Z wudaća: štwórtk, 06 junija 2019

štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Na čas žiwjenja do jastwa

Oldenburg (dpa/SN). Krajne sudnistwo w Oldenburgu je dźensa bywšeho hladarja chorych Nielsa Högela 85krótneho mordarstwa dla k jastwu na čas žiwjenja zasudźiło. Zdobom zwěsći wosebitu ćežu winy, štož dočasne pušćenje z jastwa znjemóžnja. Högel bě swoje wopory w lětach 2000 a 2005 w chorownjach w Oldenburgu a Delmenhorsće morił. Zamołwitym njebě dołhi čas napadnyło, zo je na intensiwnej staciji wosebje wjele smjertnych padow, hdyž je Högel słužbu měł.

Zakładny kamjeń połožiłoj

Ver-sur-Mer (dpa/SN). Francoski prezident Emmauel Macron a britiska premierministerka Theresa May staj dźensa, runje 75 lět po přizemjenju antihitlerskich zwjazkarjow w Druhej swětowej wójnje, zakładny kamjeń wopomnišća Ver-sur-Mer w Normandiji połožiłoj. Wopominane budu tysacy wulkobritaniskich wojakow, kotřiž běchu tam swoje žiwjenje woprowali. 6. junija 1944 běchu zwjazkarjo w Normandiji přizemili a tak započeli zapadnu Europu wot hitlerskeho režima wuswobodźić.

Jednanja bjez wuspěcha

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Wučerstwo njeje dźěło, ale powołanje

Serbska spisowaćelka, pedagogowka a kulturnica Wórša Wićazowa sydomdźesatnica

Swjatkownu póndźelu, 10. smažnika, swjeći woblubowana wučerka na wuměnku, spisowaćelka, kulturnica a aktiwna čłonka Zwjazka serbskich wuměłcow Wórša Wićazowa sydomdźesaćiny. Nimale pjeć lětdźesatkow je wona šulerki a šulerjow na polu serbšćiny wuwučowała a jim nimo toho – abo lěpje: paralelnje – hudźbu, reju, dźiwadło a nic naposledk serbsku literaturu spřistupnjała. Wot njeje wutworjeny kulturny ansambl Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“, hdźež nimale cyłe swoje powołanske žiwjenje skutkowaše, bu w lěće 2014 z Mytom Domowiny za dorost wuznamjenjeny. Za nju wosobinsce wšak je wjele wjetše připóznaće, zo so jeje bywši chowancy tež po wuchodźenju šule kulturnje angažuja.

Z baleta do šule

wozjewjene w: Kultura
Z plakatowej akciju su Zeleni Braniborskeje dźensa w Podstupimje bój za wólby krajneho sejma 1. septembra zahajili. Zeleni sej mjez druhim žadaja skónčić zmilinjenje brunicy, masowe plahowanje skotu a zasadźenje pesticidow. Při komunalnych wólbach kónc meje móžachu so Zeleni w kraju wot 4,8 na 11,1 procent hłosow polěpšić. Foto: dpa/Bernd Settnik

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

W tabulce krajneje klasy so polěpšili

W minjenych tydźenjach je prěnje kopar­ske mustwo Chróšćanskeje SJ w dale a lěpšej formje wustupowało. Na kóncu sezony so młody cyłk dospołnje namaka, a wuslědki nětko skónčnje wot­běhej hrow wotpowěduja. Zbywacy kopar­ski program SJC njeje runjewon lochki, dokelž hraje jenož hišće přećiwo mustwam z hornjeho dźěla tabulki.

SJ Chrósćicy

– VfB Běła Woda 5:1 (2:0)

W domjacej partiji přećiwo Běłej Wodźe wočakowachu Chróšćanscy koparjo potajkim ćežkeho přećiwnika. Prěnje zetkanje w Běłej Wodźe bě hišće 4:4 wušło. Nětko pak poka­zachu jednu z najlěpšich hrow aktualneje serije a su so jasnje přesadźili. Po njewěstym starće kombinowaše so SJC přeco zaso wulkotnje do šěsnatki hosći. Po někotrych móžnosćach trjechi Jakub Beneš w 30. min. 1:0. Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo zwyši Tom Henčl z dobrej třělwu z distancy na 2:0. W tej fazy hrě mějachu Chróšćenjo šansy w minutowym takće, ale njezamóchu je wužić.

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Damy so rady z argumentami přeswědčić

Serbja změja bórze nowy centrum w Budyšinje. Nastać ma tón na Budyskim Lawskim arealu, štož je jasne. Nje­jasne­ pak dotal hišće je, kak ma wuho­towany być, kotre institucije maja do nje­ho zaćahnyć abo tež nic. Na dźěłarničce jutře, 7. junija, we 18 hodź. w Budyskim Serbskim domje chce Załožba za serbski lud ze zjawnosću wo tym rěčeć­ a diskutować. Janek Wowčer je do dźěłarnički załožbowemu direktorej Janej Budarjej někotre prašenja stajił.

Na koho so ze swojej dźěłarničku měriće, što ma zakład diskusije być a što sej z njeje wočakujeće?

wozjewjene w: Rozmołwa
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Wuchod hospodarsce nachwatał

Drježdźany (dpa/SN). Wuchod je hospodarsce po powalenju murje na polu wonkowneho wikowanja kaž tež nastupajo produktiwitu tójšto nachwatał. Wo tym je prezident Zwjazkoweho zjednoćenstwa srjedźostawskich zawodow Mario Ohoven přeswědčeny. „Wosebje widźomne je to w mašinotwarje a w předźěłacym přemysle. Při tym Sakska wosebje wot zhromadnych europskich wikow profituje“, rjekny Ohoven powěsćerni dpa.

Europa twori z 58 procentami wšěch eksportow tuchwilu najwažniše wuwožowanske wiki za swobodny stat. „Rozšěrjenje EU na wuchod je so za sakski eksport jara pozitiwnje wuskutkowało“, prezident zjednoćenstwa potwjerdźi. Přiběracy wuznam europskeho wukraja je jasnje widźomny. Wikowanje z Pólskej a Čěskej je za Saksku tak wažne kaž ni­hdy do toho.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

„Serbska šula“ tež w Slepom?

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ ma za trěbne kwalitu serbskeje wučby polěpšić

Slepo (SN/at). Serbskorěčne kubłanje je dale hłowny stołp w skutkowanju župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ za dobu hač do lěta 2021. To bě na župnej hłownej zhromadźiznje wčera w Slepom jasnje wusłyšeć. Tak podšmórny župan Manfred Hermaš w rozprawje předsydstwa, zo je z widom na nowy němsko-serbski šulski kompleks w Slepom, do kotrehož maja wučerjo a šulerjo klětu nalěto zaćahnyć, trjeba kwalitu při sposrědkowanju serbšćiny polěpšić. „Wjednistwo šule je nam swoje předstawy wo kwalitatiwnišej wučbje na zakładźe hinašeje zestawy rjadownjow rozłožiło“, župan wuwjedźe. Tak maja šulerjo z předznajomosćemi serbšćiny přichodnje hromadźe wu­knyć, runje tak ryzy započatkarjo. „Jako župa smy namjetej jednohłósnje přihłosowali.“ Hermaš mjenowaše w tym zwisku hišće dalšu naležnosć, kotraž žana nowa njeje: Staršim je wažne wučbu serbšćiny na Běłowodźanskim gymnaziju Lewa Landawa etablěrować.

wozjewjene w: Towarstwa
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Socialdemokraća w Danskej dobyli

Kopenhagen (dpa/SN). Změna knježerstwa w Danskej: Socialdemokraća su wólby danskeho parlamenta dobyli a tak w Němskej a druhdźe ćežko w krizy tčacej stronje rědki wuspěch wobradźili. Strona ze swojej předsydku Mette Frederiksen je sej po dotalnym hamtskim kónčnym wuslědku nimale 26 procentow wolerskich hłosow wuwojowała. Najebać dobry wuslědk liberalneje strony ministerskeho prezidenta Larsa Rasmussena steji Danska nětko před změnu knježerstwa.

Najwjetši přěhračk wólbow je Danska ludowa strona. Prawicarscy populisća poćerpjechu z runje hišće 8,7 procentami raznu wólbnu poražku. Z wólbow parlamenta 2015 běchu woni hišće z 21,1 procentom hłosow wušli. Tež při wólbach Europskeho parlamenta běchu přisadźili.

„To je historiske dobyće“, rjekny přichodna ministerska prezidentka Mette Frederiksen minjenu nóc swojim přiwisnikam. Wuslědk wólbow dopokazuje, zo sej Danojo nowe knježerstwo a nowe politiske wusměrjenje přeja.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Skandal ma konsekwency

Wukubłanje a strategiju sakskeje policije chcedźa zasadnje změnić

Drježdźany/Rózbork (UM/SN). Wukubłanje a dalekubłanje sakskeje policije chcedźa zasadnje změnić. To je konsekwenca přepytowanja, kotrež bě sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) po pruwowanskim skandalu na Rózborskej wyšej policajskej šuli wukazał. Nazymu 2018 bě jedyn z docentow wysokeje šule studowacym pruwowanske nadawki do pruwowanja spřistupnił. Na to zasadźi minister komisiju, kotraž měješe organizaciju a strukturu wukubłanja sakskeje policije přepytować. „Při tym dźěše wo wjace hač jenož wo pruwowanja“, rjekny Wöller minjenu póndźelu, jako kónčnu rozprawu komisije přednjese. „Policajska wyša šula ze swojimaj kubłanišćomaj w Rózborku a Budyšinje je wot nawodnistwa sakskeje policije daloko zdalena a čuje so častodosć kaž ‚pjate koleso‘“, komisija zwěsći. Jako wotpowědnje snadne hódnoća přistajeni připóznaće, kotrež za swoje dźěło žněja. „To ma so změnić, kubłanje dyrbi zaso bóle w srjedźišću stać.“

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 06 junija 2019 14:00

Hladarjo protestowali

Lipsk (dpa/SN). Sta sobudźěłaćerjow chorownjow a starownjow su wčera składnostnje konferency strowotniskich ministrow w Lipsku za lěpše dźěłowe wuměnjenja demonstrowali. Woni žadachu sej po wšej Němskej płaćiwe tarifowe zrěčenje za hladarjow starych ludźi a zakonsce postajeny personalny kluč w strowotniskich powołanjach. Tak hodźało so něšto přećiwo njedostatkej personala činić. „A štó hlada nas?“, steješe na jednym z transparentow.

Nastork protestow je dwudnjowska konferenca strowotniskich ministrow zwjazkowych krajow, kotruž su wčera w Lipsku zahajili. Sakska konferencu strowotniskich ministrow lětsa nawjeduje. Na zarjadowanju we wobłuku konferency staj strowotniski minster Jens Spahn a sakska ministerka za strowotnistwo Barbara Klepsch (wobaj CDU) z protestowacymi rěčałoj. Ministrojo su na konferency tež wo digitalizaciji w strowotnistwje a wo tak mjenowanej telemedicinje rěčeli. Rozjimali su tohorunja hygienu w chorownjach, winowatosć so šćěpić dać a zawjazowace rjadowanja w zwisku z darowanjom organow.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND