Z wudaća: srjeda, 27 nowembera 2019

srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Přilubja widźomnu změnu

Strasbourg (dpa/SN). Nowa prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen je wobšěrnu a za wšitkich widźomnu změnu w Europje přilubiła. „Činimy to, dokelž mamy to za prawe“, rjekny křesćanska demokratka dźensa do rozsudneho wothłosowanja wo komisiji w Europskim parlamenće. Ursula von der Leyen zasadźa so za to, rólu Europy w swěće sylnić. Dyrbjał-li parlament w běhu dnja komisiju wuzwolić, móhła von der Leyen ze 26 komisarami 1. decembra dźěło zahajić.

Trump na słyšenje přeprošeny

Washington (dpa/SN). Justicny wuběrk Domu reprezentantow USA je prezidenta Donalda Trumpa w zwisku z přepytowanjemi k jeho wotsadźenju na słyšenje přeprosył. Předsyda wuběrka Jerry Nadler bě so jeho pisomnje prašał, hač no­chcył so ze swojimi prawiznikami přichodny tydźeń srjedu na posedźenju wobdźělić, zo móhł so sam swědkow prašeć. Wšitcy wšak z tym liča, zo njebudźe Trump, kiž mjenuje přepytowanja „honjeńcu“, přeprošenje sćěhować.

46 přežiwjenych wuchowali

wozjewjene w: Politika
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Inwestuja do přichoda(19)

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W serialu Serbskich Nowin je předstajamy.

Mjez cyłkami, kotrež su so wo spěcho­wanje prócowali, je tež Serbska lajska dźiwa­dłowa skupina Chrósćicy. Towarstwo chce přizwolenu sumu 1 500 eurow za nowu techniku nałožić. „Připrawy za zwuk a wobswětlenje, kotrež tučasnje wužiwamy, aktualnemu stawej techniki wjace njewotpowěduja. W minjenych lětach dyrbjachmy sej tuž prawidłownje wěcy wupožčeć. Tohodla smy so na wubědźowanju wobdźělili a so nadźijeli, zo dóstanjemy trěbne srědki za narunanje. Nětko so wězo jara wjeselimy, zo móžemy sej nowe nastroje kupić a tak zdobom kwalitu poskićeć, kajkuž su naši přihladowarjo zwučeni. Cyle připódla nam spěchowanje při tym pomha, lajske dźiwadło na wsy zachować a jeho přichod zaručić“, rozłožuje předsyda lajskeje skupiny Tobias Bulank.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Z knježerstwom wotličili

Berlin (dpa/SN). W zwjazkowym sejmje je dźensa kaž wočakowane k zasadnej diskusiji wo dźěle zwjazkoweho knježerstwa dóšło. Tradicionalna přičina je debata wo hospodarskim planje kanclerskeho zarjada we wobłuku wuradźo­wanjow wo klětušim etaće Zwjazka. Kanclerka Angela Merkel (CDU) bě dźěło wulkeje koalicije CDU/CSU a SPD w pozitiwnych barbach rysowała. Rěčnicy opozicije dźěło knježerstwa porno tomu raznje šwikachu. Frakciski šef Zelenych Anton­ Hofreiter mjenowaše planowane naprawy knježerstwa za škit klimy „jebanstwo“, dokelž běchu pozdatne wudawki za škit klimy dawno planowane a maja nětko jenož nowy etiket.

wozjewjene w: Politika

Předsyda Reiner Deutschmann nadźija so podpěry Swobodneho stata Sakskeje

W lěće 2001 běchu Krabatowe towarstwo w Čornym Chołmcu wutworili. Oficielne mjeno je „Na slědach Krabata – towarstwo k regionalnemu wuwiću dwurěčneje Łužicy“. „Załoženje bě wuslědk diskusijow a wuwićow w gmejnach Njebjelčicy, Čorny Chołmc, Wulke Ždźary a Rakecy“, rozłožuje Reiner Deutschmann, kiž je mjeztym 13 lět předsyda towarstwa. Wo zwiskach, ćežach­ a přichodnych zaměrach je so z nim Andreas­ Kirschke rozmołwjał.

Honorarny konsul Chorwatskeje republiki w Sakskej dr. Peter Neumann je 10. septembra w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět na přijeće přeprosył. Tam běchu tež hosćo z chorwatskeho Varaždina. Kak wažne su tajke zwiski?

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Deutliches Wahlergebnis

Für den neuen Sorben-Rat nominierte die Domowina vier Personen

Mit der Konstituierung des am 1. September gewählten Sächsischen Landtages haben die Abgeordneten für die Wahlperiode 2019–2024 auch die Zusammensetzung des Rates für sorbische Angelegenheiten neu zu bestimmen. Gemäß dem Sächsischen Sorbengesetz schlagen der sorbische Dachverband vier Personen vor und die Gemeinden des sorbischen Siedlungsgebietes eine.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Bamž pjenježny skandal přiznał

Tokio/Rom (dpa/SN). Bamž Franciskus je pjenježny skandal we Vatikanje při­znał. „Woni su wěcy činili, kotrež njezdawaja so čiste być“, rjekny bamž žurnalistam na wróćolěće z Japanskeje do Roma nastupajo přepytowanja statneho sekretariata a financneho dohlada Vatikana. „Mamy pady korupcije.“ Nutřkovatikanske institucije běchu skandal wotkryli. Při tym dźe mjez druhim wo tak mjenowany Pětrowy pjenježk, kolektu, kotruž kóžde lěto w cyrkwjach po wšěm swěće na dobro bamža zběraja. Pjenjezy běchu mjez druhim do luksusowych imobilijow w Londonje inwestowali. Přećiwo pjeć sobudźěłaćerjam,­ kotrychž su mjeztym ze słužby wuwjazali, nětko přepytuja.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Motivation bei Schülern wecken

„Motivation erfühlen“ – das war der Themenschwerpunkt des diesjährigen Fachtages 2plus, Anfang November in Crostwitz. 120 Lehrerinnen und Lehrer hatten sich dazu angemeldet.

Crostwitz (SN/MiR). Vor allem die Einführungsreferate verfolgten die Anwesenden mit großem Interesse. Die Regionalstelle Bautzen des Sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) hatte die Veranstaltung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus mit Unterstützung des Sorbischen Sprachzentrums WITAJ vorbereitet. Interessiert waren weiterhin mehrere Studentinnen und ein Student der Universität Pilsen. Einige von ihnen denken darüber nach, in Sachsen, eventuell nach Beendigung ihres Studiums, an einer Schule mit Sorbischunterricht zu arbeiten.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

„Smy“ gewinnt 17. Lausitzer FilmSchau

29. FilmFestival Cottbus mit interessanten sorbischen Beiträgen und Diskussionen

Cottbus (SN/CoR). Auf einen erfolgreichen Jahrgang 2019 mit 22 000 Besuchern kann das 29. FilmFestival Cottbus (FFC) zurückblicken. Vom 5. bis 10. November zeigte die cineastische Plattform für osteuropäischen Film in vier Wettbewerben und elf weiteren Sektionen insgesamt 210 Filme aus 45 (Ko-)Produktionsländern und damit ein Filmprogramm mit einer Gesamtlaufzeit von genau 13 575 Minuten.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Braniborska jenož w srjedźnym polu

Berlin/Podstupim (dpa/SN). Nastupajo wutwar wobnowjomnych energijow dóstawa Braniborska w cyłoněmskim přirunanju jeno spokojace znamki. Po tym zo bě sej kraj w prěnim přirunowanju krajow lěta 2008 hišće prěnje městno wudobył a to po tym dwójce wobkrućił, je so nětko na šeste městno w srjedźnym polu wotsunył. To wuchadźa z dźensa předpołoženeje přirunanskeje studije zwjazkowych krajow 2019.

Braniborska bě sej minjene lěta při wutwarje wobnowjomnych energijow wulke zasłužby zdobyła, kaž w rozprawje rěka. Napinanja na tym polu pak su widźomnje popušćili. Přichodnje dyrbjał so kraj zaso bóle za to zasadźeć. W koaliciskim zrěčenju noweho braniborskeho knježerstwa je wutwar wobnowjomnych energijow zakótwjeny. Tak chcedźa wjace solarnych připrawow twarić a akceptancu wětrnikow mjez ludźimi polěpšić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 27 nowembera 2019 13:00

Spät – aber nicht zu spät

Korla Awgust Kocors Spätwerk „Serbski rekwiem“ (Sorbisches Requiem) wurde nach 125 Jahren in Kittlitz bei Löbau, am Ort seiner Entstehung, aufgeführt.

Es ist nie zu spät – das kann auch in diesem Falle gesagt werden. Das Spätwerk des Begründers der sorbischen artifiziellen Musik Korla Awgust Kocor (1822– 1904) „Serbski rekwiem“ (Sorbisches Requiem) wurde am 10. November dieses Jahres in der Kittlitzer Trinitatiskirche aufgeführt. Es kehrte damit sozusagen an den Ort seiner Entstehung im Jahre 1894 zurück. Der in Bautzen ausgebildete Sorbe war hier als Erster Lehrer angestellt gewesen und versah zudem den Organistendienst in der Kirche, was damals durchaus allgemein üblich war. Zudem war er in der sorbischen Lausitz ein überaus geschätzter Komponist und Chorleiter.

wozjewjene w: SN Deutsch

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND