Z wudaća: štwórtk, 12 meje 2022

štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Krótkopowěsće (12.05.22)

Wojuja wo wjace mzdy

Wjazońca. Sobudźěłaćerjo předewzaća Capron we Wjazońcy wojuja wo moderne a načasne tarifowe zrěčenje. Mjeztym je zawodna tarifowa komisija swoje ža­danja nawodnistwu zawoda přepodała. Přistajeni chcedźa na přikład tarifowe zrěčenje sakskeje metaloweje a elektroindustrije w stejnišću zwoprawdźić. Prěni jednanski termin budźe 24. meje.

Wo samopostajowanju Serbow

Mladá Boleslav. Wosebita pućowanska wustajeńca Serbskeho instituta (SI) „Swoboda kiwa“ je wotnětka w statnym wo­krjesnym archiwje čěskeho města Mladá Boleslav přistupna. We wobłuku wčerawšeje wernisaže je stawiznarka SI dr. Jana Piňosová hosći po přehladce wjedła. Centralna tema wustajeńcy je „narodne prócowanje wo samopostajowanje Serbow mjez swětowymaj wójnomaj“.

Dale lochce znižene hódnoty

wozjewjene w: Krótkopowěsće
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

FUEN a UEFA zhromadnje

23 wubrankow je na 4. europeadu w Korutanskej přizjewjenych

Flensburg (SN/JaW). 4. koparski turněr europskich narodnych mjeńšin europeada lětsa wot 25. junija do 3. julija pod hesłom „Together unique“ (Zhromadnje jónkrótni) pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej definitiwnje přewjedu. To wobkrući našemu wječornikej sobudźěłaćerka Flensburgskeho běrowa Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN Merle Bornemann. „Přihoty na turněr połnje běža a čakamy jenož, zo so wšitko skónčnje započnje.“

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Hižo tři epizody wozjewjene

Drježdźany (SN/JBo). „Serbsce po puću“ je aktualny projekt Daniela Matki a jeho přećelki Joane, kotrajž bydlitaj w Drježdźanach. „Cil našeho projekta je, swójski campingowy mobil wutwarić a proces ze serbsko-němskimi widejemi přewodźeć.

Ideja, kotraž so za tym chowa, je z wotměnjawym, filmowym materialom zdobom wuknjenje serbskeje rěče takrjec wolóžić“ tak Daniel Matka, kiž je mjez druhim tež znaty přez nawod hudźbneho projekta Madstep. Załožba za serbski lud aktiwity rodźeneho Lejnjana z cyłkownje 9 000 eurami spěchuje. Wideja wozjewjataj Daniel a Joane krok po kroku na internetnej platformje YouTube. Dotal staj hižo tři epizody přetwara swojeho campingoweho mobila zjawnosći spřistupniłoj.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Kónčiny bóle hromadźe wjesć

Wodowe Hendrichecy (SN/BŠe). W třikrajowym róžku Němska, Čěska a Pólska chcedźa zamołwići kónčiny w zwisku krajinoweho rjadowanja bóle hromadźe dźěłać. Dźensa tydźenja su zamołwići zahajensku dźěłarničku pod hesłom „Tři kraje, jedyn přichod – zhromadne dźěło němskeho, pólskeho a čěskeho ruma“ we Wodowych Hendrichecach wotměli, na kotrejž bě mjez druhim Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) přitomny. Na zarjadowanju předstajichu mjez druhim studiju Wrócławskeho instituta za teritorialne wuwiće. Dopóznaća su nětko dźěłowy zakład za dalše zhromadne dźěło. Zaměr je zhromadnu syć wutworić a kónčiny bóle „splesć“.

Hladajo na analyzu pólskeho instituta diskutowachu wobdźělnicy dźěłarnički wo memorandumje. Bernd Lange wupraji so za tajke zhromadne stejišćo. Na zakładźe memoranduma budźe nětko dźěłowa skupina wutworjena, kotraž měła so wosom króć zetkać a krutu strukturu z prawniskim zakładom zdźěłać. Dokumenty měli zhromadne mjezy přesahowace dźěło zesylnić. Zdobom móhli přikład za tamne regiony być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Premjera po „njesćerpnym čakanju“

Budyšin (SN/bn). „Poprawom čakamy hižo njesćerpnje wot meje 2021 na premjeru serbskeho dźěćaceho dźiwadła. Přeco zaso smy proby přetorhnyć dyrbjeli. Zahajili běchmy je hižo zašo, a to w oktobru 2019. Tón abo tamny mały dźiwadźelnik je ze swojeje róle mjeztym wurostł. 18. meje, 15 hodź. pak je skónčnje tak daloko: Serbske dźěćace dźiwadło při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle swjeći premjeru hry ‚KUS hinak – Małe wampiry‘ wot Andreasa Galka, do hornjoserbšćiny přełoženu wot Dorotheje Šołćiny, na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe.“ To pisa za serbski marketing NSLDź zamołwita Anna Měrćinowa w nowinarskej zdźělence.

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Čołm do lisćiny

Lubin (SN/bn). Pod hesłom „Błótowski čołm – Twar a wužiwanje“ ma so drje najwažniše, tradicionalne wašnje transportowanja na delnjołužiskich wodźiznach do Zwjazkoweje lisćiny imaterielneho kulturneho namrěwstwa zapřijeć. Wotpowědny namjet bě Błótowske towarstwo, zastupujo „wjacorych regionalnych akterow“, ministerstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje loni sposrědkowało, kotrež je požadanje wčera zwjazkowej konferency kultusowych ministrow přepodała. Referentka ministerstwa Katrin Seitz je „přeswědčena, zo ma namjet wulki potencial, kulturnemu herbstwu ‚błótowski čołm‘ a z nim cyłemu regionej nowe wuwićowe impulsy spožčić“, w nowinarskej zdźělence Błótowskeho towarstwa rěka. Nětko ma zwjazkowa konferenca kultusowych ministrow postajić, hač a hdy požadanje němskemu ekspertowemu komitejej UNESCO poruča, kotryž namjety za imaterielne namrěwstwo pruwuje a naposledk přirjaduje. „Doskónčny rozsud“ wo zapisanju do lisćiny chce gremij „po nětčišim stawje w měrcu 2023“ wu­tworić.
wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Finska chce hnydom do NATO

Helsinki (dpa/SN). Finski prezident Sauli Niinistö a ministerska prezidentka Sanna Marin staj so za „hnydomny“ přistup kraja k NATO wuprajiłoj. W zhromadnej deklaraciji witaštaj dźensa čłonstwo w zapadnym wojerskim zwjazku. To by wěstotu Finskeje a cyłeje aliancy zesylniło, rjeknyštaj w Helsinkach. Oficialnu próstwu wo přistup wočakuja kónc tydźenja w Brüsselu. Finska ma 1 300 kilometrow dołhu mjezu k Ruskej.

Njespokojom z ministerku

Berlin (dpa/SN). Městopředsyda frakcije CDU/CSU Johann Wadephul je njespokojom z reakciju zakitowanskeje ministerki Christine Lambrecht (SPD) hladajo na wumjetowanja, zo je swojeho syna w knje­žerstwowym helikopteru sobu wzała. Lambrecht „ze swojej zdźeržliwej reakciju pokazuje, zo jej trěbne zrozumjenje za zastojnstwo pobrachuje“, rjekny politikar CDU nowinarjam. Ministerka dyrbjała nětko wšitko transparentnje wotkryć.

Žada sej mzdu za hladacych

wozjewjene w: Politika
Woheń na juhu zwjazkoweho stata USA Kaliforniskeje je wjacore domy zničił, mjez nimi ležownosće w hódnoće wjacorych milionow dolarow. Wot sylneho wětřika přewodźany woheń bě wčera w Laguna Niguel wudyrił a so w suchich kerčinach spěšnje rozpřestrěł. Dotal je so něhdźe 20 domow wotpaliło. Ludźi dyrbjachu ewakuować. Nichtó so njezrani. Foto: dpa/Ruaridh Stewart

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

To a tamne (12.05.22)

Sornu z kanala wuchowała je wohnjowa wobora w Augsburgu. Kedźbliwi pěšcy běchu zwěrjo na paralelnje wjeducej dróze něhdźe dwaj kilometraj na kolesu přewodźeli a wobornikow běžnje wo tym informowali, hdźe runje su, powołanska wohnjowa wobora zdźěla. Na kromje lěsneje kupjele, do kotrejež so kanal wuliwa, móžeše wohnjowy wobornik zranjenu sornu skónčnje z wody wućahnyć a skótnemu lěkarjej přepodać.

Z Kölna hač do Hamburga běžał je ćeknjeny psyk, doniž jeho skónčnje njepopadnychu. Wobydlerka w Hamburgu-Hausbruchu bě policiju informowała, po tym zo bě w socialnych medijach wo zhubjenym zwěrjeću zhoniła. Zastojnicy psa popadnychu, kiž skutkowaše na nich „derje kormjeny a čiły“ a přepodachu jeho zwěrjatowni, kotraž wobsedźerja wuslědźi. Psyk bě so 15. februara zminył.

wozjewjene w: To a tamne
štwórtk, 12 meje 2022 13:00

Scholz a Zelenskyj rěčałoj

Berlin/Kijew (dpa/SN). Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) je wčera znowa ­z ukrainskim prezidentom Wolodymyrom Zelenskim rěčał. Kaž rěčnik knježerstwa Steffen Hebestreit zdźěli, je so Scholz wo jednanjach mjez Ukrainu a Ruskej nastupajo skónčenje wójny a wo aktualnym połoženju informował. Při tym je Scholz hišće raz na to pokazał, zo wostanje Ruska namołwjena, wšitke wojerske aktiwity w Ukrainje hnydom skónčić, swoje wojerske jednotki z Ukrainy cofnyć a suwerenitu Ukrainy zaručić. Wobaj politikarjej staj w rozmołwje „cyle konkretne praktiske móžnosće dalšeje podpěry Ukrainy“ wobrěčałoj a so dojednałoj, zo wostanjetaj dale we wuskim zwisku.

Zelenskyj po rozmołwje twitterowaše, zo je ze Scholzom wo defensiwnej po­mocy, kooperaciji na energetiskim polu a wo sankcijach přećiwo Ruskej rěčał a chwaleše dialog mjez krajomaj.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND