Z wudaća: wutora, 12 januara 2021

wutora, 12 januara 2021 13:00

Změnja status BA

Drježdźany (SN). Status powołanskeje akademije (BA) Sakska ma so změnić a tak nahódnoćić. Přichodnje budu kubłanišća ze stejnišćemi w Budyšinje, Breitenbrunnje, Drježdźanach, Glauchauwje, Lipsku, Plauenje a Riesy na dualne wysoke šule přemjenowane. Projekt steji na planje sakskeho wědomostneho ministerstwa. Tež serbski zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU) je so za změnjeny status wuprajił. „Tam zmožnja potom wjace wukubłanskich směrow, kotrež na powołanskej akademiji do toho njemějachmy“, rjekny wědomostny minister Sebastian Gemkow (CDU) němskej powěsćerni dpa. Studowacy přeja sej dalše kwalifikaciske móžnosće, a předewzaća na městnje jako partnerojo w praksy trjebaja fachowcow.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 januara 2021 13:00

Dorost, widejo, nowa drasta

Serbske spěwne ćělesa su najebać koronu zwjetša aktiwne

Budyšin (SN/CoR). Na 50. róčnicu wobstaća zhladuje Serbski muski chór Delany w tymle měsacu. Jubilejny swjedźeń kaž tež koncert wšak dyrbješe pandemije dla najprjedy raz wotprajić. „Poprawom chcychmy jubilej 30. januara ze spěwarjemi, bywšimi spěwarjemi a jich mandźelskimi kaž tež ze sponsorami w Šunowskej Fabrikskej hospodźe woswjećić a 21. februara tam zjawnosć na koncert přeprosyć, štož pak korony dla bohužel móžno njeje“, wobžaruje předsyda Konječanskeho spěwneho ćělesa Janek Wowčer. Přiwšěm su přihoty na po­dawk něšto zwjeselace wunjesli. Do jubilejneho programa je mjenujcy zapřijaty prěni wustup projektoweho chóra, z kotrymž su loni w septembrje zwučować započeli. „Tónle cyłk wobsteji ze 17 ludźi, kotrychž móžachmy za spěwanje zahorić. Hižo dlěši čas so wo dorost prócujemy. Smy někotrych młódšich muži wosobinsce narěčeli, a naš dirigent Matej Kowar je z nimi někotre spěwy nazwučował. Woni su z lóštom a zapalom při wěcy, štož nas jara zwjesela.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 januara 2021 13:00

Dźěłaja na wotsadźenju Trumpa

Washington (dpa/SN). Demokraća w Domje reprezentantow USA dale z wotmachom na tym dźěłaja, amtěrowaceho, ale wotwoleneho republikanskeho prezidenta Donalda Trumpa wotsadźić. Tak zapodachu kongresej rezoluciju, w kotrejž Trumpej wumjetuja, zo je „rokoćenje naškarał“. Hižo jutře chcedźa wo rezoluciji wothłosować a proces wotsadźenja formelnje zahajić. Trump bě 6. januara swojich přiwisnikow našćuwał, Kapitol nadběhować a wobsadźić.

Söder za winowatosć šćěpjenja

Berlin (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) žada sej dalšu debatu wo šćěpjenskej winowatosći za sobudźěłaćerjow starownjow a hladarnjow. „Dyrbimy w tychle wosebje sensibelnych wobłukach ludźi lěpje před koronu škitać“, rjekny Söder dźensa w rańšim magacinje ZDF. Němska etikowa rada měła so z naležnosću zaběrać. Němski zwjazk městow ma debatu za přechwatanu. Hłowny jednaćel zwjazka Helmut Dedy skedźbnja na snadnu zwólniwosć personala so šćěpić dać. Politika dyrbi ludźi přeswědčić.

Dalši serum po puću

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 januara 2021 13:00

Kameliju wosebje škitać

Domizniske towarstwo ma ideje, kak pobrachowace dochody narunać

Kinspork (UM/SN). Stajnje w decembru čakaja čłonojo Kinsporskeho domizniskeho towarstwa na wulku wosebitosć: wotewrjenje domu kamelijow na ležownosći tamnišeho hrodu. Wosebje rady dopominaja so woni na lěto 2019, hdźež mějachu miliny dla starosće, kotrež je towarstwo přez wušikne jednanje z regionalnym zastaraćelom zmištrowało. Nětko maja hinaši problem. „Dyrbjachmy dom kamelijow hižo loni w měrcu zawrěć. Hač móžemy lětsa zaso wopytowarjow přijeć, njeje dotal jasne“, praji předsyda towarstwa Peter Sonntag. Towarstwo nima tuchwilu žanužkuli móžnosć, zastupny pjenjez zběrać. Hač do zawrjenja loni mějachu nimale 5 000 wopytowarjow. Nětko dyrbja mudrje hospodarić. Přetož hladanje wulce hódneje rostliny njesmě pobrachowacych pjenjez dla ćerpjeć. „Wšako započina kamelija kćěć“, zwěsća Doris Füssel z domizniskeho towarstwa.

wozjewjene w: Lokalka
Fachowcy indoneskeho narodneho komiteja za transportnu wěstotu přepytuja powostanki pasažěrskeho lětadła, kotrež běchu nurjerjo z morja před kupu Java wućahnyli. Mašina typa Boeing 737-500 z 62 pasažěrami je minjenu sobotu krótko po wotlěće w stolicy Jakarta do morja zrazyła. Dźensa bě 3 600 pomocnikow na městnje njezboža zasadźenych. Foto: dpa/Dita Alangkara

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 januara 2021 13:00

Warnuje před stagnaciju

Köln (dpa/SN). Institut němskeho hospodarstwa před tym warnuje, zawody koronawirusa dla we wulkej měrje za­wrěć. „Bychmy so nawróćili k ekonomiji stagnacije, kaž to loni w měrcu a aprylu ze wšěmi zahubnymi konsekwencami mějachmy. Dalše zawrjenja bychu połoženje přiwótřili, k dalšim bjezdźěłnym a insolwencam wjedli“, rjekny direktor instituta Michael Hüther nowinarjam. Hüther zasadźa so za diferencowane zapřimnjenje. Runje tak wón radźi, njespušćeć so na dale a wjac pomocnych pře­pokazankow stata wot lockdowna po­trjechenym předewzaćam. „Stat ma problemy, wulce připowědźene pomocne srědki wupłaćić.“ Tak mjenowana nowemberska pomoc měła poprawom hižo přepokazana być. Wčera bu znate, zo wot Zwjazka zarjadowana wotpowědna internetna platforma njefunguje.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 januara 2021 13:00

Zesylnja wěstotu

Washington (dpa/SN). Po nadběhowanju Kapitola su zamołwići w USA wěstotne naprawy za planowane zapokazanje přichodneho prezidenta Joewa Bidena zesylnili. Tak chcedźa 15 000 čłonow narodneje gardy do Washingtona pósłać, kotřiž maja tam policistow podpěrać. Tež ministerstwo za škit domizny je dalše wěstotne naprawy připowědźiło. Hłowna přičina su starosće móžnych namócnych protestow přiwisnikow amtěrowaceho prezidenta Donalda Trumpa dla. Wjacore medije rozprawjeja wo internym dokumenće zwjazkoweje policije FBI. We wšěch stolicach zwjazkowych krajow USA planuja přiwisnicy Trumpa wobrónjene a namócne protesty.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 januara 2021 13:00

Kritizuja protest pola Kretschmera

Lipsk (dpa/SN). Politikarjo SPD, Zelenych a Lěwicy su protest před priwatnym domom sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) kritizowali. Předsyda sakskeje SPD Martin Dulig mjenowaše tajku formu rozestajenja „njeakceptabelnu“. „To je wohroženje, dokelž saha do priwatneje sfery. To je namóc“, rjekny politikar SPD we wusyłanju MDR aktuell. Wón mysli při tym přede­wšěm na swójbnych. Njedźelu rano bě skupina něhdźe 30 ludźi před priwatnej ležownosću Kretschmera w Großschönauwje přećiwo naprawam koronawirusa dla protestowała. Po tym zo bě so šef knježerstwa přez płót z ludźimi rozmołwjał, so debata po 15 mjeńšinach měrliwje skónči a wobdźělnicy so zaso wotsalichu, kaž policija zdźěli.

Předsydka frakcije Zelenych Franziska Schubert rěči wo nowym wuwiću. „Njeń­dźe jenož wo zadobywanje do priwatneho ruma politikarja, ale wo signal. Mnozy drje sej nětko dwójce přemysla, hač politisku zamołwitosć přewozmu.“ Rico Gebhart (Lěwica) so kritice přizamkny.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 januara 2021 13:00

Zeleni: Předewzaća zamołwite

Nowa debata wo móžnosćach domjaceho dźěła w koronakrizy

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Zwjazkowy ­minister za dźěło Hubertus Heil přede­wzaća doraznje napomina, přistajenym w tuchwilnej koronakrizy domjace dźěło zmóžnić. „Swojowólnje homeoffice zapowědźić by nětko njezamołwite było“, rjekny politikar SPD sćelakej NDR Info. Zdobom wón připowědźi, zo chce swój apel předewzaćam na dźensnišej konferency ze zastupnikami personalnych wotrjadow wjacorych wulkich firmow potwjerdźić.

Hdźež domjace dźěło móžne njeje, měli předpisy hygieny kruće dodźeržeć, minister dale praji. Hewak njemóhł wón wuzamknyć, zo dyrbja zawody produk­ciju přetorhnyć. Lockdownej wšeho hospodarstwa pak chcył wón na kóždy pad zadźěwać. Jemu dźe wo to, „zo naše ­hospodarstwo hdźežkuli móžno dale dźěła“. Hubertus Heil wobžaruje, zo je CDU zakonskemu prawu ludźi na homeoffice za­dźěwała. „Hewak bychmy nětko w tym dypku dale byli.“ Po jeho posudku su ­předewzaća móžnosće domjaceho dźěła loni nalěto intensiwnišo wužiwali hač nětko.

wozjewjene w: Politika

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND