Z wudaća: srjeda, 20 meje 2020

srjeda, 20 meje 2020 14:00

Za wuhlikowy dioksid płaćić

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa na iniciatiwu Zelenych naćisk zakonja schwaliło, po kotrymž ma so bencin, tepjenski wolij a zemski płun wuhlikoweho dioksida dla podróšić. Runočasnje chce popłatki za wobnowjomne energije znižić. Financować chcedźa tole z přidatnymi dochodami wuhlikoweho dioksida dla. Za to su zakoń wo wobnowjomnych energijach změnili. Přiwšěm njeje scyła hišće wěste, kak so popłatki za wobnowjomne energije a płaćizny miliny přichodny čas wuwiwaja.

Dojednanja wupowědźił

Ramallah (dpa/SN). Palestinski prezident Mahmud Abbas je wšitke dojednanja z Israelom a USA wupowědźił. Potrjechene su tež wěstotne dojednanja. Wón reagowaše tak po informacijach powěsćernje Wafa na plany Israela, sej dalše palestinske kónčiny w Kraju zapadnje Jordana přiswojić. USA israelske plany podpěruja. Tuž su USA po słowach Abbasa jako partner Israela „połnje zamołwite za potłóčowanje palestinskeho ludu“.

Liča z wyšimi dawkami

wozjewjene w: Politika
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Załožba 46 próstwow dóstała

Wo spěchowanju projektow za druhu połojcu lěta rozsudźa

Budyšin (SN/CoR). Wuwzaćnje koronakrizy dla móžachu zajimcy hač do 11. meje Załožbje za serbski lud próstwy wo spěchowanje wosebiteho projekta zapodać, kotrež chcedźa w druhej połojcy lěta 2020 přewjesć. „Dohromady smy 46 próstwow dóstali. Z toho pak su jednu zaso cofnyli, a jednu dyrbjachmy wotpokazać, dokelž njebě sčasom dóšła“, rozłožuje Nicole Zimmermannec, kotraž je za controlling kaž tež za regionalne projekty w załožbje zamołwita.

Mjez 44 projektami su wjacore mjeńše we wobjimje hač do tysac eurow, w kotrychž proša wšelakore domizniske towarstwa, kaž na přikład Njeswačanske, wo podpěru, zo bychu sej serbsku narodnu drastu kupić a w swojich wustajeńcach prezentować móhli. Loni je załožba nakup dźělow narodneje drasty z nimale 50 000 eurami spěchowała, we wjetšim wobjimje tež za rejwanske skupiny.

wozjewjene w: Kultura
Čłonojo wobswětoškitneje organizacije BUND su so składnostnje dźensnišeho swětoweho dnja pčołkow na akciji před Berlinskim Reichstagom wobdźělili: Woni mjetachu samopaslene insekty do powětra, zo bychu na to skedźbnili, zo je mnohotnosć překasancow w přirodźe dźeń a bóle wohrožena. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

wozjewjene w: Politika
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Pospyt dwójneho plana naročny

Njeswačanska gmejnska rada chce sej planowanske dźěła wolóžić.

Njeswačidło (JK/SN). Znowa běchu so Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo, wobkedźbujo hygieniske předpisy, zetkali na posedźenje w rumnosći wjesneje wohnjoweje wobory. Wčerawši wobšěrny dnjowy plan předwidźeše mjez druhim prěnje čitanje dwójneho hospodarskeho plana gmejny za lěće 2021/22. Hižo dlěje gmejnska rada tajki dwójny plan přihotuje, dokelž móhło to po słowach wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) a komornicy Liliany Wetzko dźěło gmejnskeho zarjada wo tójšto wolóžić. Wšako maja nimo swójskeho plana tež tón za Bóščansku gmejnu nastajić. Z dwójnym planom bychu tak kóžde lěto jenož jedyn plan měli, štož drje runjewon škodźało njeby.

wozjewjene w: Lokalka

Sprjejcy (JoS/SN). Blisko saksko-braniborskeje krajneje mjezy je Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) projekt nastorčiła, zo by poćeženje ze zerzawcom w Sprjewi a w Małej Sprjewi pomjeńšiła. To je na dobro přewšo poćeženeju wotrězkow Sprjewje wot Rulec młyna hač k předzawěrje Grodkowskeje rěčneje zawěry a Małeje Sprjewje mjez Bórkhamorom a wuliwom do Sprjewje pola Sprjejc. Tak tworja zdobom dalše wěstoty tež za Błóta. Zwoprawdźejo koncept haćenja chcedźa mnóstwo w Sprjejčanskej rynje wotsadźeneho zerzawca krok po krok pomjeńšić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Premierojo V 4 z Merkel jednali

Praha (ČŽ/K/SN). Němska a kraje Visegrádskeje štyrki (V 4) su za to, wobmjezowanja na hranicach wotstronić tak ručež kaž to wuwiće pandemije koronowirusa dowola. Jich wotpohlad připowědźa ­nowinske wozjewjenje wo wutornej ­widejowej konferency premierow Čěskeje, Słowakskeje, Pólskeje a Madźarskeje z němskej kanclerku Angelu Merkel (CDU). Nawodni politikarjo mjenowanych krajow su so hłownje z naprawami k dalšemu přewinjenju negatiwnych wuskutkow pandemije zaběrali. Wobdźěleni politikarjo wěnowachu so tohorunja naležnym europskim temam. Mjez druhim rozłoži kanclerka Merkel tamnym mi­nisterskim prezidentam hłowne dypki němsko-francoskeho plana, wutworić za wobnowjenje hospodarstwa po tuchwilnej krizy europski wuchowanski fonds we wobjimje 500 miliardow eurow. W separatnej rozmołwje z čěskim premierom Andrejom Babišom je nimo toho šło wo mjezu překročace zhromadne dźěło mjez woběmaj krajomaj kaž tež wo dalše polěpšenje zwiskow mjez nimaj, čemuž ma nic naposledk předwidźana železniska spěšnočara mjez Prahu, Drježdźanami a Berlinom přinošować.
wozjewjene w: Politika
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Dosć wulke inwesticije trěbne

Mnozy angažuja so za to, zo by dźesaćlětna holca móhła chodźić na šulu, kotruž je sej wona wupytała

Kotre prašenja steja w srjedźišću, dźe-li wo to, zmóžnić šulerce pod njewšědnymi wuměnjenjemi na jednej wyšej šuli wuknyć? Je to woprawdźe prašenje wutroby abo rozuma? Před nim steji Bulankec swójba z Prawoćic. Dźěsći Isabelle a Tobiasa Bulanka, Měrka a Florian, dyrbitej so wobě před słónčnymi pruhami na kedźbu brać, dokelž matej genetiski defekt xeroderma pigmentosum. Jeju koža reaguje wo 2 000 króć sylnišo na UV-pruhi hač ta nimale kóždeho druheho čłowjeka. Tuž dyrbitaj so wšědnje a wšudźe wosebje škitać, tak tež w pěstowarni a šuli. Hdyž to nječinitaj, hrozy jimaj schorjenje na raka. „Měrka běše runje lětko stara, jako bě jednoho dnja po hrajkanju ze słónca chětro spalena. Lěkarku, kotruž wo pomoc prošachmoj, přepokaza ju hnydom specialistej, a tón je tule rědku chorosć pola njeje zwěsćił.“ Takle rysuje Tobias Bulank situaciju, kotraž nětko wšědny žiwjenski rytmus swójby postaja.

wozjewjene w: Socialne
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Jutřiši dźeń wulke wužadanje

Lipsk (dpa/SN). Hladajo na wobmjezowanja w hosćencach koronapandemije dla nadźija so sakski zwjazk hotelownikow a hosćencarjow Dehoga na jutřišim dnju Božeho spěća rozuma ludźi. „Nadźijamy so wjele hosći a na to, zo woni prawidła dodźerža, runje na dnju muži“, rjekny Axel Klein, hłowny jednaćel Dehoga Sakskeje. Wón na to skedźbni, zo strach natyknjenja dale wobsteji.

Wot minjeneho pjatka smědźa hosćency a korčmy w Sakskej po dwěmaj měsacomaj nanuzowaneje přestawki koronapandemije dla zaso wotewrjene być. Korčmarjo pak su nuzowani, hygieniski koncept zdźěłać. Mjez blidami ma 1,50 metrow wotstawka być, sobudźěłaćerjo maja nahubnik (Mundschutz) nosyć.

Tójšto hosćencarjow chce priwatne wěstotne firmy zasadźić, zo móhli předewšěm wukazane wotstawki mjez hosćimi přesadźić a na to dźiwać, zo njeje wjace ludźi w hosćencach a piwowych zahrodach hač dowolene. Runje to drje budźe serwisowemu personalej najwjetše wužadanje, je sej Axel Klein wěsty.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Powołanske kubłanje zhusćić

Naćisk kultusoweho ministerstwa reaguje na změny dźěłoweho swěta

Drježdźany (dpa/SN). Sakska chce poskitki powołanskeho wukubłanja zhusćić a při tym tež wjesne kónčiny sylnić, kaž z naćiska kultusoweho ministerstwa wuchadźa. „Dyrbimy hladać, na kotrych městnach wukubłanje dołhodobnje a w dobrej kwaliće zaměstnimy. Dźe wo wěstotu planowanja za wšitkich wobdźělenych“, rjekny kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) powěsćerni dpa. „Dźěłowy swět so razantnje měnja. Nowe powołanske wukubłanja k tomu přińdu, dalše njejsu hižo tak prašane.“ Najebać to chcył stat zastaranje nastupajo powołanske wukubłanje dale zaručić, minister rjekny.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 20 meje 2020 14:00

Wótry wołojnik (20.05.20)

Pandemiska přestawka njeje rutinu wulce wobwliwowała.Šćěpan Hanuš

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND