Z wudaća: pjatk, 08 februara 2019
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Krótkopowěsće (08.02.19)

Kelch sejmarjow zetkał

Choćebuz. Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) je wčera zastupjerjow Serbskeho sejma na dźěłowu rozmołwu přijał. W jeje wuslědku budźe město Choćebuz hosćićel jednoho z přichodnych posedźenjow Serbskeho sejma. Nimo toho su wosebite posedźenje za serbske naležnosće zamołwiteho wuběrka zhromadźizny měšćanskich zapósłancow ze sejmarjemi namjetowali.

Sylniši fokus na wuchod

Großhennersdorf. Wotnětka přistupna je brošurka „Njepřitomny: wuchodo- a srjedźoeuropski film w kinje“. Publikacija je wuslědk loni we wobłuku Filmoweho festiwala Nysa wuhotowaneje fachoweje konferency. Přinoški wobswětluja tuchwilny staw distribucije a předstajeja koncepty, kak połoženje polěpšić.

Programaj rozšěrić

wozjewjene w: Krótkopowěsće
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Jenož kapka na hižo horcy kamjeń

Bianka Šeferowa

Sakska přewozmje kóšty za škitne na­prawy před wjelčimi nadpadami. Tole je za plahowarjow skotu dobra powěsć, wšako su płoty a elektriske připrawy drohe­ dosć. Přiwšěm je to potom tola jenož kapka na hižo horcy kamjeń. Hłowne konflikty mjez wobydlerjemi a rubježnym zwěrjećom su njerozrisane. Wobćežne přidatne dźěło, stajnje płoty natwarjeć, z milinu wuhotować a wosebity banćik připrawjeć, wostanje. A tež strach, zo móhło zwěrjo wowče stadła nadpadnyć, njeje so pominył. Wšako je dosć přikładow, hdźež je wjelk najebać wysoke zadźěwki, płoty přewinył. Předewšěm pak je dale njejasne, w kotrych nuzowych padach smě so wjelk zatřělić.

wozjewjene w: Rozmyslowane
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Protyka (08.02.19)

Sobotu 9.2. 10:00 Rozmołwne koło skupiny Budyski kraj w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

  16:00 Hóstny sinfoniski koncert Zhorjelskeho orchestra Sinfonietta meridiana na žurli Budyskeho SLA

  16:00 Spalenje hodownych štomow w Njebjelčicach

  19:30 Kapičkowy wječor w Kulowje

  20:00 Póstnička studentskeho towarstwa Sorabija Lipsk w Lipšćanskim TV-klubje

Njedźelu 10.2. 15:00 Čitanje „Škleńčana lipka“ z Clemensom Bobku w Budyskim Thespisowym centrumje

  15:00 Wodźenje po wustajeńcy „Bertha Zillessen – Fotografiske wotkrywanja“ z Hagenom Schultzom w Budyskim měšćanskim muzeju

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Rozhłós (08.02.19)

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Zjimanje tydźenskeho seriala „To nichtó wjace nječini“

11:45 Premjera Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuhódnoćenju naprašowanskeje akcije Domowiny

13:00 Wosebity koncert na proze do noweho lěta (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

wozjewjene w: Rozhłós
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Wo knihach a kniharni (08.02.19)

Před někotrymi lětami kopolach so w kniharni přez mału čerwjenu dźěćacu knihu. Ilustracija na wobalce bě mi posměwk na wobličo skuzłała, tak ju kupich. Na wo­brazu je mały hólčec z nopawu wotmolowany. Hólčec rěka BEN. Je Indian, nócny wudźer, pyta za pokładami a rady nuri. W dźesać krótkich stawizničkach, z pjera Olivera Scherza, wopisuje Ben potajkim swoje dyrdomdeje. Te je Annette Swoboda wulkotnje ilustrowała. Stajnje poboku je jeho swěrny přećel, nopawa knjez Sowa. Zajimawe to mjeno za nopawu. Tam hdźež je Ben, je tež nopawa a nawopak. Rjaneho dnja ma knjez Sowa narodniny a Ben chce je wězo porjadnje woswjećić. A što nopawy rady činja – so kupaja. Tuž da Ben wanju z wodu naběžeć a přida porjadnje mydło za kupanje. Swjedźeń móže so potajkim započeć. Za to pak trjebaš tež hosći. Narodninskich hosći wobstara w rěčce za chěžku. Traje nimale wěčnosć, doniž nima dwě rybičce w tiće. Ben chwata do kupjele, ale što to? Jako po schodźe horje přińdźe, kapoce woda po schodźenkach dele. Ow ně, bě zabył honač zawjertnyć. A ješć stupaše po cyłej kupjeli a saha Benej hač k pumplej.
wozjewjene w: Wo knihach a kniharni
pjatk, 08 februara 2019 13:00

To a tamne (08.02.19)

Z njewšědnym dźěćacym widejom pyta katolska wosada w hessenskim Petersbergu za nowym duchownym. Zastupnicy wosady su zhromadnje z ministrantami widejo nawjerćeli, kotryž je na internetnej platformje youtube přistupny. Zajimcy su sej jón mjeztym 6 200 króć wobhladali. W nim hólcy a holcy skorža, zo hižo měsacy na noweho duchowneho čakaja, po tym zo bě dotalny wosadu wopušćił. Nowy duchowny měł cool a wjesoły być. Město dołhich prědowanjow přeja sej młodostni wjace kěrlušow.

Napity do wukładneho wokna modoweho wobchoda zajěł je muž w Bremenje a je sej po tym w awće wusnył. Jako policija dojědźe, motor hišće běžeše. 23lětny so spjećowaše, z awta wulězć a chcyše radšo dale spać. Najebać to jeho zastojnicy zhromadnje z awta wućahnychu, naměrjejo pola njeho 1,3 promile alkohola.

wozjewjene w: To a tamne
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Policija (08.02.19)

Pytaneho běharja namakali

Kinspork. Srjedu bě so muž pola Kamjenskeje policije přizjewił, prajo, zo pyta swojeho bratra. Tón bě so do Kinsporkskeje hole na běhanje podał a so njena­wróćił. Na to jeho zastojnicy z helikop­terom pytachu. Z pomocu kamery policisća 30lětneho wuhladachu.

wozjewjene w: Policija
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Socialne poradźowanje

Budyšin. Prawiznik a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša wutoru, 12. februara, na dalše darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, pomha wón w socialnych prašenjach často jewjace so problemy rozrisać. Poradźowanje – tež w serbskej rěči – přichodnu wutoru wotměje so wot 14 do 16 hodź. w běrowje Lěwicy na Šulerskej 10 w Budyšinje. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 490 976.

wozjewjene w: Z městow a wsow
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Knihu wupožčować

Wědu sej nazběrać a so kubłać dać – tule składnosć maja zajimcy w mnohich muzejach dwurěčneho regiona, tak tež Kamjenski Muzej zapadna Łužica. Aktualna wustajeńca wo amfibijach je putaca. Krótke a jadriwe informacije šěrja wědu wo zwěrjatach. Wšitke eksponaty su dwurěčne, němsce a łaćonsce pomjenowane. Parowała sym serbske pomjenowanja. Jasne zapřijeća, zaběrace so z wědomostnymi temami w serbskej rěči nańć, njeje runjewon lochko. W tym padźe pak tomu tak njeje. Wšako předleži terminologija za předmjet biologiju w serbskej rěči a w njej su njeličomne zapřijeća podate. Snano by derje było terminologiju poskićeć w tamnišim předawanišću nimo dalšich serbskich knihow abo ju wopytowarjam wupožčować.­ Přetož wužija tež serbske a serbšćinu wuwučowace šule poskitk, so wo amfibijach regiona a cyłeho swěta informować, kaž njedawno zakładna šula „Šula Ćišinskeho“. Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Kubłanje
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Nowa „čerstwa“ strona

Politiske hibanje Nalěćo hižo nětko z wjele přiwisnikami w Pólskej

Waršawa. W pólskej politiskej krajinje připowědźeja so změny. Wot minjeneje njedźele eksistuje w kraju nowa politiska strona. Hibanje „Nalěćo“ nawjeduje bywši wyši měšćanosta sewjeropólskeho Słupska Robert Biedroń. 42lětny charismatiski politikar ma po wšěm kraju hižo tójšto přiwisnikow. Biedroń je homoseksualny a bydli z partnerom. Najebać to ma „Nalěćo“ dobre šansy, sej při wólbach sejma w nazymje 15 procentow hłosow wolerjow zdobyć a so tak z třećej najsylnišej politiskej mocu stać, kaž woprašowanja zwěsćeja. Sebjewědomy Biedroń chcył so přiwšěm z ministerskim prezidentom kraja stać, kaž wón připowědźi.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND