Z wudaća: wutora, 10 septembera 2019

wutora, 10 septembera 2019 14:00

To a tamne (10.09.19)

Sobujěduceho na parkowanišću zabyła je pućowanska skupina na dompuću do Pólskeje 70 kilometrow južnje Podstupima při awtodróze A 9. Kaž policija zdźěla, njemóžeše 31lětny bus telefonisce wjace docpěć a na so skedźbnić, dokelž bě ba­terija mobilneho telefona wučerpana. Pomocliwy pěšk wołaše tuž policiju, kotraž muža z parkowanišća Hagen West do Michendorfa dowjeze. Tam namaka wón krajana, kiž jeho ze swojim wo­sobowym awtom do směra na Pólsku sobu­ wza.

Chětro zahe wo hodownu dekoraciju starali su so paduši w Plauenje. Woni zadobychu so do zamknjeneje pincy wjaceswójbneho domu. Namócnje wotewrěchu jednu z pinčnych boksow a wzachu tři kartony sobu. W nich bě bjez wuwzaća swjedźenska dekoracija za hodowny čas. Cyłkowna hódnota: 200 eurow.

wozjewjene w: To a tamne
wutora, 10 septembera 2019 14:00

Policija (10.09.19)

Motorski do přirowa zajěł

Kulow. 33lětny wodźer motorskeho je póndźelu připołdnju na S 95 mjez Němcami a Kulowcom z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad swojej Kawasaki zhubił a do přirowa zajěł. Muž so zrani, a jeho dyrbjachu do chorownje dowjezć.

Mountainbike pokradnyli

Hnašecy. W Hnašecach su paduši kónc tydźenja při Łučnym puću wotstajeny mountainbike sobu wzali. Njedźelu připołdnju je wobsedźer dosć droheho žołto-čorno­ błyšćaceho so kolesa pytnył, zo je wone preč.

Pod wliwom drogow z kolesom jěł

Kamjenc. Jako policisća póndźelu rano na Wojerowskej dróze w Kamjencu 34lětneho kolesowarja kontrolowachu, dyrbjachu zwěsćić, zo steješe wón pod wliwom drogow. Na to namakachu pola njeho něšto gramow crystala a cannabisa.

wozjewjene w: Policija
wutora, 10 septembera 2019 14:00

K čěskim přećelam sej dojěli

Lětuša wuprawa Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow wjedźeše jeje čłonow a dalšich zajimcow minjenu sobotu do Prahi. Wjace hač 40 ludźi dožiwi w čěskej stolicy zajimawy dźeń z kopicu nowych informacijow.

Před Narodnym dźiwadłom zetkachu so z předsydu Towarstwa přećelow Serbow Lukášom Novosadom a Radekom Čermákom. Wonaj běštaj wodźenje po přewšo wuznamnym dźiwadle organizowałoj. Posydnywši so w přihladowarskich rynkach znazornichu sej łužiscy wopytowarjo jeho wulkosć z nimale tysac městnami. Wot přewodnicy zhonichu wo nastaću twarjenja 1881 a zo bě so hnydom na to wotpaliło a bu znowa natwarjene. W 1980tych lětach dom dospołnje po­nowichu a namakachu mjez druhim wjacore zakładne kamjenje, kotrež su nětko w pincy dźiwadła widźeć. Wosebite wužadanje we wšěch lětach bě, zwjazać charakter narodneho dźiwadła jako pomnik čěskeho ludu z narokami moderneho dźiwadła. Po politiskim přewróće­ wudospołnichu je z dalšimi twarjenjemi, kotrež tworja nětko cyłkowny ansambl wokoło Naměsta Václava Havela­.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
wutora, 10 septembera 2019 14:00

Žiwjenjea nazhonjenja

Musical „Quo vadis-dokal dźeš?“ Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał­ Hórnik“ je na štyrjoch před­stajenjach wulku syłu přihladowarjow přiwabił. Milenka Rječcyna je so někotrych za jich zaćišćemi prašała.

Franciska Hejdušcyna: To bě poskitk, kiž swědči wo hłubokim zwisku mjez wučerjemi a šulerjemi. Začuwać bě zhromadnosć a zo serbska wutroba wšitko zwjazuje. Sym sej něštožkuli za swoje žiwjenje sobu brała. Dopóznach, zo maš, wšojedne dokal će puće w žiwjenju wjedu, swoje korjenje tam, hdźež su swójbni a přećeljo.

Hannah Šmitec: Mi je so musical wulkotnje lubił. By rjenje było, móhli tajke něšto tež na Serbskim gymnaziju w Budyšinje činić. Wěm, zo je to wjele dźěła. Ale na kóncu widźiš, zo so wudani. Wosebje spodobałoj stej so mi wulki chór a hudźba, kotruž je band live hrała. Myslu sej, zo je wobsahowe žro hry młodym ludźom wjele sobu na puć dało.

wozjewjene w: Měnjenja
wutora, 10 septembera 2019 14:00

Rada gmejny so skonstituuje

Róžant (SN). Prěni raz po wólbach zetka so štwórtk, 12. septembra, rada gmejny Ralbicy-Róžant. Nimo spřisahanja čłonow wola w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni tež zastupjerjow wjesnjanosty a zastupjerjow wjacorych wažnych gremijow. Wuradźowanje je zjawne, započatk je we 18.30 hodź.

Na knižnu premjeru

Budyšin (SN). „Kaskady-kaskaden“ rěka nowa kniha serbskeje tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje a jeje němskeho kolegi Jörga Sperlinga. Nowu publikaciju, kotraž je njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, předstaja zajutřišim štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Přewjedu dworowy swjedźeń

wozjewjene w: Z městow a wsow
wutora, 10 septembera 2019 14:00

Israelscy studenća we Waršawje nadpadnjeni

Waršawa (dpa/SN). W pólskej stolicy Waršawje su po informacijach medijow skupinu israelskich studentow brutalnje nadpadnyli a zranili. Kaž nowina Times of Israel w Tel Avivje rozprawja, bě skupina „arabsce rěčacych muži“ studentow juristiki w klubje narěčała a so prašała, hač su z Israela. Jako woni to přiznachu, so njeznaći bjez wahanja z wotmachom do nich dachu, rozprawja Israelčan Barak Kashpizky. Toho bratr Yotam bu při nadpadźe zranjeny. Młody muž bě krótko do womory padnył, po tym zo běchu jemu nadpadnicy wóčnicu (Augenhöhle) a nós złamali. Pólscy pasanća njeběchu so do rozestajenja měšeli. Ataka sta so minjenu sobotu rano­ wokoło štyrjoch.

Israelske wonkowne ministerstwo zdźěla, zo je wo podawku informowane a so wo naležnosć stara. Pólski wulkopósłanc w Israelu Marek Magierowski rěčeše­ po informacijach pólskeje powěsćernje PAP wo „surowym barbarskim podawku“. Za namóc njeje žanoho woprawnjenja. „Wěrju do toho, zo budu skućićeljo bórze zajeći. Přeju Yotamej a tamnym woporam bórzomne wustrowjenje“, Magierowski twitterowaše.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
wutora, 10 septembera 2019 14:00

Bórze z nowym logom

Předsydstwje Maśicy a Maćicy Serbskeje stej so ze skutkowanjom młodeho delnjoserbskeho kulturneho towarstwa zeznajomiłoj a so na nowe towarstwowe logo dojednałoj.

Choćebuz (JŁu/SN). Předsydstwje Maćicy a Maśicy Serbskeje stej so wčera w Choćebuskim Serbskim domje z dźěławosću noweho delnjoserbskeho kulturneho towarstwa Studnja zeznajomiłoj. Wo tym informuje předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski. „Tradicionelnje wuradźujetej předsydstwje jónu wob lěto zwonka Budyšina, zo byštej sej skutkowanje regionalnych towarstwow zbližiłoj“, Jurij Łušćanski wuswětli.

wozjewjene w: Towarstwa
wutora, 10 septembera 2019 14:00

Twórby Serbowki w ministerstwje

Drježdźany (SN). Pod hesłom „Wuměłstwo na chódbje“ wuhotuje sakske mi­nisterstwo za wědomosć a wuměłstwo prawidłowne wustajeńcy „w mjeńšim ramiku“ tydyšich resp. wottud pochadźacych molerjow, grafikarjow a fotografow. Na wopyće statneho sekretara Uwy Gaula pola Serbow loni w Budyskim Serbskim domje běchu ideju zrodźili, předstajić w tym wobłuku tež serbske tworjace wuměłstwo. Z podpěru Zwjazka serbskich wuměłcow (ZSW) su w minjenych měsacach přihotowali prezentaciju tuchwilu w Berlinje bydlaceje a skutkowaceje čłonki towarstwa Měrki Pawlikoweje. Přehladka wopřijima dohromady sydom mólbow kaž tež žiwjenjoběh wuměłče.

Jutře, srjedu, w 11 hodź. budźe w přitomnosći Měrki Pawlikoweje kaž tež mjez druhim předsydy ZSW Jana Bělka drje njeoficialne, ale přiwšěm zjawne wotewrjenje wustajeńcy, kotrež je na chódbje běrowow amtěrowaceje ministerki dr. Evy-Marije Stange (SPD) a jeje sobudźěłaćerjow zaměstnjena. Mała ekspozicija wostanje potom hač do kónca lěta přistupna.

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND