Z wudaća: srjeda, 12 februara 2020

srjeda, 12 februara 2020 13:00

Sanders wólby dobył

Concord (dpa/SN). Lěwicarski senator Bernie Sanders je druhe předwólby za prezidentskeho kandidata demokratow USA snadnje dobył. Po wuličenju nimale wšitkich hłosow měješe Sanders w sewjerowuchodnym zwjazkowym staće New Hampshire něhdźe 26 procentow, medije USA rozprawjeja. Bywši měšćanosta Pete Buttigieg dósta 24 procentow. 38lětny Buttigieg bě minjeny tydźeń w staće Iowa přećiwo Sandersej dobył.

Rozsudźa wo Salviniju

Rom (dpa/SN). Italski senat měješe dźensa rozsudźić, hač dyrbi bywši nutřkowny minister Matteo Salvini swojeje politiki ćěkancam napřećo dla před sudnistwo. Za to by senat imunitu šefa prawicarskeje Legi zběhnyć dyrbjał. Sudnistwo w Cataniji na Sicilskej bě wotpowědnu próstwu zapodało. Při móžnym procesu dźe wo to, zo bě Salvini swój čas jako nutřkowny minister 131 migrantam na łódźi pobrjóžneje straše „Gregoretti“ čakać dał. Łódź njesmědźeše dny dołho do přistawa přijěć. Statne rěčnistwo wumjetuje Salvinijej rubjenje swobody.

Wočakuja dokument bamža

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Serbscy młodostni znowa atakowani

Domowina nadźija so krutych chłostanjow

Šunow/Zhorjelc (SN/JaW). Minjeny pjatk su w Šunowje znowa serbskich młodostnych nadběhowali. To wobkrući Serbskim Nowinam prěni policajski wyši komisar a nawoda direkciskeho běrowa policije w Zhorjelcu André Schäfer.

Kaž Schäfer na naprašowanje dale zdźěli, bu „policija sobotu rano něhdźe w dwěmaj wo rozestajenjach a namócnosćach w Šunowje před hosćencom informowana“. Při tym so 20- a 21lětny muž lochce zraništaj. Nimo toho bu awto wobškodźene. „Wjacore jězdźidła Kamjenskeje policajskeje straže a z wobłuka Zhorjelskeje policajskeje direkcije běchu zasadźene.“

Po rešeršach SN wotměwaše so pjatk wječor w Šunowje kóždolětna póstnička Budyskeho Serbskeho gymnazija. Za čas tradicionalneho programa dwanatkow wšak je zarjadowanje zawrjene. Programej so přizamkowace reje pak su wšitkim zajimcam přistupne.

wozjewjene w: Lokalka
Pasažěrojo na łubi dowoloweje łódźe Diamond Princess dyrbja dale čakać. Hišće hač do 19. februara wostanje łódź w přistawje japanskeho města Yokohama w karantenje. Mjeztym je so 39 dalšich pasažěrow z corona-wirusom natyknyło. Tak je so ličba natyknjenych na 147 zwyšiła. Na łódźi je 3 600 ludźi. Foto: dpa/Motoya Taguchi

wozjewjene w: Politika

Čestnohamtsce skutkowacy zajimcy podpěruja team sobudźěłaćerjow w Krabatowym młynje

Mnozy šulerjo z cyłeje Sakskeje su loni wo Krabaće wuknyli, su zeznali powědki wo nim, ale tež wo Serbach. Kubłanske dźěło na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc ma wysoku hódnotu.

Z mnohimi projektami a poskitkami je dožiwjenski statok Krabatowy młyn Čorny Chołmc loni docpěł něhdźe 2 400 šulerjow. Předewšěm dźěći z 5. a 6. lětnikow je wužiwaja. Nimo šulow z bliskich městow a wsow su tam tež rjadownje z Drježdźan, Coswiga a Zhorjelca byli. „Kubłanske dźěło ma za nas wulku hódnotu a je nam markowe znamjo. Z tym wabimy do zjawnosće a chcemy je wobstajnje dale wuwiwać“, potwjerdźa jednaćel zarjadnišća Tobias Ćižik.

wozjewjene w: Kubłanje
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Kretschmer wita Wanderwitza

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je planowane powołanje Marca Wanderwitza (CDU) za noweho społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za wuchodne zwjazkowe kraje witał. Wanderwitz je jako statny sekretar w nutřkownym ministerstwje minjene lěta wjele na dobro nowych zwjazkowych krajow wuskutkował, tež za Saksku, Kretschmer rjekny. „Tohodla so tutoho powołanja dla wjeselu.“ Z Kamjenicy pochadźacy 44lětny Wanderwitz naslěduje Christiana Hirtu. Toho běchu pušćili, po tym zo bě wón minjeny tydźeń nowemu ministerskemu prezidentej Thomasej Kemmerichej (FDP) k wuzwolenju gratulował.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Zakoń přećiwo zničenju tworow

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa naćisk zakonja schwaliło, z kotrymž chcedźa dalšemu zničenju wróćo pósłanych tworow we wikowanskich předewzaćach zadźěwać a mnóstwo wotpadkow přez jónkrótnje wužiwajomne wěcy, kaž kofejowe nopaški a kónčki cigaretow, wobmjezować. Přiwšěm jedna so najprjedy raz wo zakonske zakłady. Nadrobnosće chcedźa z wukazami rjadować. Zwjazkowa ministerka za wobswět Svenja Schulze (SPD) chce wikowarjow nuzować, twory wužiwajomne wostajić. Nimo toho dyrbjeli woni zdźělić, kelko tworow su zničili. Předewšěm internetni wikowarjo wróćo pósłane wěcy zniča, město toho, zo bychu je znowa poskićeli.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Wysoke naroki wobchować

Budyšin (SN/MkWj). Časowy plan nastupajo wutwar Budyskeje policajskeje wyšeje šule měli na kóždy pad dodźeržeć. Tole žada sej zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman. Policajske kubłanišćo je po jeho měnjenju sobu najwažniše twarske předewzaće. Wot lěta 2013 na tym dźěłaja, w Budyšinje wotnožku Rózborskeje policajskeje wyšeje šule zaměstnić. Twarske dźěła su mjeztym zahajene. Kónc lěta 2024 ma šula hotowa być, Šiman wčera na nowinarskej rozmołwje w Budyšinje připowědźi. Nowe kubłanišćo policistow wotpowěduje po jeho słowach nowym wužadanjam časa a skića moderne wuměnjenja za wysoku kwalitu wukubłanja młodych policistow. W tym zwisku Šiman před tym warnuje, pjenježnych přičin dla lutować a spočatne wysoke naroki nastupajo techniske wuhotowanje šule znižić. Twar płaći 75 milionow eurow.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Strona měła spěšnje jednać

CSU přećiwo dlijenju při pytanju za nowym nawodnistwom CDU

Berlin (dpa/SN). Předsyda krajneje skupiny CSU w zwjazkowym sejmje Alexander Dobrindt žada sej spěšne rozrisanje krizy nawodnistwa CDU. Časowy plan, wo kotrymž je tuchwilu stajnje zaso rěč, a kiž předwidźi rozrisanje prašenja nawodnistwa přez wjacore měsacy, so scyła njehodźi a je bjez šansy na zwoprawdźenje, rjekny Dobrindt wčera w Berlinje. „Krizowe połoženje njerozrisaš z tym, zo krizu pěstuješ, ale hdyž jednaš.“

CDU dyrbjała rozsudźić, hač ma móc so ponowić, sej Dobrindt žadaše. Nichtó njetrjeba wubědźowanje rjanolinkow, wón rjekny. Dźe wo jasnosć nastupajo wosobiny, namakać wosobu, kotraž móže za uniju pozitiwne fantazije za přichod budźić. Prašenje, kak unija we wólbnym boju 2021 wobsteji, sylnje wot toho wotwisuje, kak so lěto 2020 za nju skónči. Tohodla je nětko wažne rozsudźić, zo móhli stabilnje knježić. „Čim dlěje doba pytanja traje, ćim bóle budu nas politiscy přećiwnicy w swojich komentarach wusměšować.“

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Wjele drjewa

Wiesbaden (dpa/SN). Byrnjež škody přez orkan „Sabine“ na prěni napohlad skerje snadne byli, njejsu dołhodobne sćěhi w lěsach wotwidźomne. Po wulkich wichorach 2017 a 2018 dyrbjachu w lěsach wo tójšto wjace štomow pušćeć a rumować hač do toho, Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Lěta 2018 wučinješe mnóstwo drjewa, kotrež dyrbjachu wichorow dla z lěsow wozyć, 18,5 milionow kubiknych metrow a tak nimale dwójce telko kaž 2017. Do toho běchu wichory „Xavier“ (spočatk oktobra 2017) „Herwart“ (kónc oktobra 2017) kaž tež „Friederike“ (januar 2018) po kraju ćahnyli a wulke škody zawostajili.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 februara 2020 13:00

Ze 402 přizjewjenjow 15 nominowali

Lipsk (SN/CoR). Za lětuše Myto Lipšćanskich knižnych wikow je jury ze 402 zapodatych wčera 15 titulow a awtorow w kategorijach beletristiki, wěcowneje literatury a přełožka nominowała. Mnoho twórbow zaběraja so z politiskim přewrótom lěta 1990. 12. měrca chcedźa z dohromady 60 000 eurami dotěrowane myto na Lipšćanskich knižnych wikach přepo­dać. W kategoriji beletristiki staj z Drježdźan pochadźacy Ingo Schulze za knihu „Die rechtschaffenen Mörder“ a w Durinskej wotrostły Lutz Seiler za roman „Stern 111“ namjetowanaj. Dale na lisćinje steja „Power“ Vereny Güntner, „Luna Luna“ Maren Kames a „Allegro Pastell“ Leifa Randta. W kategoriji wěcowneje literatury je jury namjetowała zběrku „Das Jahr 1990 freilegen“ wudawaćela Jana Wenzela, biografiju wo juhosłowjanskim lawreaće Nobeloweho myta „Im Brand der Welten – Ivo Andrić“ Michaela Martensa, teoriju wo digitalnej towaršnosći „Muster“ sociologa Armina Nassehija, „Krebs fühlen – Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts“ Bettiny Hitzer a biografiju Julije Voss „Hilma af Klint – ,Die Menschheit in Erstaunen versetzen‘“.
wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND