Z wudaća: póndźela, 21 oktobera 2019

póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Maas: Ofensiwa rani prawo

Berlin (dpa/SN). Turkowska wojerska ofensiwa přećiwo Kurdam na sewjeru Syri­skeje njewotpowěduje po słowach němskeho wonkowneho ministra Heika Maasa mjezynarodnemu prawu. Hladajo na argumentaciju, zo ma Turkowska mje­zynarodne prawo na swojim boku, Maas rjekny: „Po wšěm, štož wěmy, a po wšěm, štož Turkowska sama jako prawniski zakład podawa, njemóžemy tomu wotpowědować.“ Zdobom wón Turkowsku warnowaše, zo móhła EU srědki we wobłuku zrěčenja wo ćěkancach blokować.

Chcedźa dźěło bilancować

Berlin (dpa/SN). Wodźacy zastupnicy koalicije CDU a SPD w Berlinje su so na ča­sowy plan dojednali, po kotrymž chcedźa bilancu prěnjeho połčasa wólbneje doby předpołožić. Pječa je plano­wane spočatk nowembra dotalne dźěło wuhódnoćić, powěsćernja dpa zdźěla, powołujo so na wobdźělnikow wčera­wšeho koaliciskeho wuběrka. Tak su so mjez druhim na to dojednali, zo maja dźěle noweho klimoweho zakonja hač do kónca lěta płaćiwosće nabyć.

Zaso demonstrowali

wozjewjene w: Politika
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Za wobaranje wuznamjenjena

Spožčenje Myto Ćišinskeho prěni raz bjez wyšeho zastupjerja Sakskeje

Pančicy-Kukow (SN/CoR). Prěni raz w nowej dobje Myta Ćišinskeho po nowych wustawkach 1994 njeje najwyše serbske wuznamjenjenje ministerski pre­zident abo dalši wysoki zastupjer Sakske­je přepodał. Serbja sami su tuž sobo­tu na Čerwjenej žurli klóštra Ma­rijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje zamoł­witosć přewzali. Tak spožči předsydka rady Załožby za serbski lud Susann Šenkec najprjedy Spěchowanske myto Ćišinskeho teamej Radija Satkula a tak młodźinskej redakciji Serbskeho rozhłosa w MDR. Skupinu zastupujo přewzachu wuznamjenjenje nawodaj Handrij Špitank a Andreja Chěžcyna a za młodych redaktorow Katka Pöpelec a Matej Cyž. Hłowne myto přepoda Šenkec na to delnjoserbskej wučerce a žurnalistce Mari Elikowskej-Winklerowej.

wozjewjene w: Kultura
Najebać zakaz su wčera w centrumje chinskeje zarjadniskeje cony Hongkonga zaso dźesaćitysacy ludźi měrniwje přećiwo knježerstwu a přećiwo policajskej namocy demonstrowali, žadajo sej wotstup ministerskeje prezidentki Carrie Lam a swobodne wólby. Samsny čas dóńdźe w nakrom­nych dźělach Hongkonga k namócnosćam a zražkam z policiju. Foto: dpa/ Jörn Petring

wozjewjene w: Politika
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

We Wojerowskim zwěrjencu nadźijeja so dorosta

Porik chinskich leopardow we Wojerowskim zwěrjencu bydli wot minjeneho tydźenja hromadźe.

Wojerecy (SN). Chinskej leopardaj San a BaoBao bydlitej wot minjeneho štwórtka hromadźe. Wo tym informuje Wojerowski zwěrjenc w nowinskej zdźělence. Z tym je nětko, po dołhim čakanju, před wjacorymi tydźenjemi zahajene hromaduwjedźenje rubježneju kóčkow zakónčene, a to wuspěšnje. Prěni raz po přichadźe do coowa bě žónka BaoBao nětko prěnje znamjenja so porować pokazowała. „Na to smy dołho čakali. Za móžne hromaduwjedźenje wobeju leopardow je to rozsudny aspekt. Bjez tajkich znamjenjow by to jara riskantne było. Wšako móhłoj so zwěrjeći mjez sobu zranić abo samo morić“, rozłožuje coologiski nawoda zwěrjenca Eugène Bruins.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Ma zrozumjenje za frustraciju

Freiburg (B/SN). Arcybiskop Freiburga Stephan Burger ma zrozumjenje za ža­danje, žónske na měšnicy wu­swjećić, njewidźi pak žanu móžnosć, cyrkwinskoprawniske předpisy změnić. Wón móže sej předstajić, zo „je frustrěrowace, hdyž je na zakładźe splaha přistup k tutomu powołanju zawrjeny“. Na wěcy samej njemóže arcybiskop ničo změnić, wón pak so za to zasadźuje, zo přińdźe wjace žónskich do nawjedowacych pozicijow.

Bamž dowola putnikowanja

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus dowola oficialne putniske jězby k marijanskemu hnadownemu městnu Medźugorje. Zdobom ma so tomu zadźěwać, zo so tole wułožuje jako připóznaće pozdatnych zjewjenjow, zdźěli Vatikan. Wo tutym městnje w Bosniskej-Hercegowinje bu prěni króć w lěće 1981 wo zjewjenjach rozprawjane. Hač do dźensnišeho so wizi­je wonych šěsć widźerjow dale po­srědkuja a mnozy putnicy su so hižo naka­zali. „Z Medźugorja wuchadźa wosebita hnada“, zdźěli Vatikan. Medźugorje je jedne z najwažnišich putniskich městnow swěta.

20 lět dušepastyr

wozjewjene w: Cyrkej a swět
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Egon Krenz Ericha Honeckera narunać měł

Na prěnim schadźowanju politběrowa po Lipšćanskej wulkodemonstraciji zwurazni Erich Honecker: „Nětko hižo kapitulanća we wobwodnych wjednistwach SED sedźa.“ Wón měnješe z nimi třoch sekretarow Lipšćanskeho wobwodneho wjednistwa, kotřiž běchu zakročenju poli­cije přećiwo demonstrantam sobu zadźěwali. W NDR so w běhu lěta 1989 tójšto změni. Dźěl opozicije bě so do Noweho foruma zjednoćił, swoju namołwu wozjewił a ludźi prosył ju podpisać. Dźesaćitysacy su namołwu Noweho foruma podpisali. 7. oktobra 1989 je horstka opo­zicionelnych na farje zwonka Berlina social­demokratisku stronu w NDR za­łožiła.

wozjewjene w: Róčnica
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Jednaja nětko wo koaliciji

Drježdźany (dpa/SN). W sakskej krajnej stolicy zeńdźechu so dźensa dopołdnja CDU, SPD a Zeleni ke koaliciskim jednanjam, zo bychu zhromadne knježerstwo w Sakskej wutworili. Tajki zwjazk třoch stron w Sakskej dotal hišće njebě. Po po­litiskim přewróće bě CDU trójce za sobu sama knježić móhła. Po tym dyrbješe sej tři legislaturne doby móc pak z SPD pak z FDP dźělić. Tak mjenowany čorno-zeleny-čerwjeny keniaski zwjazk eksistuje dotal jenož w Saksko-Anhaltskej. Tež w Braniborskej aktualnje wo tajkim jednaja. W Sakskej běchu třo móžni partnerojo při sonděrowanjach hižo zhromadne zaměry formulowali, zdobom pak tež rozdźělne pozicije zwěsćili. Sakska unija bě při wólbach krajneho sejma 1. septembra z 32,1 procentom před AfD (27,5 procentow) jako najsylniša politiska móc wušła. Po tym přińdu Lěwica (10,4), Zeleni (8,6) a SPD (7,7). CDU bě hižo do wólbow koaliciju z AfD a Lěwicu kategorisce wuzamknyła.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Rozsudźa dźensa?

London (dpa/SN). Britiski parlament mó­že snano hišće dźensa wo zrěčenju wothłosować, kotrež bě premierminister Boris Johnson z Europskej uniju wo wustupje kraja z EU wujednał. Wo tym rozsu­dźić chcyše prezident parlamenta John Bercow w běhu dnja. Dyrbjał-li so wón za to rozsudźić, móhli so zapósłancy dźensa wječor zeńć. Sobotu bě par­la­ment swój rozsud hišće přestorčił. Tak bě Johnson nuzowany w Brüsselu wo dal­še přestorčenja brexita prosyć, byrnjež to zasadnje wotpokazał. Wón chcył brexit hač do kónca měsaca přesadźić, w nuzy tež bjez zrěčenja z Brüsselom.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Starosćitaj so wo jednotu cyrkwje

Drježdźany (dpa/SN). W debaće nastu­pa­jo wosobinu ewangelskeho krajneho biskopa Carstena Rentzinga starosćitaj so jeho předchadnikaj Jochen Bohl a Volker Kress wo jednotu krajneje cyrkwje Sakskeje. Připowědźenemu wotstupej bě zamylenje slědowało, „rozdźělne pozicije su do so zrazyli a je tak daloko přišło, zo so ći jedni přećiwo tamnym stajeja“, pi­­sataj biskopaj na wotpočinku we wčera wozjewjenej zhromadnej deklaraciji. „Naju boli, zo je polarizacija towaršnosće nětko tež cyrkej docpěła.“

Bohl a Kress namołwjataj w zwadźe wo prawy puć k rozwažliwosći, zrozumjenju za druheho a k lubosći k bli­šemu. „Namołwjamy wšitkich čłonow krajneje cyrkwje, so za jeje jednotu zasadźeć, bjeztoho zo so wobsahowym ro­ze­stajenjam wuwinjemy.“ Při tym dyrbjała próca wo měr a wujednanje wodźaca móc być. Carsten Rentzing, kiž je wot lěta 2015 krajny biskop, chce zastojnstwo disku­sije swojeje zašłosće dla złožić. Dźensa chcyše nawodnistwo cyrkwje wo přichodźe 52lětneho wuradźować.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 21 oktobera 2019 14:00

Zakładna renta nuznje trěbna

Tysacy wobydlerjow Budyskeho wokrjesa nima w starobje dosć pjenjez

Budyšin (SN). Dale a wjac wobydlerjow Bu­dyskeho wokrjesa w starobje hižo dosć pjenjez k dispoziciji nima. Ličba wu­měn­karjow, kotřiž přidatnje k renće hišće Hartz IV trjebaja, přiběra. W běhu minjenych dźesać lět bě jich samo jědnaće procentow wjace. Bě-li w lěće 2008 hišće 1 761 rentnarjow Hartz IV poćahowało, je ličba loni na 1 954 rorostła. To zdźěli minjeny tydźeń dźěłarnistwo Cyrobizny, požiwadła a hosćency (NGG) a poćahuje so na wozjewjenja statistiskeho krajneho zarjada. Po cyłej Sakskej dóstawa něhdźe 30 000 wuměnkarjow přidatne zakładne zawěsćenje, štož wotpowěduje 25 procentam wjace hač před lětami.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND