Pytaš nowe a wotměnjawe wužadanje? Dźěłaš rady z ludźimi, maš swójsku iniciatiwu a dobre organizatoriske kmanosće? 

Da sy pola nas na prawym městnje.

 

Pytamy će ručež móžno jako

 

wěcywobdźěłarku za personal (m/ž/d)

 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • personalny management wot zdobywanja, wuwića hač k wjazanju personala
 • powšitkowne administratiwne činitosće w personalnym wobłuku (korespondenca, wobdźěłanje a wotkładźenje personalnych podłožkow, poradźowanje přistajenych)
 • sobuskutkowanje při zwoprawdźenju personalnych projektow k stopnjowanju derjeměća přistajenych
 • zestajenje statistikow a wuhódnoćenjow

 

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • wobknježiš hornjoserbšćinu a němčinu ertnje kaž tež pisomnje
 • wotzamknjeny studiji abo wukubłanje na polu personalneho managementa abo přirunajomne wukubłanje z wjelelětnymi powołanskimi nazhonjenjemi
 • w idealnym padźe maš nadrobne znajomosće dźěłoweho a tarifoweho prawa (TV-L)
 • wobknježiš programy Microsoft Office pakćika
 • dobre organizatoriske kmanosće, spušćomnu a samostatnu dźěławosć, dokładnosć
 • wobsedźiš jězbnu dowolnosć klasy B

 

Što ći skićimy?

 • wotměnjawe dźěłowe městno w přećelnym a nazhonitym teamje
 • atraktiwnu mzdu a 30 dnjow dowola wob lěto
 • fleksibelny dźěłowy čas, dźiwajo na potrjeby swójbow kaž tež móžnosć mobilneho dźěła
 • dołhodobnu perspektiwu a prawidłowne poskitki dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

 

Dźěłowy wobjim wučinja 39 hodźin wob tydźeń. Dźěłowy čas skrótšić je w mjezsobnym dorozumjenju móžno.

 

Maš-li zajim, požadaj so pola nas z digitalnymi podłožkami! 

 

Maš-li prašenja, zazwoń na nas abo napisaj nam mejlku.

Ludowe nakładnistwo Domowina | jednaćel Syman Pětr Cyž |

Sukelnska 27 | 02625 Budyšin | tel. 03591/577-241

 

 

 

 

 

nowostki LND