Z wudaća: srjeda, 23 nowembera 2022

srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Liči z přihłosowanjom unije

Berlin (dpa/SN). Šef CDU Friedrich Merz liči po kompromisu z amplowej koaliciju z tym, zo wot unije wobknježene kraje nětko wobydlerskemu pjenjezej přihłosuja. W posrědkowanskim wuběrku zwjazkoweho sejma a zwjazkoweje rady su so na kompromis dojednali. „Na tym njedwěluju“, wuzběhny předsyda CDU wčera w Berlinje. W jednanjach su so z potrjechenymi krajemi derje wothłosowali. Frakcija unije chce po jeho po­daćach hišće dźensa wječor na wosebitym posedźenju wo móžnym rozsudźe posrědkowanja wuradźować.

Šef krajneje skupiny CSU Alexander Dobrindt zwurazni, zo nochcedźa wuslědk posrědkowanskeho wuběrka hnydom přiwzać, dokelž chcedźa móžnosć diskusije měć. „Ale přihotujemy so na to, zo móžemy potom tež w zwjazkowym sejmje rozsud wo tutym wuslědku ­tworić“, wuswětli wón hladajo na móžne přihłosowanje w posrědkowanskim ­wuběrku.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Nakupowanske wulěty k susodej

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tyzka cigaretow za mjenje hač sto krónow (štyri eura), wulka bleša běžiteho płokanskeho srědka za 200 krónow (wosom eurow), drasta, zymske črije, dźěćace wozyčki, buncle abo nowe horncy – pólske kupjelowe městačko Kudowa-Zdrój je tuchwilu nakupowanski raj Čechow. Tam su mjenujcy wudźěłki wšědneje potrjeby wo wjele tuńše hač w jich domiznje.

Centrum městačka, po kotrymž dundachu hižo znate wosobiny kaž Johann Wolfgang von Goethe abo Winston Churchill, znaje jenož mało z čěskich kupcow, kotřiž jědu tele dny sem rumpodicha honić. Jich puć kónči skerje w jednej z kućikatych haskow wulkeje wi­kowanskeje přestrjenje na kromje městačka.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Derje wotwažować

Zo je hospodarske połoženje našich komunow wšo druhe hač róžojte, je powšitkownje znate. A z přichodnym lětom so wone skerje hišće pohubjeńši, hdyž myslimy na přiběrace płaćizny za energiju. Hdyž w tajkej situaciji wulka firma Njebjelčanskej gmejnje poskića, jej kóždo­lětnje, a to 30 lět dołho, nimale 50 000 eurow za to płaćić, zo smědźa na płoninje pola Pěskec solarnu připrawu instalować, je to najprjedy raz lukratiwna naležnosć. A tola so nadźijam, zo čłonojo gmejnskeje rady, kotřiž na kóncu wo tym rozsudźa, dokładnje wo tym rozmysluja. Na jednym boku je tak mjenowana zelena milina trěbna, na tamnym je potom płonina za ryzy ratarske wobdźěłanje blokowana, tež hdyž su solarne module na stołpach přičinjene, tak zo móža so pod nimi na přikład wowcy pasć. Ja znajmjeńša mam stajnje trochu brjušebolenje, hdyž tajke solarne připrawy kaž pola Kamjenca abo druhdźe na płoninach widźu, kotrež so potom hižo wobdźěłać njehodźa.. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Branša ćerpi

Wiesbaden (dpa/SN). W Němskej dale a mjenje bydlenjow twarja. W septembru zamołwite zarjady 27 449 próstwow wo nowe bydlenje přizwolichu, zdźěli minjeny pjatk Zwjazkowy statistiski zarjad ze sydłom we Wiesbadenje. To je 9,1 procent mjenje hač loni w samsnym měsacu. Z tym zesylnja so negatiwny trend z předchadźacych měsacow. Po dźewjeć měsacach je ličba dowolnosćow z 272 054 nětko wo 3,7 procentow spadnyła.

Předewšěm jednoswójbne domy so mjenje twarja. Tam registrowachu statistikarjo spad wo 11 173 domow, štož wučinja něhdźe 15,4 procenty. Jedna přičina toho je, zo wuběži naprawa twarskeho pjenjeza za dźěći.

Ličba twarskich dowolnosćow je hladajo na pobrachowace bydlenja w mnohich městach wažny indikator. Dale pak je połoženje napjate, dokelž so dowolene bydlenja husto hnydom njetwarja, dokelž nimaja rjemjeslnicy a twarske firmy žane kapacity. Tež stupace płaćizny za twaršćizny a twarsku pódu situaciju přiwótřa. Nimo toho poćežuje domjacnosće a twarsku branšu energijowa kriza a inflacija. Nadawki woteběraja a twarske kóšty stupaja. Tuž wjele ludźi nadawki najprjedy raz cofnu a přesunu.

wozjewjene w: Politika

Wjele koparskich fanow dźiwaše so na prěnimaj hrajnymaj dnjomaj swětowych mišterstwow w Kataru přez njewšědnje dołhe přidatne hrajne časy, a to w dotal nimale wšěch partijach. Hra mjez Jendźelskej a Iranom je samo nowy rekord při WM nastajiła. Wona traješe cyłkownje 27 mjeńšin dlěje hač obligatoriske 90. Na to dyrbja so přiwisnicy při tutym ­turněrje zasadnje nastajić, tak nawoda sudnikow Pierluigi Collina. Kaž bě FIFA hižo do wulkoewenta zdźěliła, dyrbja při WM w Katarje přidatny hrajny čas ­hišće dokładnišo kalkulować, zo by so woprawdźity hrajny čas poprawnych 90 mjeńšin docpěł.

wozjewjene w: Sport
Serbski krosnowar Ronny Liebal ze Smjerdźaceje je sej krosnowanski wuheń natwarił. Před něhdźe třomi tydźenjemi je so hromadźe ze Symanom Pöpelom na krosnowanskej sćěnje pospytał. Dohromady wjedu štyri čary ze wšelakimi ćežemi na ně­hdźe wosom metrow wysoki wuheń. W sćěnje nadeńdźeš štyri rynki za wotpowědne zawěsćenje. Na wjeršku wuhladaš potom runje tak kaž w Sakskej ­Šwicy wjerškowu knihu. Do njeje so mjeno, datum a krosnowanski puć zapisaja. ­Tajki wuheń je drje jónkrótny we Łužicy. Tak maja serbscy krosnowarjo nětko mały domicil za trening a přihot na ćežke krosnowanske dny. Foto: Syman Pöpel

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Móžne přidatne dochody

Wulke fotowoltaikowe připrawy widźi gmejnska rada jako šansu

Njebjelčicy (JK/SN). Njebjelčanskej gmejnje su naprawy a poskitki, kotrež komunalne dochody zawěsća abo zwyša, tučasnje jara witane. K tajkim słuša poskitk předewzaća BußSolar z Münsterlanda. Tute předewzaće twari wulke foto­woltaikowe připrawy na ležownosćach ­a ­dodawa tam produkowanu milinu do wobstejacych bliskich syćow.

wozjewjene w: Lokalka

Plusnikecy (LD/SN). Wobydlerska iniciatiwa za Plusnikečansku skału je sej předewzała, zo stanje so tamniši Čertowski kamjeń zaso z cilom šěrokeje zjawnosće a zo so tam wo přirodnym pomniku a z tym zwisowacej powěsću informuje. Zo móhli serbsku rěč a kulturu prawje wjele zajimcam zbližić, prošachu lětsa w nalěću předewzaće ProStein wo to, teren wokoło Čertowskeho kamjenja tak spřihotować, zo móža zajimcy přirodny pomnik zaso wopytać.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Do kina (23.11.22)

24.11. – 30.11.2022 Budyski filmowy ­palast:

Strange World: wšědnje 17:20 (nimo pj) | nj 12:20 | pj, so, nj a wu 14:50 | pj 16:30 Strange World w 3 D: wšědnje 19:50 | pj a so 22:20 Die Küchenbrigade: pj 17:00 | pó 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Black Panther: Wakanda Forever w 3 D: wšědnje 16:30 (nimo pj) a 19:30 | pj, so, nj a wu 13:45 | so 22:15 Black Panther: Wakanda Forever: wšědnje 16:45 a 19:00 | pj 20:00 Einfach mal was Schönes: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22.15 The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte: wšědnje 16:45 (nimo pj) a 20:00 | nj 12:30 Ein Weihnachtsfest für Teddy: pj, so, nj a wu 15:00 Hui Buh und das Hexenschloss: wšědnje 17:20 | nj 12:00 | pj, so, nj a wu 14:15 Die Schule der magischen Tiere 2: wšědnje 16:40 (nimo pj) | pj 16:45 | nj 12:00 | pj, so, nj a wu 14:20 Lyle – Mein Freund, das Krokodil: wšědnje 17:00 (nimo pj) | nj 12:30 | pj, so, nj a wu 15:00 Die Mu­cklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen: nj 12:00 | pj, so, nj a wu 14:50 Minions – Auf der Suche nach dem ­Mini-Boss: nj 12:20 Smile – Siehst du es auch?: štw, so a wu 19:30 | pj a so 22:40 Halloween Ends: pj, nj a srj 19:30 | pj a so 22:30 Rheingold: pj a so 22:00 Black Adam: štw, nj a wu 19:20 | so 22:00 Der Nachname: wšědnje 19:30 (nimo pj a pó) | pj a pó 19:40 Ticket ins Paradies: so a srj 19:40 Der Gesang der Flusskrebse: nj 12:15 Top Gun Maverick: pj a so 22.10

Wojerowski CineMotion:

wozjewjene w: Do kina
srjeda, 23 nowembera 2022 13:00

Policija (23.11.22)

W bróžni kradnyli

Ćemjercy. Mała wjes Ćemjercy pola Budyšina so w policajskich rozprawach lědma raz jewi. Nětko pak su tež tam paduši pobyli. Woni zadobychu so minjene dny do bróžnje, z kotrejež pokradnychu wuhotowanje za krosnowanje kaž tež wšelki grat. Po informacijach policije wučinja škoda něhdźe 2 700 eurow.

Znjezboženej žonje pomhali

Běła Woda. Jako pomocnicy w nuzy wopokazachu so policisća a wohnjowi wobornicy předwčerawšim připołdnju w Běłej Wodźe. Na Brechtowej bě starša žona w swojim bydlenju padnyła a sej sama hižo pomhać njemóžeše. Na zbožo móžeše wona nuzowe čisło wolić. Wobornicy wočinichu bydlenje a policisća přepodachu žonu wuchowanskej słužbje.

wozjewjene w: Policija

nawěšk

nowostki LND