Z wudaća: póndźela, 03 meje 2021

póndźela, 03 meje 2021 14:00

Krótkopowěsće (03.05.21)

Zaso jedyn z hotspotow

Budyšin. Z dźensnišej tydźenskej incidencu 294,2 po RKI słuša Budyski wo­krjes wospjet k hotspotam koronapandemije w Němskej. Wot pjatka hač do wčera­wšeho infor­mowaše tudyši krajnoradny zarjad wo 451 dalšich natyknjenjach a wosom smjertnych padach. Zhorjelski wo­krjes měješe wčera 61 infekcijow, incidenca tam je po RKI dźensa 229,5.

Slědźenski centrum za Łužicu

Kamjenica. Alianca z TU Kamjenica, TU Freiberg a TU Drježdźany chce we Łužicy wulki centrum energijoweho slědźenja wutworić a je za to koncept před­połožiła, kaž Kamjeničanske zarjadnišćo zdźěli. Wone wobdźěla so na tuchwilnym wubědźowanju Sakskeje a Zwjazka wo zasydlenju dweju slědźerskeju wulkocentrumow we wuchodoněmskimaj wuhlowymaj rewěromaj. Hač projekt we Łužicy zwoprawdźa, njeje hišće rozsudźene.

„Čěski dom“ wohroženy?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 03 meje 2021 14:00

To a tamne (03.05.21)

Gigantisku hromadu tuka z kanalizacije wotstronić dyrbja w britiskim Birminghamje. Namakany kolos je tysac metrow dołhi a waži něhdźe 300 tonow, telko kaž 250 wosobowych awtow. Sobudźěłaćerjo měšćanskeho zawoda hižo z wotmachom dźěłaja a budu drje to hišće hač do junija. We Wulkej Britaniskej zas a zaso tajke „monstery“ namakaja, dokelž ludźo­ mjez druhim horcy tuk po fritě­rowanju do nuznika kidaja.

Namolowana cebrasmuha jako přechod za pěškow před busowym zastanišćom w Bonerathu pola Triera njesmě tam wostać.­ „Ideja wšak njeje špatna“, rjekny wjesnjanostka Gabriele Terres. Měry pak njewotpowěduja předpisam. Nimo toho hrozy strach, zo so pěšcy na wěstotu přecho­da spušćeja, šoferojo pak nje­trjebaja zastać. Njeznaći běchu w nocy na 1. meju cebrasmuhu namolowali.

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Widźał, słyšał, napisał (03.05.21)

Awtor dźensa Tadej Cyž

Koronapandemija nas dale we wšědnym ži­wjenju přewodźa – hač doma w swójbnym kruhu, hač mjez přećelemi, na dźěle, w sporće abo prosće w zahrodce ze susodom. Tema je přeco aktualna a wuskutkuje dale horce diskusije w ludnosći. Wšelakore měnjenja a rozdźělne hladanišća su w tym nastu­pa­nju trěbne, zo bychu zamołwići konstruktiwne wupuće z krizy namakali. Diskusije a mjezsobna wuměna myslow pak dyrbja so na fairnej runinje a w ramiku aktualnych zakonjow wotměć. Při tym pak paruju pola někotrych prosće česćownosć a mjezsobny respekt. Smy sebi zawěsće wšitcy přezjedni, zo nas pandemija a škitne naprawy dale a bóle poćežuja a zo chcemy cyle jednorje zaso normalnje žiwi być. We wobćežnej situaciji pak nam docy­ła njepomha, zo so mjez sobu hišće kołwrótniši činimy.

póndźela, 03 meje 2021 14:00

Policija (03.05.21)

Wulka škoda diesela dla

Cokow. 72 wohnjowych wobornikow Budy­skeho wokrjesa dyrbješe 1. meje dźěłać. W 11.30 hodź. alarmowachu Budysku powołansku a dobrowólne wobory z Wjelećina, Kumwałda, Medingena, Wachauwa a Huski. Wudźer bě dopoł­dnja w skale pola Cokowa na wodźe něšto płuwać widźał, při čimž za dieselom smjerdźeše. Wudźerjo a zastojnicy wućehnjechu dieselowy tank ze skały. Njecyłu hodźinu pozdźišo podachu so wobornicy ze Zemic-Tumic a Korzymja-Rodec z hadźicowym čołmom na wodu a sćehnjechu tam zawěru, doniž ně­hdźe 90 procentow wuběžaneho wolija njeze­zběrachu. Připrawichu na to wosebite hubicy, z kotrymiž ma specialne přede­wzaće přichodne dny wšitko wurjedźić. Policija pad nětko přepytuje.

wozjewjene w: Policija
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Kurs zajimcam wuměłstwa

Budyšin (SN). W Budyskim Kamjentnym domje zahaja jutře, 4. meje, kurs na temu wuměłstwo medijow. Pod hesłom „Powědaj wo sebi z wobrazom a zwukom“ móža zajimcy wotpowědnu app animěrować a swójske powědančko ze šmóratkom abo tabletom na kreatiwne wašnje zwoprawdźić. Tak woni mjez druhim wuknu sej powědančko wumyslić a je z jednorymi srědkami w animaciskim filmje wuměłsce realizować. Dale móža fotografowanje a animaciju zwjazać a widejo z hudźbu a soundefektami kombinować. Předznajomosće za to trěbne njejsu. Online-konferenca je stajnje wutoru mjez 16 a 18.30 hodź. Dalše informacije a přizjewjenje pod

Wjes čistu dźeržeć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Składnostnje połstateho jewišćoweho jubileja Měrćina Weclicha je předsyda Domowiny Dawid Statnik (wotprawa) woblubo­wanemu hudźbni­kej dźensa doma w Kukowje jako wosebite počesćenje medalju „Serbski dundak“ přepodał. „Ze swojej njespróc­niwej a sporej dźěławosću a tworićelskosću je wón generacijam dźěći a młodostnych swjatk a pjatk žiwu serbšćinu a powabliwe serbske­ kulturne žiwjenje sposrědkował“, Statnik wuzběhny. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Towarstwa
póndźela, 03 meje 2021 14:00

Naslědny projekt SAEK

Wutworja centrumaj za medijowu kompetencu w Budyšinje a Wojerecach

Lipsk/Budyšin (SN/bn). Sakski krajny wustaw za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) je nošerjow noweho projekta za spěchowanje medijoweje kompetency wozjewił. Po rozsudźe medijoweje přirady SLM z 20. apryla přewozmu spočatk julija zdźěla nowowutworjene, tak mjenowane medijo-kompetencne centrumy w dohromady 15 „skutkowanskich kruhach“ nadawki a funkciju Sakskich wukubłanskich a wupruwowanskich kanalow (SAEK). Hač do kónca lěta 2023 na­łoži SLM za to cyłkownje 3,7 milionow eurow, štož je měsačnje něhdźe 8 300 eurow za kóždeho partnera.

wozjewjene w: Medije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND