Z wudaća: wutora, 09 julija 2019

Choćebuz (mih/SN). Dźesać lět skutko­waše superintendentka Ulrike Menzel w ewan­gelskim cyrkwinskim wokrjesu Choćebuz. Ze swjedźenskej bohosłužbu je ju generalna superintendenka Theresa Rinecker w přitomnosći braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidkeho (SPD) a krajneho rady wokrjesa Sprjewja-Nysa Haralda Altekrügera (CDU) předwčerawšim, njedźelu, w Choćebuskej Němskej cyrkwi ze zastojnstwa rozžohnowała. Ulrike Menzel, kotraž budźe wot 1. septembra jako teologiska předstejićerka Samaritanskich wustawow w Fürstenwaldźe skutkować, zhladowaše w swojim poslednim prědowanju na čas w Choćebuskim cyrkwinskim wokrjesu. „Sym přeco začuwała być na prawym městnje, tež hdyž sej tehdy, jako mi wysoke zastojnstwo dowěrichu, předstajić njemóžach je wupjelnić.“ Z Łužicu pak móže so wona połna dowěry rozžohnować. Generalna superintendentka Theresa Rinecker dźakowaše so Ulrice Menzel za angažowane skutkowanje, spušćomnosć a wušiknosć, tež ćežke nadawki zmištrować.

wozjewjene w: Politika

Mjeztym třeći raz wěnowaše so wose­bity program Mjezynarodneho folklor­neho festiwala „Łužica“ imaterialnemu herbstwu swěta, a to minjenu sobotu popołdnju na Koklic statoku.

Chrósćicy (SN/CoR). Pod hesłom „... hdźež duša ludu schow swój ma“ je bywši direk­tor Budyskeho Serbskeho muzeja a zahorjeny hudźbnik Tomasz Nawka tež tónraz zaso aktualny dohlad do lěta 2003 załoženeje lisćiny UNESCO duchowneho herbstwa swěta podał a přinoški hóstnych skupin pod tutym aspektom předstajił. Lisćina wopřijima mjeztym 429 tradicijow ze 117 krajow. Hakle loni při­wzachu do njeje módroćišć, kotryž njeje jenož w Němskej, ale tež w Awstriskej, Čěskej, Madźarskej a Słowakskej dźěl rjemjeslniskeho namrěwstwa.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 09 julija 2019 14:00

Němska wojakow njesćele

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je próstwu USA wotpokazało, němske wojerske jednotki přećiwo teroristiskej organizaciji Islamski stat (IS) w Syriskej zasadźić. Rěčnik knježerstwa Steffen Seibert rjekny, zo chcyła Němska swój dotalny přinošk we wobłuku koalicije pře­ćiwo IS wobchować. „Pozemske bojowe jednotki k tomu njesłušeja“. Němska zasadźa w Syriskej wuskušowanske mašiny a lětadło za tankowanje w powětře.

230 zajećow při raciji

Den Haagu (dpa/SN). We wobłuku dotal njesłyšaneje antidopingoweje racije su europske wěstotne mocy w 33 krajach přećiwo wikowanju z anabolikami a falšowanymi medikamentami postupowali. Na dotal najwjetšim zasadźenju toho razu su tež němscy policisća sobu skutkowali. Při tym zajachu wjace hač 230 wosobow a zawrěchu po wšej Europje drogowe labory. Na akciji wobdźělena bě tež Swětowa antidopingowa agentura.

Nowa soko-rex dźěłać započała

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 julija 2019 14:00

Piwo často wupředate było

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Pěskecy (3)


Spočatk šěsćdźesatych lět minjeneho lětstot­ka su Pěskečenjo swojej tehdyšej wjesnjanostce Mari Panowej wospjet próstwu wuprajili, so tola wo to starać, zo móhli tež woni runja ludźom druhdźe we wsy nakupować. Wona drje naležnosć dowidźa, tola za nowotwar njeběchu srědki. Rozsudźichu so tehdy, za to wužiwać w rjanym parku stejacy hród, natwarjeny srjedź 19. lětstotka. Kónc Druheje swětoweje wójny bě wón lacaret a bu po tym wšelako wužiwany. Mjez druhim bě tam zaměstnjeny zarjad tehdy samo­statneje Pěskečanskeje gmejny. 60 kwadratnych metrow wulku žurlu wužiwaše młodźina za wólnočasnu zaběru. Zo pak bychu wotpowědowali přeću wobydlerjow, gmejna rozsudźi, wutwarić terasu hroda mjez róžkomaj, hdźež je rjany dwudźělny objekt na zapadnej stronje do harmoniskeho cyłka zwjazany.

wozjewjene w: Lokalka
Belgiskaj kral Philippe a kralowna Mathilde staj dźensa na wopyt do Durinskeje dolećałoj. Na lětanišću Erfurt-Weimar je jeju mini­sterski prezident Bodo Ramelow (Lěwica, naprawo) witał. Belgiski kralowski por chce we wobłuku dwudnjowskeho pućowa­nja Durinsku a Saksko-Anhaltsku wopytać, zajimujo so wosebje za stawizny a kulturu. Foto: dpa/Martin Schutt

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 julija 2019 14:00

Wobkedźbuja dwurěčnosć

Wjeršk nabožneho tydźenja je putnikowanje do Róžanta

Baćoń/Chrósćicy/Radwor (SN/MiR). „Ty darił sy nam cyły swět“ je hesło lětušeho nabožneho tydźenja po cyłej Němskej. Dźě­ći­ a młodostni nazhonjeja štyri zakładne elementy zemja, woda, powětr a woheń. Dekanatne dušepastyrstwo młodźiny a dźěći we Worklecach je material za serbske katolske wosady spřihotowało. Wot wčerawšeho hač do pjatka so dźěći a młodostni nětko zetkawaja. W Chró­sćicach maja 170 wobdźělnikow wot 1. do 8. lětnika, wo kotrychž so 30 młodostnych a dorosćenych stara, w Ralbicach je jich 120 dźěći a 20 pomocnikow. Serbske dźěći a młodostni Budyskeje katolskeje wosady přebywaja na Kukowskim hrodźišću, němske 1. do 5. lětnika w Budyšinje a starše zwonka sprjewineho města. W Baćonju ze 24 wobdźělnikami na nabožnym tydźenju wšón móžny rumnostny potencial wučerpaja.

wozjewjene w: Kubłanje
wutora, 09 julija 2019 14:00

Přichoda dla so starosća

Budyšin (SN/JaW). Čłonojo mjeńšinoweje rady Němskeje su z dotalnym skutkowanjom cyłka spokojom. To je wuslědk wuhódnoćenja dźěławosće rady, kotraž wobsteji ze zastupnikow štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje – Frizow, Danow w Němskej, Sintow a Romow kaž tež Serbow. Wo tym informowaše předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje na kromje fe­stiwala w Chrósćicach. Zetkali běchu so čłonojo rady minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje. Wobjednali su nimo statusoweje rozprawy wo aktualnym połoženju jednotliwych mjeńšin tež roz­prawu dźěławosće mjeńšinoweho sekretariata. Byrnjež na pozitiwne wuwića pokazać móhli, skedźbnichu tež na aktualne a hrožace ćeže. „Z wěstej starosću zhladujemy na bližace so wólby krajneju sejmow w Sakskej a Braniborskej. Hdyž so něšto zakładnje přeměni, móhli so tež dotalne spěchowanja a zwučene puće změnić“, Statnik rozłoži. To registrujo tež tamne mjeńšiny wuwiće sćěhuja.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 julija 2019 14:00

Wuběrk nětko pod škitom policije

Drježdźany (dpa/SN). Po hroženjach přećiwo krajnej wólbnej nawodnicy a jeje zarja­dej přewjeduje wuběrk zjawne po­sedźenja wotnětka pod škitom policije. To je krajny policajski prezident Horst Kretzschmar w Drježdźanach připowědźił. Wohroženja jednotliwych wosobow tuchwilu pruwuja.

Wólbny zarjad reagowaše na podawki po rozsudźe krajneho wólbneho wuběrka nastupajo AfD. Gremij bě minjeny pjatk jeje krajnu lisćinu k wólbam kraj­neho sejma anulował. AfD smě tuž jeno z 18 kandidatami nastupić a nic kaž planowane z 61. „Mamy w póstowych kašćikach wšelake komentowanja toho, štož je so stało, pozitiwne a negatiwne“, rje­kny krajna wólbna nawodnica Carolin Schreck. Wšitke fasety su zastupjene.

Krajny wólbny wuběrk bě lisćinu AfD jako zdźěla njepłaćiwu deklarował, dokelž njebě ju zjězd AfD na jednym dnju zestajał, kaž sej wólbny zakoń to žada, ale na dwěmaj. AfD je rozsud wuběrka jako „swojowólny“ kritizowała, wumjetujo jemu­ „znjewužiwanje móžnosćow“.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 julija 2019 14:00

Iniciatiwa na dobro lěsow

Skupina CDU chcyła mjezynarodne dojednanje za skutkowniši škit klimy

Berlin (dpa/SN). Z mjezynarodnej iniciatiwu na dobro lěsa chce skupina zapósłancow CDU wjace za škit klimy činić. Woni chcedźa docpěć, zo so Němska w swojej wonkownej, wuwićowej a wobswětowej politice hišće sylnišo přećiwo ničenju lěsow, za znowasadźenje lěsow a za skutkownišu lěsnu politiku zasadźi, zdźěli zapósłanc CDU Peter Weiß powěsćerni dpa. Wón dźěła w frakciji z ćežišćom Łaćonska Amerika. K šěsćwosobowej skupinje słuša tež předsyda won­kowneho wuběrka Norbert Röttgen.

Nastork za iniciatiwu je po słowach Petera Weißa najnowše přepytowanje Techniskeje wysokeje šule Zürich, kotrež bě wuznam lěsnistwa w boju přećiwo dalšemu woćoplenju zemje wuzběhnyło. Tež nastupajo škit klimy měło so na „najlěp­šu eficiencu dźiwać“, rjekny Weiß w nadawku skupiny. Zdobom běchu slědźe­rjo zwěsćili, zo je nimo sadźenja lěsow­ tež trjeba dotalne wužiwanje fosilnych nošerjow energije spěšnje zakónčić. Kaž zapósłanc CDU připowědźi, chcył wón šwicarskich wědomostnikow k wuměnje do Berlina přeprosyć.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 julija 2019 14:00

Kedźbnosć zdobyli

Podawki wokoło wólbneje lisćiny AfD, kotruž­ bě krajny wólbny wuběrk formelnych přičin dla zdźěla anulował, móžeš ze wšelakeje perspektiwy widźeć. Mno­him je to pokročowanje dotalneje politiki strony, kotraž zakonje po dwojim dobro­zdaću wukładuje, powołujo so na „nje­wědu politiskeho nowačka“, kotremuž dyr­biš tajki lapsus smilnje wodać. Druzy porno tomu měnja, zo su prawicarscy popu­lisća „zmylk“ wotpohladnje činili, zo by­chu demokratiski system destabilizowali a so nětko jako wopor prezentowali. W jednym pak směmy sej přezjedni być: AfD je docpěła, zo su wšitke woči zaso raz na nju wusměrjene. Nichtó njerěči wo SPD, CDU, Zelenych a Lěwicy, kiž su na swojich wólbnych zjězdach tohorunja lisćiny kandidatow zestajeli a su při tym zakonje kraja dodźerželi, bjez skanda­low a bjez wulkeje kedźbnosće medijow a zjawnosće. Da směmy na přichodnu „akciju“ AfD wćipni być. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND