Z wudaća: pjatk, 07 meje 2021

pjatk, 07 meje 2021 14:00

Zeleni sylniši hač CDU/CSU

Berlin (dpa/SN). Bychu-li zajutřišim, njedźelu, wólby zwjazkoweho sejma byli, bychu Zeleni jako najsylniša politiska móc wušli. Po zwěsćenju „politbarometra“ telewizije ZDF bychu woni ze 26 procentami před uniju CDU/CSU dobyli, kotraž by 25 procentow hłosow měła, po sćelaku ARD samo jeno 23. FDP by so snadnje na dźesać proc. polěpšiła. Procenty za tamne strony kaž SPD (14), AfD (11) a Lěwica (7) běchu njezměnjene.

Rybarjo blokadu skónčili

London (dpa/SN). Po tym zo su francoscy rybarjo blokadu Kanaloweje kupy Jersey skónčili, je britiske knježerstwo swojej wójnskej łódźi cofnyło. Přiwšěm chcedźa połoženje wobkedźbować, zo móhli w nuzy spěšnje reagować, premierminister Boris Johnson připowědźi. Francoscy rybarjo běchu přistaw kupy zašlahali, dokelž chce Wulka Britaniska mnóstwo ryby, kotrež smědźa před kupu łójić, drastisce wobmjezować.

Žada sej wjace zwjazanosće

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Njetopyrje stop zawinili

Twarske dźěła na Chróšćanskim Božim domje zaso běža

Chrósćicy (SN/JaW). Něšto dnjow po tym zo je wobswětowy zarjad wokrjesa Budyšin minjeny pjatk twarske dźěła při Chróšćanskej farskej cyrkwi nachwilnje zakazał, tam wot wutory zaso dźěłaja. Dodźeržeć pak maja „wěste wuměnjenja“, kaž krajnoradny zarjad na naprašowanje našeho wječornika zdźěli. „W přichodnymaj tydźenjomaj fachowcy wokoło cyrkwje dale róšty stajeja“, zdźěli na naprašowanje zamołwity architekt Marko Dźisławk. Při tym pak dyrbja wobkedźbować, zo trěbne škitne saki při róštach hač do hornjeje etaže njepójšeja, zo njebychu lětanske čary njetopyrjow mylili. Paralelnje „fachowc za njetopyrje cyłu fasadu, wšitke škałoby w njej a ewentuelnje městna, na kotrychž móhli so njetopyrje chować, kontroluje a zwěsći, hač maja tež w muri Božeho domu swoje kwartěry. Na zakładźe swojich zwěsćenjow wón potom dowoli, zo směmy dale twarić, abo wukaza dalši twarski stop. Nimo toho dyrbi njetopyrjowy fachowc wotnětka cyłe twarske naprawy přewodźeć“, Dźisławk wuswětli.

wozjewjene w: Lokalka
Tónle přewšo mystiski napohlad Dubrjenskeho bahna nima runjewon přijomny pozadk. Wčera nawječor bě tam na lěsnej ­pódźe woheń wudyrił. 56 wohnjowych wobornikow z dźesać hašenskimi jězdźidłami je hač do ćmičkanja płomjenja hašało. Wodu ­klumpachu z hata w Dubrjenku a z bliskeho wódnišća. Wohnjowa straža wosta přez nóc na městnje, zo by móžnemu ­dalšemu wohenjej zadźěwała. Foto: xcitepress/Christian Essler

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Pančicy-kukow

Młodźina renowěruje

swój klub.

Předsydstwo młodźiny: městopředsydka Alena Šołćic, předsyda Richard Hawš a pokładnica Anne Cyžec Předsydstwo kluba: předsyda Jonas Pjetaš, pokładnica Tereza Zelnakec a městopředsyda Krystof Cyž Fota: Richard Hawš (1), alena šołćic (1), jakub langa

Wjes Pančicy-Kukow je drje jedna z najwjetšich ­­w  ­Serbach, njeměješe pak w minjenych lětach žadyn ­prawy młodźinski klub. Nětko so tam młodostni ­kołowokoło Richarda Hawša znowa organizuja. Jakub Langa je so z předsydu kluba rozmołwjał.

Serbske młodźinske kluby 4. dźěl

Kelko čłonow tučasnje w młodźinje sće, a kajka je konstelacija mjez holcami a hólcami?

R. Hawš: Smy 54 čłonow, a mamy někak runowahu mjez holcami a hólcami.

Štó wšo słuša do předsydstwa, a kak husto je woliće?

wozjewjene w: Předźenak

Lipsk (dpa/SN). Najebać wusku zwjazanosć ze swojim regionom kóždy dźesaty wobydler Łužicy wo tym rozmysluje, swoju domiznu wopušćić. Wosebje mjez ludźimi w starobje 18 do 29 lět planuje nimale kóždy druhi (45 procentow), w běhu přichodneju dweju lět woteńć, kaž z reprezentatiwneho Łužiskeho monitora 2021 wuchadźa. Lipšćanski slědźenski institut MAS Partners bě so zhromadnje z Kwětanečanskej towaršnosću „Prozesspsychologen“ w februaru tysac ludźi w Sakskej a Braniborskej prašał. „Nas je překwapiło, zo je tema, domiznu wopušćić, dźensniši dźeń přeco hišće prezentna“, rjekny jednaćel MAS Stefan Bischoff, jako studiju předstaji.

wozjewjene w: Politika

Berlin (dpa/SN). Za dospołnje šćěpjenych a wot korony wustrowjenych su wobmjezowanja koronapandemije dla zdźěla zběhnjene. Dźeń po zwjazkowym sejmje je dźensa tež Zwjazkowa rada wotpowědny wukaz schwaliła. Dyrbjeli-li jón spěšnje w Zwjazkowym zakonskim łopjenu wozjewić, móhli wolóženja hižo kónc tydźenja płaćiwe być.

Po wukazu njetrjebaja so dospołnje šćěpjeni a wustrowjeni wjace na kontaktne wobmjezowanja a zakaz wopušćenja domu dźeržeć. Při zetkanjach wjacorych wosobow woni sobu njeliča. Šćěpjeni njetrjebaja žadyn test we wobchodach abo pola frizera. Najebać to dyrbja tež woni škitny nahubnik wužiwać a wotstawk dźeržeć. Ministerski prezident Sewjerorynsko-Westfalskeje Armin Laschet (CDU) šćěpjenych namołwja „zamołwiće z nowym zbožom wobchadźeć“, zo njebychu hněw a zawisć zbudźili.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Regionaj dotal njekooperujetej

Kulturny plan za Delnju a Hornju Łužicu ma nastać

Mnichow (SN/CoR). Nawjazujo na loni předstajeny koncept „Kulturna strategija Łužica 2025“ (SN rozprawjachu) zdźěłuja tuchwilu w nadawku braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kaž tež sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm tak mjenowany „Kulturny plan Łužica“. Hač do nazymy chcetej Mnichowskej firmje KulturKonzepte a actori wuslědki wozjewić. Dr. Martina Taubenberger z agentury KulturKonzepte bě hižo „Kulturnu strategiju Łužica 2025“ předpołožiła. Koncept žněješe w Serbach dobry wothłós, dokelž widźi Serbow jako čerwjenu nitku (SN rozprawjachu). Firma actori je njedawno z njezjawnym posudkom wo łužiskich dźiwadłach wjetšu diskusiju zbudźiła.

Zaměr kulturneho plana je, wuměłstwo a kulturu po cyłej Łužicy tak wu­kmanić, zo tyjetej tamnišej identiće a hospodarstwu. Po analyzy na zakładźe lońšeho naprašowanja je mjeztym druha dialogowa faza z akterami nimale dokónčena. Zajimcy namakaja přehlad wo projekće na internetnej stronje

wozjewjene w: Kultura

Budyšin/Bad Kötzting (SN/JaW). Hinak hač křižerske procesiony w Serbach lětuše swjatkowne jěchanje w Bad Kötztingu wospjet njepřewjedu. To zdźěli našemu wječornikej na naprašowanje tamniši kurowy direktor a sobuorganizator jěcharskeho procesiona we wuchodobayerskim městačku Sepp Barth. Jako přičinu mjenuje wón „aktualne zakonske postajenja“.

Kaž Barth wuwjedźe, Swobodny stat Bayerska w swojich hygienowych postajenjach wo škiće před koronu tež swobodu wěry wobtřihuje. Po jeho informacijach je swjatkowne jěchanje w swojej dotal zwučenej formje z něhdźe 800 wobdźělnikami a tysacami přihladowarjemi podłu sydom kilometry dołheje čary tuž „jako wulkozarjadowanje zakazane. Dyrbimy to bohužel tak akceptować a móžemy so jeno nadźijeć, zo směmy klětu swoje swjatkowne jěchanje zaso jako wulke wuznaće wěry přewjesć.“

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Sport (07.05.21)

Po wodźe „sněhakować“

Wodoskijowa připrawa Wake and Beach w Brězowce (Halbendorf) je jutře wot 13 do 17 hodź. a njedźelu 12 do 18.30 hodź. wotewrjena. Pod tež zhoniš, kotre naprawy hygieny tam płaća. Wobaj dnjej poskića při wodoskijowej připrawje imbis, a to wot 11 do 20 hodź.

Wotewru gastronomiju

Sportowcy Natwara Němske Pazlicy změja na Bože spěće štwórtk, 13. meje, wonkownu gastronomiju tamnišeho sportoweho a wólnočasneho centruma wot 9 hodź. wotewrjenu.

Hišće móžno próstwy zapodać

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) sportowe towarstwa na to skedźbnja, zo móža swoje stejišća kołowokoło próstwow, štož nastupa postup do wyšich koparskich klasow abo dobrowólny zestup do nišich hrajnych runinow, dale zapo­dać. Koparske cyłki, kotrež bychu hrajnu klasu rady změnili, njech próstwu w jednaćelni WFV hač do 15. junija 2021 wotedadźa.

Winowatosć online spjelnić

Wuběrk sudnikow WFV na to skedźbnja, zo dyrbja so wšitcy koparscy sudnicy na dalšim online-zarjadowanju wobdźělić a hač do 11. meje na prašenja wotmołwić. Prezentacija steji na stronach WFV.

Časopis w interneće přistupny

wozjewjene w: Sport
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Rampy su w modźe

W Złyčinje ju nětko maja, a w Kinajchće chcedźa tajku měć. W Radworju su ju z blidom a ławkomaj narunali. Rěču wo mlokowych rampach. Jako dźěćo rady z přećelkami na tajkej sydach, po njej skakach, abo my so cyle jednorje wokoło njeje honjachmy. Při rampje tež na bus čakach. Wšako bě zastanišćo w njepo­srědnej bliskosći. Nažel wona tam wjace njesteji, po přewróće su ju wotstronili. To nichtó hižo wo mloko w blachowych kanach njerodźeše, wšudźe druhdźe runje tak. Mjeztym wšak přiběra moda, rampy zaso stajić a na nje mlokowe kany, kotrež tón abo tamny wjesnjan hišće ma. Nowe rampy, w srjedźišću wsy abo při wjesnej dróze maja na jednym boku dopomnjenka na stare časy być, na tamnym boku su zdobom zetkanišćo woby­dlerjow. Z kotreje přičiny so mi to spo­doba? Na te wašnje tworja entuziasća z něhdyšej samozrozumliwosću we wsy z dopomnjeća wid na přichod a zwjazuja tak generacije. Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND