Z wudaća: srjeda, 31 měrca 2021

srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Afera policije tema w sejmje

Drježdźany (dpa/SN). Skandal kradnjeneje municije pola sakskeje policije dla ma hišće do jutrow tema w krajnym sejmje być. Jutře planuja na žadanje koaliciskich frakcijow CDU, SPD a Zelenych wurjadne posedźenje nutřkowneho wuběrka, zdźěli powěsćernja dpa. Powěsć wo přepytowanjach statneho rěčnistwa přećiwo 17 zastojnikam wosebiteje jednotki krajneho kriminalneho zarjada je wčera wulki njeměr zbudźiła. Zastojnikam wumjetuja, zo běchu w nowembru 2018 znajmjeńša 7 000 patronow pokradnyli a z nimi priwatnje třěleć zwučowali.

Wo ruskim serumje rěčeli

Moskwa (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a francoski prezident Emmaunel Macron staj z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom wo móžnej kooperaciji na polu šćěpiwow rěčałoj. Europski zarjad za dohladowanje lěkow tuchwilu pruwuje, hač móhli koronaserum Sputnik V w EU zasadźić. Ruski farmakoncern R-Pharm chce šćěpiwo w bayerskim Illertissenje produkować.

Žadaja sej kruty lockdown

wozjewjene w: Politika
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Hosćo lesćiwje wustupowali

Łužiske liški Běła Woda – Sokoły Heilbronn 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

Po snadnej poražce w Freiburgu dźěchu Běłowodźanske lodohokejowe liški znowa jako přěhračk z hrajnišća. Tónkróć podležachu doma Sokołam Heilbronn z 3:5. Freiburg a Heilbronn stej jeničkaj kontrahentaj, přećiwo kotrymajž su Liški w nětčišej sezonje wšitke duele přěhrali.

Hra bě so z wida hosćićela cyle derje započała, dobre šansy pak njebuchu my­to­wane. Sokoły so tohorunja hdys a hdys strašnje před wrotami Mac Carrutha jewjachu, ale tež wone njemóžachu wrotarja přewinyć. Tuž dźěše 0:0 do prěnjeje přestawki.

wozjewjene w: Sport
Słónčne wjedro a nalětnje temperatury njewabja ludźi tele dny jenož do přirody, ale tež do nutřkownych městow, kaž tule w Kölnje. Zamołwići su tuž runje we wulkoměstach škitne naprawy přećiwo koronawirusej wukazali, kaž winowatosć wužiwać ­nahubnik a dodźeržeć wěstotny wotstawk, štož wšak docyła tak jednore njeje. Foto: dpa/Christoph Hardt

wozjewjene w: Politika
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

„Tu so mi tak taaaak lubi!“

Marja Ringelowa w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile swjeći dźensa swoje 100. narodniny. Štóž je 100 lět na swěće, je hižo 1 200 połnych měsačkow widźał. Hdyž pak by sej wón wot nasćěnoweje protyki wšědnje jedne łopjeno za jedyn dźeń wottorhnył, by nětko něšto wjac hač 36 500 łopjenow w ruce měł.

31. měrca 1921 bě štwórtk po jutrach. Katolski Posoł pisaše njedźelu na to wo 66 Wotrowskich křižerjach, a w Serbskich nowinach mjenowachu telefon hišće „dalokorěčak“ a bjezdźěłnych „dźěłonjeměłcow“. Tu a tam wšak běchu tež we Łužicy hižo prěnje zjawy bližaceje so inflacije widźeć. A do tohole swěta narodźi so Bulankecom w Nowym Městačku pola Wotrowa dźowka Marja. Dohromady běchu Bulankecy pjeć dźěći. Tola wšojedne hač je Marja pozdźišo pola burow słužiła abo w Pančicach dźěłała – jeje ródny dom wosta jej žiwjenski centrum. W nim kubłaše tež swojeju hólcow Achima a Christiana.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Spěchujetaj žiwu dwurěčnosć

Wojerowski serwisowy běrow komuny nadrobnje poradźuje

Wot awgusta 2019 dźěła na Drježdźanskej dróze we Wojerecach „Serwisowy běrow za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach“ w Domowinskim domje Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“. Nošer běrowa je třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina, rozłožuje sobudźě­łaćer běrowa Jan Kral.

Jan Kral a jeho kolegina Franciska Grajcarekec wukonjataj bjezpłatne pře­łožowanske a poradźowanske posłužby za 42 komunow w serbskim sydlenskim rumje wokrjesow Budyšin a Zhorjelc, ­kotrež maja so po wukazach wustawy a serbskeho zakonja Sakskeje wo sylnišu dwurěčnosć w zjawnym rumje starać. Wobaj sobudźěłaćerjej serwisoweho běrowa staj jako maćernorěčnaj Serbaj dwurěčnje wotrostłoj. Tak so tež w němskim rěčnym rumje doma čujetaj, Jan Kral wuswětla. Wón bě někotre lěta w redakciji serbskeho wječornika Serbske ­Nowiny jako redaktor sobu dźěłał a bě tež wědomostno-techniski sobudźěłaćer w Budyskim Serbskim instituće. Franciska Grajcarekec je na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity serbšćinu studowała.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Gespräch mit dem Landesbischof

Gerhard Schneider hatte als sorbischer Christ der Verordnung zur Errichtung des Schwesterkirchverhältnisses, dem auch seine deutsch-sorbische Kirchgemeinde Göda angehören soll, widersprochen. Seinen Einspruch wies das Landeskirchenamt am 23. Februar ab. Drei Tage später empfing ihn Landesbischof Tobias Bilz zum Gespräch.

Dresden/Göda (SN/at). „Ich denke, dass wir dem Bischof die besonderen sorbischen Belange nahebringen konnten. Er äußerte Verständnis für unser Anliegen und erläuterte die Beweggründe des Strukturveränderungsprozesses.“ Das sagte Gerhard Schneider nach dem Gespräch mit Landesbischof Tobias Bilz am 26. Februar in Dresden.

wozjewjene w: SN Deutsch

Drježdźany (SN/MkWj). Wčerawše postajenja sakskeho krajneho knježerstwa koronawirusa dla zbudźeja pola sakskeho zapósłanca FDP w zwjazkowym sejmje Torstena Herbsta raznu kritiku: „Wěčnje trajacy lockdown bjez perspektiwy, dale a wjac wobmjezowanjow za wobydlerjow, wjace winowatosćow za předewzaća a žane widźomne wuspěchi pola šćěpjenja a testowanja – nastawa zaćišć, zo chcyło čorno-čerwjeno-zelene krajne knježerstwo pandemiju prosće wusedźeć.“ To pisa Herbst w nowinskej zdźělence. Wón wumjetuje knježerstwu ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU), zo je jemu mjeztym wšitko wšojedne. „Dźeń a wjetša hospodarska škoda, wjace firmowych plajtow a wjace bjezdźěłnych – statne knježerstwo to hižo njezajimuje.“ Při­wšěm Herbst pozitiwnje naspomnja, zo chce swobodny stat wšitko činić, zo šule dale wotewrjene wostanu.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Anstoß aus der Niederlausitz

Parteien im Kreistag Bautzen für die Ausbildung von Sorbisch-Lehrern

Forst/Bautzen. Aufmerksamkeit erregte der Kreistag Spree-Neiße in Forst, als er Ende Februar beschloss, ein kommunales Stipendium für Lehramtsstudenten mit dem Fach Sorbisch einzuführen. Zum Studienjahr 2021/2022 soll es erstmals vergeben werden. Der Landkreis in der Niederlausitz will damit die schleppenden Bemühungen um pädagogischen Nachwuchs für den Unterricht in niedersorbischer Sprache unterstützen. Als Schulträger ist er mit diesem Problem direkt konfrontiert. Wer das Stipendium erhält, verpflichtet sich, für fünf Jahre an einer Schule im Landkreis Spree-Neiße Sorbisch zu unterrichten.

Wäre so ein kommunales Stipendium auch im Landkreis Bautzen möglich? Serbske Nowiny erkundigten sich in den Fraktionen des hiesigen Kreistages.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Tež Sakska wotnětka hinak šćěpi

Drježdźany (dpa/SN). Sakska wot dźensnišeho starobne wobmjezowanja za šćěpiwo firmy Astrazeneca přesadźa. Preparat wotnětka jenož hišće ludźom šćěpja, kotřiž su starši hač 60 lět, kaž strowotniske ministerstwo zdźěli. Swobodny stat zwoprawdźa tak jednohłósne wobzamknjenje konferency strowotniskich ministrow Zwjazka a krajow.

Pozadk su pady trombozow w mozach. „Rozprawy wo komplikacijach jara chutnje bjerjemy“, rjekny sakska ministerka za strowotnistwo Petra Köpping (SPD). Do toho bě stajna šćěpjenska komisija nowe starobne wobmjezowanje poručiła. Köpping přiwšěm potwjerdźi, zo je Astraze­neca wulce skutkowny srědk, kotryž derje před koronawirusom škita.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 31 měrca 2021 14:00

Es gibt keine Verlierer

Proschim ist dem Braunkohlebagger dreimal von der Schaufel gesprungen

Am 14. Januar 2021 fiel die Entscheidung: Das Teilfeld II des Tagebaus Welzow-Süd wird aufgrund der politischen Entscheidungen zum Braunkohleausstieg von der LEAG nicht mehr in Anspruch genommen. Verbunden damit ist die endgültige Tatsache: Proschim wird nicht mehr abgebaggert. Dem vorausgegangen war ein über 80-jähriger Kampf der Einwohner gegen die Braunkohle.

Noch bis in die Mitte der 1950er Jahre trugen einige Frauen täglich die sorbische Tracht, die sorbische Sprache wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts verdrängt und verlor sich infolge der zunehmenden Industrialisierung in den 1960-er Jahren völlig.

wozjewjene w: SN Deutsch

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND