Pytaš nowe a wotměnjawe wužadanje w serbskim předewzaću?

Dźěłaš rady z ličbami a maš dobre organizatoriske kmanosće?  

 Da sy pola nas na prawym městnje. 

 

Pytamy wot 1.12.2023 abo ručež móžno 

 

knihiwjednika (m/ž/d)

 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • planowanje a rjadowanje financneho knihiwjednistwa, mjez druhim wobdźěłanje kreditorow, debitorow a banki kaž tež wothłosowanske nadawki
 • měsačne přizjewjenje wobrotoweho dawka a dalše dawkowe přizjewjenja
 • zestajenje wuhódnoćenjow a statistikow
 • zamołwite sobudźěło při zestajenju lětneje bilancy a w zličbowanju
 • sobudźěło při digitalizowanju procesow
 • přewjedźenje wupisanjow a poradźowanje fachowych wotrjadow

 

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • powołanske wukubłanje na polu knihiwjednistwa z wjelelětnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • jara dobre wobknježenje zličbowanja (GuV)
 • znajomosće dawkoweho prawa
 • wobknježiš programy Microsoft Office pakćika kaž tež zličbowansku software
 • wobknježiš hornjoserbšćinu a němčinu ertnje kaž tež pisomnje
 • samostatna dźěławosć, dokładnosć, fleksibelnosć w zasadźenju, spušćomnosć
 • wobsedźiš jězbnu dowolnosć klasy B

Što ći skićimy?

 • wotměnjawe dźěłowe městno w přećelnym a nazhonitym teamje
 • atraktiwnu mzdu a 30 dnjow dowola wob lěto
 • fleksibelny dźěłowy čas, dźiwajo na potrjeby swójbow kaž tež móžnosć mobilneho dźěła
 • dołhodobnu perspektiwu a prawidłowne poskitki dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

Dźěłowy wobjim wučinja 31,2 hodźin wob tydźeń. Dźěłowy čas zwyšić je w mjezsobnym dorozumjenju a přewzaćom dalšich nadawkow móžno.

Maš-li zajim, požadaj so z digitalnymi podłožkami pola nas hač do 15. oktobra 2023!

Maš-li prašenja, zazwoń na nas abo napisaj nam mejlku.

Ludowe nakładnistwo Domowina | jednaćel Syman Pětr Cyž |

Sukelnska 27 | 02625 Budyšin | tel. 03591/577-241

 

 

 

 

 

nowostki LND