Z wudaća: srjeda, 09 januara 2019
Runja dalšim wosadam su tež w Chróšćanskej tuchwilu hwězdni spěwarjo po puću, zo bychu wobydlerjam žohnowanje přinjesli a sej wot nich pjenježny dar wuprosyli. W srjedźišću steji lětsa pomocna akcija za dźěći w Peruwje. Po tym zo su spěwarjow minjenu­ njedźelu w Chróšćanskej cyrkwi wužohnowali, pobychu woni mjez druhim pola Krawžic we wsy. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Socialne
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Krótkopowěsće (09.01.19)

Na olympiadu geografije

Drježdźany. Dźesatkarjej Wilhelm Lehmann, Wyša šula Bukecy, a Danny Baum, Wyša šula Łaz, kaž tež šuler 7. lětnika Leon Schwabe, Swobodna křesćanska šula­ Šěrachow, su mjez 30 wobdźělnikami finala 13. sakskeje olympiady w předmjeće geografija jutře w Drježdźanach. Cyłkownje 17 376 šulerjow z 211 wyšich šulow so na štyrischodźenkowym wurisanju wubědźuje.

Na kromje słónčneho systema

Houston. Swětnišćowa sonda New Hori­zons je minjene dny wot słónca najzdaleniši znaty objekt našeho syste­ma „Ultima Thule“ přepytowała. Nětko wuhódnoćeja wědomostnicy Uniwersity Johns Hopkins daty, kotrež wulkeje distancy dla hakle jutře dospołnje dóńdu. Prěnje wobrazy we wulkim rozpušćenju je agentura NASA hižo wozjewiła.

Huawei haj abo nic?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Pokiw (09.01.19)

Do wysokeje šule pohladnyć

Rózbork. Na wysokošulski informaciski dźeń přeproša Wysoka šula sakskeje policije Rózbork jutře, štwórtk. Wot 10 do 15 hodź. móža so zajimcy po kubłanbišću rozhladować. Nimo informacijow wo konkretnym wotběhu studija poskića tam dohlad do najwšelakorišich rumnosćow kaž tež do studentskeho žiwjenja. Wobhladać móža sej wopytowarjo mjez druhim čitansku žurlu, kriminalnotechniski kabinet, biblioteku, sportowu fitnesowu rumnosć a nic naposledk studentske by­dlenja.

wozjewjene w: Pokiwy
srjeda, 09 januara 2019 13:00

To a tamne (09.01.19)

Nowy stan dóstał je před sto lětami załoženy šwicarski „Circus Knie“. Dźakowano crowdfundingej móže so na tradicije bohate předewzaće nětko z nowym stanom na turneju podać. Nimale 500 fanow bě minjene štyri měsacy ně­hdźe 226 000 eurow znosyło. Nowy stan chcedźa na zahajenju turneje 21. měrca nad Zürichskim jězorom poswjećić. Swójba Knie wjedźe cirkus mjeztym w sedmej generaciji.

Prěni króć woči wočinił je młody běły mjedwjedź w Berlinskim zwěrjencu, pjeć tydźenjow po porodźe. Wot zwěrjenca wozjewjene wobrazy pokazuja mjedwjedźatko z wotewrjenymaj wočomaj při maćeri. Zo by dorost trěbny měr měł, jón sobudźěłaćerjo dotal jeno ze zatwarjenymi kamerami a mikrofonami wobkedźbuja. Spočatk februara chcedźa młodźo prěni króć lěkarsce přepytować.

wozjewjene w: To a tamne
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Policija (09.01.19)

Wjelk do awta skočił

Ralbicy. Wšo druhe hač měrnu jězbu na dźěło měješe wodźerka wosoboweho awta wčera rano w Delanach. Jako bě z Ralbic do směra na Nowoslicy po puću, jej něhdźe w 7.30 hodź. runje na poł puća wjelk do awta skoči. Žona sej lědma z awta zwěri a zazwoni policiju. Zastojnicy su pad sobudźěłaćerjam wjelčeho běrowa dale dali. Na nich pak dyrbjachu něhdźe połdra hodźiny čakać. Woni za­hinjeneho wjelka skónčnje sobu wzachu, zo móhli zwěsćić, hač pochadźa wón z Róžeń­čanskeje abo druheje črjódy.

wozjewjene w: Policija
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Wosadna hodownička z hosćimi

Po ekumeniskim nyšporje na swjedźenju Třoch kralow minjenu njedźelu w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje wotmě so na žurli swj. Bena na Tzschirnerowej tradicionalna hodownička Serbow katolskeje tachantskeje wosady. Přeprošenje pak běchu tež ewangelscy wěriwi sćěhowali, mjez nimi wospjet superintendent Jan Malink. Tak móžeše tachantski farar Wito­ Sćapan přibližnje 120 wobdźělnikow witać, mjez nimi něhdźe połsta dźěći a młodostnych.

Wězo słušeja hodowne pječwo a kofej a rjenje wupyšene blida dlěje hač poł lětstotka k tutomu schadźowanju zwonka Božeho domu. Tola dźakowano iniciatiwje wučerki na wuměnku Ludmiły Bizoldoweje dožiwichu wopytowarjo zaso tohorunja dosć bohaty kulturny program, po kotrymž wjedźeštej šulerce Sahra a Josefina­ Bretschneiderec.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
srjeda, 09 januara 2019 13:00

Na přichod so orientować

Kaž kóžde lěto a tola z nowymi aspektami prezentuje so lětuši centralny informaciski dźeń za orientaciju na powołanje a studij „Nawi přichoda“ w Budyšinje.

Budyšin (SN/MiR). 85 předewzaćow, zarjadnišćow, posłužbow a wukubłanišćow je so dotal za mjeztym 6. Budyski „Nawi přichoda“ přizjewiło. Nazhonjenje wuhotowarjow – je to dźěłowy kruh šula-hospodarstwo Budyskeho wokrjesa (AK) – wěšći, zo budźe 26. januara wulki nawal w Budyskej studijnej akademiji (BA), hdźež so poskitk wospjet wotměje. Wšako su organizatorojo, mjez kotrymiž su mjenowana BA, Drježdźanska industrijna komora (IHK) ze swojim stejnišćom w Budyšinje a tudyša regionalna rjemjeslniska komora kaž tež agentura za dźěło a Powołanskošulski centrum za hospodarstwo a techniku (BSZ) nimale wšitko dopřihotowali.

wozjewjene w: Kubłanje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND