Z wudaća: wutora, 13 oktobera 2020

wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Zymske prózdniny podlěšić?

Berlin (dpa/SN). Politikarjo unije su jako škit přećiwo koronawirusej w zymskim počasu namjetowali połlětne prózdniny podlěšić. „Měli wo tym rozmyslować je dwaj do tři tydźenje podlěšić a prózdniny w lěću wotpowědnje skrótšić“, měni šef Hamburgskeje CDU Christoph Ploß. Zaměr ma być pandemiju derje zmištrować. Derjeměće šulerjow a wučerjow ma prioritu. Namjet móhł tež tema jutřišeje konferency ministerskich prezidentow być.

Knižne wiki předewšěm online

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Přiběracych ličbow koronainfekcijow dla zahaja knižne wiki w Frankfurće nad Mohanom dźensa bjez publikuma. Swjedźenski akt wječor online přewjedu, a wiki wotměja so potom předewšěm w interneće. Zarjadowanja za fachowych wopytowarjow su we formje digitalnych konferencow planowane. Zo njebudźe žanych stejnišćow, bě hižo dlěje jasne. Mjeńše zarjadowanja we wobłuku „Bookfest City“ pak chcedźa hač do njedźele přewjesć.

Wobydlerjow zapřijeć

wozjewjene w: Politika
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Wo młynach a wětrnikach w Błótach

17. wudaće protyki Stog – Der Schober

To bě nowinka: Předstajenje protyki Stog za lěto 2021 njebě ani w Bórkowskim Domje zetkanja ani we Wendigojc hosćencu, ale wonka na swjedźenišću. A prěni raz bě redakcija jako motiw na wonkownej wobalce zymsku krajinu z tónkróć małym stogom wuzwoliła. Synowe kopjeno je samo zawodźěte. Kaž přeco bě prezentacija protyki za Błóta tež lětsa we wobłuku domizniskeho a drastoweho swjedźenja.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Naprawy wostanu

Berlin (dpa/SN). Wšědny dźeń w Němskej wostanje po słowach fachowcow ­Roberta Kochoweho instituta (RKI) tež ze šćěpiwom pře koronawirus najprjedy raz dale wobmjezowany, tež hdyž změja klětu jedyn abo wjacore srědki k dispo­ziciji a bój přećiwo wirusej so rozsudnje polěpši. Spočatnje pak budu předewšěm rizikowe skupiny šćěpjene. Wjetšina lud­nosće ma so tuž na to nastajić, tež dale naprawy hygieny dodźeržeć, nahubnik wužiwać, na wotstawk dźiwać a swoje wólnočasne aktiwity pod hołym njebjom přewjesć dyrbjeć.

W dźensa předpołoženym dokumenće formuluje RKI strategiske zaměry. ­Ćežišćo nadal je strowotniske wuskutki pandemije dla pomjeńšić, bjeztoho zo je towaršnostne a hospodarske žiwjenje wulce wobmjezowane.

wozjewjene w: Politika
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

W finalnym turněrje dwójce podleželi

Wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy docpěchu z pomocu předkoła pokalne finale w Ha­brach­ćicach. Přećiwo młodym hrajerkam ze Žitawy kaž tež­ ze Zho­rjelca běchu so suwerenje přesadźić móhli. Nětko steje­štej sylnišej kontrahentaj na parkeće: TSV Kundraćicy a Ochranowske wolejfantki. Mustwje stej hižo ze zašłych hrajnych dobow znatej, a tak bě jasne, zo budźe pokalne fina­le wužadace – a to nic jeno přećiwnika, ale tež perso­nelnych přičin z boka Pančičankow-Worklečankow dla. Jim pobrachowaše přistajerka, tak zo měješe hrajerka wupom­hać, kotraž je poprawom na poziciju wonkowneho nadběha specializowana.

Za Hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy zasadźene běchu: Julia Brězanowa, Johanna Fieglerec, Jennifer Otto, Constanze Pašcyna, Lydija Pešmanowa, Rejzka Rawšec, Anita Salowskec a Rejzka Wjeńcyna; trenar Stephan Mühl.

HZ Pančicy-Worklecy

– TSV Kundraćicy 0:2 (16:25, 16:25)

wozjewjene w: Sport
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Porjadny wukon pokazali

Sokoł Ralbicy/Hórki

– SC 1911 Großröhrsdorf 4:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Schöne – M. Matka, Bejma, Wałda, K. Matka, Janca (61. Nuk), Rachela, Gloxyn, Šiman (51. Domaška), Šołta, Kurjat (72. Rawš)

Po dwěmaj lětomaj w krajnej klasy rozsudźichu so zamołwići Großröhrsdorfskeho SC 1911, zaso klasu niže nastupić, byrnjež jeho koparjo minjenu sezo­nu na pjatym městnje zakónčili. Přiči­na běše, zo běchu z trenarjom Christopho­m Klippelom tež dalši hrajerjo sportowe towarstwo wopušćili. Druhe koparske zastupnistwo bu rozpušćene, a tak maja w Großröhrsdorfje nětko jenož­ jedne muske mustwo.

wozjewjene w: Sport
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Planuja zaso prezencnu konferencu

Berlin (dpa/SN). Zakaz hospodowanja wobydlerjow z rizikowych kónčin steji w dźeń a wjetšej kritice a budźe tež jutře tema na konferency ministerskich prezidentow krajow ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) w Berlinje. To budźe prěnje prezencne posedźenje wot měrca. Hladajo na přiběrace ličby koronainfekcijow dyrbja tam přitomni nu­znje wo jednotnych naprawach wuradźować. Dotal maja kraje rozdźělne postajenja. Zakaz hospodowanja je jenož jedyn přikład. „Tajke rozdźělne naprawy njehodźa so hižo dlěje sćěhować. W towaršnosći knježi wulka njewěstosć“, zwurazni hłowna jednaćelka zwjazka hotelow a hosćencow (Dehoga) Ingrid Hartens. Nětko so wona nadźija, zo zakaz hospodowanja zaso cofnu. Zwjazkowy strowotniski minister Jens Spahn (CDU) měni, zo trjeba mobilita jednotne postajenja, kotrež ludźo tež akceptuja. Dźensa je Institut Roberta Kocha 4 122 nowych infekcijow wozjewił. Wot spočatka korona­pandemije je so w Němskej znajmjeńša 329 453 ludźi z wirusom natyknyło.

wozjewjene w: Politika
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Nowe nastorki sobu wzali

Na slědach Leaderowych projektow wčera po puću byli

Rakecy/Kulow (CS/SN). Akterojo a zajimcy z krajiny Hornjołužiska hola a haty (OHTL) su so hromadźe ze zastupjerjemi regionalneho managementa wčera po Rakecach a Kulowje rozhladowali. Chcychu so wo tym wobhonić, kotre projekty buchu w minjenej spěchowanskej Leaderowej periodźe wot lěta 2017 podpěrane. Kaž Rudolf Rychtar z regionalneho managementa wuzběhny, bě to 349 mjeńšich a wjetšich projektow. Cyłkownje nało­žichu za to spěchowanski wobjim 12,5 milionow eurow. Dokelž mějachu próstwarjo za swoje projekty tež swójski podźěl zaručić, móžeš z toho wuchadźeć, zo bu nimale 30 milionow eurow inwestowanych. Spěchowanske srědki su priwatni twarscy knježa, předewzaća, towarstwa a runje tak komuny wužiwali. Jim su sumy wot 5 000 hač do 200 000 eurow přewostajili.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Cile kedźbliwje zwoprawdźić

Energijowy forum zmóžnja wuměnu fachowcow ze wšelkich wobłukow

Lipsk (dpa/SN). Klimowe cile maja so po měnjenju wuchodoněmskeho hospodarstwa z dalokim widom a jara kedźbliwje zwoprawdźić. „Předewzaća maja tuchwilu wulke financielne wužadanja koronapandemije dla zmištrować. Energijowe kóšty pomjeńšić by wažny signal hospodarskemu wobłukej woznamjenjało“, wuzběhny rěčnik zajimoweho zjednoćenstwa předewzaćelskich zwjazkow we wuchodnej Němskej a Berlinje Rolf Paukstat.

Zhromadnje z Industrijnej a wikowanskej komoru zarjaduje zajimowe zjednoćenstwo dźensa zahajeny 9. wuchodoněmski energijowy forum w Lipsku. Zastupjerjo z politiki, wědomosće a srjedźneho stawa rozjimuja tam móžnosće, kak energijowu změnu wuspěšnje zwoprawdźić. Najwažniši zaměr je, zhromadny konsens wšelakich towaršnostnych skupin nańć.

wozjewjene w: Politika
Jenički serbski přinošk Łužiskeho festiwala zaklinča minjenu sobotu na wupředatym koncerće w Kumwałdskej cyrkwi z Carolinu Eyckec (nal.) na tereminje. Pod nawodom dirigenta Charlesa Dutoita hudźeše tam Nowa Łužiska filharmonija ze swětoznatej pianistku Marthu Argerich. Dźens wječor móžeće ju přez livestream ze Zhorjelskeje synagogi znowa dožiwić. Foto: Pawel Sosnowski

wozjewjene w: Kultura
wutora, 13 oktobera 2020 14:00

Kónc po prěnim kole

Arnsdorfske KT II

– SJ Chrósćicy II 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: Klimant – Hejduška, Kl. Mark, Kola (25. Donat), Ki. Mark, Dórnik, Schulze, Žur, Ph. Mark, Liznar, Cyž

wozjewjene w: Sport

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND