Z wudaća: póndźela, 23 měrca 2020

póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Wadźa so wo pomocny program

Washington (dpa/SN). Jednanja wo hoberski konjunkturny paket USA w zwisku z coronakrizu so dlija. Demokraća w senaće wot republikanow zestajeny program blokuja. Jich wodźacy zastupnik Chuck Schumer kritizuje, zo chcedźa republikanojo wěste industrijne wobłuki sylnje podpěrać, dźěłaćerjam, chorownjam a zwjazkowym statam pak přemało přewostajić. Nětko chcedźa wo nadrobnosćach jednać. Knježerstwo prezidenta Donalda Trumpa chcyło wjace hač bilion dolarow (900 miliardow eurow) nałožić.

Nowe namócnosće na mjezy

Athen/Kastanies (dpa/SN). Na grjeksko-turkowskej mjezy je znowa k namócnosćam dóšło. Skupina něhdźe 200 migrantow bě sobotu štom pušćiła a z nim pomjezny płót na grjekskim boku wobškodźiła. Grjekscy policisća zasadźichu sylzopłun a městno zawěsćichu. Turkowska bě kónc februara zdźěliła, zo su ćěkancam mjezy do EU wotewrjene. Na to běchu so mnozy na puć podali. Grjekska pak jich do kraja a tak do EU njepušći.

Nowe jednanja w Afghanistanje

wozjewjene w: Politika
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Dwójce dobyli a jónu přěhrali

Tabulka wobwodneje wolejbuloweje ­ligi wuchodneje Sakskeje – žony

1. Doprědka Rózbork  14 40 : 12 36

2. HZ Pančicy-Worklecy 14 35 : 15 32

3. TSV Kundraćicy  14 32 : 20 29

4. JTVG Koblicy 12 29 : 16 25

5. ST Kupoj-Nowa Łuka 12 21 : 23 18

6. OSC Lubij  12 22 : 24 16

7. Ochran. wolejfantki 13 18 : 28 12

8. MSV Budyšin 04 II  14 8 : 39 5

9. Nysa Wolejs 13 8 : 36 4


W běhu jednoho tydźenja stejachu za prě­nje zastupnistwo wolejbulistkow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy hnydom tři dypkowe hry na planje. Kónc februara dźěše tuž najprjedy raz do Lubija.

OSC Lubij – Hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy 0:3 (16:25, 22:25, 16:25)

Lubijske žony OSC čakachu hižo na rewanšu. Wšako běchu w prěnim kole 0:3 přěhrali. Pančičanki a Worklečanki pak nochcychu so na žadyn pad bjez dobyća nawróćić. Dźěchu tuž ze stoprocentowskim zasadźenjom do prěnjeje sadźby, kotruž z 25:16 jasnje dobychu. W druhej sadźbje drje tu a tam njetrjebawše zmylki worachu, jenož jedna nadaćowa serija pak tomu polěkowaše, zo tež ju z 25:22 dobychu. W třećim přechodźe pokazachu wšitke hrajerki zaso swoju wukonliwosć, a tak rěkaše po něhdźe 20 mjeńšinach 25:16 za hwězdźički-micki.

MSV Budyšin 04 II – HZ Pančicy-Worklecy 1:3 (26:24, 11:25, 11:25, 23:25)

wozjewjene w: Sport

Pandemija coronawirusa dla ma dale a wjetše wuskutki tež na hospodarstwo w Hornjej Łužicy. Byrnjež někotre twornje hišće dźěłali, su wjacore na njewěsty čas produkować přestali.

Kulow/Radwor/Nadrózna Hrabowka (SN/BŠe/JaW). Meblowy zawod Maja w Brěžkach mjeztym wuskutki coronawirusa bolostnje začuwa a je produkciju přetorhnył. To potrjechi nimale 900 sobudźěłaćerjow. Wotpowědnu dowolnosć za krótkodźěło, kotraž je nětko najprjedy raz na šěsć měsacow postajene, su zamołwići hižo minjeny štwórtk dźěłowej agenturje zapodali. Z naprawu chce nawodnistwo wupowědźenjam ze zawodnych přičin zadźěwać. Postupowanje bu ze zawodnej radu wotrěčane.

Hižo minjenu wutoru bě předewzaće IKEA wobzamknyło, wšitke swoje stejnišća w Němskej zawrěć. Za IKEA mjez druhim tež Kulowski zawod Maja přewažnje meble zhotowja. Tak je tež mjenje naprašowanjow za wudźěłkami.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Ruske wojerske transportne lětadło typa IL-76 je wčera na wojerskim lětanišću Čkalowskij njedaloko Moskwy do Italskeje wotlećało. Do toho běchu mašinu z pomocnymi srědkami za bój přećiwo coronawirusej nakładowali. Moskwa sćele nimo toho sto lěkarjow do Italskeje. Ruska sama ma dotal 370 natyknjenych, 200 z nich w Moskwje. Foto: dpa/Aleksej Jerješenko

wozjewjene w: Politika
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Dźěłaja za zawrjenymi durjemi

Zarjadniski serwis najprjedy raz na telefon a internet přestajeny

Budyšin (SN/MWj/bn/CoR). Twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje je za normalne wopyty wobydlerjow zawrjene. Přiwšěm sobudźěłaćerjo w jednotliwych wotrjadach su, wšako chcedźa tež wobydlerjo swoje naležnosće dale wobdźěłane měć, trjebaja-li na přikład nowy wupokaz abo policajske wopismo. Kohož to potrjechi, dyrbi so jako prěnje telefonisce přizjewić a dóstanje na te wašnje wšitke trěbne instrukcije. Při durjach zarjadniskeho zwjazka na to jednotliwcow jednoho po druhim nutř pušća. Je-li wšo podpisane, zapłaćene a zrjadowane, ma so wobydler hišće do lisćiny zapisać. Tak móža jeho zaso wuslědźić, dyrbjało-li k padej natyknjenja z coronawirusom dóńć.

wozjewjene w: Socialne
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Rasizm raznišo wotpokazować

Drježdźany (B/SN). Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers žada sej po po­dawkach w Hanauwje a Halle wjace ciwilneje kuraže přećiwo rasizmej. „Njetrjebamy žane wohnjowe čerćiki, kotrež na torhošćach hidu wusywaja, ju w interneće šěrja a puć do parlamentow pytaja, zo bychu ju tam šěrili. Přeju sej kruty rjap ludźi w našim kraju, kóždužkuli namóc, kajkuž dźensa dožiwjamy, zahnać“, pisa Heinrich Timmerevers na Facebooku. W Hanauwje bě prawicar dźewjeć ludźi, kotřiž mějachu wukrajne korjenje, zatřělił. W Halle bě prawicarski ekstremist spytał, synagogu nadpadnyć. Při tym je dwě wosobje morił.

Křesćenjo a muslimojo

wozjewjene w: Cyrkej a swět
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Žana katastrofa wolija dla

Moskwa (dpa/SN). Raznje spadowace płaćizny zemskeho wolija na mjezynarodnych wikach njejsu z wida Krjemla dotal žana katastrofa za Rusku. „Wězo njeje połoženje nastupajo płaćizny jara přijomne“, praji rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow minjeny pjatk powěsćerni Tass. „Srjedźodobnje pak njemóžemy na žadyn pad wo katastrofje za Rusku rěčeć. Knježerstwo a prezident Wladimir Putin staj w minjenym času dosć pjenjez za tutón pad składowałoj a tak za přichodne lěta wěstotu zaručiłoj.“ Ruska móže tuž wšitke socialne winowatosće spjelnić a swoje plany wuwića zwoprawdźić.

W Ruskej je so hospodarske połoženje spočatk měrca přiwótřiło, po tym zo běchu płaćizny wolija coronakrizy dla raznje spadnyli. Nimo toho su wolijowe wiki pod ćišćom, dokelž so wodźace wolij wudobywace kraje kaž Ruska a Sawdi-Arabska wo najnišu płaćiznu wubědźuja. Hódnota rubla je na to porno dolarej chětro woteběrała.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Mjenje woporow

Rom (dpa/SN). W boju přećiwo rozšěrjenju coronawirusa dyrbja w Italskej dalše dźěle hospodarstwa dźěłać přestać. Knježerstwo je kónc tydźenja wobzamknyło zastajić produkciju, kotraž zachowanju wšědneho žiwjenja bjezposrědnje njesłuži. Zdobom jewi so w kraju prěnja kedźbliwa nadźija, zo móhli so razne naprawy k wobmjezowanju zjawneho žiwjenja wuskutkować: Ciwilny škit rěčeše wčera wječor wo 650 mortwych w běhu 24 hodźin coronawirusa dla, bě pak to jasnje mjenje hač sobotu, jako zličichu 800 mortwych na jeničkim dnju.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Mjezy Čěskeje na měsacy zawrjene

Praha (dpa/SN). Nowy coronawirus je sej prěni smjertny wopor w Čěskej žadał. Wčera wječor je 95lětny pacient zemrěł, kaž jeho lěkowaca chorownja w Praze zdźěli. Před štyrjomi dnjemi běchu pola njeho chorosć płucow covid-19 zwěsćili. Muž měješe přidatne strowotniske problemy swojeje wysokeje staroby dla. „To je njesměrnje zrudźaca powěsć“, rjekny minister za strowotnistwo Adam Vojtěch w telewizijnym sćelaku ČT. W Čěskej je so dotal 1 120 ludźi z wirusom natyknyło, 19 z nich lěkuja na intensiwnej staciji.

Mjezy Čěskeje wostanu stracha coronawirusa dla „wjele měsacow“ za tu- a wukrajnikow zawrjene, znajmjeńša pak poł lěta. To je nawoda čěskeho krizoweho staba coronawirusa dla, epidemiologa Roman Prymula wčera wječor připowědźił. Wukrajnicy smědźa kraj wopušćić, njesmědźa pak znowa do kraja přińć. Wuwzaća płaća za powołanskich dojězdźowarjow, kotřiž w Sakskej, Bayerskej a Awstriskej dźěłaja. Dyrbjeli-li so wuwzaća znjewužiwać, je „kónc dobroćiwosće“, zdźěli nutřkowny minister Jan Hamáček.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 23 měrca 2020 13:00

Wobšěrne naprawy schwalene

Zwjazkowe knježerstwo planuje 156 miliardow eurow za sćěhi wirusa

Berlin (dpa/SN). K wobmjezowanju negatiwnych sćěhow rozšěrjenja coronawirusa dla je zwjazkowy kabinet dźensa wobšěrne naprawy wobzamknył. Při tym dźe wo škitne systemy za předewzaća, přistajenych a chorownje. W tym zwisku su tež wšelake prawniske předpisy změnili, zo móhli naprawy spěšnje přesadźić. Hižo zajutřišim, srjedu, chce zwjazkowy sejm naprawy schwalić.

„Wobšěrne naprawy, kiž je kabinet dźensa schwalił, podpěruja swójby, po­družnikow, dźěławych, samostatnych a předewzaća cyle praktisce, spěšnje a njeběrokratisce“, rjekny generalny sekretar SPD Lars Klingbeil powěsćerni dpa. Klinbeil rěčeše wo „hoberskich sumach“, kotrež dyrbi financny minister Olaf Scholz (SPD) za to nałožić. „Stat ludźi w tuchwilnej krizy njewopušći. Přichodne tydźenje njebudu lochke, na kóncu pak wuńdźe naša towaršnosć zesylnjena.“ Zwjazkowe knježerstwo chce dotatny etat 156 miliardow eurow za lěto 2020 přesadźić a za to płaćiwe směrnicy nastupajo hranicu znowazadołženja stata zběhnyć.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND