Z wudaća: srjeda, 17 februara 2021

srjeda, 17 februara 2021 13:00

Von der Leyen ma plan

Brüssel (dpa/SN). Po raznej kritice pobrachowaceho šćěpiwa přećiwo koronawirusej dla je prezidentka komisija EU Ursula von der Leyen dźensa swoje plany w boju přećiwo wirusej rozłožiła. Tak chce w prěnim rjedźe přećiwo rozšěrjacym so wariantam wirusa postupować. Zaměr je, ručež móžno lěk přećiwo mutacijam wuwić kaž tež produkciju a zasadźenje šćěpiwa po skrótšenym puću dowolić. Za to chce von der Leyen europsku syć za kliniske testowanja załožić.

Japanska šćěpjenje zahajiła

Tokio (dpa/SN). Ani šěsć měsacow do planowaneho zahajenja Olympiskich lětnich hrow w Tokiju su nětko tež w Ja­panskej započeli, ludźi pře koronawirus šćěpić. Najprjedy maja sobudźěłaćerjo strowotnistwa serum firmy Biontech/Pfizer dóstać. Wot apryla su ludźo, starši hač 65 lět, na rjedźe. Ministerski pre­zident Yoshihide Suga dyrbi sej krizo­weho managementa dla wjele kritiki ­lubić dać. Mjeztym mnozy dwěluja, hač so olympiske hry w lěću scyła přewjesć hodźa.

ESA pyta astronawtow

wozjewjene w: Politika

Jenož dwaj dnjej po swojich 94. narodninach zemrě 10. februara w Lipsku bydlacy sorabist a slawist profesor Hinc Šewc. Ze swojimi wědomostnymi wozjewjenjemi je lětdźesatki dołho postup w sorabistiskim rěčespyće sobu postajał.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 17 februara 2021 13:00

Kaž Krabat hłuboko za Bohom pytacy

Što Wolfganga Krausa z Wulkich Ždźarow z europskim ekumeniskim towarstwom Penuel zwjazuje

Kruta wěra maćerje bě Wolfgangej Krausej přeco zepěra w žiwjenju. „Bóh tón Knjez, na njeho ženje njezabudź. Njemóžeš ženje hłubšo padnyć hač do Božeje ruki. Wón budźe tebje přeco słyšeć a lubować“, powěda 68lětny architekt we Wulkich Ždźarach wo dobrej radźe swo­jeje maćerje z dźěćacych dnjow. Jako chorobna sotra w Hórniskej chorowni w Essenje widźeše wona w Druhej swětowej wójnje njewuprajomnu bědu. Při mnohich bombowych nadpadach bě samo přeco zaso zapaladła wot třěchi chorownje wotstronjała. Jeho nan bě kubłany muler a kolpingowy wandrowski. Pola Stalingrada bu jako wojak zajaty. „Pozdźišo dóńdźe do Armenskeje“, rozprawja Wolfgang Kraus, „w jatbje by nimale zmjerznył a zahłódnił. Při pospyće, sej běrny z lěhwoweho wohenja wzać, jeho sowjetscy wojacy lepichu. Jako jeho z třělbišćom storkachu, wupadny jemu mały Chry­stusowy křiž z kapsy, štož jemu po zdaću žiwjenje wuchowa.“ Hnujacy powěda Wolfgang Kraus wo swojich staršich.

wozjewjene w: Kultura
Twarc elektroawtow z USA Tesla njesmě lěs za swoju nowu fabriku w Grünheidźe pola Berlina dale trjebić a dyrbi najprjedy raz dźěła zastajić. Kaž je wyše zarjadniske sudnistwo Berlin-Braniborska wobzamknyło, njesmě Tesla we wěstych nakromnych ­wobłukach płonin škita družin płótnych ješćelcow dla štomy pušćeć. Přirodoškitny zwjazk Nabu na tym wobstawa, dalšeho ­trjebjenja za gigafabriku so wzdać. Foto: pa/Sebastian Gabsch

wozjewjene w: Politika

Sportowa redakcija Serbskich Nowin je najskerje prawy čuch měła, jako wozjewi wona wčera wobraz čěskeje profijoweje biatletki Markéty Davidoveje, kotryž nasta na swětowych mišterstwach w słowjenskej Pokljuce. Jako běchu nowiny runje z ćišća, postara so Davidová mjenujcy wo dotal najwjetši triumf w swojej hišće młodej karjerje. W Jablonecu nad Nisou rodźena sportowča bě w cilu na indiwidualnej distancy 15 km prěnja, a to bjez zmylka na třělnišću. Swětowe mišterstwa su w Pokljuce hišće hač do 21. februara. Z wčerawšim indiwidualnym wurisanjom žonow na 15 kilometrow maja atletki a atleća połojcu wubědźowanjow za sobu. Nětko slěduje hišće šěsć z cyłkownje dwanaće. Najwuspěšniši narod je Norwegska z třomi złotymi medaljemi a dwěmaj bronzowymaj.

10 km, sprint, 12.02.2021, čoło tabulki

1. Martin Ponsiluoma (SWE) 24:41,1

2. Simon Desthieux (FRA) +11,2

3. Emilien Jacquelin (FRA) +12,9

4. Johannes Dale (NOR) +22,4

5. Johannes Thingnes Bø (NOR) +22,5

6. Quentin Fillon Maillet (FRA) +23,9

7. Sturla Holm Lægreid (NOR) +25,7

8. Sebastian Samuelsson (SWE) +26,7

7,5 km, sprint, žony, 13.02.2021

1. Tiril Eckhoff (NOR) 21:18,7

2. Anais Chevalier-Bouchet (FRA) +12,0

3. Hanna Sola (BLR) +14,4

4. Denise Herrmann (GER) +22,3

wozjewjene w: Sport
srjeda, 17 februara 2021 13:00

Njeliča z dalšimi haćenjemi

Pirna (dpa/SN). Na němsko-čěskimaj namjeznymaj přechodomaj na A 17 a B 174 njeliča hižo z dalšimi wobchadnymi haćenjemi raznišich kontrolow dla. Kaž rěčnik zwjazkoweje policije w Pirnje zdźěli, je so wobchad na mjezy mjeztym normalizował. Haćenja su nastali, dokelž běchu so pućowacy na městnje na koronawirus testować dali – nic kontrolow policije dla. „Zdawa so, zo su pućowacy nětko na předpisy nastupajo zapućowanje do Němskeje přihotowani“, praji rěčnik policije. Přiwšěm móhli hišće problemy nastać, hdyž so w běhu dnja w hórskich kónčinach tola hišće sněži.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 februara 2021 13:00

Poskitk jara derje přiwzaty

Ličba wikowarjow, kiž click&collect poskićuja, so dale rozšěrja

Budyšin (SN/BŠe). Drobnowikowarjo sej to dawno žadaja. Nětko skónčnje je sakske knježerstwo woteběraceje ličby koronainfekcijow dla tak mjenowany „click & collect“ dowoliła. To woznamjenja, zo smědźa sej kupcy swoje twory telefonisce abo internetnje skazać a we wobchodach wotewzać. Tež w Budyšinje so lisćina wobdźělenych drobnowikowarjow dale a bóle rozšěrja. Nutřkoměšćanske towarstwo wikowarjow a předewzaćow na­mołwja so přizjewić, zo móhło jednotnu prezentaciju wšitkich wobdźělnikow zhotowić a za nju wabić. Widźomnu akciju wšak je towarstwo hižo z komunalnej wobdźělenskej a wobhospodarjenskej towaršnosću (BBB) a ze zamołwitymi sprjewineho města zwoprawdźiło a minjeny tydźeń baner kampanje „Regionalnje nakupować“ na Budyskim Mosće měra připrawić dało. Nimo namołwy, w regionje nakupować, skedźbnjeja akterojo zdobom na poskitk click&collect.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 17 februara 2021 13:00

Zwjazk korona- testy zapłaći

Berlin (dpa/SN). Financny minister Olaf Scholz (SPD) je přilubił, zo Zwjazk financowanje planowanych darmotnych spěšnotestow na koronawirus w apotekach, testowych centrach a praksach přewo­zmje. Na zarjadowanju bayerskeje SPD wón rjekny, zo chcył strowotniskeho ministra Jensa Spahna (CDU) w naležnosći podpěrać. „To móžemy sej nětko tež hišće dowolić“, minister Scholz rjekny.

Jens Spahn bě připowědźił, zo měli wšitcy wobydlerjo wot 1. měrca składnosć dóstać, wot kubłaneho personala so na koronawirus testować dać. Planowane su spěšnotesty w testowanskich centrumach, lěkarskich praksach a apotekach. Wuslědk ma w běhu 15 mjeńšin předležeć. Tak mjenowane antigenowe testy pak njejsu tak spušćomne kaž testy PCR. Pozitiwne wuslědki dyrbja na kóždy pad w laborje přepruwować.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 februara 2021 13:00

Žadaja sej dalše korektury

Berlin (dpa/SN). Hospodarske zwjazki žadaja sej po wčerawšich wuradźowanjach ze zwjazkowym ministrom za hospodarstwo Peterom Altmaierom (CDU) dalše korektury nastupajo pomoc w tuchwilnej koronakrizy. „Srědki drje masiwne straty pomjeńšeja, dołhodobnje pak je to wězo přemało, zo móhli předewzaća w kraju wuchować“, rjekny prezident Zwjazka němskeho turistiskeho hospodarstwa Michael Frenzel po wuradźowanju z Altmaierom. Zastupnicy zwjazka běchu sej přezjedni, zo móhli wobšěrne darmotne testy na koronawirus perspektiwa za bórzomne wotewrjenje być.

Turistiska branša sej žada, mjez rizikowymi kónčinami a regionami ze snadnej ličbu infekcijow jasnje rozeznawać. Pućowacym dyrbjeli wěste koridory wupokazać, po kotrychž móža so hibać. Tež winowatostna karantena za ludźi, kotřiž so z rizikowych kónčin nawróćeja, měli skónčnje wotstronić.

Zwjazk wikowarjow žada sej runostajenje wobchodow a hosćencow při wupłaćenju pomocnych srědkow.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 17 februara 2021 13:00

Kreibich-Nawka interne nadawki přewozmje

Budyšin (SN/JaW). Tuchwilna intendantka Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) Judith Kubicec jeničku serbsku profesionelnu kulturnu instituciju definitiwnje wopušći (SN informowachu). To je direktor Załožby za serbski lud Jan Budar na naprašowanje našeho wječornika hišće raz wobkrućił. Nimo toho Budar na wčerawšej zawodnej zhromadźiznje w SLA sobudźěłaćerjam institucije dalše kročele w naležnosći rozłoži. Kaž z nowinskeje zdźělenki załožby wuchadźa, přewozmje hač k wotchadej Kubicec 31. julija a tak „hač do kónca hrajneje doby zastupjer intendantki Tomaš Kreibich-Nawka najwažniše interne nadawki“. Při tym ma so wón ­z intendantku­ wusko wothłosować.

wozjewjene w: Kultura

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND