Z wudaća: pjatk, 04 oktobera 2019

pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Eggert: Wuchod móže hordy być

2. oktobra 1989 wotmě so w Kulowskej ewangelskej cyrkwi prěnja ekumeniska modlitwa wo měr, zazběh tamnišich měrniwych protestow. To su předwčerawšim w samsnej cyrkwi wopominali.

Kulow (SN/MkWj). Kopaty połny Boži dom na Kulowskim Kolpingowym naměsće bě srjedu najlěpši dopokaz, zo měrniwa rewolucija w NDR tež hišće 30 lět po tym ludźi zaběra. Wosada bě přeprosyła na swjedźenske zarjadowanje składnostnje 30. róčnicy prěnjeho ekumeniskeho modlenja wo měr, kotrež bě w Kulowje zazběh měrniwych protestow přećiwo politiskemu systemej NDR.

Přeprosyli běchu sej nětko bywšeho sakskeho nutřkowneho ministra Heinza Eggerta jako swjedźenskeho rěčnika, krajneho radu Michaela Hariga (CDU) a Petera-Paula Gregora, kiž bě swój čas kapłan w Kulowje. Wón je dźensa farar we Wojerecach a policajski dušepastyr Sakskeje. Chór Kulowskeho towarstwa Bratrowstwo zarjadowanje z wjacorymi serbskimi spěwami wobrubi.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Sonděrowanje zakónčili

Drježdźany (dpa/SN). Sakska wusměrja so dale a bóle na keniasku koaliciju. Zastupjerjo­ CDU, SPD a Zelenych su wčera­ sonděrowanje zakónčili. Wuslědki chcedźa nětko stronam předpołožić a koaliciske rozmołwy namjetować. Hladajo na wuslědki demonstrowachu sakski­ ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU), nawodnica jednanjow strony Zelenych Katja Meier a šef SPD Martin Dulig přezjednosć. „No­chcemy kraj rjadować, ale wuhotować“, Kretschmer wčera wuzběhny.

Trumpa znowa wótrje kritizuja

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je ze swojim žadanjom, zo ma China přećiwo jeho politiskemu přećiwnikej Joewej Bidenej přepytować, wulke rozhorjenje zbudźił. Tak je znowa pokazał, zo zastojnstwo za swoje wosobinske lěpšiny znjewužiwa, zdźěli rěčnica Domu reprezentantow Nancy Pelosi. Z pomocu wukrajnych knježerstwow chce Trump znowa wólby dobyć. Wón pak zwurazni, zo ma jako prezident absolutne prawo a zamołwitosć, přepyto­wanja přećiwo korupciji postajić.

Turkowsku dale podpěrać

wozjewjene w: Politika
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Temy ze žiwjenja wzate

 

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

W Alpachpo puću2. dźěl

fota: elias bětkaPanorama Matterhorn DufourspitzeArlberg-přesmykW awstriskim LeutaschuBiwak na DufourspitzePod wjerškom GatterlHrana (Grat) wjerška DufourspitzeNa wjeršku Dufourspitze

Elias Bětka z Drježdźan bě sej w aprylu ze swojim kumplom spektakularny són spjelnił. Wotpowědnje wuhotowanaj podaštaj so ekstremnaj sportowcaj na kolesu z Drježdźan

do Alpow. Jeju­ cil: we wšěch sydom krajach Alpow na naj­wyšu horu pućować.

W septemberskim wudaću smy hižo zhonili, zo docpěštaj w Słowjenskej

(Triglav) předwjeršk a w Awstriskej (Großglockner) wjeršk. W dźensnišim

artiklu rozprawja nam Elias Bětka wo wjerškach w Němskej (Zugspitze),

Liechtensteinje (Vordere Grauspitze) a Šwicarskej (Dufourspitze).

Z Awstriskeje do Němskeje jěć bě trochu komplikowane, dokelž dyrbjachmoj wjele sněha dla chětro dołhi wokołopuć na so wzać. Dypkownje ju­trowny kónc tydźenja dojědźechmoj do Ehrwalda, kotryž je wuchadźišćo za najwyšu horu Němskeje Zugspitze (2 962m). Jutry póndźelu rano w 1 hodź. dowjezechmoj swojej kolesy na staciju w dole Ehrwald.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Jako swój paradiz namakach

fota: maria zahoneckupa CoronApo Island

Port Barton

Coconut beach

Z rołku nurić

blisko Corona

Mórske hwězdy

na přibrjohu

Słódna připołdniša přestawka

Wodopad

na kupje Bohol

Chowanje słónca

w El Nido

Po měsacu w lubowanej Awstralskej podach so na Filipiny. Zo pak stanu so runje Filipiny z mojim faworitom w juhowuchodnej ­Aziji, a zo budu tam telko po puću – z tym njeběch ličiła. Filipiny ze swojimi wjac hač 7 000 kupami njejsu runjewon lochki kraj za přepu­ćowanje. Na zbožo dóstach wot přećelki, kotraž bě tam štwórć lěta po puću, někotre dobre pokiwy. Filipiny su definitiwnje paradiz nurjakow.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Zmužitosć ludźi wuzběhnyli

Drježdźany/Kiel (dpa/SN). Žurnalist a awtor Ulrich Wickert je wuchodnym Němcam wobswědčił, zo zaběraja wažny kapitl w němskich stawiznach. „Ze swojej zmužitosću, z přewinjenym strachom a ze zasakłosću w boju wo swobodu“ su woni 1989 bytostnje k cyłoněmskej identiće přinošowali, rjekny 76lětny wčera w swjedźenskej narěči k Dnjej jednoty Němskeje w Sakskim krajnym sejmje w Drježdźanach. „Tajki podawk je dotal w stawiznach Němskeje pobrachował.“

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) wuzběhny wukony wuchodnych Němcow při přewinjenju diktatury SED a při zjednoćenju. Měrniwa rewolucija 1989 je so poradźiła, dokelž njedachu sej ludźo swobodu dlěje zapowědźić, rjekny wona na centralnym zarjadowanju k dnjej jednoty w Kielu.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Protyka (04.10.19)

Pjatk 4.10.   Zahajenje Serbskeho kulturneho lěta w Liberecu

  18:30 Předstajenje oratorija „Hrodźišćo“ Měrćina Weclicha z 1. serbskej kulturnej brigadu kaž tež z chórom a orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla w awli Liberecskeje TU

Sobotu 5. a 6.10.   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 5.10. 10:00 Dźěłarnička „Sorbian Street Style“ za młodostnych w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Rybarski swjedźeń w Radworju

  18:00 Duchowny koncert Mainzskeho tachantstwa w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  19:00 Nazymske reje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ składnostnje 10lětneho wobstaća kapały Con-takt w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 6.10.   Kermuša w Budestecach (Großpostwitz) a Wjazońcy (Neukirch)

  10:00 Nazymski swjedźeń z wikami na Budyskej Bohatej hasy

  10:00 Finisaža projekta Land Art w Miłočanskej skale „Krabatowy kamjeń“

  14:00 Wubědźowanje wo kirbsowy pokal wohnjoweje wobory w delnich Sulšecach

  14:30 Kofejpiće a nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Pokiwy (04.10.19)

Na rybarski swjedźeń

Radwor. Cyle w znamjenju rybarskeho swjedźenja steji jutře, 5. oktobra, wot 10 hodź. Radworski kupowy hat. Tam chcedźa ryby wułójić, je zarězać, filetě­rować a kurić. Rybu w najwšelakorišej formje budu sej wopytowarjo na městnje słodźeć dać móc. Doma warić potajkim nichtó nje­trjeba. Dźěćom poručeja sej krutu drastu a škórnje sobu přinjesć. Wšako móža wone tam po łužach a błóće skakać.

Duchowna hudźba w klóštrje

Pančicy-Kukow. Mainzski tachantski chór swj. Měrćina wuhotuje jutře, so­botu, we 18 hodź. koncert duchowneje hudźby w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Pod hesłom „Wołanja – pěsnje wěčnosće“ zanjese 75 spěwarkow a spěwarjow chórowe twórby ze wšelakich lětstotkow. Zajim­cy su wutrobnje witani.

Dźiwadło w bróžni

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Jazz zwjazuje přez mjezu

Po 24 lětach festiwal w třikrajowym róžku dawno žadyn potajny tip wjace njeje. Znaći hrajerjo jazza ze wšeho swěta přińdu do prowincy. Mnohim wotležanym městnam je to lěpšina.

Žitawa (msb/dpa/SN). Sakski třikrajowy róžk so hač do 20. oktobra na jazzowe jewišćo přeměnja. Za 24. lětnik wčera zahajeneho Festiwala nad Mandawu wočakuja starow jazza ze wšeho swěta w Žitawskej kónčinje. „18 jazzowych ansamblow z 13 krajow móžeće přichodnej tydźenjej w dźewjeć městach našeho regiona dožiwić“, rjekny festiwalny nawoda Steffen Tempel powěsćerni dpa. Z po­dawkom chcedźa kulturne žiwjenje na wsy wožiwić. Zo ma festiwal mjeno pomjezneje rěki Mandawa, je wotpohlad – jako wuraz toho, štož Čěsku a Němsku zwjazuje.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 04 oktobera 2019 14:00

Argumenty opozicije słabe

Pólska hotuje so na wólby noweho sejma 13. oktobra

Waršawa. Dźesać dnjow do wuzwolenja noweho pólskeho sejma je wólbny bój w kraju swój wjeršk docpěł. Zastupnicy wšitkich stron parlamenta, kotrež wojuja wo mandaty ludoweho zastupnistwa, su w cyłym kraju po puću, zo bychu wolerjow za sebje zdobyli.

Wulke překwapjenja hladajo na wólbny wuslědk wšak nichtó njewočakuje. Hdyž ličby najnowšich naprašowanjow za měnjenjemi přitrjechja, móže so knježaca narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) z něhdźe 40 procentami jasneho dobyća z wulkim wotstawkom k opoziciji nadźijeć.

Předsyda PiS Jarosław Kaczyński předstaji njedawno w Szczecinje wólbny program swojeje strony, kotryž wopřijima na wšě 232 stron. Po hódnoćenju prof. Wojciecha Sadurskeho z Europskeho centruma Waršawskeje uniwersity pak je w programje runje dwanaće stron z konkretnymi wuprajenjemi. Zbytk je wulki „ideologisko-propagandistiski kał“, měni Sadurski w nowinje Gazeta Wyborcza.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND