Z wudaća: póndźela, 09 septembera 2019

póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Wonka prěnje dobyće žnjeli

Optik Rathenow

– FC Energija Choćebuz 1:4 (1:1)

Zestawa hosći: Moser – Borgmann, Zi­ckert, Koch, Hoppe, Eisenhuth, Erlbeck, Broschinski, Brügmann (86. Beyazit), Taz (88. F. Geisler/89. N. Geisler), Rangelow

Na 7. hrajnym dnju regionalneje koparskeje ligi sewjerowuchod poradźi so FC Energiji Choćebuz, zestupnikej z třećeje ligi Němskeje, prěnje wonkowne dobyće a je tak přeposlednjeho tabulki ze 4:1 na distancu dźeržał. Hosćo z Delnjeje Łužicy pokazachu nimale cyły čas swoju dominancu a mějachu tójšto móžnosćow. Wo nawjedowanje drje postarachu so domjacy po konteru (17.), přichodna akcija před tamnymi wrotami pak wjedźeše hižo k 1:1 (18.) přez Felixa Brügmanna. Za njeho běchu to zdobom pjate wrota aktualneje hrajneje doby.

Tež po přestawce hraješe nimale jenož FC Energija. Dimitar Rangelow třěli 1:2 (60.) a 1:3 (73.), doniž njepostara so Abdulkadir Beyazit wo kónčne 1:4 (87.). Přewulke wjeselo pak w rjadach hosći nje­nasta, dokelž bě sej Felix Geisler jenož mjeńšinu, po tym zo bu zaměnjeny, křižny pask w prawym kolenje torhnył. Tak najprjedy raz šěsć měsacow wupadnje.

 

FC Energija Choćebuz

– VfB Auerbach 1:4 (1:2)

wozjewjene w: Sport
W Budyšinje je so sobotu na 26. Budyskim měšćanskim běhu 1 850 dźěći, młodostnych a dorosćenych na wšelake čary podało. Mjez nimi bě tež zaso tójšto Serbowkow a Serbow kaž tež šulerkow a šulerjow Budyskeju serbskeju šulow. Tu někotre top­ten­zaměstnjenja w starobnych klasach: Katharina Bejmakowa 5. městno, Roman Měrćink 4. městno, Leo Čórlich 2. městno, Jakub Čórlich 5. městno, Jurij Nuk 1. městno a Handrij Bejmak 2. městno. Foto: Jörg Stephan

wozjewjene w: Sport
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

W pokalu koło dale

Arnsdorfske KT II – ST Marijina hwězda 0:1 (0:1)

Zestawa hosći: Hejduška – R. Cyž, Zelnak, K. Pakoßnick, Lipič, Šołta, Kurink, Ch. Cyž, Jurš (69. Melnyk), Eldor (78. J. Pakoßnick), Pjetaš

wozjewjene w: Sport
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Wotnajerjam so dźakowali

Kóžde lěto dźakujetej so Radworske agrarne předewzaće a Wulkowjelkowski agrarny zawod swojim wotnajerjam ležownosćow za dowěru. Bjez přewostajenja přestrjenjow dźě njemóžetej ratarskej předewzaći dźěłać. Tak zarjadowaštej sobotu znowa wotnajerski swjedźeń w Čornym Hodlerju. Na kołojězbach móžachu so ludźo na přikład wobhonić, što zawodaj na polach plahujetej. Wšako chcedźa wědźeć, što so na jich ležownosćach stawa. Runje tak su sobudźěłaćerjo předewzaćow ratarsku techniku přihotowali a ju zajimcam rozłožili. Nimo toho bě dosć dalšich darmotnych poskitkow za dźěći a dorosćenych. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Krótkopowěsće (09.09.19)

NSLDź a SLA durje wotewrěłoj

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je z dnjom wotewrjenych duri nowu­ hrajnu dobu zahajiło. Wjace hač 2 000 zajimcow wuži wčera składnosć, hrajnišća kaž tež wurězki přichodnych insce­nacijow sej wobhladać. Tež Serbski ludowy ansambl je swój dom zjawnosći spřistupnił a bě z wothłosom kaž tež ličbu­ wopytowarjow přewšo spokojom.

Z pomnikowym mytom počesćeni

Lubij. Z projektom „Lubijska cyrkej Swjateho Ducha w změnje časa“ zawěsći sej Lubijski ewangelski šulski centrum Sakske dźěćace a młodźinske pomnikowe myto. Počesćenje přijachu wčera na dnju wotewrjeneho pomnika w Lubiju. Wuknjenska skupina dwanaće zakładnych, wosom spěchowanskich a dwanaće powołanskich šulerjow je wo Božim domje w zwisku z měšćanskimi a nabožinskimi stawiznami slědźiła.

Přewjedźe prěnju rěčnu hodźinu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

To a tamne (09.09.19)

Mašina za zhotowjenje popcorna je we Wuchodnej Friziskej zasadźenje wohnjoweje wobory zawiniła. Nastroj běchu na dnju wotewrjenych duri wužiwali. Awtomatiski sensor za kur direktnje nad nim pak wołaše wohnjowu woboru. Kameradow wotškódnichu z jědźu, napojemi a popcornom. Nimo toho jim wobswědčichu, zo běchu atrakcija swjedźenja.

Skradźu na měsačk sobu wzaty list misije Apollo 15 su w Hamburgu za 11 000 eurow přesadźowali. Anonymny kupc bě z Azije. Astronawća David Scott, James Irwin a Alfred Worden běchu 1971 bjez dowolnosće zamołwitych dźesatki listow skradźu sobu do swětnišća wzali a sej to zapłaćić dali. Němsko-ameriski překupc bě akciju swój čas organizował a listy po misiji předewzaću listowych znamkow w Badensko-Württembergskej dale předawał. Mjenowani astronawća pak njesmědźachu wjace do swětnišća lećeć.

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Widźał, słyšał, napisał (09.09.19)

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Njech je mi dowolene, zo so w swojim dźensnišim komentarje spočatnje zasłužbnemu serbskemu sportowcej-běharjej wěnuju, kiž je před měsacomaj 85. narodniny swjećił. Dobry znaty mi njedawno praji: „Tón Jurij, tón běha a běha a běha. Myslu sej, bjez běhanja njemóže žiwy być.“ Haj, hdyž je čłowjek z 85 lětami hišće strowy a čiły, móže so zbožowny čuć. A hdyž so w tej starobje hišće­ na wubědźowanjach w běhanju wobdźěla, da je to něšto njewšědne.

We Wutołčicach, w Baćońskej wosadźe rodźeny Jurij Nuk je tajki fenomen. Kóžde lěto wobdźěla so wón na mnohich běhach po cyłej Łužicy, ale tež zwonka njeje a wobsadźa w swojej starobnej klasy zwjetša jedne z načolnych městnow.

póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Policija (09.09.19)

Woheń we wjaceswójbnym domje

Trjebjeńca. Woheń hašeć dyrbjachu wohnjowi wobornicy wčera w Trjebjeńcy (Steindörfel). W jednym z bydlenjow nańdźechu 73lětneho bjez wědomja. Jeho dowjezechu z helikopterom do chorownje.

wozjewjene w: Policija
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Požadany stipendij dóstała

Móžnosć, w šulskim času do wukraja hić, maja mnozy młodostni. Často pak swój són mało poskitkow dla cofnu. Sakske kultusowe ministerstwo zmóžnja kóžde lěto 35 stipendijow, za kotrež móža so šulerjo 9. lětnikow požadać. Lena Kutschke z Radworskeje wyšeje šule je tajki dobyła. Bianka Šeferowa je z njej porěčała.

Kak sy wo poskitku kultusoweho ministerstwa zhoniła?

L. Kutschke: Naša wučerka Monika Šołćina je nas wo tym informowała a we mni zajim zbudźiła. Na wotpowědnej in­ter­netnej stronje so wo programje wobhonich. W měrcu sym relatiwnje krótkodobnje rozsudźiła pisomne požadanje zapodać.

Što bě za požadanje wšitko trěbne?

wozjewjene w: Rozmołwa
póndźela, 09 septembera 2019 14:00

Serbske blido w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 12. septembra, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Checkpoint Charlie. Zajimcy su wutrobnje witani.

Statny rěčnik porěči

Kulow. Křesćansko-socialny kubłanski skutk přeprošuje na dalše popoł­dnjo seniorow.­ Wone wotměje so srjedu, 11. septembra, w 14.30 hodź. na Kulowskim Starym dwórnišću. W srjedźišću zarjadowanja steji prašenje, što je poprawom prawniski stat? Statny rěčnik na Budyskim hamtskim sudnistwje dr. Ludger Altenkamp wo temje porěči a wjeseli so na prašenja wopytowarjow.

wozjewjene w: Z městow a wsow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND