Z wudaća: póndźela, 21 nowembera 2022

póndźela, 21 nowembera 2022 13:00

Ležownosće měnjeć

Njebjelčicy. Zarjadnistwo Njebjelčanskeje gmejny namołwja priwatnych wobsedźerjow ležownosćow podłu wjesnych pućow wo tym rozmyslować, hač bychu swoje ležownosće měnjeli a tak za wuwiće twarskich płonin přewostajili. Tak chcedźa swójbam twarske móžnosće a poskićowarjam ležownosćow fairne wurunanje skićić. Zajimcy njech přizjewja so na gmejnskim zarjedźe pod

wozjewjene w: Z městow a wsow
póndźela, 21 nowembera 2022 13:00

Sokoljo solidny wukon pokazali

ST Kinspork/Łužnica – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:3 (1:2)

Zestawa Sokoła: Chr. Gloxyn – Matka, An. Wałda, Šewc, Korjeńk (67. Kurjat), Domaška (79. Bejmak), B. Bejma (79. Rachela), Al. Wałda, Šołta (82. Kunze), D. Gloxyn , Rawš

Sokoljo hrajachu pola hrajneho zje­dnoćenstwa Kinspork/Łužnica při hišće dosć přijomnym wjedrje. Hosćićel trjebaše a trjeba nuznje dypki, wšako steji w pincy tabulki. Ralbičenjo pak njeběchu zwólniwi tute wotedać, wšako bychu so z dobyćom w srjedźnym polu tabulki zaměstnili.

wozjewjene w: Sport
Z dźaknym zarjadowanjom je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) pjatk wječor w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom wosobinsce serbskemu mustwu a wšitkim podpěraćelam dźakował. Zhromadny koparski cyłk z koparjemi z Delnjeje a Hornjeje Łužicy bě so kónc junija w Korutanskej wuspěšnje na 4. koparskich mišterstwach narodnych mjeńšinow wobdźělił a třeće městno wobsadźił. Foto: Jörg Stephan

wozjewjene w: Sport
póndźela, 21 nowembera 2022 13:00

Widźał,słyšał, napisał (21.11.22)

Awtor dźensa Tomaš Faska22. koparske swětowe mišterstwa su so zahajili. Doniž němska wubranka njezapřimnje traje hišće něšto dnjow. Wjele je so rěčało, pisało, rozprawjało a z połnym prawom kritizowało. Wot wčerawšeje njedźele su swětowe mišterstwa w Katarje nětko realita. A dwělomny zymski turněr ma prěnjeho dobyćerja, team z Ekuadora porazy hosćićela w mučnej hrě z 2:0, kaž medije dźensa pisaja. Prěnja zazběhowa poražka hosćićela w stawiznach swětoweho turněra w kopańcy je z tym perfektna. Staroznata mudrosć, zo njemóžeš sej z pjenjezami wšitko kupić, so znowa jako wěrna wopokaza. Tutón turněr ma pječa perfektny być. „Najlěpša WM wšěch časow“, kaž prezident FIFA Infantino praji. Katar chce bjezporočny podawk wuhotować za koparskich fanow z cyłeho swěta, zo by so po móžnosći wo dobry image postarał. Ćim napadniše su zmylki, kotrež so hižo stawaja. Tak, kaž při zahwizdanju wčerawšeje wotewrjenskeje hry. Rěčnicy stadiona w Al-Chaurje běchu při countdownje k zakopej runje hakle pola pjeć dóšli, jako sudnik Daniele Orsato hru zahwizda.
wozjewjene w: Sport
póndźela, 21 nowembera 2022 13:00

Poradźena kermušna kopańca

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Ćisk 5:0 (2:0)

Zestawa Sokoła: Chr. Gloxyn – Matka, An. Wałda (78. Materna), Šewc, Korjeńk, Domaška (71. Kunze), Rachela, Al. Wałda, Šołta (71. Ričel), D. Gloxyn (78. F. Bejma), Rawš

Na delansku kermušu witachu Sokoljo zestupnika z krajneje klasy. Mustwo z Ćiska steji w pincy tabulki. Tak běše jasny cil, sebi tři dypki doma wuwojować. Trawnik běše drje hišće z ćeńkej worštu sněha pokryty, tola hru přewjesć běše při wšěm móžno.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 21 nowembera 2022 13:00

Lubosć k blišemu

Köln (B/SN). Na swjatočnosći k 125lětnemu wobstaću Carity su wjacori rěčnicy wuzběhnyli, zo je so katolski dobroćelski zwjazk wot spočatka swojeho skutkowanja sprawnosći, solidariće a lubosći k blišemu wěnował. Dźensa ma wón 700 000 sobudźěłaćerjow a statysacy čestnohamtnikow w 24 000 pěstowarnjach, hortach, starownjach, ambulantnych hladanišćach a poradźowarnjach.

Nowa zwjazkowa jednaćelka

Bonn (B/SN). Něhdyša wotrjadnica ZdK Julia Seeberg je nawodnica poradźowanskeho towarstwa za samodruhich Donum Vitae (Dar žiwjenja). Wone bu 1999 załožene, jako bě so katolska cyrkej ze statneho systema poradźowanja samodruhich rozžohnowała. Donum Vitae wustaja po přeću dale poradźowanske wopismo, kotrež słuži k njechłostajomnemu wotehnaću.

Hida přećiwo křesćanam

wozjewjene w: Cyrkej a swět

nawěšk

nowostki LND