Z wudaća: wutora, 23 meje 2023

wutora, 23 meje 2023 14:00

Krótkopowěsće (23.05.23)

Załožbowa rada konstituowana

Budyšin. Rada Załožby za serbski lud za dobu 2023–2027 je so dźensa we wobłuku nalětnjeho posedźenja gremija w Budyskim Serbskim domje skonstituowała. Za noweho předsydu su radźićelki a radźićeljo Marka Kowara wuzwolili, kiž naslěduje Susann Šenkec. Jeho prěni zastupjer je Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt, druhi zastupjer Helmut Wenzel, měšćanosta Lubnjowa w Błótach.

Taflu za Hronow powalili

Kamjenej pola Radworja. Wopomnjensku taflu za bywšu wjesku Hronow blisko Kamjeneje pola Radworja su nje­znaći na dnju muži powalili. Hakle w lěće 2021 bu na Hronow dopominacy swjaty křiž při drozy mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu spowaleny a wobškodźeny. Škoda wučinješe tehdy 6 000 eurow. Ludźo tukuja na to, zo jedna so při tym wo antiserbske abo antikatolske akcije.

Wotbóčka awtodróhi zawrjena

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Hdyž wjerbička rjenje kćěje, jeje kćenja tež mjedulu (Bienenkäfer) přiwabja. Tajku je naš fotograf w Hodźiju wobkedźbował. Tale družina překasancow je wosebje škitana po Zwjazkowym zakonju za přirodoškit. Larwy mjedule žeru larwy a pupki w hnězdach dźiwich pčołkow. Insekt wot meje hač do julija na kćenjach wuhladaš. Foto: Steffen Unger

wozjewjene w: Łužica

Temperatury stupaja a z tym tež strach lěsnych wohenjow přiběra. W někotrych regionach płaći mjeztym hižo warnowanski schodźenk tři a štyri wot cyłkownje pjeć.

Budyšin (SN/BŠe). Zyma w Sakskej a Braniborskej bě zaso miła, tola mějachmy wjace spadkow, tuž bě póda w lěsach włóžna. Z tym běchu wuměnjenja, zo lěsne wohenje wudyrja, poprawom chětro snadne. Tola z přiběracymi temperaturami a mało spadkami so situacija spěšnje změni. Tole pokaza so minjene dny předewšěm w Braniborskej. Wohnjowe wobory wojowachu zawčerawšim přećiwo wjacorym lěsnym wohenjam. Tak je so mjez druhim blisko Ranja (Großräschen) paliło. Na zbožo njejsu so wohenje wulce wupřestrěli. Tola kaž wohnjowi wobornicy zdźěla, je w někotrych kónčinach zaso chětro sucho.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 23 meje 2023 14:00

Sakska „w sćinje elefantow“

Strategowka Hermenau poruča Serbam ludowe wothłosowanja

Drježdźany (SN/mb). „Rozzłobjeny lud“ – regionalna strona „Bürger in Wut“ – je njedawno při wólbach w Bremenje swój dotal najlěpši wuslědk docpěła – z 9,4 procentami a podpěru partnera „Zwjazk Němska“ („Bündnis Deutschland“). Předsyda zwjazka je Steffen Große, za čas Chróšćan zběžka rěčnik tehdomnišeho kultusoweho ministra Matthiasa Rößlera (CDU). Něhdyši krajny předsyda „Swobodnych wolerjow“ Sakskeje, kiž tam dźensa hišće jako nawoda referata kultusoweho ministerstwa dźěła, chce we wjacorych krajach konserwatiwnu stronu mjez CDU a AfD etablěrować. Što móhło to za klě­tuše wólby w Sakskej woznamjenjeć, chcychmy wot Antje Hermenau wědźeć, strategiskeje poradźowarki předewzaćow a direktorki krajneho hospodarskeho senata Sakskeje zwjazkoweho zwjazka srjedźostawskeho hospodarstwa (BVMW), wot 2004 hač do 2014 předsydka frakcije Zelenych w krajnym sejmje a pozdźišo angažowana za „Swobodnych wolerjow“.

wozjewjene w: Kraj a swět

Kóždolětny europski projektowy dźeń zmóžnja rozmołwu mjez politikarjemi na runinje EU, Zwjazka a krajow ze šulerjemi. Zaměr je, zrozumjenje za to pohłubšić, kak EU dźěła, zdobom tež zajim za europski projekt zbudźić.

wozjewjene w: Kubłanje
wutora, 23 meje 2023 14:00

Šampansku rožku lěpje plahować

Drježdźany/Dubrawka (SN/at). Lětuši rjad tradicionalnych pólnych dnjow, zarjadowany wot Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG), zahaji so zajutřišim, štwórtk, na pospytowej přestrjeni pola Dubrawki, w gmejnje Malešecy. Tam předstaja pospyty nastupajo družiny, rostlinoškit a hnojenje za žitne, wolijowe a bělkowe rostliny. Při hnojenju dźe předewšěm wo to, dusykowe hnojiwo eficientnje zasadźeć. Wosebitosć na prěnim z dweju pólneju dnjow w Hornjej Łužicy – tamny budźe 6. junija w Pomorcach – je, zo chcedźa wuslědki pospyta k optimowanju plahowanja šampanskeje rožki a janskeje rožki (Waldstauden- resp. Johannisroggen) prezentować. W dalšim je krajny zarjad alternatiwy k chemisko-syntetiskim rostlinoškitnym srědkam přećiwo škódnikam a chorosćam testował.

Zarjadowanje ma ratarjow a ratarki we wotpowědnych regionach pódy a klimy podpěrać při rozsudach za družiny, kotrež su stejnišćam a klimje přiměrjene. Runje tak dźe wo mnohostronski slěd płodow, wodu lutowace předźěłanje role a hnojenje po potrjebje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 23 meje 2023 14:00

Za wjace wětrnikow na kraju

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy hospodarski minister Robert Habeck (Zeleni) je dźensa ze zastupnikami krajow, komunow a industrije wo móžnosćach zesylnjeneho wutwara energije z wětrnikow wuradźował. Zdźěłać chcychu na kóncu strategijowy dokument. W měrcu běchu zetkanje tajkeho razu připowědźili, z kotrymž chcedźa móžnosće natwara dalšich wětrnikow na kraju pruwować. Wobkedźbować chcedźa, zo potrjeba miliny přez elektroawta a ćopłotne klumpy přiběra.

Dalšich reichsbürgerow zajeli

Berlin (dpa/SN). Nimale šěsć měsacow po wulkoraciji přećiwo skupinje reichs­bürgerow je zwjazkowy kriminalny zarjad po informacijach medijow dalšich třoch sobuwojowarjow pozdatneho nawodnika Heinricha Princa Reußa zajał. Po tym su dweju muži a žonu w Badensko-Württembergskej a Delnjosakskej zajeli. Wšěch třoch chcychu dźensa přepytowanskemu sudnikej předstajić. Skupinje wumjetuja přihot namócneho powalenja statneho porjada w Němskej.

Pokuta datowemu koncernej

wozjewjene w: Kraj a swět
Policisća storkaja awto při blokadźe aktiwistow skupiny Poslednja generacija na awtodróze A 100 w Berlinje z dróhi. Na wozu ­sedźi hišće aktiwist, kiž bě so tam přilěpił. Tež dźensa su aktiwisća z požčenymi awtami nadróžny wobchad w stolicy na wjacorych městnach blokowali. Mjeztym su so wupožčowarjo awtow wot akcije distancowali. Foto: dpa/Paul Zinken

wozjewjene w: Kraj a swět
wutora, 23 meje 2023 14:00

To a tamne (23.05.23)

Bruny mjedwjedź je w awstriskim zwjazkowym kraju Salzburg na železniskej čarje zahinył. Zwěrjo je dźensa rano njedaloko Schwarzacha do železnicy zaběžało, krajne zarjadnistwo zdźěla. Po tym zo je lokomotiwnik policiju wo zražce informował, je so Salzburgski krajny fachowc za mjedwjedźe a wjelki k městnu njezboža podał, zo by genetisku probu wzał. Železniski wobchad njebě haćeny. Minjene tydźenje běchu w Salzburgskej kónčinje mjedwjedźa njedaloko bayerskeje mjezy wospjet wuhladali.

Wosamoćeny kófer njedaloko Braniborskich wrotow w Berlinje je wčera wječor zasadźenje policije zawinował. Zastojnicy Pariske naměsto zaraćichu a wačok přepytowachu. Tón pak wopokaza so jako njestrašny. W nim bě po informacijach policije jenož drasta. Za čas zasadźenja policije tam železnica njejězdźeše.

wozjewjene w: To a tamne
wutora, 23 meje 2023 14:00

FDP hrozyz blokadu

Berlin (dpa/SN). Poprawom měło so w tutym tydźenju k prěnjemu razej wo nowym tepjenskim zakonju w zwjazkowym sejmje diskutować. Nětko pak je frakcija FDP z blokadu tuteje temy hrozyła. Wona žada sebi kompletnje nowy tepjenski zakoń, kotryž „bazuje na koaliciskim zrěčenju a nic na wólbnym programje Zelenych“, praji rěčnik za energijowe prašenja FDP, Michael Kruse. Zeleni warnuja FDP nětko před blokadu, wšako so prawdźepodobnosć za wobzamknjenje zakonja do lěćnjeje přestawki z tym pomjeńši. Tež kancler Scholz (SPD) bě sebi w poslednich dnjach tempo při wobzamknjenju zakonja žadał. Zo pak so při tym we wšej hłubokosći wo zakonju diskutuje, je za njeho jasnje. Hač so wo naćisku zakonja w prěnim čitanju diskutuje, rozsudźa zamołwići dźensa.

wozjewjene w: Kraj a swět

nawěšk

nowostki LND