Z wudaća: štwórtk, 11 julija 2019
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Iran konflikt dementuje

Teheran (dpa/SN). Iranske rewoluciske gardy su dementowali, zo je w Perskiskim zaliwje ke konfliktej z britiskej łódźu dóšło. „Minjene 24 hodźin njemějachmy w potrjechenej kónčinje žadyn konflikt z wukrajnymi łódźemi, tež z britiskimi nic“, zdźěleja rewoluciske gardy na swojej internetnej stronje. Rěčnik britiskeho knježerstwa je dźensa rano zdźělił, zo běchu so iranske łódźe w zaliwje britiskemu wolijowemu tankowcej do puća stajić chcyli. Britiska fregata pak je tomu zadźěwała.

Mortwi při njewjedrach

Athen (dpa/SN). Sylne njewjedra su sej na sewjeru Grjekskeje minjenu nóc znajmjeńša šěsć smjertnych woporow žadali. Mjez mortwymi su turisća z Čěskeje, Rumunskeje a Ruskeje. Wosebje potrjechena bě mjez dowolnikami woblubowana połkupa Chalkidiki. Tam běchu padace štomy wjacorych ludźi morili. Čěskaj mandźelskaj zemrěštaj, jako wichor jeju bydlenski mobil sobu hrabny. Njewjedra slědowachu na žołmu horcoty z temperaturami hač do 40 stopnjow.

Tež Salzburg dróhi zawěra

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Zapal je žro, kotrež wuměłstwo pohonja

Kruty wobstatk folklorneho festiwala je stajnje sobotu na zažnym popołdnju wuhotowany kulturny forum. Lětuša tema zarjadowanja bě prašenje „Kak spěchuje stat/zjawnosć wašu kulturu?“. Dohromady wosom wukrajnych hóstnych skupin bě tónraz wobdźělenych.

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Dóńt Krabata je móc a zamołwitosć

Serbskosć so na Krabatowych swjedźenskich hrach w Čornym Chołmcu znowa přeswědčiwje jewi

Krabat bě so po wšěch njelubych nazhonjenjach w Čornym młynje, loni w Čornym Chołmcu předstajenej inscenaciji, kuzłanja wzdał. Wostanje pak při tym a při bjezstarostnym žiwjenju Krabata ze swojej lubowanej Hanku w znowa natwa­rjenym Čornym młynje?

wozjewjene w: Kultura
Nowy model japanskeho superspěšnika N700 Shinkansen bullet train tuchwilu na pospytowej čarje w centralnojapanskim Mishima­ z nowym baterijowym systemom wupruwuja. Baterije móža wužiwać, je-li ćah wupadnjeneho milinowoda na čarje, w tunlu abo na mosće stejo wostać dyrbjał. Hewak docpěwa wón wjace hač 300 km/h. Foto: dpa/MAXPPP

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Štwórć lětstotka samostatna była

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Koćina (4)


Hižo někotre lěta po Druhej swětowej wójnje mějachu w Koćinje mału konsumowu předawarnju, zaměstnjenu w starym młynje. Tola bórze bě jasne, zo tamniše wuměnjenja za zastaranje wsy z nima­le 200 wobydlerjemi njedosahachu. Rozsudźichu so tuž po dorěčenju z wobsedźerjom wjesneje korčmy, pře­da­war­nju přepołožić. Předawarka bě tam Trudla­ Kubowa, kotraž je so wobstajnje wo časowym poměram wotpowědowace zastaranje wobydlerjow ze žiwidłami w dosahacej měrje starała.

wozjewjene w: Lokalka

Na požadanje města w třikrajowym róžku wo titl europskeje kulturneje stolicy zhladuje z per­­­spektiwy lońšeje kulturneje stolicy, zapadofriziskeho Ljouwerta, Onno Falkena

Wosom městow w Němskej, kotrež chcyli so Kulturna stolica Europy 2025 stać, so tuchwilu wo zestajenje bidbooka prócuje. Mjez nimi su wulke stolicy zwjazkowych krajow, kaž Drježdźany, Hannover a Magdeburg. Ale tež wjele mjeńše města, kaž Gera, Hildesheim a Žitawa, so wo titul požadaja. Zmužite wokrjesne město Žitawa blisko mjezy k Pólskej a Čěskej je ze swojimi 25 000 wobydlerjemi z wotstawkom najmjeńše mjez požadarjemi. Žitawa 2025 – to pak njeje jeno čestny narok wyšeho měšćanosty Thomasa Zenkera a jeho marketingoweho šefa Kaija Grebascha. Přetož 26. meje stej 74,2 procentaj wobydlerjow w oficialnym wobydlerskim rozsudźe z ,haj‘ za požadanje Žitawy wo ti­tul „kulturna stolica“ hłosowałoj. Tajka jasna wjetšina překwapja, wšako je so­ AfD w paralelnje wotměwacych so europskich wólbach z 28,7 procentami w tym měsće najsylniša politiska móc stała.

wozjewjene w: Diskusija
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Starši šulerjow so hibaja

Serbske žiwjenje w gmejnje zachować a wožiwić

Radwor (SN/MiR). W Radworskej gmejnje su starši wosebitu iniciatiwu załožili. Z njeje ma hišće lětsa nastać zapi­sane towar­stwo. Hišće njeje jasne, kak ma zhromadźenstwo doskónčnje rěkać.­ Iniciatorki porno tomu dokładnje wědźa, kotry zaměr ma wone měć a docpěć. „Chcemy serbske žiwjenje, wosebje w Ra­dworju kaž tež po cyłej gmejnje skrućić, zachować a wožiwić“, wuswětla Katrin Suchec-Dźisławkowa z Chasowa, kotraž je zhromadnje z Radworčanku Katleń Wawri­kowej prěnje ideje wuwiła. Mjeztym su z dalšimi staršimi, kořiž maja dźěći w šulskej abo starobje pěstowarskich dźěći, zo bychu wosebitu iniciati­wu załožili, hižo wjackróć wuradźowali. W fokusu jich namjetow stejitej Radworskej šuli. Tak su sej zańdźeny tydźeń přeprosyli wjednicy Ra­dworskeju šulow.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Dźěći swjatk wobohaćili

Hesło lětušeho, na Kralec statoku wu­hotowaneho wosebiteho festiwalneho zarjadowanja sobotu popołdnju bě „W kraju wjesołych dźěći“. Kaž je to mjeztym z tradiciju, dorost Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny popołdnjo zahaji. Wjelelětny choreograf ćělesa Dieter Wendisch swojich chowancow cyle po potrjebje a profilu „wulkich“ rejwarkow a rejwarjow wukubłuje. Zaměr je, Smjerdźečanam wobstajnje derje přihotowany a bjezpo­srědnje zasadźenjakmany personal zaručić. Charakterej cyłka wotpowědnje steji reja jasnje w srjedźišću. Ćežišćo programa běchu starobje dźěći přiměrjene choreografije. Najwažniše zdachu so prawe kroki a skoki być, hač nětko we wjetšej formaciji abo po porikach. Młodźi wuměłcy přeswědčichu z kedźby­hódnej synchronitu a poměrnje zrałym wuměłskim wurazom. Wosebje zwjesela, zo je zajim na kubłanskim poskitku wočiwidnje wulki: Tuchwilu skutkuje w dorostowym cyłku 20 holcow a hólcow.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Zeleni Ursulu von der Leyen wotpokazuja

Brüssel (dpa/SN). Europscy Zeleni su so přećiwo wuzwolenju Ursule von der Leyen za nowu prezidentku komisije EU wuprajili. „Frakcija Zelenych je rozsudźiła: Hłosujemy přećiwo von der Leyen.“ To zdźěli němski zapósłanc Europskeho parlamenta Sven Giegold po słyšenju němskeje politikarki CDU w Brüsslu. Při temach škit klimy je von der Leyen „bjez ambicijow“ a nastupajo prawnostatnosć w Pólskej a Madźarskej „njejasnje“ wustupowała. Sobupředsydka frakcije Zelenych Ska Keller so podobnje wupraja.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 11 julija 2019 14:00

Söder: Wopačny signal

Mnichow (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) je hladajo na debatu wo runohódnych žiwjenskich wuměnjenjach w Němskej před wopačnymi wuwićemi na njedobro sylnišich regionow hladajo do přichoda warnował. „Dyrbimy kedźbować, zo njedóstanjemy so do permanentneho systema přerjadowanja w Němskej“, rjekny předsyda CSU Augsburgskim nowinarjam. „Sylne žra dyrbja sylne wostać“, wón potwjerdźi.

„Wudawamy dźeń a wjace pjenjez za regiony, hdźež je dale a mjenje ludźi a dźeń­ a mjenje pjenjez za regiony, hdźež je dale a wjac wobydlerjow.“ Söder kritizowaše w tym zwisku wot wuhloweje komisije­ namjetowane miliardowe spěchowanje w zwisku ze skónčenjom zmilinjenja brunicy hač do lěta 2038 dla. „Štyrceći miliardow eurow jeno za někotre hórnistwowe wokrjesy su wopačny politiski signal“, měni předsyda CSU. Wuhlowa­ komisija bě namjetowała, wot hórnistwa potrjechene kónčiny we Łužicy, srjedźnej Němskej a Sewjerorynsko-Westfalskej masiwnje podpěrać.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND