Z wudaća: pjatk, 10 januara 2020

pjatk, 10 januara 2020 13:00

Clemens Hrjehor so nawróći

Kamjenica/Budyšin (SN/BŠe). Kamjeničanski propst Clemens Hrjehor nawróći so spočatk junija do Łužicy, kaž Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo na swojej internetnej stronje informuje. „Wotpowědujemy přećam propsta Hrjehorja. Wón so do Budyšina přesydli a budźe wottam měšniske nadawki wukonjeć“, zdźěli biskop Heinrich Timmerevers. Zdobom dźakuje so Hrjehorjej za procesy, kotrež je ze swojim dowěrliwym a rozsudnym skutkowanjom w Kamjenicy zahajił. Wot lěta 2015 bě Clemens Hrjehor tam propst. Do toho bě dekan a Chróšćanski wosadny farar. Kamjeničanscy wěriwi zhonichu hižo minjenu njedźelu z lista wo wotchadźe swojeho duchowneho. Nadawk w Kamjenicy přewozmje wot junija farar Benno Schäffel, tuchwilny nawoda hłowneho personalneho wotrjada w Drježdźanach. Biskop Timmerevers prosy wosadnych, personelne změny konstruktiwnje přewodźeć a rozžohnowanje sobu wuhotować. Z nowymi duchownymi měli přichodnje derje hromadźe dźěłać. Za serbski pastoralny rum je nawrót fararja Clemensa Hrjehorja wulki dobytk, su sej tudyši wěriwi přezjedni.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 10 januara 2020 13:00

Krizowe posedźenje EU

Brüssel (dpa/SN). Wonkowni ministrojo Europskeje unije su dźensa krizowe posedźenje nastupajo Bliski wuchod a Libysku přewjedli. Ze schadźowanja ma signal zhromadnosće wuchadźeć. Němsku zastupuje wonkowny minister Heiko Maas (SPD). Napjatosće na Bliskim wuchodźe běchu so naposledk přiwótřili. Mjeztym drje jewja so pokazki na to, zo so konflikt mjez Iranom a USA zaso wotputa. Fachowcy wšak z tym liča, zo je to jenož nachwilnje, dokelž problemy dale wobsteja.

Trump ma parlament zapřijeć

Washington (dpa/SN). Dom reprezentantow USA je rezoluciju schwalił, z kotrejž chcedźa swojowólnemu wojerskemu postupowanju prezidenta Donalda Trumpa přećiwo Iranej zadźěwać. Z wjetšinu komory hłosowachu za wotpowědne wobzamknjenje, kotrež ma Trumpa nuzować parlament do wojerskich rozsudow zapřijeć. W rezoluciji mjez druhim rěka, zo njesmě prezident wojerske jednotki USA bjez dowolnosće kongresa přećiwo Iranej zasadźić.

Předsydka SPD lědma znata

wozjewjene w: Politika

Podstupim (dpa/SN). Financny wuběrk Braniborskeho krajneho sejma je kupne zrěčenje ležownosće planowaneje twornje ameriskeho awtotwarca Tesla schwalił. „Prěni zadźěwk je přewinjeny“, rjekny financna ministerka Katrin Lange (SPD) widźomnje wolóžena po wčerawšim rozsudźe. „Mamy wobzamknjenje, byrnjež z někotrymi hłosawzdaćemi.“

Krajny sejm tuž krajnemu knježerstwu zmóžnja, zasydlenje tak mjeno­wa­neje „gigafactory“ w Grünheidźe we wokrjesu Wódra-Sprjewja zwoprawdźić. Tam chce Tesla wot klětušeho kóžde lěto 150 000 elektroawtow typow 3 a Y twarić. Přiwšěm ma předsydstwo awtotwarca kupnemu zrěčenju za 300 hektarow wulki areal hišće přihłosować. Doskónčnu płaćiznu njejsu hišće postajili. W prěnim posudku statneho lěsniskeho zarjadnistwa rěčachu wo płaćiznje 41 milionow eurow. Po słowach ministerki su sej z Teslu zasadnje přezjedni.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 10 januara 2020 13:00

Lětadło mylnje wottřělili?

Washington/Teheran (dpa/SN). Po znjezboženju ukrainskeho pasažěrskeho lětadła njedaloko Teherana kopja so pokiwy na to, zo je Iran lětadło mylnje wottřělił. Knježerstwje w Kanadźe a Wulkej Britaniskej matej po swójskich informacijach pokazki na to, tež w USA wersiju sćěhuja. Lětadło ze 176 ludźimi bě srjedu na zemju zrazyło. Nichtó njebě přežiwił. Krótko do toho bě Iran wojerskej zepěranišći USA w Iraku z raketami nadpadnył.

Iran je mjeztym fachowcow z druhich krajow, mjez druhim z USA, přeprosył, zo bychu přičinu katastrofy sobu přepytowali. Kaž ameriski zarjad za transportnu wěstotu we Washingtonje informowaše, chce so na přeslědźenju wobdźělić.

Kanadiski premierminister Justin Trudeau zdźěli, zo ma knježerstwo kraja dopóznaće „z wjacorych žórłow, tež wot zwjazkarjow“, zo su lětadło wottřělili. Mjez woporami je 63 Kanadźanow.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 10 januara 2020 13:00

Wo swójbnej legendźe

Jeho mjeno ma słowjanski raz. Na wotpowědne prašenje je nowy knježerstwowy społnomócnjeny za naležnosće Serbow w Braniborskej Tobias Dünow wčera přewšo wotewrjenje wotmołwił. Powědaše wo tym, kak staj jeho staršej z tymle po­zdatnym słowjanstwom wobchadźałoj. A runje tak, zo je jemu po powołanju do zastojnstwa­ Delnjoserb słowjanski pochad jeho swójbneho mjena rozkładł. To je w nowym zamołwitym hłuboki zaćišć zawostajiło, wšako čuješe so sam wobkrućeny: Wo legendźe, zo korjeni jeho swójbne mjeno w prjedownikach hugenotskeho pochada w Francoskej, wšak sam přeswědčeny njebě. Kóncowka -ow je drje poměrnje jasne znamjo na słowjanstwo. Jeho nan ze zadnjeje Pomorskeje pochadźa, swoju mać mjenowaše w Düsseldorfje narodźeny politikar „frankofilnu“ Porynčanku. Tak bě žórło woneje legendy chětře wopisane. Wčera začuwany zajim Tobiasa Dünowa za serbstwo na městnje snano tež z jeho korjenjemi zwisuje. Axel Arlt

wozjewjene w: Politika
pjatk, 10 januara 2020 13:00

Iniciatiwa: Dźesać zhubjenych lět

Trier (dpa/SN). Něhdźe dźesać lět po wotkryću skandala znjewužiwanja w katolskej cyrkwi Němskeje njeje po měnjenju iniciatiwy „Róžkate blido“ na mnohich městnach hišće „žane woprawdźite rozswětlenje a předźěłanje“ widźomne. Je „někotrych swětłownjow w krajinje“, kaž nastupajo klóšter Ettal abo Regensburgske tachantske wróbliki. Hewak pak „so wšitko hakle započina“, praji rěčnik iniciatiwy Matthias Katsch na naprašowanje powěsćernje dpa.

Katsch bě w januaru 2010 wotkryće skandala znjewužiwanja dla na Berlinskim kolegu swj. Kanizija sobu nastorčił. Wón přisłuša tež komisiji fachowcow zwjazkoweho knježerstwa, kotraž skandal předźěłuje. Dale so nadźija, zo biskopja skónčnje njewotwisnemu a transparentnemu přeslědźenju splažneho znjewužiwanja po jednotnych směrnicach přihłosuja. Potom móhli njewotwisni fachowcy archiwy biskopstwow přeslědźić a „njewotwisnje wot wosobinow zamołwitosće přirjadować“, štož njeje so dotal hišće stało. Towaršnostnje drje je so wjele stało, z wida potrjechenych pak bě minjeny­ lětdźesatk „zhubjeny čas“.

wozjewjene w: Politika

Z nowej internetnej stronu njeinformuje Chróstawska ewangelsko-lutherska wosada zajimcow wotnětka jenož wobšěrnje wo swojim hudźbnym pokładźe, wo 1732 twarjenych pišćelach Gott­frieda Silbermanna. Imageowy film, kotryž je Serb Rajner Nagel zhotowił, da barokny instrument tež zaklinčeć.

Chróstawa (SN/CoR). „Naša internetna strona bě mjeztym 20 lět, zastarska a hižo njeatraktiwna. Bě tuž trjeba cyłe internetne předstajenje wobnowić, štož je so nam skónčnje dźakowaneho spěchowanju přez Leaderowy program zešlach­ćiło“, wjeseli so Chróstawski cyrkwinski hudźbnik Lucas Pohle. „Fachowcy su nam poručili, nimo strózbych informa­cijow z imageowym filmom za Silbermannowe pišćele wabić, je zaklinčeć dać a takrjec apetit wuwabić, je woprawdźe dožiwić.“ Wupisanje zhotowjenja filma doby z Radworja pochadźacy Rajner Nagel­ ze swojej firmu „ostwärts-film“. „To nas wězo wosebje zwjesela, wšako bydli wón njedaloko cyrkwje w Chróstawje. Bě to woprawdźe rjane zhromadne dźěło“, podšmórny mjeztym dźesać lět we wosadźe skutkowacy Pohle. Něhdźe wosom mjeńšin dołhi wabjenski film je.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 10 januara 2020 13:00

„Njesměrna to mnohotnosć“

Statny sekretar Tobias Dünow na nastupnym wopyće pola Delnjoserbow

Choćebuz (SN/at). Jako rěčnik abo posoł za zajimy našeho ludu čuje so statny sekretar Tobias Dünow (SPD) jako nowy braniborski knježerstwowy społnomócnjeny za naležnosće Serbow. Wutoru bě so wón na posedźenju serbskeje rady w Podstupimje wobdźělił, wčera měješe swój nastupny wopyt w Choćebuskim Serbskim domje.

Dünow zetka so wčera ze zastupje­rjemi Załožby za serbski lud, Serbskeho instituta a Domowiny, zeznajomi so ze Serb­skej kulturnej informaciju Lodku kaž tež z Delnjoserbskej biblioteku. Nimale třihodźinsku wizitu zja wón ze słowami „njesměrna to mnohotnosć. Mamy we woprawdźe wulkotnym domje wot mjezynarodnje připóznateho zakładneho slědźenja přez organizaciju ciwilnotowaršnostneho angažementa hač k institucijam, kotrež kulturne žiwjenje w regionje bytostnje wobwliwuja, wšitko pod jednej třěchu. To je wuběrne.“

wozjewjene w: Politika
Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa wubědźowansku čaru za sněhakowarski swětowy cup podłu Łobja wopytał. Zarjadowanje w sakskej stolicy wotměje so jutře a njedźelu. Kretschmer porěča mjez druhim ze wubědźowanskej sudnicu­ Andreju Winkler. Tajki sportowy podawk při nimale nalětnich temperaturach spřihotować bě předewšěm organizato­riske wužadanje,­ dokelž dyrbjachu za to trěbny sněh wobstarać. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

wozjewjene w: Sport
pjatk, 10 januara 2020 13:00

Sport (10.01.20)

Megahrajny wolejbulowy dźeń

Wot ranja do wječora wolejbulistkam přihladować móžeće jutře wot 9 do 18 hodź. we Worklečanskej ćěłozwučowarni. Megahrajny dźeń je nastał, dokelž dyrbjachu partiji prěnjeho mustwa Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy přesunyć. Hnydom k zazběhej w 9 hodź. nastupitej jutře druhe mustwo HZ Pančicy-Worklecy a dorost Viktorije Worklecy k serbskemu derbyjej we wobwodnej klasy. Dalše jutřiše hry: 11 hodź. HZ Pan­čicy-Worklecy II – Nysa Wolejs; 14 hodź. HZ Pančicy-Worklecy – Rózbork; 16 hodź. HZ Pančicy-Worklecy – Nysa Wolejs

Jutře na piwowy cup ...

Sportowe towarstwo Módro-běli Kulow zarjaduje jutře halowy koparski turněr starych knjezow. W Kulowskej wjacezaměrowej hali hraja wot 12 hodź. wjacore cyłki starych knjezow wo tak mjenowany piwowy cup, mjez druhim Sokoł Ralbicy/Hórki a Módro-běli Kulow.

... a na Landskron-cup

wozjewjene w: Sport

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND