ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA

 

W redakciji NOWEGO CASNIKA ma se k 1.1.2024

abo tak spěšnje ako móžno městno

 

šefredaktora (m/ž/d)

 

nowo wobsajźiś.

 

Pyta se kreatiwna a angažěrowana wósobina, aby dolnoserbski tyźenik pó wopśimjeśu, organizatoriski a góspodaŕski nawjedowała a pśi tom nawězała na něntejšny profil a tradicije wušej 170 lět dłujkego wuwiśa Casnika.

 

Kake nadawki na Tebje cakaju?

 • njasć głownu redakcisku zagronitosć za tyźenik Nowy Casnik

 • nawjedowaś redakciju a jeje zaměrne źěło pśi planowanju, zestajanju a wudawanju Casnika w śišćanej a digitalnej formje

 • kšuśiś a dalej wuwijaś zgromadne źěło z cytarjami, awtorami a dopisowarjami; ze serbskimi institucijami a towaristwami ako teke z nimskimi institucijami, kenž su wažne za mjeńšynowu politiku na wšych rowninach; ze śišćaŕnju a z institucijami, kenž su zagronite za rozšyrjenje Casnika

 • efektiwnje wužywaś financielne a druge srědki za pólěpšenje kwality Casnika a pówušenje licby cytaŕstwa śišćanego a digitalnego wudaśa na wšakich kanalach

 • aktiwne źěło z dorostom

 

Slědujuce pócynki pśinjasoš:

 • wótzamknjone wusokošulske wukubłanje na žurnalistiskem abo drugem wótpowědnem fachowem pólu abo dłujkolětne praktiske nazgónjenja w žurnalistiskem źěle

 • wjelgin dobre wobkněženje wustneje a pisneje dolnoserbskeje a nimskeje rěcy

 • wjelgin dobre znaśa historije, kultury a casnikaŕstwa serbskego luda a mjeńšynoweje politiki

 • w idealnem paźe prědne nazgónjenja w nawjedowańskem źěle

 • dobre znaśa na pólu nowych medijow a awtorskich pšawow, jězdna dowólnosć

 • wuske zwiski ze serbskeju ludnosću w Dolnej Łužycy

 • zwólniwosć a fleksibelnosć za dalšne profilěrowanje Nowego Casnika, wósebnje na pólu nowych medijow, a jogo redakcije

 

Co Śi bitujomy?

 • źěłowe městno w kreatiwnem wobłuku z wótměnjatymi nadawkami w pśijaznem a nazgónitem teamje

 • atraktiwne myto, 30 dnjow dowola wob lěto, fleksibelny źěłowy cas a teke móžnosć k mobilnemu źěłu

 • źěłowe městno jo Chóśebuz a źěłowy cas wucynijo 39 góźinow wob tyźeń, mjenjej jo pó wótgłosowanju móžno

 

Toś ta pozicija jo nejpjerwjej raz na pěś lět wobgranicowana z móžnosću na pódlejšenje. Pó dorozměśu móžo se źěło k drugemu terminoju zachopiś.

 

Zajmce daś zapódaju swóju pšosbu a swóju koncepciju za

wudawanje Casnika z mejlku na jadnaŕstwo

Ludowego nakładnistwa Domowina.

 

Pśi pšašanjach nas zazwoń abo piš mejlku.

telefon: 03591/577-241 /

Ludowe nakładnistwo Domowina, jadnaŕ Syman Pětr Cyž

Sukelnska 27, 02625 Budyšyn

 

 

 

nowostki LND