Z wudaća: pjatk, 10 meje 2019

pjatk, 10 meje 2019 14:00

Tež serbske skupiny w akciji

Budyšin (mk/SN). Za lětušu 48hodźinsku akciju je so po cyłym Budyskim wokrjesu 95 młodźinskich skupin přizjewiło. Mjez nimi je jědnaće serbskich. Su to młodźinske kluby z Njebjelčic, Radworja, Smječkec a Wotrowa kaž tež Smječkečanska młodźinska wohnjowa wobora. Tež wuknjacy wyšich šulow z Kulowa, Ralbic a Worklecy su přizjewjeni a chcedźa so runja druhim młodostnym na dobro wjesneje zhromadnosće angažować. Tak planuja najwšelakoriše twarske a wuporjedźenske dźěła při młodźinskich klubach, šulskich kubłanišćach, towarstwowych domach na wsach a na sportnišćach. Nimo toho budu naměsta, rěki a puće rjedźić a insektowe hotele twarić. Dalši chcedźa swojich sobučłowjekow zwjeselić. Tak planuja, wopytać wobydlerjow Smječkečanskeho Domu swj. Jana a podpěrać přistajenych dźěłarnje swj. Michała w Pančicach-Kukowje.

wozjewjene w: Lokalka

Budyšin (SN/BŠe). Budyske předewzaće Zahrodna technika Lehmann bu předwčerawšim z mytom „Motorist lěta 2019“ wuznamjenjene. Kaž šefredaktor nowiny Motorist Martin Brandt rozłoži, měješe jury mjez namjetami z cyłeje Němskeje rozsudźić. „Na kwalitu orientowane wikowanje a reparowanje zahrodneje techniki Budyskeho předewzaća je nas přeswědčiło“, wón wuzběhny. Nimo toho zasadźa so mějićel Lars Lehmann we wšelakorych gremijach Němskeje za regionalne předewzaća, hdźež jim rjap skruća. „Konkurenca z interneta je wulka. Je tuž jara wažne fachowych wikowarjow podpěrać“, wón zwurazni. Samo­zrozumliwje wobdźěla so na fachowych zarjadowanjach, kaž je to kongres motoristow w februaru. „Tam dźe wo to, syće wutworić, sej mjez sobu mysle a nazhonjenja wuměnjeć a so z nowosćemi na wikach zeznajomić“, Lehmann rozłoži.

wozjewjene w: Hospodarstwo
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Křižowka (10.05.19)

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 młode swinjo, 6 rytmus při rejwanju, 7 plahowar sadu, 10 lud, 13 koleso, 14 rozrězane drjewo, 15 jednore jězdźidło

Padorunje: 1 wulka lyriska twórba, 2 filmowy rjek James ... 007, 3 nic bratr, 4 přez nje přińdźe swětło do jstwy, 8 słód, 9 pozitiwna elektroda, 11 włóžnota na rostlinje, 12 wjac hač jedyn

wozjewjene w: Serwis
Kamjenc. Lětna hłowna zhromadźizna Kamjenskeho Černobylskeho towarstwa je póndźelu, 13. meje, w 19 hodź. w Kamjenskim dźěćacym domje na Fichtowej 17. Dokelž je zhromadźizna zjawna, su wšitcy zajimcy přeprošeni. W srjedźišću steja wuhódnoćenje dźěła zašłeje wólbneje doby a přihoty lětušeje dźěćaceje akcije. Wot 11. junija do 2. julija wočakuja 20 dźěći z wokrjesa Buda Košeljowo a wot 3. julija do 23. awgusta 20 na dia­betes schorjene běłoruske dźěći.

wozjewjene w: Serwis
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Krótkopowěsće (10.05.19)

Zhladuja kritisce na domiznu

Berlin. Hudźbna skupina Silbermond w swojim nowym spěwje „Mój wuchod“ kritisce na swoju domiznu zhladuje. W dźensa wozjewjenej akustikowej baladźe tematizuje skupina ze spěwarku Stefanie Kloß njepřećelske nadběhi na wukrajnikow a pačenje towaršnosće. „Škałby du přez swójby a škałba dźe tež přeze mnje. Wšako wěm: Ze srjedźnym porstom problem njerozrisamy“, w spěwje rěka.

Nastupny wopyt pola Serbow

Budyšin. Nowy nawoda Smochčanskeho Domu biskopa Bena Sebastian Kieslich chce nawjazać na dobre zhromadne dźěło swojeho předchadnika z Domowinu a jeho zarjadnišća jako spěchowanskeho čłona třěšneho zwjazka. To wobkrući Kieslich na wčerawšim nastupnym wopyće w Serbskim domje, hdźež je so z předsydu Dawidom Statnikom a jednaćelom Markom Kowarjom rozmołwjał.

Serbowce najlěpšej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Demonstracije su wažny srědk

Marko Wjeńka

Minjenu wutoru wopominachmy 30. róčnicu poslednich komunalnych wólbow w bywšej NDR. Tehdy běchu so někotři wobydlerjo zmužili, wuličenje hłosow po zawrjenju lokalow přewodźeć a dokumentować. Při tym so wukopa, zo su mócnarjo tež najebać tute kontrole wuslědki wólbow falšowali. Na to dóńdźe spontanje k prěnim demonstracijam za swobodne wólby, štož bě spočatk kónca NDR. Rozsudne na tym wšak bě, zo su ludźo swój strach přewinyli a so zmužice do wólbnych lokalow a pozdźišo na dróhu stupili. Tale zmužitosć wjedźeše k masowym protestam, kaž w Lipsku w oktobru 1989, a k powalenju murje.

wozjewjene w: Rozmyslowane
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Protyka (10.05.19)

Pjatk 10.5. 18:00 Knižne předstajenje „Noworjadowanje Europy 1919 a Łužiscy Serbja“ a podijowa diskusija w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wojerowske rozmołwy – tónraz z čěskim awtorom Jaroslavom Rudišom na žurli Wojerowskeho hrodu

  19:00 Filmowy wječork Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Budyskej Michałskej farje

Sobotu 11.5. 9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  19:30 Koncert z chórom Budyšin a „Markkleebergskimi wokalistami“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Koncert skupiny Elbtonal Percussion we wobłuku Budyskich komornych koncertow w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 12.5.   Dźeń wotewrjenych duri składnostnje 85lětneho wobstaća wohnjoweje wobory delnje Sulšecy w tamnišej gratowni

  15:00 Mejemjetanje w Serbskich Pazlicach

  16:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Koncert z cyłkom Pennsylvania State University Concert Choir w Budyskej tachantskej cyrkwi

Wutoru 14.5. 19:00 Přednošk wo prěnich lětach železnicy a jeje wuskutkach na Hornju Łužicu; w Budyskim archiwowym zwjazku

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Rozhłós (10.05.19)

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ z powěsćemi tydźenja a pokazkami na zarjadowanja

11:20 Mać być a dźěłać chodźić –

žiwjenske modele

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo klankodźiwadłowej premjerje a wo strukturnej změnje

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym gratulacije

wozjewjene w: Rozhłós
pjatk, 10 meje 2019 14:00

To a tamne (10.05.19)

Kćějaty bóz bě prawdźepodobnje na tym wina, zo dyrbješe wohnjowa wobora w Hamburgu přijěć. Žona bě nuzowe čisło woliła a rjekła, zo chětro za wohenjom smjerdźi. Jako wobornicy přijědźechu, njewuhladachu ani kur ani woheń. Po dokładnym přepytowanju wšak napadny jim blisko domu kćějaty bozowc, kotryž sylnje wonješe. Žona bě jeho wóń po wšěm zdaću z wohenjom zaměniła.

Sprawnosć wupłaćiła je so mandźelskimaj: Po wopyće w Mnichowskej cyrkwi Našeje knjenje dósta por z Kamjenicy namakansku mzdu 700 eurow. 35lětny turist z Južneje Koreje bě móšeń z wjace hač 20 000 eurami w katedrali ležo wostajił. Mandźelskaj ze Sakskeje pjenjezy namakaštaj a wotedaštaj je policiji. Wot zastojnikow­ informowany turist so sprawnymaj Kamjeničanomaj na to ze 700 eurami podźakowa.

wozjewjene w: To a tamne
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Policija (10.05.19)

Paduchow lepili

Budyšin. Cigarety a alkohol chcyštaj mužej zawčerawšim z kupnicy w Budyskej Strowotnej studni kradnyć. Jako to předawarki pytnychu, wobaj ćeknyštaj. Při tym je 33lětny při informaciji dwaj telefonaj skóncował, dokelž sobudźěłaćerka runje policiju wołaše. Jeho pak zastojnicy při­wšěm zajachu, při čimž so jedyn z nich zrani. Tamny skućićel, 36lětny Budyšan, je z kupnicy twochnył a sobudźěłaćerjej hrozył. Tež to pak jemu ničo njepomhaše, dokelž policisća jeho z druhich deliktow hižo znajachu a pozdźišo „wopytachu“.

wozjewjene w: Policija

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND