Z wudaća: pjatk, 09 awgusta 2019

pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Kritizuje naćisk zakonja

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy zličbowanski zarjad je po rozprawje medijow naćisk zakonja zwjazkoweho financneho ministra Olafa Scholza (SPD) kritizował, kiž chce přichodnje dawkowe spěcho­wanje slědźenskich předewzaćow zmóžnić. Zličbowanski zarjad dwěluje na tym, zo hodźi so zakoń efektiwnje a eficientnje zwoprawdźić, zdźěleja dźensa nowiny medijoweje skupiny Funke. Hospodarstwo pak sej hižo dlěje žada, slědźenske wudawki dawkowje spěchować.

Přećiwo Höckemu protestowali

Döbeln (dpa/SN). Sta ludźi su wčera přeći­wo wustupej durinskeho politikarja strony AfD w Döbelnje protestowali. Zało­žer prawicarskonacionalneho křidła w AfD Björn Höcke chcyše tam za pod­pěru kandidatow za Sakski krajny sejm wabić. Protest organizował bě zwjazk Dö­beln­ je pisany, kiž dósta prominentnu podpěru spěwarja skupiny Prinzen Sebastiana Krumbiegela. Wón je swój nowy spěw „Demokratija je žónska“ předstajił. zo by signal ze Sakskeje wusyłał.

Njesmětaj Turkowsku wopušćić

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Cyła wjes na nohach była

Składnostnje 600lětneho wobstaća Sernjan syłam wopytowarjow stare a nowe rjemjesła předstajili

W něhdyšim Ryćerjec wojnarstwje so samo holcy w truženju pospytachu.

Dostojnje a z wjele, wjele hosćimi zbliska a zdaloka su Sernjany minjeny kónc tydźenja z wulkim swjedźenjom na swoje prěnje naspomnjenje před 600 lětami zhladowali. Zrodźili běchu za to wosebitu mysl, haj jónkrótnu překwapjenku.

Jako towarstwo zapisany wjesny klub je sej hromadźe z pomocnikami – skónčnje bě cyła wjes na nohach – kłobuk na hłowu stajił a wotežki swjedźenja do horšći wzał. Rěkaše tuž: „Chcemy naš 600lětny jubilej swjećić a wopytowarjam něšto hódneho skićić.“ A tak mějachu ideju, něhdyše rjemjesła a zjawne městnosće we wsy předstajić, ale tež dźensniše firmy prezentować. „Sym wulce překwa­pjeny. Ženje do toho wěrił njebych, zo so nam to tak derje poradźi“, rjekny čłon předsydstwa wjesneho kluba a mějićel Sernjanskeje kachlicarskeje firmy Rajner Handrik na kóncu swjedźenja Serbskim Nowinam. „Wšitcy su po swojich móž­nosćach sobu činili, wšo móžne zběrali a tež woprawdźe wšitko dali.“

wozjewjene w: Předźenak
We wobłuku modoweje přehladki je kolekcija Jana Lorenca wulke připóznaće mnohich přitomnych wopytowarjow wuwabiła.

Na starodawne elementy woblečenja, wosebje folklory złožowaca so moda, so stajnje zaso do dźensnišeho swěta předrěwa. Tak tež moda studenta modoweho designa, Serba Jana Lorenca.

wozjewjene w: Předźenak
Naoe Nakasone a jeje dźowka Karin z Nago w južnej Japanskej stej dźensa, na dnju 74. róčnicy nadpada USA z atomowej bombu na město Nagasaki, wosebite rjećazki, wobstejace ze sfałdowanych papjerjanych žorawjow, poskićałoj. Žoraw je w Japanskej symbol nadźije. Foto: pa/ Kyodo

wozjewjene w: Politika

Pohladnicy powědaja wo dawnych časach, swědča wo podawkach a ludźoch. Alfons Handrik wotkrywa nam swět, na kotryž smy w minjenych lětach nima­le pozabyli.

Loni w meji zaběrachmy so z hosćencom, kotryž bě widźeć na pohladnicy wo Łomsku pola Njeswačidła. Tež dźensniša pohladnica dopomina nas na Łomsk, kajkiž bě před sto lětami. Na njej pak je Liša Hora sobu zapřijata. Přičina toho drje je, zo njebu poměrnje małeho sydlišća dla tehdy žana pohladnica ćišćana.

Ze 16 wsow, Njeswačanskej gmejnje přisłušacych, je Liša Hora najmjeńša. 1572 bu sydlišćo prěni raz jako Lyssehar naspomnjene. Z woneho časa nańdźeš tam móličku chěžku, kotruž na pohladnicy za hižo masiwnje twarjenym pó­dlanskim domom spóznawaš. Mały tykowany domčk steji mjeztym pod pomnikoškitom. 1657 stejachu na Lišej Horje jeničce tři domy. 1834 bydleše tam dwaceći ludźi, a wšitcy běchu Serbja.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

„Ludowa fronta we wosobje“ była

W spominanju na 75. posmjertniny dr. Marje Grólmusec

Wona měješe kristalojasnu hłowu, pa­lacu so wutrobu a najnjelepišej ruce na swěće. Bjez solidarity swojich kameradkow njeby w kaceće Ravensbrück žane dźesać dnjow přetrała. Na apel su kapu a rubiško za njej nosyli. W dźěłowych ko­man­dach – kaž běchu to dróho­twar, ratarstwo, nohajcy za Wehrmachtu w akordźe plesć – přewzachu wone dźěło, kotrež njeje zdokonjała. Wona so jim na swoje wašnje dźakowaše. Zhroma­dźowaše žony wokoło sebje a bě jim žiwa ludowa uniwersita. Kubłaše je w stawi­znach, literaturje, politice. To běše jeje přinošk k přežiwjenju: w přewšo zdrjenych ćěłach zachować dušu. Zemrě pak třištwórć lěta do wuswobodźenja koncentraciskeho lěhwa 6. žnjenca 1944, ani hišće 50lětna.

Wona rěkaše Marja Grólmusec a bě Serbowka. Nic mjenje pak běše tohorunja internacionalistka. Jeje pólske, čěske, francoske kameradki w Ravensbrücku, mjez kotrymiž bě tež Geneviève de Gaulle, su to wobswědčili.

wozjewjene w: Předźenak

„Znowazjednoćenje Němskeje – són a woprawdźitosć“ rěka kapsna kniha z pjera Waltera Leonharda. Rodźeny ­Durinčan je 40 lět we Wětrowskej šamotowni­ dźěłał. Serbske Nowiny wozjewjeja­ jeho trochu wudospołnjene, wot Arnda Zoby a Friedharta Krawca ­z přećelnej­ dowolnosću nakładnistwa DeBehr zeserbšćene dopomnjenki.

2 Wopisanje politiskich, hospodarskich a towaršnostnych poměrow w NDR wot lěta 1949 do 1989

Po Druhej swětowej wójnje běštej so wot lěta 1949 wobaj němskej stataj jednomyslnje wot spěšneho zasozjednoćenja wotwobroćiłoj. Dobyćerskim mocam USA, Jendźelskej, Francoskej a Sowjet­ske­mu zwjazkej dźěše najprjedy wo to, nacionalsocializm dospołnje zničić a němski militarizm rozbić. Nastaće politiskeju blokow w rozdźělnymaj towaršnostnymaj systemomaj bě so 1949 na mjezy­narodnej runinje skrućiło.

Kruće w sedle politiskeje mocy se­dźacy Konrad Adenauer běše wuznawa­cy přećiwnik komunizma a zasozjednoćenja.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Italske knježerstwo zwrěšćiło

Rom (dpa/SN). Italski nutřkowny minister a šef strony Lega Matteo Salvini je populistiske knježerstwo w Romje do hłubokeje krizy wjedł. Wón je wotum Hibanja pjeć hwězdow w senaće wo žele­zniskim projekće za přičinu brał, koaliciju Lega a hibanja do prašenja stajić. Njestronski šef knježerstwa Giuseppe Conte Salvinijej wumjetuje, zo chce z postu­po­wanja profitować. Tuchwilu dźě žněje w ludnosći wulke připóznaće. Při nowych wólbach móhł so tuž ze šefom knježerstwa stać. Wo wólbach pak ma parlament rozsudźić. Tam chce so Conte prašenju dowěry stajić. Hdy so komorje zeńdźetej, hišće jasne njeje. Wšako su so politikarjo hakle do lěćneje přestawki rozžohnowali.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Dźak a připóznaće hladarjam

Neurologiska stacija Wojerowskeho klinikuma najwjace hłosow dóstała

Wojerecy (SN/mwe). Po přewšo napjatym wothłosowanju je nětko jasne: Najwoblubowaniši profijowy strowotniski personal Sakskeje maja we Wojerecach. Hladarjo chorych neurologiskeje stacije tamnišeho klinikuma Łužiska jězorina dóstachu we wothłosowanju „Najwoblubowaniši po­wołanscy hladarjo Němskeje“ mjez sakskimi wobdźělnikami najwjace hłosow. Nowinska rěčnica chorownje Juliane Kirfe Serbskim Nowinam zdźěli, zo bě šeflě­kar Wojerowskeje kliniki za neurologiju dr. Andreas Linsa mustwo hladarjow za onlinowe wothłosowanje nominował. To dźě je wuměnjenje, zo smě kóždy na wothłosowanju zajimowany nominowanym w starobje nad 16 lětami, bydlacym w Něm­skej a z wotzamknjenym hladanskim powołanjom abo w hladanju so wukubłacym we wěstym času we wotpowědnym internetnym portalu swój hłós dać.

wozjewjene w: Socialne
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Pokiwy (09.08.19)

Na swjedźenske dny

Brětnja/Michałki. Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwaja so w Brětni/Michałkach němsko-serbske swjedźenske dny. Jedyn z wjerškow je jutře wot 15 hodź. žortne wubědźowanje młodźinskich klubow wokolnych wsow „Naše korjenje“. Wječor su reje. Swjedźenska njedźela zahaji so w 9.30 hodź. z kemšemi w Mjetaškec bróžni. Wot 10.30 hodź. zahraje kapała Horjany k rańšemu piwku a wot 14 do 16 hodź. předstaja na nawsy dwurěčny program.

Wlečaki wobdźiwać

Koblicy. Najwjetše zetkanje wlečakow Łužicy je wot dźensnišeho do njedźele w Koblicach. Mjez wobsedźerjemi trak­torow su znowa mnozy Serbja, kotrymž móžemy jutře, sobotu, wot 13 hodź. w běhu dwuhodźinskeho wulěta wlečakow po blišej wokolinje přikiwać. Po wulěće budźe w 20 hodź. wulki bal. Njedźe­lu w 10.30 hodź. přewjedu wlečakowe wubědźowanja, w 13 hodź. tradicionalny „bój gigantow“.

... a lětadła

wozjewjene w: Pokiwy

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND