Z wudaća: póndźela, 20 junija 2022

póndźela, 20 junija 2022 13:00

Krótkopowěsće (20.06.22)

Połoženje wody dla napjate

Drježdźany. Sakska chce swoje zastaranje z wodu dołhodobnje tež w krizach stabil lizarać a tak tež na doby suchoty přihotowana być. Kaž wobswětowy a ratarski minister Wolfram Günther (Zeleni) powěsćerni dpa rjekny, dyrbja za to zhromadny system mjez rěčnymi zawěrami wutwarić, zo móhli regionalne deficity wody wurunać. Tuchwilne połoženje je napjate, nic pak tak jara kaž w lěće 2020.

Třo kandidaća znowa nastupja

Zhorjelc. W rozsudnym přechodźe wólbow krajneho rady Zhorjelskeho wokrjesa 3. julija ze Sebastianom Wippelom (AfD), dr. Stephanom Meyerom (CDU) a z njewotwisnym kandidatom Sylviom Arndtom třo kandidaća znowa nastupja, zdźěli Zhorjelski krajnoradny zarjad minjeny pjatk. Kandidatka FDP Kristin Schütz je požadanje cofnyła.

Zaměrnje dźiwje swinje třěleja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 20 junija 2022 13:00

Wuběrne zhromadne dźěło towarstwow

Najebać horcotu sej něhdźe 6 000 hosći zbliska a zdaloka swjedźeń w Slepom lubić dało

Slepo (SN/JaW/CoR). Z finalom nimale wšitkich kulturnych skupin – wjacore dyrbjachu hižo wotjěć, wšako lětadła nječakaja, – su wčera na Slepjanskej nawsy swjedźenski kónc tydźenja składnostnje 750lětneho wobstaća wsy a 9. mjezynarodneho festiwala dudakow zakónčili. „Wutrobny dźak wšěm za wopyt a wobohaćenje swjedźenskeho kónca tydźenja. Dźak wuprajam wobdźělenym skupinam, zo je wšitko tak derje wotběžało tež z transferom a přenocowanjom w Běłej Wodźe, kóždy je kóždemu pomhał“, wu­zběhny moderatorka a sobuorganizatorka swjatka Stefanie Bierholdtec.

wozjewjene w: Kultura

Sobotu wotmě so we wobłuku Kulturneje zahrody Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje prěni serbski spoken-word event. Serbska Hip-hopowa trójka Nowa doba běše swoju nowu EP „Budyski Bounce“ předstajiła.

Budyšin. (SN/JBo) Něhdźe 120 zajimcow přichwata zašłu sobotu na zarjadowanje pod hesłom Lit|a|pop, kotrež wotmě so na zahrodźe SLA pod Röhrscheidtowej baštu w Budyšinje. Witał bě jich tam moderator wječora Pětr Šołta. W zawodnych słowach rozkładźe přitomnym charakteristiki žanra „spoken word“.

wozjewjene w: Kultura
póndźela, 20 junija 2022 13:00

Wjacore lěsne wohenje

Niska. (SN/JBo) Zašły kónc tydźenja je so wysokich temperaturow dla mjez druhim tež w Hornjej Łužicy, blisko Niskeje, we wjacorych lěsach paliło. Kaž rozprawja Budyske studijo sćelaka MDR, běchu mnozy wohnjowi wobornicy mjez druhim w Trjebuzu, Kózlach a pola Hórki zasadźeni. Wčera wječor mejachu wobornicy płomjena w dalokej měrje pod kontrolu. Tež pola Wóslinka dyrbjachu wobornicy lěsny woheń hašeć. Tu zamołwići samo zapalerstwo njewuzamkuja.

Z jednym z lětušich najwjetšich wohenjow maja so po podaću powěsćernje dpa tuchwilu juhozapadnje Berlina wokoło městačka Treuenbrietzen bědźić. Tam je so na 60 hektarach lěs palił. Najebać mało spadkow w minjenych dnjach, wuchadźeja zamołwići skerje z mało stracha lěsnych wohenjow. Tuž pokazuje dźensa indeks schodźenkow lěsnych wohenjow (WBI) za hornjołužiske wokrjesy kaž tež za južnobraniborske wokrjesy, kaž Hornje Błóta-Łužica, Sprjewja-Nysa a Choćebuz najniši schodźenk jedyn. Byrnjež dźensa a jutře z dešćom ličili, zarjady wobydlerjow přiwšěm wo to proša kedźbliwi być.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 20 junija 2022 13:00

Spahn kritizuje plany Habecka

Berlin (dpa/SN). Městopředsyda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Jens Spahn (CDU) je plany hospodarskeho ministra Roberta Habecka (Zeleni) nastupajo lutowanje zemskeho płuna jako zapozdźene a njedosahace kritizował. „Bychmy-li hižo w měrcu započeli, wjace wuhlowych a mjenje płunowych milinarnjow zasadźić, bychu składy płuna nětko snano wo dźesać procentow połniše byli hač nětko“, rjekny Spahn dźensa rano w sćelaku ARD.

Zelenskyj: Historiski tydźeń

Kijew (dpa/SN). Ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj widźi swój kraj před jónkrótnej móžnosću, so z kandidatom za přistup k EU stać. „Jutře započina so historiski tydźeń, hdyž dóstanjemy wot Europskeje unije wotmołwu nastupajo status kandidata za přistup“, rjekny ­Zelenskyj minjenu nóc we widejowym poselstwje. Wón liči pak runje tohodla ze zaměrnym přiwótřenjom ruskeje agre­sije, nic jenož přećiwo Ukrainje, ale tež přećiwo druhim europskim krajam.

Macron wjetšinu přisadźił

wozjewjene w: Politika
We wobłuku Choćebuskeho měšćanskeho swjedźenja su minjenu sobotu tež Serbski swjedźeń přewjedli. Na jewišću sćelaka rbb při Puškinowej promenadźe wustupowachu najwšelakoriše hudźbne, kulturne a rejwanske skupiny. Na kóncu 13. serbskeho swjedźenja běchu wopytowarjo přeprošeni, sej zhromadnje woblubowanu „Hanamarju“ zarejwać. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 20 junija 2022 13:00

To a tamne (20.06.22)

Natwar Mnichowskeho oktoberskeho swjedźenja su dźensa zahajili. Theresina łuka je wotnětka wulke twarnišćo a zdźěla za pěškow zawrjena. Po třoch lětach chcedźa wot 17. septembra hač do 3. oktobra zaso hosći witać. Minjenej lěće ­běchu najwjetši ludowy swjedźeń swěta korony dla wotprajili. Literski karan piwa płaći lětsa přerěznje 13,40 eurow.

Něhdźe tysac wopytowarjow je minjeny kónc tydźenja na lětuše 20. mjezynarodne zetkanje Trabantow do Šwikawy přišło. K zakónčenju jědźeše wčera 55 kultowych awtow z časa NDR z tu- a wukraja po nutřkownym měsće. Na wšě 300 Trabantow z Němskeje, Čěskeje, Pólskeje, Słowakskeje, Madźarskeje a Šwicarskeje bě na teren něhdyšeje twornje Trabanta přijěło. Někotři z nich běchu so dołheje čary dla hižo zašo na dompuć podali. Druhich drje je horcota wottrašiła.

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 20 junija 2022 13:00

Dosć srědkow za narunanje škody zliwkow dla

Drježdźany (SN). W juliju 2021 su sylne zliwki w Swobodnym staće Sakskej wulke škody zawostajili. Zo by wotstronjenje škodow a nowonatwar podpěrował, je Zwjazk přez swobodny stat spěchowanske srědki přewostajił. Ke koordinowanju a za centralnu organizaciju nowonatwara je sakske krajne knježerstwo ministerstwa přesahowacu dźěłowu skupinu pod nawodom sakskich statnych ministerstwow za hospodarstwo, dźěło, wobchad, energiju a ratarstwo zarjadowało.

Mjeztym su nastate škody z pomocu potrjechenych wokrjesow zwěsćili a dokumentowali. Po tym wučinjenja wobkrućene škody na infrastrukturje 101,1 milion eurow. Tak je móžno, kóždemu wokrjesej a komunam etat za sto procentowske zarunanje škodow zaručić. Po­trjechene komuny a wokrjesy dyrbja wotpowědne próstwy wo srědki zapodać.

Hižo loni w meji bě sakske krajne knježerstwo wobzamknyło, potrjechenym komunam nastate škody znajmjeńša k 75 procentam zarunać.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 20 junija 2022 13:00

Delegaća AfD w zwadźe so rozešli

Riesa (dpa/SN). Na poslednim dnju zwjazkoweho zjězda AfD w Riesa je wčera při temje wonkowna politika a wobchadźenje z Ruskej k raznej zwadźe dóšło. Na kóncu samo rozsudźichu, zjězd dočasnje skónčić a zbywace temy dnjoweho porjada wjace njewobjednawać.

Pozadk bě naćisk rezolucije na temu Europa, kotruž mjez druhim čestny předsyda Alexander Gauland a durinski krajny šef Björn Höcke podpěraštaj. Předsydka AfD Alice Weidel sej žadaše, naćisk rěčnje a wobsahowje předźěłać. Zapósłanc zwjazkoweho sejma Thomas Seitz kritizowaše, zo so w dokumenće ani jónu słowo „wójna“ njejewi a zo rěči so łahodnje wo konflikće na Ukrainje. Tole bychu stronje wosebje na zapadźe jara za zło brali. Druzy porno tomu běchu za to, dokument schwalić. Při tym dóńdźe k raznemu rozestajenju. Předsyda Tino Chrupalla njemóžeše so spočatnje z namjetom přesadźić, naćisk cofnyć a najprjedy w zwjazkowym předsydstwje wobjednawać. Hakle z pomocu wjacorych krajnych předsydow so tole skónčnje poradźi.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 20 junija 2022 13:00

Nadźijeja so dešća a njewjedra

Wohnjowi wobornicy wojuja južnje Berlina přećiwo lěsnym wohenjam

Treuenbrietzen/Beelitz (dpa/SN). W boju přećiwo wulkimaj lěsnymaj wohenjomaj nadźijeja so wobydlerjo a wohnjowi wobornicy, zo dešć a njewjedra dalšemu rozšěrjenju płomjenjow zadźěwaja. Prěnje šwihele dźensa rano njeběchu po informacijach zamołwitych žana wulka pomoc. Jenož 20 kilometrow wot so zdalenej, palitej so dale dwaj wulkej lěsnej wohenjej. Kur bě tak husty, zo móžachu jón samo w sto kilometrow zdalenych Drježdźanach začuwać.

Połoženje nastupajo lěsny woheń w Treuenbrietzenje, něhdźe 80 kilometrow južnje Podstupima, bě po posudźowanju krajnoradneho zarjada dźensa rano stabilne a pod kontrolu. Minjenu nóc bě tam 435 wohnjowych wobornikow ­zasadźenych. „Nadźijamy so přilubje­neho dešćika, rjekny rěčnica Andrea Metzler powěsćerni dpa.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND