Z wudaća: srjeda, 09 januara 2019
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Krabat hosćipo tysacach přiwabił

Ličby muzeja na wšěch runinach stopnjowali

Budyšin (SN/bn). Bilanca Budyskeho Serbskeho muzeja za lěto 2018 je z wida jeho direktorki Christiny Boguszoweje dosć dobra. „Nam je so poradźiło, mnóstwo zarjadowanjow kaž tež ličbu wopytowarjow stopnjować. Ličby pak njejsu wšitko. Naš narok je, so hłownje nastupajo kwalitu dale wuwiwać“, Boguszowa podšmórnje.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Terminy za młodźinu zjimane

Spočatk lěta je nowa serbska młodźinska protyka towarstwa Pawk, Budyskeje župy Jan Arnošt Smoler a młodźinskeje socialneje dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ wušła. Plakatowy kalendarij zjima wšitke kulturne a sportowe terminy, kotrež su kluby, studentskej towarstwje w Drježdźanach a Lipsku, serbske institucije kaž tež jednotliwcy w běhu minjenych pjeć měsacow zapodali. Wuhotowar bě grafikar Milan­ Süß, nakład wopřijima 120 eksemplarow w formaće A1 a 50 we wulkosći A2. Nětko protyku rozdźěleja. Zajimcy móža sej ju tež wosobinsce pola Marije Koklineje (RCW, na wobrazu) w Budyskim Serbskim domje wotewzać. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Jurij Koch mnohim z wutroby rěčał

We wobłuku „čitanskeje zymy“, organizowaneje wot Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa, je spisowaćel Jurij Koch njedźelu w tamnišim gmejnskim domje ze swojeju w LND wušłeju knihow „Das Feuer im Spiegel“ a „Windrad auf dem Dach“ čitał. Powědančka a stawizny z dźěćatstwa a młodźinskeho časa mjeztym w Žylowje bydlaceho awtora je 31 připosłucharjow jara putało. Koch je ze swojimi powójn­skimi dopomnjenkami mnohim wočiwidnje z wutroby rěčał. Z teje přičiny dachu sej připosłucharjo knize wot spisowaćela signować a sej jej kupichu. Hudźbnje přewodźał je čitanje arkodeonist Daniel Grunski. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Nowolětny běh we Wojerecach

Měšćanosta Wojerec za socialne naležnosće Thomas Delling je tam prěnju njedźelu noweho lěta 40. nowolětny běh startował. 166 běharkow a běharjow, 47 wjac hač loni, poda so na wšelako dołhe čary. Mjez nimi bě 33 wólnočasnych atletow na čarje 2 km. 33 walkowarjow a 100 ludźi (33 žonow a 67 muži) wobdźěli so na pokalnym běhu 6 kilometrow. Najstarši starter bě na čarje 2 km 90lětny Karl-Heinz Noack z Wojerec. Wón je mjeztym hižo wjele lět pódla na sportowskim zazběhu noweho lěta. Najebać starobu pak je přeco hišće aktiwny. Zhromadnje na čaru poda so z Karlom-Heinzom Noackom najstarša žona, a to 73lětna Hella Helm z Jitka pola Rakec. Najmłódši wobdźělnik pokalneho běha bě wosomlětny Johann Drosa wot LARG Wojerecy a najstarši starter na hłownym běhu 6 km 79lětny Hans Zosel. Jako najstarša běharka na pokalnym běhu bě 66lětna Hannelore Nippel zapisana. Hižo bjezposrědnje po starće wubědźowanja so načolni atleća wotsadźichu.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Koparki wubranki so zetkali

Serbska koparska wubranka žonow je so prěni raz w nowym lěće zetkała, a to w Ralbičanskej sportowej hali, zo by zhromadnje ze swójbnymi kaž tež z trenarjom Pětrom­ Bejmakom a mustwowym nawodu Handrijom Rachelu do koparskeho lěta 2019 startowała. Najprjedy su wšitcy zhromadnje sportowali, a po tym při kofeju je jim trenar wuhlad na dalše předewzaća wubranki dał. Foto: Jörg Stephan

wozjewjene w: Sport
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Fenomen njerozumju

Jěducy dźensa rano z awtom do Budyšina so prašach, čehodla někotre sněženki dołhe rynki čakacych jězdźidłow zawinuja. Zo běch mjez hodami a Nowym lětom spěšnišo hač hewak w měsće, bě jasne. Wšako w tym času lědma štó dźěła. Tež prěnjej dwaj dnjej tohole tydźenja bě wšo normalne. Dźensa rano trjebach dwaceći mjeńšin dlěje. Hač na trochu mokreho sněha na pućach pak bě wšo kaž přeco. Žane wějeńcy, kotrež bychu snadź zadźěwali, zo móža awta dale jěć, a znajmjeńša na mojej čarje žane prěki stejace nakładne awta, kotrež bychu wobchad haćili. Njemóžu sej tež předstajić, zo bě dźensa mjenje parkowanskich městnow w Budyšinje. A nimo toho njewěrju, zo je so sto ludźi rano spontanje rozsudźiło z awtom do města jěć, dokelž so jim runje raz chcyše. Kak potajkim móža někotre – připowědźene – sněženki tajkile chaos zawinić? Snano mi raz něchtó tónle fenomen plawsibelnje rozłoži. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Wulke wužadanje čaka

Chróšćansku „Jednotu“ dyrbja ponowić – zwotkel pak pjenjezy brać?

Chrósćicy (JK/SN). Wjacezaměrowa hala „Jednota“ móhła so za Chróšćansku gmejnu přichodny čas na porjadny problem wuwić. W minjenych 25 lětach wobstaća hale njeje so přewjele na njej činiło, tež čas je slědy zawostajił. Nimo njedosahaceje a njekmaneje izolacije pod třěchu fachowcy zwěsćichu, zo dyrbja wodowody kaž tež přewětrjensku techniku ponowić. Dalši problem je njedosahacy škit před mokrotu w sanitarnym wobłuku. Dale by trjeba było halowe špundowanje wobnowić. Fachowcy su sej škody na twarjenju wobhladali a trochuja wudawki za ponowjenje a wotstronjenje njedostatkow na nimale 2,3 miliony eurow.

wozjewjene w: Lokalka

Budyšin (SN). Ze symboliskim přepo­daćom kluča je Budyska měšćanska hala „Króna“ wčera cyle oficialnje do wobsydstwa města Budyšina přešła. Jednaćelski towaršnik Berlinskeje předewzaćelskeje skupiny Onnasch Alexander Kindermann bě do sprjewineho města přijěł, zo by jednaćelce Budyskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće (BWB) Kirsten Schönherr symboliski kluč přepodał. Tak sćahnychu poslednju smužku pod dwě lěće trajace diskusije wo „Krónu“.

Loni 29. awgusta bě Budyska měšćanska rada wobzamknyła, areal mjez Kamjentnej a Hornčerskej hasu kupić. „Njemóžemy a nochcemy přihladować, kak priwatni inwestorojo na płoninje wo­srjedź města twarske hrěchi skućeja“, wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) argumentowaše. 20. septembra 2018 pod­pisachu kupne zrěčenje, a wčerawše přepodaće kluča bě posledni symboliski krok.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Staw wody so pomału normalizuje

Budyšin (SN/BŠe). Hižo wot nalěća je staw wody loni we łužiskich rěkach wo­teběrał. Wot junija hač do kónca lěta bě dale konstantnje niłki, tež w nowembru. Tak rěka w rozprawje sakskeho wobswětoweho ministerstwa, w kotrejž fachowcy tydźenske a měsačne prognozy k stawej wody w Swobodnym staće Sakskej zestajeja. Najebać to, zo je so nazymu trochu dešćowało, bě situacija we łužiskich rěkach hač do decembra dale napjata. Tak su so fachowcy z Berlina, Braniborskeje, Sakskeje a Zwjazka dwutydźensce zetkawali, zo bychu wo połoženju Sprjewje wuradźowali. Wšako njebě wona hižo běžite rěčnišćo, štož je so wězo na wšelake wobłuki wuskutkowało. Pitna­ woda za wobydlerjow kónčiny bě přiwšěm stajnje zaručena.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Ze zwyšenja tež wokrjes profituje

Budyšin (SN/BŠe). Minimalna mzda bu w januaru wo 35 centow na 9,19 eurow na hodźinu zwyšena. Tak ma 7 610 při­stajenych Budyskeho wokrjesa přichodnje wjace mzdy, wšako dźěła tuchwilu runje telko ludźi we wobłuku wot zakonja předpisaneho mzdoweho minimuma.

Kaž dźěławi tež hospodarstwo Budyskeho wokrjesa ze zwyšenja mzdy pro­fituje. Dźěłarnistwo Žiwidła, požiwadła a hosćency (NGG) zdźěla, zo stopnjuje so tak kupna móc wo něhdźe 1,8 milionow eurow. „Raz do kina abo jěsć hić, něšto nowe­ho za domjacnosć kupić – nimale kóždy euro, kotryž na kóncu měsaca zby­wa,­ inwestuja přistajeni minimal­neho mzdoweho wobłuka hnydom na městnje“, wuswětla jednaćel dźěłarnistwa NGG za region Drježdźany-Kamjenica Volkmar Heinrich.

Dźěłarnikam pak zwyšenje mzdy dawno­ hišće njedosaha. Woni žadaja sej jasne stopnjowanje na wjace hač dwanaće eurow na hodźinu. Runje tak skedźbnja jednaćel NGG na to, zo maja dźěło­dawarjo wulku zamołwitosć. Z dobreho hospodarskeho połoženja zawoda měli tež přistajeni profitować.

wozjewjene w: Hospodarstwo

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND