrućiło a dale womłodźiło. Starosta Milan­ Funka je dobry nawoda a zamóže dźěło spomóžnje dale wjesć.

wozjewjene w: Měnjenja

Rozmołwa ze starostu Serbskeho Sokoła Milanom Funku

Lěta 1920 w Budyšinje załoženy Łužiskoserbski Sokołski zwjazk bě hač do swojeho rozpušćenja na ćišć nacionalsocialistow 1933 wuspěšnje na dobro serbskeho ludu skutkował. Za čas NDR njeje so poradźiło jón wozrodźić. Po politiskim přewróće je 28. decembra 1993 skupina ludźi w Hórkach Serbski Sokoł znowa załožiła. Składnostnje 25lětneho wobstaća towarstwa je dźensniši starosta Milan Funka bywšich sobuzałožerjow a někotrych jeho aktiwnych čłonow nětko na jubilejnu swjatočnosć do Kozarc­ přeprosył. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Hdy sće so započał za Serbski Sokoł horić?

M. Funka: Hižo jako šuler hrajach wolejbul w mustwje Rotacija Budyšin, pozdźišo pola Słowjana a Sokoła Budyšin, kotremuž nětko tež předsteju. Zastupich po znowazałoženju 1994 do Serbskeho Sokoła. Wot lěta 2015 sym jeho starosta.

Sće so hižo do přistupa k Serbskemu Sokołej ze stawiznami Łužiskoserbskeho Sokołskeho zwjazka zaběrał?

wozjewjene w: Towarstwa
Mnichow (dpa/SN). Wjedrowe połoženje w Bayerskej a Awstriskej na mnohich městnach ludźi přiběrajcy wohroža. Po tym zo běchu wčera we wjacorych dźělach kraja najwyši warnowanski schodźenk před lawinami wukazali, su tute pasmo dźensa dale rozšěrili. Riziko, zo so wulke lawiny pušća, je jara wulke, zdźěli rěčnik awstriskeho katastrofoweho škita. Dźensa ličachu w Awstriskej a Bay­erskej z wjele nowym sněhom a dalšimi za­wrjenymi dróhami. We wjacorych gmejnach su mjeztym katastrofowy staw wukazali. Zamołwići namołwjeja domoródnych a turistow, na wěstych městnach wostać, zaraćenja chutnje brać a so nje­trjebawšich aktiwitow wonka wzdać.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Nahrawanja wuhódnoćene

Bremen (dpa/SN). Po nadpadźe na Bremenskeho krajneho předsydu AfD Franka Magnitza přepytuja zamołwići podhlada strašneho ranjenja ćěła dla. Na­hrawanja wobstražowanskeje kamery wokoło městna njeskutka pokazuja, kak so dwě wosobje 66lětnemu wotzady bližitej. Třeća wosoba běžeše trochu zdalena. To zdźěli wčera wječor statne rěčnistwo. Jedyn z njeznatych wopor wotzady biješe, na čož Magnitz pady. Zapósłanc AfD w zwjazkowym sejmje poćerpje při tym sylnje krawjacu ranu na hłowje. Na to třo skućićeljo ćeknychu.

„Njemóžachmy na widejomaterialu zwěsćić, zo bu retl wužiwany“, zdźěli rěčnica policije. Bremenska AfD bě spočatnje twjerdźiła, zo su njeznaći Magnitza z drjewjanym retlom bili, doniž njeje tón do womory padnył. Hač běchu sku­ćićeljo na wideju spóznać, nochcyše po­licija z taktiskich přičin přeradźić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Zeleni za „nowu zhromadnosć“

Nawodnistwo strony dwudnjowske posedźenje přewjedło

Frankfurt n. W. (dpa/SN). Bližace so wólby třoch krajnych sejmow w Durinskej, Sakskej a Braniborskej běchu hłowna tema wčerawšeho a dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa Zelenych w Frankfurće nad Wódru. Jako hosći běchu sej dźiwadźelnika Charlyja Hübnera („Polizeiruf“) a dalšich kulturnikow wuchodneje Němskeje přeprosyli. Na planje stejachu wjacore wobzamknjenja nastupajo bórzomne wólby Europskeho parlamenta.

We wuchodoněmskich krajach maja Zeleni dotal wo wjele mjenje přiwisnikow hač na zapadźe. To ma so z politiku „noweje němskeje zhromadnosće“ změnić. Při tym chcedźa so Zeleni w prěnim rjedźe za wurunanje žiwjenskich wobstejnosćow na wuchodźe a zapadźe kaž tež za dokładne předźěłanje popřewró­toweho časa zasadźeć.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Salvini pola Kaczyńskeho

Waršawa (dpa/SN). Pjeć měsacow do wólbow Europskeho parlamenta je so italski prawicarski nutřkowny minister Matteo Salvini dźensa we Waršawje z nawodu pólskeje knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć Jarosławom Kaczyńskim zetkał. Tež zetkanje z pólskim nutřkownym ministrom Joachimom Brudzińskim bě planowane. Po informacijach italskich medijow planuje Salvini zwjazk euroskeptikarjow, ke kotrymž Kaczyński słuša. Salvini chce, zo sej tónle zwjazk wjetšinu w Strasbourgu zdobudźe, zo by EU změnić móhł.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Serbski postrow z flashmobom

Budyšin (SN/BŠe). Wosebitu překwapjenku dožiwichu wčera ludźo w Budyskim Centeru na Žitnych wikach, hdźež zaklinčachu wokoło připołdnja naraz serbske zynki. Něhdźe 30 sobudźěłaćerjow serbskich institucijow a dalši zajimcy zanjesechu tam bjez připowědźenja spěw „Ha, pisane su sanki“. Na akordeonje přewodźał je jich Tasso Schille.

Ideju za tak mjenowany flashmob – krótki a spontany wustup skupiny ludźi na zjawnych městnach, při čimž so wobdźělnicy druhdy samo njeznaja, ale zhromadnje njewšědne wěcy činja – měje­še marketingowy wotrjad Załožby za Serbski lud. „Chcychmy wobydlerjam a hosćom Budyšina serbski postrow z Łužicy sposrědkować a na dwurěčnu kónčinu skedźbnić“, wuswětli zamołwita za marketing a kooperacije pola załožby Hanka Budarjowa, kotraž móhła sej samo předstajić, dalše tajke překwapjace podawki wotměć.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND