Z wudaća: wutora, 19 meje 2020

wutora, 19 meje 2020 14:00

Čušlenje BND njezakonske

Karlsruhe (dpa/SN). Masowe zběranje datow bjez wosebiteje přičiny we wukraju přez Zwjazkowu tajnu słužbu (BND) rani w swojej tuchwilnej formje zakładne prawa. To je Zwjazkowe wustawowe sudnistwo w Karlsruhe dźensa zwěsćiło. Sudnicy wotpowědowachu skóržbje organizacije za čłowjeske prawa Reporterojo bjez mjezow a wjacorych žurnalistow. Zakoń wo dźěle BND we wukraju dyrbja hač do kónca lěta 2021 předźěłać.

Trump hrozy zarjadej WHO

Washington (dpa/SN). W konflikće z Chinu koronapandemije dla je prezident USA Donald Trump hrozył, zo ze swětoweje strowotniskeje organizacije (WHO) wustupi. Njedyrbjała-li so WHO w běhu 30 dnjow k „zasadnym polěpšenjam“ zawjazać, wón płaćenje přinoškow na dobro WHO přetorhnje a chce dalše čłonstwo w organizaciji pruwować, rěka w spisu Trumpa nawodźe WHO Adhanomej Ghebreyesusej. Trump zarjadej WHO wumjetuje, zo je sobu wina na rozpřestrěću koronawirusa a zo je „marioneta Chiny“.

Warnuje před druhej žołmu

wozjewjene w: Politika

Sakski koparski zwjazk (SFV) ma koronapandemije dla tójšto rozsudow na blidźe, kak sezonu 2019/2020 na amaterskim polu skónčić a nowu 2020/2021 zahajić. Na to­ nawjazujo wozjewja Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w Budyskim ­wo­krjesu za wšitke ligi žonow, muži, juniorow kaž tež starych knjezow sćěhowace wobzamknjenja:

Mišterstwa

1. Tuchwilna hrajna doba 2019/2020 je zakónčena. To płaći tež w padźe, hdyž zamołwite zarjady dowola, zo smědźa koparske mustwa do 30. junija zaso na sportnišćach hry přewjesć. Stari knježa, jich sezona traje wot apryla do oktobra, lětsa žanu winowatostnu hru njezměja.

2. Jako kónčna tabulka hrajneje doby 2019/2020 płaći w kóždej klasy a stafli­ staw tabulki z 13. měrca 2020 pod wěstym kwocientnym prawi­dłom, kotryž je Sakski koparski zwjazk namjetował.

Staflowy dobyćer je mustwo z najwyšim dypkowym kwocientom, kiž so takle­ wobliči: Dotalne dobyte dypki přez ličbu dotalnych hrow dźělić a ze 100 multiplikować. Wuslědki dypkowych kwocientow postaja kónčnu tabulku.

3. Staflowy dobyćer drje eksistuje, mišter pak nichtó njebudźe. To rěka, zo tež žane­ počesćenja njebudu.

wozjewjene w: Sport

Serbske Nowiny zhladuja na sporto­we stawizny

Koronapandemije dla dósta sportowa redak­cija Serbskich Nowin minjene tydźenje jenož jara mało sportowych přinoškow a powěsćow, a tomu zawěsće hi­šće­ chwilu tak wostanje. Wšako su wu­bědźowanja dale zakazane. Zhladujemy tuž raz wróćo na historiski sport před 30 lětami. Nimo toho poskićimy w zwisku z historiskim sportowym podawkom interview ze sportowcom, kiž bě tehdom aktiwnje wobdźěleny. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je we wudaćach SN z lěta 1990 listowała a mjez druhim wuslědki 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“ namakała.

Podamy tu lisćinu dobyćerjow swjedźenja 35. sportoweho swjedźenja župy „Jan Skala“, kotryž wotmě so sobotu, 29. septembra 1990. Wuslědki běchu wutoru, 2. oktobra 1990, w Serbskich Nowinach wozjewjene.

Běh z hoberskimi sněhakami

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Ćahanje powjaza

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. „Sorabija“ Lipsk

3. SWW „Korla Janak“ Budyšin

Jejowy běh

1. „Bjarnat Krawc“ Drježdźany

2. SWW „Korla Janak“ Budyšin

3. „Sorabija“ Lipsk

Třinóžkowy běh

1. „Sorabija“ Lipsk

wozjewjene w: Sport
We wjacorych městach Němskeje su wčera zaso přećiwo wobmjezowanjam koronapandemije dla demonstrowali. W Zhorjelcu – tule na Berlinskej dróze – je so wječor něhdźe 150 ludźi k zhromadnemu „přechodźowanju“ bjez chorhojow a transparentow zhromadźiło (hlej wobraz). Zarjadowanje wotběža bjez mylenjow. Foto: Matthias Wehnert

wozjewjene w: Politika
wutora, 19 meje 2020 14:00

Wuwěšatko abo tola riziko?

Jewišćo na Pastwinej horje přinošuje bytostnje k atraktiwiće Kamjenca. Wona pak tohorunja njewažomnosće chowa – tež, ale nic jenož koronakrizy dla.

Kamjenc (UM/SN). K wuwěšatkam Lessingoweho města Kamjenca słuša bjezdwěla jewišćo na Pastwinej horje. Johannes Oerding, DJ Bobo, Vincent Weiss a wězo tež „kejžor“ Roland Kaiser – to su jenož někotre mjena znatych wuměłcow, kotřiž mějachu tam lětsa wustupić. Bohužel pak koronawirus tež na tymle jewišću bjez wuskutkow nimo njeńdźe – nawopak. „Jako prěnje su zarjadowanja z wjac hač tysac hosćimi, pozdźišo z wjac hač sto wopytowarjemi na njewěsty čas zakazane“, wě Dawid Kliman. Jako nawoda Kamjenskeho měšćanskeho marketinga je wón tež za jewišćo na Pastwinej horje zamołwity a dyrbi tuž rozmyslować, kak móhł straty pomjeńšić.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 19 meje 2020 14:00

Serbšćina je „sól w poliwce“

Wukubłanje na wosoby poćahowace so rjemjeslniske posłužby zachować

Budyšin (SN/BŠe). Hladajo na přerjadowanje syće powołanskich šulow w Swobodnym staće Sakskej so nětko tež Zwjazk Łužiskich Serbow – Domowina słowa jima, posrědkujo swoje wobmyslenja kultusowemu ministrej Christianej Piwarzej (CDU). Po naćisku ministerstwa ma so na přikład pjekarske wukubłanje w Zhorjelcu zaměstnić. Diskusiju wo naćisku chcedźa bórze zahajić. Domowina je minjeny tydźeń jasne stejišćo k naćiskej zabrała a na to pokazała, rěčne rumy zachować. Runje pjekarjo tajke skića, hdźež móža z kupcami samozrozumliwje serbsce rěčeć.

Serbska fachowa šula za socialnistwo je kruty wobstatk Budyskeho powołanskeho centruma, rěka w lisće Domowiny. Dokelž stej wobstejacej směraj „hospodarstwo a technika“ a ,,zežiwjenje a domjacnosć“ zjednoćenej, skića so tam nowe šansy, na kotrež serbski sydlenski rum tež w druhich wukubłanskich profilach wuprudźa. Domowina skedźbnja tuž na to, wšitke na wosoby poćahowace so posłužby w rozmyslowanjach wobkedźbować, dokelž maja so wšitke wobłuki zesylnić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 19 meje 2020 14:00

Spomóžny rozsud za serbske šulstwo

Sakske kultusowe ministerstwo je wčera w Drježdźanach rozsudźiło a štyri rjadownje za přichodny 5. lětnik na serbskimaj šulomaj přizwoliło.

Drježdźany (SN/JaW). Ralbičanska kaž tež Worklečanska wyša šula změjetej w přichodnym šulskim lěće dwě rjadowni w 5. lětniku. To je wčera připołdnju sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) serbskim žurnalistam w kultusowym ministerstwje wozjewił. „Smy dźensa ze zastupjerjemi Serbow situaciju rozjimali a rozsudźili, na woběmaj šulomaj dwě rjadowni wutworić“, rjekny Christian Piwarz. „To stawa so w zajimje staršich, šulerjow kaž tež dalewuwiwanja a šěrjenja serbskeje rěče. Wšako wjace rjadownjow k tomu přinošuje, zo so to tež zešlachći. Dźensniši rozsud je tuž za wšěch spomóžny“.

wozjewjene w: Kubłanje
wutora, 19 meje 2020 14:00

Jana Pawoła II. hódnoćił

Rom (dpa/SN). Bamž Franciskus je po tydźenje trajacym zawrjenju koronakrizy dla katedralu swj. Pětra w Romje z Božej mšu k 100. narodninam Jana Pawoła II. zaso wotewrěł. Franciskus wuzběhny pólskeho bamža při toho rowje jako „muža Božeho“ a sprawnosće, kiž bě swojemu ludej stajnje bliski. Karol Wojtyła, kiž je wot 1978 hač do swojeje smjerće w lěće 2005 swětowu katolsku cyrkej nawjedował, by wčera sto lět stary był.

Jan Pawoł „bě wšitkim bliski, wulkim a małym“, rjekny Franciskus. „Wón chcyše socialnu sprawnosć, sprawnosć mjez ludami, sprawnosć, kotraž wójny zahnawa.“ Na Božej mši z bamžom bě něhdźe 30 duchownych přitomnych. Pětrowe naměsto a katedrala swj. Pětra běštej wot 10. měrca koronapandemije dla zawrjenej. Wot wčerawšeho smědźa ludźo baziliku zaso wopytać, ale po krutych předpisach.

wozjewjene w: Politika
wutora, 19 meje 2020 14:00

Kretschmer so zakituje

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je swoje rozmołwy z demonstrantami na protestach přećiwo wobmjezowanjam koronakrizy dla sobotu w Drježdźanach zakitował. „Chcych sej sam wobraz wo połoženju tworić a respektuju, hdyž maja ludźo hinaše měnjenje“, rjekny sakski premier powěsćerni dpa. Wón bě so dlěje hač hodźinu z demonstrantami rozmołwjał a připóznaće, ale tež agresiwitu dožiwił. Mjeztym je policija wobkrućiła, zo předleži skóržba priwatneje wosoby přećiwo Kretschmerej, dokelž njebě tón škit před hubu a nosom měł.

wozjewjene w: Politika
wutora, 19 meje 2020 14:00

Čěska a Słowakska dale zawrjenej

Praha/Bratislava (dpa/SN). Čěska republika je koronakrizy dla wukazany nuzowy staw w nocy na póndźelu zběhnyła. Přiwšěm je ludźom z Němskeje a druhich krajow dale zakazane do kraja zapućować, kaž rěčnik nutřkowneho ministerstwa na naprašowanje powěsćernje dpa potwjerdźi. Čěske strowotniske ministerstwo bě minjeny kónc tydźenja wotpowědny wukaz „Za škit před předrěćom covid-19“ wozjewiło. Wuwzaća su za wukrajnikow, kotřiž w Čěskej bydla. Woni dyrbja na mjezy negatiwny test korony předpołožić abo so 14 dnjow do karanteny podać. Čěska měješe hač do soboty 8 406 wobkrućenych natyknjenjow z koronawirusom a 295 smjertnych padow.

Tež Słowakska dale na swojich raznych rjadowanjach nastupajo zapućowanje a kontrole na mjezach wobstawa, kaž knježerstwo w Bratislavje zdźěli. „Nadźijamy so dalšeho wolóženja pola nas w Słowakskej. Ze škitnymi naprawami na mjezy pak dyrbimy kedźbliwi być“, z Brati­slavy rěka. Słowakska ma dotal 1 494 natyknjenych a 28 na koronu zemrětych.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND