Serbske Nowiny

Šula za delnjoserbsku rěč

a kulturu Choćebuz

1954 běchu załožili Centralnu serbsku rěčnu šulu za Delnju Łužicu – najprjedy w Běłej Górje. Hižo krótko po tym pak přećahny wona do Dešanka blisko Choćebuza. Wjele stow ludźi je so tam na kursach dale kubłało w delnjoserbskej rěči, w stawiznach a kulturje Serbow a na polu mjeńšinoweje politiki – tehdy wězo w socialistiskim zmysle. Dokelž so kubłanišćo hižo tak prawje do noweho poli­tiskeho systema njehodźeše a dokelž je wšelacy tehdyši zamołwići politikarjo dale za trěbne njemějachu, su šulu za čas politiskeho přewróta zawrěli. Po wulkich prócowanjach, wosebje ze serbskeje strony, pak bu wona znowa załožena – jako Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu, dźěl ludoweje uniwersity, spěchowaneje wot města Choćebuza, wokrjesa Sprjewja­Nysa a Załožby za serbski lud.

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Dobyćerjo jutrowneje křižowki

Tójšto dopisow z prawym wuhódanjom našeje jutrowneje křižowki „Šła je holčka po wodu“ je minjene dny do redakcije dóšło, tak zo dyrbješe znowa redakciska fortuna zwěsćić, štó jedne z třoch mytow dóstanje. Nad němskorěčnej knihu Tru­dle Malinkoweje „Marja Kubašec“, wu­šłej w Ludowym nakładnistwje Domowina, smě so Joachim Schäfer ze Zdźarkow (Särchen) we Wulko­dubrawskej gmejnje wjeselić. Mari Maccy­nej z Chrósćic připósćelemy dobropis w hódnoće 20 eurow, kotryž je nam Holešowski zahrodkar Matijas Pěčka přećelnje pře­wostajił. A zastupnej lisćikaj za koncert Matthiasa Reima 25. julija na Kamjenskej Pastwinej horje dóstanje Maria Lawowa z Poz­dec. Zastupne lisćiki za tónle koncert­ dósta­njeće w znatych před­předawar­njach abo pod telefonowym hotline-čisłom 0 18 06 / 57 00 99. Wšitkich, kotrymž tónraz zbožo kiwało njeje, chcemy namołwić, so na wuhódanju přichodneje křižowki Serbskich Nowin wobdźělić.

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Policija (17.04.15)

Zadobywanje na swětłym dnju

Łaz. Runjewon chrobły pospyt padustwa je so zawčerawšim we Łazu stał. Tam so 96lětna wobydlerka jednoswójbneho domu připołdnju z domjacym dźěłom zaběraše a pytny, zo bě něchtó w jeje spanskej stwě. Jako wona něhdźe 55lětnu žonu narěča, jej cuza w špatnej němčinje wotmołwi, zo bě sej mysliła, staruška spi. Po tym­ zo je rentnarka njeznatej hić kazała, wona pytny, zo bě žona kamory w spanskej zwočinjała a je přepytała. Po wšěm zdaću pak njeje ničo pokradnyła.

Mějo so po zasadźe, zo wužiwaš zymske wobruče awta wot oktobra hač do jutrow, je nětko prawy čas, lětnje wobruče na koleso sćahnyć a zymske w garaži składować. Tak mataj tež Roland Brückner a Rafael Bjeńš (wotprawa) w Nowowješćanskej Brücknerec awtowej zamkarni tuchwilu ruce połnej dźěła. Foto: SN/M. Bulank

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Pokiwy (17.04.15)

Z busom do dźiwadła

Budyšin. Na předstajenje inscenacije NSLDź „Mój wuměrjeny kraj“ njedźelu, 19. apryla, w 17 hodź. wotjědźe bus w 15.30 hodź. z Němcow. Wón pojědźe přez Kulowc, Kulow, Salow, Sulšecy, Šunow (15.55 hodź.), Smjerdźacu a Róžant do Budyšina. Dalši bus wotjědźe w 16 hodź. w Miłoćicach přez Pančicy-Kukow. Zastupne lisćiki za předstajenje dóstanu zajimcy při dźiwadłowej kasy.

Orchester SLA koncertuje

Budyšin. Koncert jutře, 18. apryla, w 17 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija wuhotuje orchester Serbskeho ludoweho ansambla. W srjedźišću steja smyčkowe twórby. Tak zaklinčitej „Nalěćo“ a „Lěćo“ z Vivaldijowych štyrjoch počasow, kotrež přednjese orchester hromadźe ze solistku Annett Baumann. Smyčkowy kwartet zahraje tři mi­nia­tury Bjarnata Krawca. Składnostnje 330. narodnin Johanna Sebastiana Bacha zahudźi orchester pod nawodomn Gabriele Donà wiolinowy koncert w E-dur. Zastup je darmotny, prosy so wo dar.

Pittiplatsch přijědźe

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Rozhłós (17.04.15)

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Słuchohra Helmuta Rychtarja „Wopyt w starowni“

11:45 Nowy direktor Serbskeho ins­tituta Hauke Bartels

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Michał Anders)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich wobrotach

13:00 70 lět kónc Druheje swětoweje wójny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Protyka (17.04.15)

Pjatk 17.4. 19:00 Přednošk Trudle Kuringoweje w Komorowskim młodźinskim klubje

  19:00 Čitanski wječor z Jurjom Kochom na Smolic statok­u w Hórkach

Sobotu 18.4. 14:00 Casting Serbskeho ludoweho ansambla za dźěćacy musical

Njedźelu 19.4. 10:00 Dźeń wotewrjenych poprjancarnjow w Połčnicy

  14:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  14:00 Žohnowanje motorskich w Ralbicach

  15:00 Wodźenje po wosebitej jutrownej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  18:00 Zahajenski koncert 50. Wojerowskich hudźbnych dnjow we Łužiskej hali

Wutoru 21.4. 19:00 Přednošk w Budyskej měšćanskej bibliotece wo Dru­hej swětowej wójnje  

  19:30 Přednošk wo Wojerowskich skulpturach z hudźbnym přewodom we Wojerowskim hrodźe  

Srjedu 22.4. 10:00 Serbske dźěćace dźiwadło „W putach Čorneho pana“­ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  18:00 Diskusijny wječork z Caren Lay (Lěwica) we Wojerowskim wobydlerskim běrowje

Aktualnu serbskorěčnu inscenaciju „Mój wuměrjeny kraj“ móžeće njedźelu, 19. apryla, w 17 hodź. w Budyskim NSLDź widźeć a tuž tež Lisu Jakštec a Měrka Brankačka. Foto: SN/M. Bulank

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Najrjeńše debjene jejka mytowane

Minjenu wutoru je Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu debjene jutrow­ne jejka wubě­dźowanja dźěći a młodźiny hódnoćił. Tule zhoniće nětko­ mjena dobyćerjow:

Starobna skupina do 8 lět: Anna Richter, Berlin, 8 lět – 1. myto; Mila Mercedes Brand, Wojerecy, 4 lěta – připóznaće; Hanka Suchec, Grumbach, 4 lěta – připóznaće; Elias Kummer, Budyšin, 8 lět – připóznaće; 1. lětnik z Kulowa, 19 šu­lerjow – připóznaće; 2. lětnik z Kulowa, 25 šulerjow – připóznaće

Starobna skupina 9 do10 lět: Vanessa Trenschel, Climbach, 10 lět – 1. myto; Saskia­ Drews, Hamor, 10 lět – 2. myto; Mato Dźisławk, Chasow, 9 lět – 3. myto; Lisa-Marie Stephan, Wojerecy, 9 lět – 3. myto; Philipp Nasticzky, Jena, 9 lět – připóznaće; Lisa Dokutschajew, Choćebuz, 10 lět – připóznaće; 3. lětnik z Kulowa, 23 šulerjow – připóznaće; 4. lětnik z Kulowa, 22 šulerjow – připóznaće; 4. lětnik z Ralbic, 15 šulerjow – připóznaće

pjatk, 17 apryla 2015 14:00

Towarstwo serbsce zapisać

Drježdźany (SN). Wotnětka móža so serbske towarstwa w Sakskej korektnje serbskorěčnje pisane do elektroniskeho registra towarstwow zapisać dać. Je to wu­spěch štyrilětneho procesa, w kotrymž bě so Rada za serbske naležnosće Sakskeje zhromadnje z Domowinu za to zasadźała. Ze zwjazkarstwom RegisSTAR běchu wjacore zwjazkowe kraje Něm­skeje, mjez druhim tež Swobodny stat Sakska, elektroniski portal towarstwow wutworili. Sadźba znamješkow pak njeje korektne serbske wosebite znamješka zmóžniła. To měještej třěšny zwjazk Serbow kaž tež Rada za serbske naležnosće za njeakceptabelne wróćostajenje, a zasadźachu so za polěpšenje. Přez přidatne programěrowanja a z tym zwisowacymi přidatnymi wupisanjemi so to skónčnje zešlachći. Tež mjena towarstwow a jich předsydow w dotalnych zapisach hodźa so nětko sporjedźeć, za to je jednora próstwa­ registrowemu sudnistwu trěbna. Wosebite wobzamknjenje čłonskeje zhromadźizny towarstwa pak njeje trěbne, tež kóšty žane njenastanu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND