Z wudaća: póndźela, 03 meje 2021

póndźela, 03 meje 2021 14:00

Nimale třećina městnow skazana

Hłownaj rjekaj Budyskeho 25. lětnjeho dźiwadła Sherlock Holmes (Richard Koppermann, nalěwo) a dr. Watson (Měrko Brankačk) staj sobotu na zwučene wašnje předpře­dań za lětušu inscenaciju „Sherlock Holmes – Paski Beatlesow“ zahajiłoj. Dohromady 6 900 zastupnych lisćikow su hižo předali, to je něhdźe 30 procentow cyłkowneho poskitka. „Dźakujemy so za telko dowěry“, rěka ze stron Němsko-­Serb­skeho ludoweho dźiwadła. Wot 24. junija do 8. awgusta planuje NSLDź 37 předsta­jenjow na Budyskim hrodźe. Loni dyrbjachu lětnje dźiwadło korony dla wotprajić, lětsa chcedźa dyrdomdeje mišterskeho detektiwa nachwatać. Foto: Gabriele Suschke

wozjewjene w: Kultura
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Norman Kloß pjatu sezonu pola Budissy

24lětny rodźeny Saksko-Anhalćan Norman Kloß wostanje krajnemu koparskemu ligistej Budissy Budyšin zdźeržany. Hač na jedne lěto přetorhnjenja wón hižo cyły čas pola muži za towarstwo w sprjewinym měsće kopački šnóruje. W sezonje, jako njeje tu hrał, móžeše tójšto wyšoklasowych nazhonjenjow pola Biskopičanskeho koparskeho kluba w regionalnej lize zběrać. Kloß wosebje přez swoju dobru techniku napadnje.

Dobre wukubłanje měješe wón w dorosće 1. FC Magdeburga kaž tež pola Dynama Drježdźany. Wšudźe, hdźež je dotal za bulom honił, bě wón stajny hrajer. Tež sobuhrajerjo, kaž na přikład kapitan Tom Hagemann, jeho jara chwala: „Norman njeje jenož na, ale tež pódla hrajnišća wopraw­dźity teamplayer, a to chce wón ručež móžno zaso pokazać.“

Statistika zasadźenjow Normana Kloßa za jednotliwe cyłki

Budissa Budyšin 63 hrow/troje wrota

Dynamo Drježdźany U 19 23 hrow

Dyn. Drježdźany U 17 19 hrow/1 wrota

Biskopičanske KT 08 18 hrow/1 wrota

Dynamo Drježdźany II 1 hra

Statistika zasadźenjow w jednotliwych koparskich klasach

regionalna liga sewjerowuchod

49 zasadźenjow/1 wrota

wozjewjene w: Sport
W stadionje w Lotte je koparske mustwo Dynamo Drježdźany nachwatansku dypkowu hru přećiwo KFC Uerdingenej z 2:0 dobyło. Wrota třělištaj Panagiotis Vlachodimos (45.) a Heinz Robert Mörschel (74.). W tabulce třećeje ligi polěpši so Dynamo tak wot štwórteho na 1. městno a ma tuž štyri hrajne dny do kónca sezony postup do 2. ligi w swójskich rukach. Foto: pa/dpa/Revierfoto

wozjewjene w: Sport

Jenož mało chwile su sej zamołwići FC Ener­gije Choćebuz brali, po tym zo bě dotalny trenar Dirk Lottner 23. apryla swój wotstup wozjewił. Z Damirom Agovićom bu dotalny šefnazwučowar młodźiny A jako nachwilny trenar za mu­stwo angažowany. 31lětny ma nětko nadawk, FC Energiju přez pokalne połfinale přećiwo Babelsbergej 9. meje do kraj­neho finala 29. meje w Luckenwaldźe wjesć.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Milinowód sporjedźeć dyrbjeli

Sobudźěłaćerjo Choćebuskeho měšćanskeho wobchadneho zawoda mějachu minjeny štwórtk ruce połnej dźěła, po tym zo bě Lkw horni milinowód tramwajki na se­wjeru města wobškodźił. Woni wužiwachu za to specielne awto, kotrež móže na kolijach runje tak jězdźić kaž na dróze. Dokelž bě wobchad tramwajkow wjacore hodźiny přetorhnjeny, dyrbjachu ludźi z busami wozyć. Dźěła trajachu hač do wječornych hodźin. Tramwajki njemóžachu w depoće w Nowym Chmjelowje (Neu-Schmellwitz) přez nóc wotstajić, tuž „parkowachu“ je na Jaseńskej a w Knorawje (Sachsendorf). Wěstotna słužba je tramwajki wobstražowała. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Nowy farar za Łazowsku wosadu

Christian Huth stanje so z nowym­ Łazow­skim fararjom. Wot 1. septembra ma wón nowe zastojnstwo nastupić a zamołwitosć za wulkowosadu Hornjołužiska jězorina přewzać, zestajanu z wosadow Łaz, Delni Wujězd a Wulke Ždźary.

Łaz (AK/SN) Christian Huth naslěduje fararja Matthiasa Gnüchtela, kiž so na wuměnk poda, a je so wčera na kemšach wosadźe we Łazowskej ewangelskej cyrkwi předstajił. „Mamy běžny přechod. Směm swojeho naslědnika witać, a to je rědka hnada“, farar Matthias Gnüchtel dźakownje rjekny, witajo Christiana Hutha a jeho swójbu. „K zastojnstwu fararja słuša stajnje tež farska žona. Pytajće za radu čłonow wosady. Dźiwajće na fararsku swójbu tak, kaž sym to tež ja či­nił“, Gnüchtel wosadnych namołwi.

Farar Huth změje přichodnje zamołwitosć za wo­sady Łaz z 566 wěriwymi, Delni Wujězd z 364 a Wulke Ždźary z 564 přisłušnikami. Wot lěta 2007 tworitej Delni Wujězd a Łaz zhromadnu wosadu. Wot lětušeho februara nětko wobsteji wulkowosada Hornjołužiska jězorina, kotrejž tež Wulke Ždźary přisłušeja.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Wohnjowoborne awto přewysoke

Wulka Dubrawa (CS/SN). Gmejnscy ra­dźi­ćeljo we Wulkej Dubrawje su na swojim zeńdźenju zańdźeny štwórtk na­dawkaj za nowotwar gratownje w Klukšu posrědkowali. Róšty twarić změje předewzaće SLB Lětoń (Litten) za poskitk 13 500 eurow. Twar gratownje, nimo třě­chi,­ pak přewozmje předewzaće Neu- und Rekobau Glotz z Niskeje, a to za 288 000 eurow.

Puć bjez pomjenowanja při Chró­stowskej (Crostaer) dróze ma přichodnje rěkać „Při sněhakowarskej horje“ (Am Skihang). Wobnowić wjesny hat w Brěmjenju (Brehmen) so dliji. Tam maja zbywace dźěła hišće zdokonjeć. Nachwatać dyrbja cynkowanje wobłoženja. Firma, kotraž bě dźěła přewzała, měješe so z wupadom trěbneje mašiny bědźić.

Wulkodubrawski wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) zdźěli, zo Budyski krajnoradny zarjad wobstaranje uniformow a wuhotowanje wohnjoweje wobory njespěchuje. Přičina toho je skazanka wjacorych jězdźidłow, štož ma lěpšinu wyšeje spěchowanskeje sumy.

Wohnjowa wobora Chróst ma 2. junija nowe hašenske jězdźidło dóstać. Při wuměrjenju gratownje pak běchu zwěsćili, zo je jězdźidło za nju přewysoke.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Gratownja dotwarjena

Nětko móža nowu gratownju za dobrowólnu wohnjowu woboru w Rownom wo­te­wrěć. Na 120 kwadratnych metrach su asfalt připrawili a na njón 14 centi­metrow tołstu nošnu worštu. Tak móža tam tež najćeše tankowe awta jězdźić. Firma Soldan­ je dźěła wukonjała. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka

Na jeničkej manifestaciji dźěłarnistwa DGB we wuchodnej Sakskej k 1. meji steje­še solidarita za čas koronapandemije a předewšěm tež po tym w srjedźišću. Něhdźe 70 ludźi bě z přistojnosću, wotstawkom a nahubnikom předwčera­wšim na Budyske Žitne wiki přišło.

Budyšin (SN/at). „Sylny socialny stat je nam přez krizu pomhał, a je so pokazało, zo wiki wšitko njerjaduja. Pandemija pak je socialne njerunosće dale přiwótřiła a njedostatki jasnje wotkryła“, rjekny Anne Neuendorf. Tohodla trjebamy sprawniši dawkowy system. „Na financowanju zhromadneho byća maja zamóži a superbohačcy jasnje sylnišo wobdźěleni być.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Woprawnjene žadanje

Njespokojnosć městopředsydki DGB Sakskeje Anne Neuendorf na mejskej mani­festaciji w Budyšinje njebě přesłyšeć. Dźěłarnistwa, a tu wosebje IG BCE, su ze swojim protestami bytostnje k tomu přino­šowali, zo přewostaja Zwjazk sumy miliardow eurow za strukturnu změnu po kóncu zmilinjenja brunicy. Tuchwilny kurs sakskeho knježerstwa w naležnosći po słowach dźěłarnicy pak runjewon wo tym njeswědči, zo by wěcywustojnosć dźěłarnistwow nastupajo rozsudy za zapodate projekty abo přećiwo nim cyły proces wobohaćiła. Neuendorf žadaše sej wot Sakskeje z prawom městno dźěłarnistwow za blidom rozsudźerjow, zo móhli so skutkownje wobdźělić. Wšako zastupuja dźěłarnistwa zajimy swojich čłonow, kotřiž dźěłowe městno w brunicowych jamach a milinarnjach zhubja. Trěbne potajkim su naročne, derje zapłaćene joby. Nic tajke zwonka Łužicy abo ze snadnej mzdu, kotrychž­ je tež we wo­krjesomaj Budyšin a Zhorjelc hižo přewjele. Axel Arlt

wozjewjene w: Hospodarstwo

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND