Z wudaća: wutora, 15 septembera 2020

wutora, 15 septembera 2020 14:00

Tež wo změny w cyrkwjomaj šło

Budyšin (SK/SN). Zwjazkowe zjednoćenstwo Lěwicy „Etniske mjeńšiny“ ma koaliciske zrěčenje CDU, SPD a Zelenych nastupajo serbske prašenja za dotal najlěpše w Sakskej. To zwěsćichu jeho čłonojo sobotu na wuradźowanju w Budyšinje. Zaběrali su so tež z prašenjom, što bu wuchadźejo z koaliciskeju zrěčenjow w Braniborskej a w Sakskej hladajo na serbski lud dotal docpěte a kak chce Lěwica k dalšemu zwoprawdźenju mjeńšinoweho prawa přinošować. Serbska Lěwica wita, zo tež serbske zjednoćenstwa w SPD a Zelenych wuslědki politiki Serbam napřećo hódnoća. Zdobom poskića woběmaj cyłkomaj zhromadne dźěło.

Wótrje kritizowali su sobotni wobdźělnicy saksku Lěwicu, zo njeje – njedźiwajo na dojednanje z lěta 2015 – žane naprawy dojednała, „mjeńšinowe prawo w trěbnej měrje“ w stronje zwoprawdźić. Jednohłósnje schwalichu protestny list zwjazkowej změrcowskej komisiji. Přitomni zhonichu tež wo strukturnych změnach katolskeje a ewangelskeje cyrkwje w serbskich kónčinach. Žanažkuli změna njesměła na kóšty serbskich wosadow hić, zwuraznichu woni w swojim stejišću.

wozjewjene w: Politika

Prěni septemberski kónc tydźenja su w Hórkach jěchanski turněr přewjesć směli. Wosebje mnohostronskich jěcharjow wón jara wabješe. Wšako maja tam přeco rjane přezpólne kursy. Miłočan Pětr Bobka je naćisnje a z pomocnikami z jěchanskeho towarstwa natwarja. Tež w lěće koronawirusa prócowaše so jěchanske towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow wo organizaciju jěchanskeho tuněra, štož je so skónčnje wudaniło.

wozjewjene w: Sport
wutora, 15 septembera 2020 14:00

Po sylnym boju prěnje tři dypki

ST Marijina hwězda – HZ Łaz/Běły Chołmc 1:0 (1:0) 

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Pesch­mann, Zelnak, R. Hawš, R. Cyž, Eldor, P. Schmidt, O. Hawš, Ch. Cyž (81. T. Jurš), Pakoßnick (67. Langer), (73. Čornak), D. Jurš

wozjewjene w: Sport
wutora, 15 septembera 2020 14:00

Róčnicu załoženja swjećili

Berlin (dpa/SN). Ze swjedźenskim zarjadowanjom je Centralna rada Židow dźensa w Berlinje 70. róčnicu swojeho załoženja woswjećiła. W swjedźenskim přednošku w Centrumje Judaicum pokaza zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) na wulke zasłužby centralneje rady, kotraž bě so jenož pjeć lět po holocausće na to zwažiła židowske žiwjenje w Němskej, w „kraju skućićelow“, znowa zmóžnić. Centralna rada zastupuje zajimy 23 krajnych zwjazkow a 105 židowskich wosadow z něhdźe 100 000 čłonami.

Dwělomny zakoń schwaleny

London (dpa/SN). Najebać wšitke warnowanja je delnja komora britiskeho parlamenta wčera wjele diskutowany zakoń premierministra Borisa Johnsona wo brexiće schwaliła. Premierminister chce ze zakonjom wo nutřkoeuropskich wikach loni z Europskej uniju wujednany zakoń wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z EU we wažnych dypkach jednostronsce změnić. W Brüsselu maja iniciatiwu Johnsona za ranjenje zakonja.

Čakaja na wuslědki testow

wozjewjene w: Politika

Dokładnje dźewjeć lět po prěnjej a jeničkej sezonje Viktorije Worklecy w sakskej krajnej klasy poda so minjenu sobotu jědnaće přewšo motiwowanych wolejbulistow do Coswiga, zo bychu přećiwo tamnišemu mustwu Połobski kraj a w druhej hrě přećiwo Póstej Drježdźany dypkowali. Wobaj cyłkaj hrajetej hižo wjele lět w krajnej klasy, a tak zdaše so nadawk za serbskich wolejbulistow jara ćežki być.

Zo so Worklečenjo z tajkim wulkim kadrom do wonkowneje hry podachu, bě a je wažna lěpšina. Skoro kóžda pozicija bě dwójce wobsadźena, a to bjez kwalitatiwnych deficitow. Jeničce za poziciju přistajerja steješe wulki prašak, dokelž stajny přistajer Marcel Rjelka tónraz pobrachowaše. Tak dyrbješe nowopřichad Christian Weitzmann jeho rólu přewzać. Bjeztoho zo móhł so z mustwom zahrać, bu wón do zymneje wody ćisnjeny. Zmištrował pak je swój nadawk tak derje, zo běše na kóncu muž dnja.

ST Połobski kraj Coswig-Mišno – Viktoria Worklecy 2:3 (23:25, 21:25, 25:18, 25:18, 9:15)

wozjewjene w: Sport
Něhdźe sto ludźi je wčera wječor na Budyskich Žitnych wikach přećiwo rasizmej a prawicarstwu demonstrowało. Namołwjał bě k tomu zwjazk „keep together – zhromadnje přećiwo prawicarstwu“. Hłowna přičina bě wotpohlad prawicarskeho hudźbnika Chrisa Aresa, w Budyšinje so zasydlić a tam prawicarski centrum natwarić. Foto: Steffen Unger

wozjewjene w: Politika
wutora, 15 septembera 2020 14:00

Hišće tójšto potenciala

Towarstwo dwórnišćo inkluzije zaměrnje swoje předstawy zwoprawdźa

Radwor (SN/BŠe). Radworske dwórnišćo dale a bóle z hłubokeho spara wotuća. Prěnje kročele přetwara stej Jěwa-Marja Chěžcyna a madźelski Tino hižo wuspěšnje zwoprawdźiłoj a štyri bydlenja wu­twariłoj. Nětko chcetaj hišće zbytk impozantneho twarjenja přetwarić. Zakład toho twori wužiwanski koncept towarstwa Radworske dwórnišćo inkluzije, z kotrymž běštaj so tež wo spěchowanske srědki europskeho programa Leader prócowałoj a staj je dóstałoj.

wozjewjene w: Socialne
wutora, 15 septembera 2020 14:00

Nowe lěhwo za migrantow dotwarjene

Athen (dpa/SN). Grjekski minister za migraciju Notis Mitarakis wšitkich bjezdomnych migrantow na kupje Lesbos namołwja ručež móžno do noweho, prowizoriskeho stanoweho lěhwa zaćahnyć. To je po słowach Mitarakisa jich winowatosć. „Wot přichodneje póndźele wobdźěłaja sobudźěłaćerjo jenož hišće azylowe próstwy za tych, kotřiž su w lěhwje“, ­rjekny minister wčera rozhłosowemu sćelakej Parapolitika.

Wospjet warnowaše Mitarakis migrantow, wotdźeržowacych druhich wot toho, do noweho prowizoriskeho lěhwa hić, kotrež běchu zamołwići zhromadnje z pomocnymi organizacijemi natwarili. „Wěmy dokładnje, wo koho so jedna“, rjekny wón hladajo na mału skupinu migrantow, kotrychž jako škarakow znaja. Tući běchu minjeny tydźeń woheń zamiškrili, kotryž je lěhwo zničił. Grjekska njeda so wudrěwać, wón doda.

wozjewjene w: Politika
wutora, 15 septembera 2020 14:00

Trump: Bórze budźe chłódnišo

Sacramento (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je na wopyće w Kaliforniskej tamnišich lěsnych wohenjow dla wu­znam klimoweje změny złahodnił. Kaliforniski minister Wade Crowfoot sej w diskusiji z Trumpom žadaše, zo měli změnu klimy a jeje wuznam za lěsy připóznawać a bóle z wědomostnikami dźěłać. „Bórze budźe chłódnišo, přihladujće prosće“, Trump rjekny. Minister Crowfoot, do kotrehož zamołwitosće tež słuša přirodne žiwjenske zakłady zachować, jemu znapřećiwi: „Bych sej přał, zo wědomosć Wam přihłosuje.“ Prezident Donald Trump rjekny: „Njewěrju, zo wědomosć to woprawdźe wě.“

Prezident je sej wěsty, zo je špatny lěsny management za zahubne wohenje zamołwity. Kaliforniski guwerner Gavin Newsom Trumpej znapřećiwi, zo steji najwjetši dźěl lěsow pod zarjadnistwom Zwjazka. Kaliforniska sama wobsedźi runje tři procenty lěsa. Kandidat demokratow za prezidenta Joe Biden mjenowaše Donalda Trumpa hladajo na toho wuprajenja „klimopolitiskeho zapalerja“.

wozjewjene w: Politika
wutora, 15 septembera 2020 14:00

Serbska protyka za klětu předleži

Budyšin (SN). Serbska protyka 2021 je w Ludowym nakładnistwje Domowiny dypkownje k spočatkej nazymy wušła.

Titulna wjes čitanki su tónraz Hórki, mnohim znate skałarjenja dla. Zdobom je ródna wjes wjacorych serbskich basnikow, spisowaćelow a wědomostnikow. Tež sport tam wulku rólu hraje. Dale čitaće přinoški z Běłeho Chołmca abo wo nałožkach Hornjeje Šleskeje. Tež rěčne prašenja w njej stajeja. Redaktor Pětr Šołta předstaji Protyku 2021 wutoru, 6. oktobra, na Hórčanskim Smolic statoku.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND