Z wudaća: srjeda, 17 julija 2019
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Paris so njepodwoli

Paris (dpa/SN). Najebać hroženjow z USA chce Francoska digitalny dawk přesadźić. Tón měri so na internetnych gigantow kaž Google, Amazon, Facebook abo Apple.­ „Francoska njebudźe so při zawjedźenju narodneho dawka nikomu podwolić“, rjekny financny minister Bruno Le Maire dźensa w Parisu do zetkanja financnych ministrow wulkich industrijnych statow G 7. Němsku zastupujetaj financny minister Olaf Scholz (SPD) a šef Zwjazkoweje banki Jens Weidmann.

Nadpady Trumpa zasudźene

Washington (dpa/SN). Wot demokratow wobknježeny Dom reprezentantow USA je werbalne nadpady prezidenta USA Donalda Trumpa přećiwo štyrjom demokratiskim zapósłančam jako rasistiske zasudźił. Za wotpowědnu rezoluciju hłosowaše 240 zapósłancow, mjez nimi štyrjo z rjadow republikanow. Trump bě jemu kritisce nastajenym žonam radźił, zo móhli so do swojich domizniskich krajow wróćić, jeli so jim w USA njelubi. Tři z nich su w USA rodźene.

Za spěšny nowonatwar cyrkwje

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Koparska sudnica bórze w zwjazkowej lize

Lea Krječmarjec je jako kapitanka pjeć lět wuspěšnje koparske holče mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) na wu­risanjach „Młodźina trenuje za olym­piju“ nawjedowała. Nětko sudźi w tutej bulosportowej družinje partije muži a žonow. Sportowy wučer Serbskeho gymnazija Budyšin Měrko Korjeńk je so z njej rozmołwjał.

Móžeš so prošu čitarjam sportoweje strony Serbskich Nowin předstajić?

L. Krječmarjec: Rěkam Lea Krječmarjec a bydlu we Wulkim Wjelkowje. Mam sotru a bratra. Sym 17 lět a póńdu wot awgusta do 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija.

Što su twoje najlubše předmjety w šuli?

L. Krječmarjec: Wězo sport, potom němčina a biologija.

Sy jedna z najwuspěšnišich sportowčow na Serbskim gymnaziju Budyšin. Kak husto­ sy na Sakskich finalach pódla była a kelko medaljow sy dobyła?

wozjewjene w: Sport
Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je do zahajenja dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho knježerstwa w Berlinje zbožopřeća k swojim 65. narodninam přijała. Wulki kwěćel přepoda jej zwjazkowa justicna ministerka Christine Lambrecht (SPD, nalěwo), po njej gratulowaše dotalna zakitowanska ministerka Ursula von der Leyen (CDU, w pozadku). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

wozjewjene w: Politika

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Wumjezowany a ignorowany

Zrěčenski dźěłaćer Macau wot 1979 do 1991 we Wojerecach bydlił

David Macau je wukubłany zamkar a skowar. Wjetšinu časa dźěłaše wón w Bórkhamorskej zamkarni ludoweho zawoda Wjelčanska brunicownja. „Kóždy štwórtk přewjedźechmy wulke reparatury w brunicowej jamje“, powěda 59lětny bywši mosambikski zrěčenski dźěłaćer. Wot lěta 1979 hač do 1991 bydleše wón we Wojerecach. Wón bě jedyn z cyłkownje 22 000 zrěčenskich dźěłaćerjow z Mosambika w Němskej demokratiskej republice (NDR). „We Wojerecach dóstachmy hnydom po přijězdźe swoje stwy připokazane. Poměrnje spěšnje smy němči­nu nawuknyli“, rozprawješe Macau před něšto časom w myslach zanurjeny we Wojerowskim Wobydlerskim centrumje Piwarska 1. Na přeprošenje Kulturneje fabriki je so wón tam z wopytowarjemi diskusijneho wječora rozmołwjał.

wozjewjene w: Lokalka

Berlin (dpa/SN). Wuzwolenje Ursule von der Leyen za nowu prezidentku Komisije Europskeje unije a powołanje Annegret Kramp-Karrenbauer za nowu zakitowansku ministerku Němskeje stej rozdźělne reakcije zbudźiłoj.

Baltiske staty su němskej politikarce k wuzwolenju do zastojnstwa prezidentki komisije EU gratulowali. Ministerskej prezidentaj Estiskeje a Lettiskeje, Jüri Ratas­ a Krišjānis Kariņš wjeselitaj so na zhromadne dźěło z bywšej zakitowanskej ministerku Němskeje, zo bychu Europu sylnišu a jednotnišu činili. Von der Leyen sej w baltiskich krajach jara waža, dokelž je jej wěstota baltiskich krajow při mjezy k Ruskej jara wažna.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Mjez stysknosću a wjeselom

W Kulowskej katolskej pěstowarni Jaku­becowy wustaw bliži so dźeń, hdyž ze­ swojeho wjelelětneho domicila do noweho twarjenja přećahnu. Na to so wšitcy wjesela, ale so runočasnje tež na zašłosć dopominaja.

Kulow (SiR/SN). Lětuši swjedźeń k dnjej dźěsća bě w Kulowje móhłrjec historiski podawk. Přetož wón bě posledni swojeho razu w domje, kotryž bě wjele lětdźesatkow cyle wosebite zetkanišćo za ludźi rozdźělnych generacijow. „Ze směwacym, ale tež płakacym wóčkom wopu­šćimy za poł lěta tele twarjenje, kotrež je wje­le ludźi formowało a přewodźało. Tu su něhdy chorych hojili, šulerjow wuwučowali a dźěći pěstonili. Tule su ludźo přećelow namakali, su so smjeli, so mjez sobu rozestajeli, lubowali, wuknyli, rejwali a so modlili“, powěda nawodnica Jaku­becoweho wustawa Theres Hörauf.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Wjesne kónčiny spěchować

Naprawy zwjazkoweho knježerstwa za runohódne wuměnjenja žiwjenja

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je, wotpowědujo koaliciskemu zrěčenju tuchwilneje wólbneje doby, komisiju „Runohódne žiwjenske wuměnjenja“ zasadźiło. Nadawk komisije bě, sprawne rozdźělenje zakładow a móžnosćow za wšěch w Němskej žiwych ludźi přepytować a namjety k sylnjenju runohódnych žiwjenskich wuměnjenjow předpołožić. Při tym měli zaměrne strukturne změny w krajach a komunach w srjedźišću stać. Tole ma přinošk k tomu być, wuludnjenjam regionow runje tak kaž dalšemu rozrostej metropolow zadźěwać.

Komisija bě cyłkownje šěsć dźěłowych skupin zarjadowała. Tak su zadołženje komunow runje tak přepytowali kaž wobłuk hospodarstwo a inowacije abo rumnostne rjadowanje a technisku infrastrukturu. Dalšej skupinje wěnowaštej so dźěłowym móžnosćam a zhromadnosći w towaršnosći.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Hórki přisłód wostanje

Wuzwolenje Ursule von der Leyen za nowu prezidentku Komisije EU zbudźa we mni hórkej přisłodaj: Runje dźewjeć hłosow z cyłkownje 751 běchu na kóncu rozsudne za jeje wuzwolenje. A te přińdźechu hišće k tomu z rjadow tych, kotřiž su EU napřećo kritisce nastajene, kaž pólska narodnokonserwatiwna PiS. To pokazuje, kak njestabilne wjetšinowe poměry za von der Leyen su. Hněwny pak sym tež na wašnje, kak je von der Leyen do zastojnstwa přišła. Čehodla smy poprawom 26. meje k wólbam Europskeho parlamenta šli. Wšudźe wisachu plakaty z kandidatami. Mějachmy jenož jedyn hłós a sadźich swój křižik cyle wědomje pola jednoho z kandidatow. Na kóncu pak bě wšitko za stareho Frycu. Naraz steješe Ursula­ von der Leyen jako kandidatka, žona, kotraž na žanej lisćinje njesteješe. Sym sej wěsty, zo so mnohim dźe kaž mi: Njewěm,­ hač póńdu za štyri lěta hišće raz wolić. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 julija 2019 14:00

Cyrkej je žiwaa wotewrjena

W meji a juniju je Slepjanska ewangelska wosada prěni raz na kulturne lěćo přeprosyła. Wo motiwach, wobsahach a wuslědkach je so Andreas Kirschke z fararku Jadwigu Malinkowej rozmołwjał.

Knjeni Malinkowa, kak bu ideja kulturneho lěća zrodźena?

J. Malinkowa: Nastorčiła je to wosadna cyrkwinska rada. Prajachmy sej, zo mamy wulke rumnosće a rjanu cyrkej, čehodla njesměli tole šěršej zjawnosći přewostajić. Poselstwo bě, zo je wjesna kónčina atraktiwna a žiwjenja hódna. Kubłanje a kultura słušatej dźensa do žiweje cyr­kwje a kóždy dyrbjał jej wužiwać móc.

Zahajili sće kulturne lěćo ze židowskim wuměłstwom.

J. Malinkowa: To bě srjedź meje. Heidelbergska molerka Judith Wetzka je swoje twórby židowskeho načasneho wuměłstwa w cyrkwi wustajała. Na to slědowaše koncert kapały Kula Bula ze swojim­ serbsko-němsko-jendźelskim programom. To bě jara rjany wječor na farskim dworje a mnozy měnjachu, zo dyrbjeli tajki koncert na kóždy pad wospjetować.

Dale je molerka Judith Wetzka dźěłarničku poskićiła.

wozjewjene w: Rozmołwa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND