Z wudaća: wutora, 20 julija 2021

wutora, 20 julija 2021 14:00

Braniborske serbske projekty předstajili

Dešno (HA/SN). Wo mnohich wjetšich a mjeńšich projektach strukturneje změny­ je hižo rozsudźene. To płaći tež za 19 milionow eurow, kotrež móža wot klětušeho přichodne dźesać lět za serbske předewzaća w Braniborskej wudawać. Srědki to, kotrež přińdu wot Zwjazka za strukturnu změnu we wuhlowych regionach. Předwidźane je při tym šěsć wobšěrnišich projektow. Wone su hižo konkretnje postajene a prěnje kroki za jich zwoprawdźenje sčinjene, kaž bě minje­ny pjatk na medijowej rozmołwje w Domizniskim muzeju Dešno słyšeć.

Statny sekretar Tobias Dünow, społ­nomócnjeny za naležnosće Serbow braniborskeho knježerstwa, hódnoćeše na spočatku pjatkowneje rozmołwy 30lětne wuwiće muzeja, kotryž je wjace hač prowin­cialna institucija. Jeho přeće je, „zo njebychu so Serbja nětko přichodnje w swojim skutkowanju na wusku prowincialnosć wobmjezowali. Předležace projekty to hižo jara derje ­pokazuja.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 20 julija 2021 14:00

Spjećowarjow wopominali

Berlin (dpa/SN). K 77. róčnicy zwrěšćeneho atentata na Adolfa Hitlera su dźensa w Berlinje spjećowanje přećiwo nacionalsocialistiskemu režimej wopominali. Zastupnicy politiki a towaršnosće połožichu we wopomnišću Plötzensee wěncy. Zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil (SPD) dopominaše na zmužitosć ­oficěrow Wehrmachty wokoło Clausa Schenka hrabje von Stauffenberga. Woni běchu 20. julija 1944 podarmo spytali Hitlera z bombu morić.

Nadběhowar zasudźeny

Washington (dpa/SN). Dobre poł lěta po wobsadźenju Kapitola zjednoćenych statow přez přiwisnikow bywšeho prezidenta USA Donalda Trumpa su muža k wosom měsacam jastwa zasudźili. 38lětny je přiznał, zo bě so do kapitola zadobył a dźěło kongresa haćił. Bě to prěnje jednanje toho razu „ćežkeho złóstnistwa“ dla. Rozsud sudnistwa móhł so po měnjenju wobkedźbowarjow na zasudźenje dalšich skućićelow wuskutkować.

Nócnym partyjam zadźěwać

wozjewjene w: Politika

Před šěsć lětdźesatkami prěnju mjezynarodnu wolejbulowu hru we wokrjesu přewjedli

Před 60 lětami běchu w Budyskim wo­­krjesu prěnju mjezynarodnu hru we wolejbulu přewjedli. Prezidij Němskeho wolejbuloweho sportoweho zwjazka mytowaše wuspěšne dźěło wuwića wolejbula we wokrjesu a wuhotowa mjezynarodnu partiju 31.10.1961 w Korzymje. Budyšin njeměješe w powójnskim času žanu wotpowědnu sportownju k dispoziciji, tak zo dojědźeštej sej narodnej mu­stwje tehdyšeje Němskeje demokratiskeje republiki (NDR) a Čěskosłowakskeje socialistiskeje republiki (ČSSR) do Korzymja. W 15.30 hodź. započa so w kopatej połnej hali partija mjez němskimi wo­lejbuli­sta­mi a b-wubranku susodneho kraja.

wozjewjene w: Sport
Japanska stolica Tokio hotuje so na lětuše olympiske hry, kotrež chcedźa pjatk, 23. julija, ze swjatočnej ceremoniju zahajić. Hač do 8. awgusta budu potom sportowcy wo medalje wojować. Koronakrizy dla wotměja so wubědźowanja w dalokej ­měrje bjez ­přihladowarjow. Za sportowcow płaća wobmjezowanja pohibowanja a winowatosć testowanja. Foto: pa/Koen van Weel

wozjewjene w: Politika
wutora, 20 julija 2021 14:00

Zastaruje kupacych a dalšich hosći

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často pak maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa hosćenc při lěsnej kupjeli w Nižej Wsy. (3)

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 20 julija 2021 14:00

Rěki měli wjace městna dóstać

Akterow projekta redynamizacije Sprjewje mytowali

Stróža (SN/BŠe). Hladajo na aktualne podawki sćěhow njewjedra na zapadźe Němskeje dla hódnoćachu přitomni wčera w Stróži, kak wažny zmysłapołny škit před wulkej wodu je. Sakski statny minister za wobswět Wolfram Günther (Zeleni) spožči tam wčera mjenujcy myto we wobłuku UNO-dekady zwjazkoweho zarjada za přirodoškit (BfN) za biologisku mnohotnosć akteram, kotřiž běchu zhromadnje a wuspěšnje naprawy renaturěrowanja Sprjewje mjez Lemišowom a Nowej Wsu zwoprawdźili. „Tuchwilu dožiwjamy wuskutki změny přirody a wobswěta přez čłowjeka. Rěki pak trjebaja wjace městna, zo móhli so w padźe wulkeje wody wupřestrěć“, statny minister wuzběhny. Projekt redynamizacije Sprjewje je tuž přikładny a na přichod wusměrjeny. Wjele akterow ma za jedyn postronk ćahnyć. „Smy z powodźenjow 2002, 2010 a 2013 wuknyli“, Wolfram Günther podšmórny. Sprjewja je so takrjec do starodawneho rěčnišća nawró­ćiła. Nimo toho přisporjeja naprawy na wotpowědnym wotrězku rěki biologisku mnohotnosć, kaž z prěnich přirodowědnych wobkedźbowanjow wuchadźa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 20 julija 2021 14:00

Katastrofowy region wopytała

Bad Münstereifel (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je so dźensa w Sewjerorynsko-Westfalskej wo połoženju po zahubnych zapławjenjach wobhoniła. Zhromadnje z ministerskim prezidentom Arminom Laschetom (CDU), kanclerskim kandidatom CDU/CSU, poby wona w Bad Münstereifelu. Město bě wot wulkeje wody wosebje po­trjechene a zapusćene. Merkel rěčeše tam ze zastupnikami pomocnych organizacijow, pomocnikami a potrjechenymi. Minjeny kónc tydźenja wopyta wona katastrofowy region w Porynsko-Pfalcy.

wozjewjene w: Politika
wutora, 20 julija 2021 14:00

Přepytuja puć wirusa k swinjam

Podstupim (dpa/SN). Po wudyrjenju afriskeje swinjaceje mrětwy w plahowarni swini w Braniborskej chcedźa přenjesenje wirusa spěšnje rozswětlić a přepytować, kak je so wirus do wobstatka potrjecheneho ratarskeho biozawoda předrěć móhł. To rjekny Felix Prinz zu Löwenstein, předsyda Zwjazka ekologiskeho ­žiwidłoweho hospodarstwa, na napra­šowanje powěsćernje dpa. Pady mrětwy běchu minjeny pjatk w zawodźe z 200 swinjemi w Neiße-Malxetalu njedaloko Choćebuza zwěsćili.

Biozawod njeje na zakładźe hamtskeho wukaza hižo wot septembra 2020 swinje wjace pod hołym njebjom dźeržeć směł. „Plahowanje zwonka chlěwa njepřińdźe jako přičina infekcije tuž do prašenja“, praji Prinz zu Löwenstein. Zawod z 200 swinjemi je tež wšitke krute naprawy škita před infekcijemi dodźeržał. Z wida zu Löwensteina dyrbjeli na žórła myslić, kotrež móhli tež konwencionalnym planowarjam strašne być, kaž faktor čłowjek abo pica. „Je nuznje trjeba, šćěpiwo přećiwo mrětwje wuwić a zasadźić.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 20 julija 2021 14:00

Wuběr jara wobmjezowany

Na turistiske regiony Sakskeje knježi lětsa zaso chětro wulki nawal

Lipsk (dpa/SN). Bjezposrědnje do lětnich prózdnin w Sakskej knježi wulki nawal skazankow w turistiskich kónčinach. Kaž hižo loni je koronapandemija zajim ludźi za dowol w Němskej sylniła. Dowolnicy, kotřiž so krótkodobnje rozsudźa, na­makaja přeco hišće nóclěh. „Wuběr pak wjace jara wulki njeje“, rěka mjez druhim z Rudnych horin. Wosebje přenocowanja blisko jězorow a rěkow su woblubowane. „Turizm w Němskej 2021“ je jara prašany, rjekny Kathrin Winkler, jednaćelka turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina. „Naprašowanja su aktualnje jara dobre. ­Předewšěm do lětnich prózdnin mamy hižo nětko nimale stoprocentowske wućeženje. Tež we Łužicy su přenocowanja hišće móžne. Štóž pak pyta nóclěh blisko jězorow, ma jenož hišće mało móžnosćow.

wozjewjene w: Politika
wutora, 20 julija 2021 14:00

Chcedźa preč z wulkoměstow

Mnichow (dpa/SN). Wysoke podruže, mało městna a nazhonjenja z koronapandemije – dźeń a wjace ludźi ma žiwjenje we wulkoměsće syte a chce je wopušćić. To je woprašowanje Mnichowskeho instituta Ifo wunjesło. Wjace hač kóždy wosmy wobydler (12,9 procentow) městow z wjace hač 500 000 wobydlerjemi chce město w běhu jednoho lěta wopušćić. Nimale połojca mjenuje koronu jako najwažnišu přičinu rozsuda, do wsy abo mjeńšeho města ­so přesydlić. Hač wšitcy swoje předewzaće zwoprawdźa, njeje přiwšěm wěste, praji zamołwity studije Mathias Dolls.

Napadne je, tak měni Dolls, zo nimaja ludźo zwonka wulkich městow žanu žadosć do nich ćahnyć. Wězo tež dale ludźo do wulkich městow poćahnu. Wobmjezowanjow koronapandemije dla pak su města na atraktiwnosći přisadźili. Hłowny zaměr wučerpanych wobydlerjow wulkoměstow su zwjetša mjeńše města abo kromy wulkoměstow. Wosebje swójby z małymi dźěćimi abo ludźo, kotřiž runje swójbu załožeja, chcedźa do nakromnych kónčin metropolow abo samo do wjesnych kónčin, studija zwěsća.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND